Manifestazions atuales speziales

Data

23 de november 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 23 de november
Musiga
Conzert de Santa Zezilia a La Pli de Mareo
Le Cor de dlijia sot la direziun de Christian Ellecosta y la Musiga sot la bacheta de Andrea Daverda inviëia al conzert tradizional de Santa Zezilia, chësta domënia ai 25 de novëmber, dales 15:00, tl salf dla Ciasa dles Uniuns.
N conzert per Mina
En sabeda al prum de dezember da les 18.30 al PalaFiemme de Ciavaleis vegn endrezà l conzert "Pentagrammawinds & Mina" con i laboratories de la scola de musega Il Pentagramma.
"Swing Friends & Friends" a la Grenz
Doman, sabeda ai 24 de november te sia senta te Str. Saslonch a Moena la sociazion la Grenz sporc l conzert de "Swing Friends & Friends" con Giampaolo Casati (tombra), Gianluca Tagliazucchi (piano), Aldo Zunino (contrabas) e Enrico Tommasini (baterìa). Da les 19.30 se pel magnèr e beiver, l conzert taca da les 21.30.
"Ollm locker bleibn" cun Markus „Doggi" Dorfmann
Ncuei vënderdi ai 23.11. dala 20.30 te Tublà da Nives. L "Doggi" ie śën inò anjenià cun l program nuef y pudon vester segures che mujiga y ironia sarà inò al ordn dl di. La ntreda costa 10 € (8 € per cumëmbri dl Tublà da Nives). Per apusté la chertes danora scrì a info@tubladanives.it.
Cunzert de S. Zezilia dla Mujiga de Urtijëi
N dumënia ai 25.11. dala 17.00 tla Cësa de Cultura de Urtijëi. N program drët particuler lascerà chëst iede audì la Mujiga de Urtijëi, che prejenterà danter l auter trëi pec deberieda cun la ciantarina Brigitte Canins. L sarà da audì pec ora de operetes, films, pec de mujiga tlassica y nce vel' marcia.
Tenebrae Choir
N juebia ai 6.12. dala 20.30 tla dlieja de S. Cristina cunzert di Jëuni de Mujiga de Gherdëina cun l cor metù adum da sies ciantarins y ciantarines, che lascerà audì cianties folk de dut l mond, cianties di Beatles y ciantes da Nadel.
Conzert "Tiere Ladine"
"Tiere Ladine" o "Teres Ladines" é le titul dl conzert, a chël che la Musiga da San Ciascian y la Musiga da Fodom inviëia en sabeda ai 24 de novëmber dales 20:30, tla Ciasa dla Cultura a La Ila. Intrames les musighes é sot la direziun dl dirighënt Giuliano Federa. Al dess ester na ocajiun por alzé fora le liam sterch danter les valades ladines y renforzé nosta identité ladina, tres la musiga.

Teater
Comedia di Amisc del Teater
Doman, sabeda ai 24 de november da les 20.45 te teater de l'Oratorie de Moena, l grop di Amisc del Teater porta dant endodanef "Da na bujìa a l'autra", na comedia te 3 tempes con la regìa de Ilaria Chiocchetti.
Rassegna de teater
Insnet vender 23 de november h. 20.30 e en domenia ai 25 h. 15.30 te la veia scoles de Penìa se pel veder "Na srufianèda 2", del Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa. En vender ai 30 h. 20.30 al PalaDolomites de Ciampestrin e en domenia ai 2 de dezember h.15.30 te teater de Ciampedel l'é "La Mizacoles" col toch "Se fae inant l più ascort".
"L inuem"
La Grupa de Teater de Urtijëi nvieia a unì a ti cialé ala cumedia franzëusa de Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, che vën purteda dant tla rujeneda tudëscia cun l titul "Der Vorname". L teater vën purtà dant tl "Wirtschaftspark 181" a Urtijëi tla streda Purger duman sada ai 24.11., n merdi ai 27.11., n juebia ai 29.11. y n vënderdi ai 30.11. for dala 20.00. Chertes danora: butëiga Scudela, tel. 0471 797298.

Viadi y jites
Viac de doi dis al Wörthersee
N vënderdi y n sada ai 30.11. y ai 1.12. cun cunzert de Avënt dla dlieja Maria Wörth. Iscrizion da Rudolf Mussner, tel. 335 638097. Metù a jì dal KVW de Sëlva.

Avisc
Senteda generela dl KVW de Sëlva
L KVW de Sëlva nvieia duc si cumëmbri y nce chëi che ulëssa l deventé ala senteda generela duman sada ai 24.11. dala 15.00 tla Pitla Sala tla Cësa de Cultura de Sëlva y fej al savëi che l vën cris persones che ëssa ueia de fé pea tl cunsëi nuef. Nteressei ie priei bel de ti l fé al savëi a Evi, tel. 333 2788743 o a zachei d'autri dl cunsëi da śën.
Mi prim liber "Book-Start"
N dumënia ai 25.11. dala 10.00 nchin la 11.30, tla Bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina. La Bibliotech Tresl Gruber nvieia duc i pitli nasciui tl 2017 cun si genitores a unì a se tò si prim liber „book-start" y a sté mpue deberieda a s'la ciaculé.
Grupa de autoaiut de Gherdëina
N dumënia ai 25.11. a Urtijëi do la Santa Mësses mët la grupa a jì n pitl marcià de roba dëucia per dé n sustëni ala "Südtiroler Krebshilfe". Prion bel chi che à dl'aurela de judé pea y fé velch de dëuc. Chësc pòssen purté n sada ai 24.11. do la 14.00 tl local di jëuni te calonia.
Calëndri d'avënt y dl ann 2019
I jëuni dla Jungschar de Urtijëi vënd nce chëst ann i calëndri per sustenì families cun problems finanziei. N venderà i calëndri n dumënia ai 25.11. do la gran mëssa sun plaza de dlieja a Urtijëi.
Grupa de Sport per l Cuer te Gherdëina
Na nuvëmber inant iel nce te Gherdëina na grupa de sport per persones cun problems al cuer, malaties croniches dl cuer y dla zirculazion. N se anconta n iede al'ena a fé ginastica deberieda, acumpaniei da na duturëssa y da na fisioterapista cualificheda. Nfurmazions giàten sot a www.herzstiftung.org o guido.tinderla@gmail.com.
Senteda generela dla Lia da Mont Gherdëina
N sada ai 1.12. dala 20.00 tla Cësa de Cultura de Urtijëi.
Giaurida di Marcëi da Nadel te Gherdëina
N sada ai 1.12. uniràl giaurì l Marcià da Nadel a Urtijëi dala 17.00 cun na pitla festa de giaurida sun Plaza Stetteneck ulache l cianterà la grupa Helios. A S. Cristina unirà l Marcià da Nadel ënghe giaurì ai 1.12. dala 10.00 y piterà inò n program de devertimënt per mutons y families.
Marcià da Nadel
N dumënia ai 2.12. mët la Jungschar de Urtijëi inò a jì si marcià da Nadel te calonia basite, dala 7.30 nchin la 11.30. Duc ie nviei de cuer nviei a unì a ti cialé ala bela gherlandes d'avënt y ala blòta decurazions che on fat cun i mutons y la mutans dla Jungschar.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Iniziativa di ëi de Puster - MIP
L'ofize dla MIP - Männerinitiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt por ciafé na soluziun te situaziuns de dificolté. L'ofize é da ciafé tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc 14-19h, mercui 14-19h y vëndres 8-12h, telefon: 0474/555848, info@mip-pustertal.it
Reuniun generala dla Lia da Munt Ladinia Val Badia
Incö vëndres ai 23 de novëmber dales 19:30, tl salf dles manifestaziuns a San Martin de Tor. Al vëgn fat n bilanz sön l'ativité fata tratan l'ann 2018, al vëgn presenté le program por l'ann 2019, mo al vëgn ince fat festa por sté adöm en compagnia. Al ne manciará nia n intratignimënt musical y sambëgn val' de bun da mangé.
Reuniun generala dl Consëi de Formaziun Corvara
En jöbia ai 29 de novëmber dales 18:00, te biblioteca da Calfosch. Al sará la reuniun cun lîtes nöies. Inviá é i rapresentanc dles uniuns y ince d'atres porsones interessades ala cultura dl paisc o al'organisaziun de referac.
Reuniun generala dla Uniun Apicolturs Ladinia
Düc i zidlaés dla Val Badia, scric ite y nia tl'Uniun Apicolturs Ladinia, é dër bel inviá ala festa de Sant Ambroje y reuniun generala dla uniun. La manifestaziun gnará tignida en sabeda ai 15 de dezëmber dales 19:00 tl salf dla Cassa Raiffeisen a San Martin de Tor.
Incuntada dl grup "Atmosfera"
Le grup de autoaiüt por porsones cun problems psichics s'incunta en jöbia ai 29 de novëmber dales 15:30, te raiun sozial a Picolin. Al vëgn acompagné da Irina Tavella y Barbara Rungger. Informaziuns ciafon pro Sabine Rainer al 0474/524519.
A Moena n cors de self-coaching
Al prum e ai 2 de dezember te sala de Comun de Moena Andrea Ciresa, formator e coach zertificà de la Society of NLP, endreza n cors per emparèr la tecniches de self-coaching e a smaorèr l livel de autostima personèla. Per info chiamèr l 349.1784740 opure scriver a info@andreaciresa.it.
Raida e spetacol per la femenes
En domenia ai 25 de november, per la giornèda internazionèla contra la violenza su la femenes, la sociazion "La Voce delle Donne" endreza na raida a pe de sensibilisazion con partenza da desvalives paìjes per se troèr duc a Tieser. Da les 17.00 te sala Bavarese spetacol de bal, recitazion e riflescion.
Vijita vidèda col grop Fai
En vender ai 30 de november da les 10.00 a les 12.00 l Grop Fai de Fascia e Fiem endreza na vijita a la gejiola de Sèn Nicolò e la cortina de Pardac. La vijita vegn vidèda dai "Aprendisć Ciceroni" i studenc de la clasc terzes de la mesènes de Pardac.

Temp lede
Badia: I amisc dles erbes s'incunta
Incö vëndres ai 23 de novëmber dales 20:00, s'incunta te biblioteca de Badia i amisc dles erbes, por imparé da conësce n valgönes erbes. Organisaziun: Biblioteca Sas dla Crusc.
La Ila: Pastelné por Nadé
Mitans y mituns dla scora elementara é bel inviá en mercui ai 28 de novëmber dales 15:00 te biblioteca da La Ila, olache al vëgn pastelné por Nadé. Organisaziun: Biblioteca Sas dla Crusc.
Cëna de chi dl '63 dla Val Badia
Chi dl 1963 ó festejé sü 55 agn cun na sëra de alegria y aurela cörta, porchël é düc chi dla classa dla Val Badia inviá ala festa, en sabeda ai 6 de dezëmber dales 19:00, tla ostaria La Munt a Badia. Por tó pert ala serada, él da paié ite 70,00€ anter la fin de novëmber söl cunt IT88D 06045 58180 000000098500, intesté a Susanna Castlunger. Infos al 320/1741872.
La Ila: Festa d'Advënt
En sabeda al 1. de dezëmber dales 14:00 él te Scora Mesana da La Ila na picia festa d'Advënt - na incuntada dles vëdoes, vëdui y porsones sores di trëi paisc dl comun de Badia, cun siur degan Iaco Willeit y l'ombolt Iaco Frenademetz. Organisaziun: KVW La Ila.
Cunësces'a bele...?
Per la lingia de prejentazions "Cunësces'a bele...?" metuda a jì dala Bibliotech O.v. Wolkenstein de Sëlva, lijerà Brunhild Putzer ora dl liber "Die lustigen Vulkanos". N merdi ai 27.11. dala 16.30 nchin la 17.30 tla Bibliotech O.v. Wolkenstein te Sëlva.

Cursc
Cujiné per ëi
L vën pità n curs de doi sëires per ëi, ulache n mpera a cujiné roba scëmpla y tradiziunela da uni di, ma nce cëifs che fej paruda. N merdi ai 27.11. y n mierculdi ai 28.11. for dala 19.15 tla cësadafuech dla NJG a Urtijëi, Plaza S. Antone. L ie da se lascé nuté su danora tl ufize dla NJG per telefonn 0471 799006 o per scrit a info@njg.it.
Curs de pastelné cun Ines
Per mutons dla scoles elementeres, for de mierculdi tla sala dla NJG a Urtijëi. N fajerà: ai 28.11. n calënder d'avënt, ai 19.12. na cripl da Nadel. N scumëncia for dala 14.00, ma n possa unì nce mpue plu tert sce n à dant mo vel' lezion o auter. Da paië ite iel 10 € al iede y da se scrì ite iel tl ufize dla NJG, tel. 0471 799006.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de fauré/merz 2019. L'ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 7.1.2019 ai 11.2.2019 uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera tel. 0471/794290.

Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mertesc, 27 de novëmber dala 13:45
L'Istitut Cultural Ladin de Fascia à slarià fora i prodoc de sia mediateca con audiolibres, video, fotolibres, strumenc didatics, oujes e testimonianzes con l'obietif de sporjer a duc, da la scolines a la scola de Auta Formazion Antropolad, prodoc de divulgazion didatica e leterera per ladin. En rejonon con Fabio Chiocchetti diretor de l'ICL, conduzion Anna Mazzel.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vender, 23 de novëmber - La gran estinzion de massa (prima pert)
L archeologh y paleontologh Herwig Prinoth de Urtijëi nes conta dla gran muries states tla storia dla tiera, n fenonmen che à mazà ju n gran pertedla plates y tieres sun duta la tiera. Audiron ciunes che ie states la gaujes, ma n sà che l mudamënt tlimatich à te chësc cuntest dessegur abù na mpurtanza essenziela. Ma n rejona nce de n mpat de n meteorit o de na gran esplojion cosmica (supernova) che à purtà a chisc mudamënc. Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
Domenia, 25 de novëmber - La gran estinzion de massa (segonda pert)
Te chësta trasmiscion van ite mpue plu avisa sun l liam dla estinzion de massa, la gran murìa de plantes y tieres à abù cun l raion de Gherdëina. Ghest te studio ie L archeologh y paleontologh Herwig Prinoth. Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
Lunesc, 26 de novëmber - Uganda – viac umaniter de Gherdëina
Na grupa de 15 persones de Gherdëina y Persenon à vijità la miscion de "Vision for Africa" tl'Uganda, purtan ju guant y bëns de nezejità y se fajan n cheder dla situazion. Per RAI Ladinia fova leprò sul post Leo Senoner y l cameraman Jan Piere Karbon. Report y ntervistes cun i prutagunisc dl viac umaniter. Program de Leo Senoner.
Mercui, 28 de novëmber - 40 egn Comunanza Ladina a Bulsan
La Comunanza Ladina a Bulsan à festejà si 40 egn de atività a Ciastel Marec olache l'é vegnù recordà i prumes varesc e si emportanza tel contest cultural, politich e sozial, ruèda a meter su n raprejentant politich tel comun de Bulsan e dapò der vita a la Consulta ladina de Busan. Intevistes con de più protagonisc da enlouta. Program de Anna Mazzel.
TELEVIJION
Mertesc, 27 de novëmber dala 20:50 - Helios
40 ani à la grupa Helios bele sun l spinel. Na grupa che fej mujiga, nasciuda per zerilé la mësses y che ie cun l tëmp deventeda na grupa che cianta nozes, lauran cun gran prufesciunalità. N ucajion de si carant'ani de storia à la grupa dat ora na CD y metù a jì n cunzert tla Cësa de Cultura a Urtijëi. N film ulache i cumëmbri atuei y da ntlëuta lecorda i vares che à mudelà tres i ani i Helios y n mumënt per scuté vel'pez ora de si ultima CD. Program de Ivan Senoner y Georg Penn, a cura de Leo Senoner.
Mercui, 28 de novëmber dala 20:50 - A ciacia por tradiziun y pasciun
La natöra é na gran rëi che stlüj ite nia ma les contrades, mo ince düc sü abitanc, y le compit de vigni iagher é chël de daidé da la mantigní balanzada. La ciacia stlüj ite cotan deplü co ti jí do a n tier y ti trá cun le stlop. Al é ince le sté adöm, le grup, y por tröc di iagri da chiló él davëi na maniera de vire. Program de Karin Pizzinini y Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Juebia, 29 de novëmber dala 20:50 - Euro – magazin d'economia dles valades ladines
Program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Festa dl volontariat te Ciasa de Palsa a San Martin
En gaujiun dl de internazional dl volontariat inviëia la Ciasa de Palsa Ojöp Freinademetz düc sü volontars y volontares y dötes les uniuns che á fat val' sorvisc volontar ia por l'ann, a na mëssa de rengraziamënt cun pice renfrësch. Al dess ester n sëgn de dilan. Bel inviades é ince les porsones interessades a fá sorvisc volontar te Ciasa de Palsa. An s'incunta en sabeda al 1. de dezëmber dales 15:30, te capela dla Ciasa de Palsa.
Deberieda: Festa de S. Miculau
N vënderdi ai 30.11. dala 16.00 tla sala dal sentedes dl Servisc Soziel a Urtijëi tla streda Purger. "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manifestazion: Rita Faltner).
Scontrèdes del DSA Trentin
L DSA (Desturbes Spezifics de l'Aprendiment) de Fiem e Fascia endreza n'outa al meis scontrèdes de aprofondiment sun empedimenc spezifics de l'aprendiment. En mercol ai 12 de dezember da les 20.30, a la Rosa Bianca de Ciavaleis, Paolo Colombo spiegarà i strumenc compensatives informatics desche didament al studie.

Dotors y Apoteches
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 23.11. nchin n vënderdi ai 30.11. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00, sada 8.30/12.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 23 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 30 de novëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471/847152.
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 17.11. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 19.11. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 24 y 25 de novëmber, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471/836870 o 337/616080.

Religion
Mëssa per duc chëi che lëura tl turism
N juebia ai 29.11. dala 18.00 tla dlieja de Sëlva nvieia la Union Pasturela Gherdëina duc chëi dla valeda che lëura tl ciamp dl turism a na santa mëssa per l scumenciamënt dla sajon.
Picolin: Mëssa cun rît extraordinar
En vëndres ai 30 de novëmber dales 19:30 él tla dlijia da Picolin na santa mëssa tl rît extraordinar cun le prou P. Christian Blümel.

Sport
Corsc col Ski Team Fascia
L Ski Team Fascia endreza dai 7 ai 10 de dezember n cors de arvejinament debant al schi, brea, freestyle e paslonch per i bec de la scolina e de la populères. Ai 11 de dezember taca i corsc da d'invern ence per i scolees de la mesènes. Vegn endrezà ence n cors de schialpinism. Maor info a 0462/764111 o info@skiteamfassa.it
Premiazion del campionat de corsa
Insnet, vender ai 23 de november, l Comitat de corsa de Fiem endreza da les 20.00 te teater de Navalge la zerimonia de premiazion del campionat de corsa 2018 con n filmat su la 55^ edizion.
Partides de hockey dl HC Gherdëina
N juebia ai 29.11. dala 20.30 saràl tl stadio Pranives de Sëlva la partida dl campiunat AHL danter l HC Gherdëina y l Hockey Milano Rossoblu. N sada ai 1.12. jugherà l Gherdëina inò n cësa, for dala 20.30 contra l EHC Bregenzerwald.
Plaza dala dlacia Setil davierta
Da mez nuvëmber inant ie la plaza dala dlacia Setil a Urtijëi inò davierta y chël uni di nchin ala fin de fauré 2019. Tlo giàpen nce i jadins da se mpresté ora.

Chino
LiteraKino, proiezion de films per granc
Tla Bibliotech San Durich a Urtijëi vëniel mustrà ncuei vënderdi ai 23.11. dala 20.30 n film tla rujeneda taliana. N vënderdi ai 30.11. saràl da udëi n film per tudësch. L program plu avisa di films che unirà mustrei proscimamënter ie da udëi tla bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.