Manifestazions atuales

Data

07 de dezember 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 7 de dezember
Sport
Prejentazion dl Schi Club Gherdëina
Ncuei vënderdi ai 7.12. dala 18.00 sun Plaza Nives te Sëlva. L unirà prejentà duta la grupes de atlec dla disciplines defrëntes cun si trainadëures y respunsabli, y nce l cudejel nuef dla sajon 2018/2019, cun d'uni sort de nutizies nteressantes y nfurmazions dla garejedes.
Turnoi de tennis ITF dl'ëiles
Da n sada ai 15.12. nchin ai 22.12. uniràl jugà tl zënter dal tennis a Runcadic/Urtijëi per l turnoi nternaziunel dl'ëiles da 15.000$. L se trata dla 16ejima edizion de chësc turnoi, ulache l sarà da udëi atletes prufesciunistes y danter l'auter nce la atleta de cësa Verena Hofer. L unirà jugà danmesdì y domesdì y la ntreda ie debant. 
Plaza dala dlacia Setil davierta
La plaza dala dlacia Setil a Urtijëi ie inò davierta y chël uni di dala 9.30 ala 12.00 y dala 14.00 ala 18.00, nchin ala fin de fauré 2019. Tlo giàpen nce i jadins da se mpresté ora.
Trofeo Sèn Nicolò de schi alpinism
En sabeda ai 8 de dezember 13^ edizion del Trofeo Sèn Nicolò, garejèda de schi alpinism de net endrezèda dai Bogn da Nia. Se ponta demez da les 20.00 sun Ciamptrujan e se rua sun Pordoi aló da l'Hotel Savoia. Info e enscinuazions: sul sit www.bogndania.com opura per telefon 335/7099644 o 329/0522217.

Prejentazions
Cuntedes da Nadel per mutons, genitores, nëinesc y laves
N merdi ai 11.12. dala 17.00 ala 18.00 tla Bibliotech S. Durich a Urtijëi, cun Heidi Kaufmann, la autora de „Kari im Himmel", che à scrit l liber nuef „Das Sternenkind" per pitli da 3 ani insù. Cun chësc proiet ti dàla n sustëni al'assistënza paliativa per mutons y jëuni MOMO y al muvimënt catolich dla families de Südtirol.
Prejentazion dl Calënder de Gherdëina 2019
N mierculdi ai 12.12. dala 18.00 tla Biblioteca ladina "anda Malia da Cudan" tla Cësa di Ladins a Urtijëi.
L cianta y sona l Trio d'ëiles de Gherdëina cun Otto Dellago.

Mostres y Ert
Roba da fé damat de Gherdëina y dla Ruscia
Tla sala Luis Trenker tla Cësa de Cultura de Urtijëi iel da udëi la mostra "juech - ert", ulache n mët a cunfront la vedla roba da fé damat russa cun chëla de Gherdëina. La mostra ie da udëi nchin ai 16.1. da lunesc nchin vënderdi dala 16.00-19.00, de dumënia y dis de festa dala 11.00-19.00. Ntreda debant.

Teater
Rassegna de teater
Insnet vender ai 7 de dezember h. 20.30 te teater de Ciampedel e en domenia ai 9 h. 15.30 te Oratorie de Poza "I Bontemponi" porta dant "La ciampènes de la sabeda sènta". En vender ai 14 h. 20.30 te Oratorie de Moena e en domenia ai 16 h. 15.30 al Paladolomites de Ciampestrin la sociazion "Antermoa" porta dant "Vijita de condolianze".

Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mercui, 12 de dezëmber - La tenetes del jech
L jech de fortuna o miec gioco d'azzardo e si tenetes. Problematiches e azions de prevenzion per n jech che l'é doventà na piaa sozièla. En rejonon con Marino Pederiva president de la Sociazion "Occhio al gioco". Conduzion Anna Mazzel.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vender, 07 de dezëmber - „40 ani scola de mujiga de Gherdëina"
La Scola de Mujiga de Gherdëina fova unida metuda su al scumenciamënt dl ann de scola 1978/79. L nteres per la mujiga da pert di jëuni ie te Gherdëina for stat grant. Cun l passé di ani iel stat for deplù sculeies te chësta scola, tant da arjonjer ti ultimi ani plu de 700 iscrizions! Na ciaculeda cun l diretëur Vinzenz Senoner.
Sabeda, 08 de dezëmber - Riflesciun sön l'amur
N program de Giuliana Dejaco.
Domenia, 09 de dezëmber - "Filé lana y jì a lënia"
Tla trasmiscion dedicheda ala vita y usanzes da zacan nes conta Marta Senoner de Sëlva chëst iede velch sun i lëures che univa fac da d'autonn sciche mené la biesces da mont ju, tënder y filè la lana. Tla segonda pert vëniel rujenà dl lëur sfadiëus de jì tl bosch a lënia y a lën. Trasmiscion de Georg Mussner.
Lunesc, 10 de dezëmber - Schiclub Gherdëina 2018/19
Cun l inviern dan porta scumëncia nce a var plën l'atività agonistica dl schiclub Gherdëina, l majer y plu premià dla Talia. N ucajion dla prejentazion ufiziela dla sezions, cun atlec y trainadëures, iel nce unì prejentà l nuef liber anuel, urmei n apuntamënt tradiziunel. Program de Leo Senoner.
Mercui, 12 de dezëmber - Atività pastorèla di joegn de Fascia
Stefano Riz, un di animatores del grop di joegn de Fascia conta de l'ativitèdes che vegn endrezà per i joegn: jeghes, momenc de reflescion e campus. L grop di joegn l'é n ocajion de confront anter joegn olache la religion à più che auter la funzion de didèr duc a troèr si troi de vita. I joegn de Fascia à podù scontrèr ence mons. Lauro Tisi te la festa del scomenz de l'an de catechesi e canche l'é vegnù a Moena per rejonèr del nef endrez de la Unità pastorèles de Fiem e Fascia. Program de Anna Mazzel.

TELEVIJION

Mertesc, 11 de dezëmber dala 20:50 - Sport ladin
Mensil de sport tles valades ladines. Program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
Mercui, 12 de dezëmber dala 20:50 - Paisc dla Ladinia, vita y storia: Runcadic
Runcadic te Gherdëna é öna dles 3 fraziuns ladines dl comun de Ciastel y le paisc vëgn bele nominé tl 1288. Da canche al é gnü fat sö la dlijia, la scora elementara y la scolina ti agn 80 é le paisc scialdi chersciü y aldedaincö él chiló tröpes families jones che vir y al é deplü uniuns che ti dá vita al paisc. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Juebia, 13 de dezëmber dala 20:50 - Nosta scola
Tla trasmiscion de dezёmber iel da udëi l teater da Nadel di sculeies dla 3a tlasses dla scola mesana de Sёlva. Sota l udlon Maria Delago, nsenianta de religion, che conta dl svilup y dla mudazions tl nseniamёnt dla materia. Leprò ons vijità la strutura nueva dl Lizeum d'ert G.Soraperra a Poza. Tesc' y cunzet de Lena Mulser, camera y tai de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Temp lede
Defileda de moda da d'inviern
N sada ai 8.12. dala 17.00 sun Plaza Stetteneck a Urtijëi. N valguna butëighes de Urtijëi prejenterà la culezion nueva da d'inviern dan na paladina de marueia.
Cunësces'a bele...?
Per la lingia de prejentazions "Cunësces'a bele...?" metuda a jì dala Bibliotech O.v. Wolkenstein de Sëlva, lijerà Brunhild Putzer ora dl liber "Der Räuber Hotzenplotz". N merdi ai 11.11. dala 16.30 nchin la 17.30 tla Bibliotech O.v. Wolkenstein te Sëlva.
Marcé da Nadé a Corvara
Le marcé é davert dai 6 ai 9 y spo indô dai 14 ai 16 de dezëmber. Ai 8/12 dales 17:00 pón ascuté sö melodies da Nadé cun le cuintet Herum. Lapró podarán vigni de amiré pro le marcé sön plaza de comun i düli y les ciuties.
Paisc da Nadé a San Ciascian
Pro le Paisc da Nadé vëgnel metü da jí deplü apuntamënc musicai, dagnora dales 18:00. Ai 8/12 sona n grup de clarinec, ai 14/12 n grup dla Müjiga da San Ciascian. Ai 8 y 9 de dezëmber podarán implü odëi pro le Paisc da Nadé le famëi cun les cioures, dales 17:00 inant.
Copa dl Mond: tré ora di numeri da pië via per l superG
N juebia ai 13.12. dala 18.00 te Sëlva ta Col da Mulin (La Stua), festa cun mujiga y i atlec de Copa dl Mond, ulache l ti unirà sëurandat i numeri da pië via l di do pra l superG.
Copa dl Mond: premiazion y tré ora i numeri dla libra
N vënderdi ai 14.12. dala 17.30 sun Plaza S. Antone a Urtijëi saràl la premiazion ufiziela dla garejeda de superG stata n chël di y l ti unirà sëurandat ai atlec i numeri da pië via l di do tla libra.
Defileda di tifosi di atlec de Copa dl Mond
N sada ai 15.12. dala 10.45 tres l zënter de S. Cristina saràl la "Fan-Parade" tradiziunela cun la grupes de tifosi y si bandieres, striscions, tamburdli, ciampanes y tumbrëtes, che jirà nchin tl raion dl travert ja Ruacia.
L majer puestl
N sada ai 15.12. dala 17.00 sun Pra da Nives dlongia l marcià da Nadel de Sëlva, uniràl cujinà l grandiscimo puestl. Unide duc a l ciarcë y a ve goder mpue de armunia da Nadel sun l pitl marcià te Sëlva. L sunerà l CDJG Brass Quintett.

Cursc
Curs de pastelné cun Ines
Per mutons dla scoles elementeres, n mierculdi ai 19.12. dala 14.00 tla sala dla NJG a Urtijëi. N fajerà na cripl da Nadel. N scumëncia dala 14.00, ma n possa unì nce mpue plu tert sce n à dant mo vel' lezion o auter. Da paië ite iel 10 € y da se scrì ite iel tl ufize dla NJG, tel. 0471 799006.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de fauré/merz 2019. L'ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 7.1.2019 ai 11.2.2019 uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera tel. 0471/794290.
Cursc de paslunch a San Ciascian
Por scolars dla elementara y mesana. Al vëgn fat grups de skating, classich y prinzipianc. Le curs vá 10 iadi, vigni vëndres dales 14:00 ales 16:00.
Pröm de vëndres ai 14/12 dales 14:00 tl zënter de paslunch a San Ciascian. Por infos y por se lascé mëte sön lista, cherdé sö le 339/8068111.

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Scontrèdes del DSA Trentin
L DSA (Desturbes Spezifics de l'Aprendiment) de Fiem e Fascia endreza n'outa al meis scontrèdes de aprofondiment sun empedimenc spezifics de l'aprendiment. En mercol ai 12 de dezember da les 20.30, a la Rosa Bianca de Ciavaleis, Paolo Colombo spiegarà i strumenc compensatives informatics desche didament al studie.
Festa da Nadé dl KVW a Bornech
Le KVW inviëia vëdui, vëdues y porsones sores dla Val Badia ala festa da Nadé, en sabeda ai 15 de dezëmber dales 14:00, fora dales Ursulines a Bornech. Al sará n bun tê, val' de cialt y musiga da Nadé. Prenotaziuns anter i 13 de dezëmber pro la rapresentanta de paisc o tl ofize da Bornech al 0474/411149
Festa da Nadel cun la Lia Sustëni ala Vita
N sada ai 8.12. dala 3 domesdì inant, tla Pitla Sala Cësa de Cultura de Sëlva, saràl la festa tradiziunela da Nadel per persones cun handicap y si families. Pra velch da maië y da bever y mpue de mujiga aspiteràn S. Miculau, che purterà dessegur vel' pitla scincunda. Unide de trueps.
Deberieda: Festa da Nadel
N juebia ai 13.12. dala 16.00 tla sala dla sentedes dl Servisc Soziel a Urtijëi tla streda Purger. "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015. Unide duc!
Doi stuei da rodes a desposizion dla jënt
La Lia Sustëni ala Vita ti mët a despusizion ala jënt dla valeda, aslune y zënza de gran burocrazies, doi stuei da rodes (per jites, jì dal dutor, jì a lité y n.i.). I vën dai via mé per n cër tëmp y per na dunfierta liedia. Chi che n adurvëssa un possa cuntaté Heinz Santifaller, tel. 335 5292813.

Musiga
Cunzert d'Avënt cun l Cor di Ëi "Raetia"
Ncuei vënderdi ai 7.12. dala 17.00 te dlieja de Urtijëi. L Cor sot ala direzion de Claudio Kerschbaumer lascerà audì cianties d'Avënt. L fajerà nce pea l Cor dl'Ëiles de Urtijëi sot ala bachëta de Marialuise Colcuc y na grupa de strumënc a fla de Urtijëi. Sn. Digan Vijo Pitscheider dijerà n trëi paroles y l unirà nce liet dant vel' storia d'Avënt. L ie na ucajion per se anjenië ca al Nadel.
Conzert da Nadé dla Scora de Musiga Val Badia
En mercui ai 19 de dezëmber dales 18:00, te dlijia a San Linert.
Al gnará porté dant cianties y melodies dales scolares y dai scolars dla Scora de Musiga dla Val Badia.
Meludies d'Avënt sun l Marcià da Nadel a S. Cristina
N sada ai 8.12. dala 17.00 ala 18.00 saràl da audì l Cor di Jëuni de Urtijëi y n dumënia ai 9.12 for dala medema ëura suneràl i Acajo.
Meludies d'Avënt sun l Marcià da Nadel a Urtijëi
N sada ai 8.12. dala 11.00 suneràl i corni da mont Ladinia. N dumënia ai 9.12. saràl da audì dala 11.00 l duo "Victor y Paolo" cun la baghes (Dudelsack) y dala 17.00 l cor de ëiles "Quilisma".
Meludies d'Avënt sun l Marcià da Nadel te Sëlva
N sada ai 8.12. dala 17.00 nchin la 18.00 puderàn scuté su la meludies sunedes dal CDGJ Brass Quintett.

Chino
Chino de Pardac
Insnet, vender ai 7 de dezember h. 21.15 se pel veder "Bohemian Rhapsody", en sabeda ai 8 e en domenia ai 9 h. 17.00 se pel veder "Il Grinch" e h. 21.15 amò "Bohemian Rhapsody". En mèrtesc ai 11 e en mercol ai 12 h. 21.15 "L'uomo che rubò Banksy". En jebia ai 13 e en vender ai 14 h. 21.15 se pel veder "La casa delle bambole".
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 7 de dezember, doman ai 8 e en domenia ai 9 h. 17.00 se pel veder L Grinch".
Doman, sabeda ai 8, h. 21.15 e en domenia ai 9 h. 20.30 l'é l film "Se son rose...". En mercol ai 12 h. 21.15 l'é en program "Quasi nemici" e en jebia ai 13 h. 21.15 "Se son rose...".

Viadi y jites
A Desproch cun l'Uniun Maestri Ladins
En sabeda ai 29 de dezëmber vá l'UML al Landestheater de Desproch a ti ciaré al teater musical Carmen. Orars dl bus: 13:00 a Corvara (Kostner), 13:10 La Ila, 13:15 Pedraces, 13:25 Pidrô, 13:35 Picolin, 13:45 Longega. Cost: 45,00€ por iscric y 55,00€ por i atri. Prenotaziuns anter i 14 de dezëmber pro Ubi al 0471/839174 (da sëra), tres whatsapp al 338/3462087 o e-mail pro ubivalentini@yahoo.it.

Avisc
Marcià da Nadel a Urtijëi
L marcià da Nadel a Urtijëi ie daviert via per l'ena dala 16.00 ala 19.00, de sada y dumënia dala 11.00 - 19.00 nchin ai 6 de jené. Ntan i fins dl'ena dala 11 danmesdì y dala 5 domesdì iel for nce vel' grupa che cianta y sona meludies da Nadel.
Marcià da Nadel a S. Cristina
L marcià da Nadel a S. Cristina pieta inò n program de devertimënt per mutons y families y uni sada y dumënia dala 17.00 iel da audì meludies da Nadel. Daviert iel for dala 10.00 ala 18.30; dai 7. ai 9., dai 14. ai 16., dai 21. ai 24. y dai 26. ai 30.12.2018.
Marcià da Nadel dla "Locia"
L marcià da Nadel dla berstot prutejeda "Locia", tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone ie daviert nchin n dumënia ai 9.12. for dala 10.00 - 12.30 y dala 16.00 - 19.00 y duman sada ai 8.12. dut l di dala 10.00 - 19.00.
Marcià da Nadel te Sëlva
Te Sëlva vën l Marcià da Nadel giaurì ncuei vënderdi ai 7.12. dala 17.00 y resterà daviert ai 8. y 9.12. dala 10.00 - 19.00. Dai 13. ai 16.12. y dai 21.12. ai 6.1. saràl daviert domesdì dala 15.00 - 19.00. Vel' iede saràl nce na grupa che cianta o sona.
Reunion generela dl KVW de Urtijëi
Duman sada ai 8.12. dala 15.00 per duc i cumëmbri dl KVW de Urtijëi, tla Cësa de Cultura. Te chësta ucajion giàpen nce la cherta da cumëmber per l 2019. L sarà nce n reladëur che tenirà n referat sun n tema atuel. Sëuraprò saràl nce velch da bever y da pesslé cun danterite mpue de mujiga cun l Trio d'ëiles de Gherdëina cun Otto Dellago.
Prima estrazion di pesć dla lotaria da Nadel
N dumënia ai 9.12. dala 16.00 sun Plaza Nives te Sëlva uniràl trat ora i prim trëi pesć da 1000 € l'un dla lotaria da Nadel metuda a jì dai buteghieres de Gherdëina. L pest unirà mé sëurandat a chëi che ie prejënc iló.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Reuniun generala dla Uniun Apicolturs Ladinia
Düc i zidlaés dla Val Badia, scric ite y nia tl'Uniun Apicolturs Ladinia, é dër bel inviá ala festa de Sant Ambroje y reuniun generala dla uniun. La manifestaziun gnará tignida en sabeda ai 15 de dezëmber dales 19:00 tl salf dla Cassa Raiffeisen a San Martin de Tor.
Concors de fotografìa per i Mondièi
La sociazion Inout, en colaborazion con l Comitat di Mondièi Junior 2019, endreza l concors de fotografìa "Neif gallery" sul tem "sport e neif te Fascia". Pel tor pèrt duc i pascioné de fotografìa, i miores retrac vegnarà premié e metui fora te na mostra. Manèr i retrac a inoutfassa@gmail.com dant dai 4 de jené del 2019.
Cripeles a Moena
Dai 8 de dezember ai 10 de jené l Grop de Turchia endreza na vintina de cripeles ti ciantons più carateristics de sie raion. La più grana vegn enjignèda ite te Tobià del Copeto con statues de legn a grandeza naturèla zipièdes da artisć del post.
Defilèda di Krampus
Insnet, vender ai 7 de dezember, per la strèdes de Meida a Sèn Jan da les 20.30 l'é la defilèda di Krampus, che ponta demez da la gejia de Sèn Nicolò e la rua te piaz de Comun, olache sarà musega e vin chet per duc.
Marcià da Nadèl a Ciampedel
En sabeda ai 8 de dezember da les 16.30 inaudazion del marcià da Nadèl, col conzert de la Musega Auta Fascia. Te picola ciasetes de legn se pel troèr manufac, magnadiva, prodoc artistics e de artejanat. L marcià é avert ai 8 e 9 dezember, ai 15 e 16 e dai 22 ai 6 de jené da les 15.00 a les 19.00.
Marcià da Nadèl a Moena
Tel Piaz Perle Alpine te ciasetes de legn tipiches anter picoi feghes empeé per mingol de atmosfera se pel troèr ogec de artejanat e souvenir realisé da jent dal post. L marcià é a la leta ti dis 7, 8 e 9 de dezember e dai 22 ai 6 de jené da les 15.00 a les 19.00.
A Pera Marcià da Nadèl de solidarietà
Te calonia de Pera vegn endrezà ence chest an l Marcià de Nadèl per didèr i projec miscionaries te la Republica Democratica del Congo, tel Perù, te la Siria e te la Palestina. L'é avert en sabeda ai 8 e en domenia ai 9 de dezember con orarie 9.00-12.00 e 14.00-19.00.
Ujes averc a la Rosa Bianca
L'Istitut la Rosa Bianca Weisses Rose va inant a se fèsc cognoscer a scolees e families con la scomenzadiva "Ujes averc" te la senta de Pardac en sabeda ai 15 de dezember da les 15.00 e a Ciavaleis en lunesc ai 10 da les 14.30. A Pardac en mercol ai 19 da les 14.15 vegn endrezà laboratories per i scolees.
Ujes averc a la Scola Ladina
Ai 14 de dezember da les 14.00 a les 18.00 e en sabeda ai 15 da les 8.00 a les 12.00 e da les 14.00 a les 17.00 tel chèder del projet "Ujes averc" scolees e families pel descorir la proponetes didatich-formatives de la Scola Ladina te la sentes di Licees Artistich, Scientifich e Ladin di Lengac a Sèn Jan.

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n vënderdi ai 7.12. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 10.12. ie la dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema lunch dai 7 ai 9 de dezëmber, ti comuns de Corvara, Badia y La Val, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471/844200. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Luca Galiazzo, tel. 342/5181295.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 7.12. nchin n vënderdi ai 14.12. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 7 de dezëmber dales 19:00 al vëndres ai 14 de dezëmber ales 19:00, é chëra d'Al Plan, telefoné al 0474/501240.

Referac
"Wer glaubt wird seelig" per n crëidum da vivanda
Ncuei vënderdi 7.12. dala 19.30 tla Cësa de Cultura de Urtijëi tenirà l prof. dr. Karl Wallner OCist n referat per se dé ju plu sot cun l crëidum. Pater Karl fova retëur dl'Università de filosofia y teologia de Viena. Chësc referat ie pensà per chëi che uel dé na udleda ala vita da cristians y uel dé ueia a jëuni y manco jëuni de jì tres la vita cun l aiut de Die.

Religion
Festa de Santa Lizia a Lungiarü
En jöbia ai 13 de dezëmber vëgnel festejé a Lungiarü cun solenité le patrozine de Santa Lizia, invocada por perié do la löm di edli y la löm dla fede. Dales 8:30 sarál la Corona y dales 9:00 mëssa solëna. Do mëssa gnarál spo tigní tl salf dla scora n marcé da Nadé, organisé a bëgn dl cor de dlijia

Galaria retrac