Manifestazions atuales

Data

04 de jené 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 4 de jené
Temp lede
"Disco magic on ice"
Ncuei vënderdi ai 4.1. sala 21.00 nchin la 23.00 sun la plaza dala dlacia Setil a Urtijëi.
"Kids Ice-Disco"
N dumënia ai 6.1. dala 16.30 nchin la 18.00 vën la plaza dala dlacia tl zënter Iman a S. Cristina trasfurmeda te na Ice-Disco. Duc i mutons ie nviei a unì a se devertì pra de bela mujiga y lums da disco.
Le Marcé da Nadé a Corvara
Le marcé é davert ciamó cina ai 6 de jená, tres dales 16:00 ales 19:00. Ai 4 y ai 6 de jená pó i mituns se fá na roda cun le pony, ai 5 dales 17:00 gnarál la donacia a ti porté duciaries ai mëndri. L'ultim de dales 17:00 inant sonará spo le Duo Marketta.
Paisc da Nadé a San Ciascian
Le "Paisc da Nadé" a San Ciascian resta davert ciamó cina ai 6 de jená 2019, vigni de dales 16:00 ales 19:00. Ai 4 de jená sonará le trio de corgn da munt Sassongher y ai 6 la Müjiga da San Ciascian - tres dales 18:00. Ai 5 y ai 6 de jená pón ince se fá na picia roda cun i alpaca y i lama.
Jí cui schi da sëra
En mercui ai 9 de jená dales 20:00 ales 22:00, án la poscibilité da jí cui schi ince da sëra, sön la pista Doninz tl zënter da La Ila. Por podëi anuzé le lift, mësson avëi na cherta dai schi de plü dis.
Imajes söla nëi
Sön la pista Gran Risa a La Ila vëgnel pité incö vëndres ai 4 de jená dales 21:00 n spetacul de löms, musiga y corusc sot al inom de videomapping. Al gnará proieté de vigni sort de imajes söla nëi.
Magia dl Nadé a Calfosch
Sön plaza de dlijia a Calfosch él incö vëndres ai 4 de jená dales 16:30 l'ultim apuntamënt cun "La magia dl Nadé". Al gnará dé fora de vigni sort de duciaries da Nadé y boandes cialdes, acompagnades da cianties da Nadé cun le cor Mosaic.

Mostres y Ert
N percors sciamanich tel bosch de Beuys
Ai 23 aur al Museo d'Èrt Contemporana de Ciavaleis la mostra "Walking in Beuys woods", rencurèda da Antonella Palladino e Elio Vanzo. N percors de Hannes Egger sul troi de Joseph Bauys che se dejouc anter om e natura te n prozess de consaputa e varijon. Averta 15.30-19.00 fora che ai 25 e 31 de dezember e al 1 de jené.
Nesc artisć a la galarìa TAN-ART
Te la galarìa TAN-ART, Strèda Roma 66 a Cianacei se pel veder la operes de pitores e scultores de nosc raion. Anter i etres Adolf Vallazza, Othmar Winkler, Josef Costazza, Inge Detomas, Matthias Sieff, Luigi Pederiva e Giuseppe Soraperra. La é averta duc i dis fora che de lunesc h. 10.30-12.30 e 16.00-19.30.
"Hüllen-Involucri"
Mostra de Astrid Gamper te Tublà da Nives te Sëlva da udëi mo nchin ai 13.1.: Nchin doduman dumënia iela davierta danmesdì dala 10.00-12.00 y dala 16.00-19.00, dopro saràla davierta mé domesdì. Astrid Gamper ie de Persenon y à studià grafica y design a Freiburg. Te Tublà da Nives móstrela lëures sun papier, che se raida dut ntëur ala pel sciche metafora dla vita te duta si mpurtanza y funzion.
Roba da fé damat de Gherdëina y dla Ruscia
Tla sala Luis Trenker tla Cësa de Cultura de Urtijëi iel da udëi la mostra "juech - ert", ulache n mët a cunfront la vedla roba da fé damat russa cun chëla de Gherdëina. La mostra ie da udëi nchin ai 16.1. da lunesc nchin vënderdi dala 16.00-19.00 y de dumënia dala 11.00-19.00. Ntreda debant.
Mostres de Bosisio y Cremonini
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives Sud iel da udëi la mostra dal titul "Bewohnt" de Robert Bosisio y la mostra dal titul "Limbo" de Rudy Cremonini. Tramedoi mostres ie curedes da Sabiene Gamper y ie da udëi nchin ai 28 de fauré 2019.
Mostra de criples tl Museum Gherdëina
L ie da pudëi amiré criples de valor artistich, la Adurazion baroca di Trëi Rëiesc ora dla dlieja da Sacun, la gran cripl autere cun truep motifs zipleda da Luis Insam y na lingia de figures che fej luné ora i sentimënc di pastri y rëiesc ntëur al Bambin y zipledes te Gherdëina ti seculi passei. L Museum a Urtijëi ie daviert dal merdi al vënderdi, dala 14 ala 18.

Cursc
Curs de tudësch per chëi che scumëncia
Dai 17.1. ai 28.3. for de juebia, dala 17.30 ala 19.30 te Sëlva tl Istitut Ladin Micurà de Rü. De ndut 10 lezions da 120 menuc, cun Karin Bertagnolli. Da se scrì ite iel nchin ai 8.1. pra l Servisc Furmazion Gherdëina, tel. 0471 773225, lu.- ju. 9.00-12.00, ve. 9.00-11.00, e-mail: furmazion.gh@micura.it.
Curs de cunversazion per nglëisc
Dai 18.1. ai 5.4. for de vënderdi, dala 17.30 ala 19.00 te Sëlva tl Istitut Ladin Micurà de Rü. De ndut 10 lezions da 90 menuc, cun Ryan Young (de rujeneda dl'oma nglëija). Priesc 100 €. Da se scrì ite iel nchin ai 8.1. pra l Servisc Furmazion Gherdëina, tel. 0471 773225, lu.- ju. 9.00-12.00, ve. 9.00-11.00, e-mail: furmazion.gh@micura.it.
Introduziun al biatlon
En mercui ai 9 de jená dales 9:30 án a San Ciascian la poscibilité da imparé adöm cun n maester de biatlon les carateristiches de chësta disciplina. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia o diretamënter pro le zënter de paslunch Saré a San Ciascian.

Avisc
Senteda generela dl Circolo - Lia Mostra d'Ert
Ncuei vënderdi ai 4.1. dala 20.00 tla bibliotech dla Lia a Urtijëi, Plaza S. Antone. L unirà fat n rëndicont dl'atività, prejentà l bilanz y cie che la Lia se tol dant per l 2019. I prejënc puderà nce purté ite minonghes, critiches, cunsëies y prupostes n cont dl'atività dla Lia. L unirà nce lità l cunsëi nuef.
Orar dla Bibliotech San Durich
La Bibliotech San Durich de Urtijëi fej a l savëi che ntan l mëns de jené 2019 réstela śareda de vënderdi domesdì.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
Raida Ladina 2019
Tosc met man l 12^ campionat ladin de schi da mont, con cater gares endut. Mercol ai 9 de jené l 21. Trofeo Mario Iori a Delba, ai 23 de jená la 14. Rodes Gherdëina te Selva, ai 15 de fauré la 9. edizion dl Trofé Oskar Costa a San Ciascian y ai 15 de merz la 16. edizion dla Lors da Reba. Per informazions plu menudes y iscrizions él da jí sun l sit: www.raidaladina.it
Rua la Befana
En sabeda ai 5 de jené da les 2 domesdì aló dal Kinderpark sun Ciampedìe e da les 5 domesdì te Piaz de Vich rua la Befana per duc i pìcoi.
Udiënza dla defensuria zivica
La defensuria zivica Gabriele Morandell o süa sostituta Verena Crazzolara tëgn udiënza tla Val Badia, en vëndres ai 11 de jená 2019 dales 14:30 ales 16:00, te ciasa de Comun a San Martin. Informaziuns y prenotaziuns pro verena.crazzolara@volksanwaltschaft.bz.it o al numer 0471/946020.
Rua la Befana a Poza
En sabeda ai 5 de jené da les 5 domesdì tel parch dai jeghes de Poza rua la Befana con n muie de golosarìes douces per duc i bec.
Cripeles a Moena
Enscin ai 10 de jené per endrez del Grop de Turchia se pel veder na ventina de cripeles ti ciantons più carateristics de sie raion. La più grana vegn enjignèda te Tobià del Copeto con statues de legn a grandeza naturèla zipièdes da artisć del post.
Cripeles a Soraga
Fin ai 6 de jené fora per l paìsc de Soraga e frazions se pel veder la bela cripeles enjignèdes dai sentadins per endrez del Grop folk col didament del Comitat manifestazions.
Cripeles a Vich
Fin ai 6 de jené fora per l paìsc de Vich e frazions se pel veder passa 30 bela cripeles endrezèdes con materièi desvalives da sociazions e privac de paìsc.
Freestyle show a Vich
Anché, vender ai 4 de jené da les 21.15, tel zenter de Vich l'é l freestyle show, l spetàcol che porta dant evoluzions e acrobazìes da marevea su la neif, con musega e entrategniment.
Marcià da Nadèl a Ciampedel
Te picola ciasetes de legn te piaz de Ciampedel se pel troèr manufac, magnadiva, prodoc artistics e de artejanat. L marcià da Nadèl é avert fin ai 6 de jené, da les 15.00 a les 19.00.
Marcià da Nadèl a Moena
Tel Piaz Perle Alpine te ciasetes de legn tipiches anter picoi feghes empeé per mingol de atmosfera se pel troèr ogec de artejanat e souvenir realisé da jent dal post. L marcià é avert enscin en domenia ai 6 de jené, da les 15.00 a les 19.00.
I Trei Rees
Anché, vender ai 4 de jené da les 6 da sera se pel scutèr la cianties da Nadèl di Trei Rees aló da la cripela te piaz de cèsa de comun de Poza.

Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vender, 04 de jená - Agorà: Mparé, jì a scola y nseniamënt (prima pert)
Per i nsenianc de nosta valedes vëniel unitant fat vel ajurnamënt sun argumënc desfrënc. Nscila iel unì nvià ultimamënter te Gherdëina l professëur Willi Stadelmann che à fat na relazion scialdi nteressanta sun l mparé, l talent y la nteligënza ma nce sun manieres inuvatives dl nseniamënt jan ite sun la neuropsicologia cognitiva. Ghest te studio ie la dr.a Claudia Schrott, diretëura dla direzion raionela de Sëlva y S.Cristina. Trasmiscion de Ivan Senoner.
Mercui, 09 de jená - Gana25: No ite no fora
L numer 25 de la revista "Gana" é dedicà a na reflescion : no ite no fora. L'esser ite o fora da n sistem, l passèr da na condizion a n'autra, s'en jir o vegnir, esser pèrt o nia olache vegn avert più fenestres che tol cà tematiches desvalives: da la malatìa mentèla ai migranc, da l'esperienza de na persona Asperger al mudèr ses ma ence l jir en penscion e l jir sorafora i confins del cef e del corp tres la meditazion. Program de Anna Mazzel.
TELEVIJION
Mertesc, 08 de jená dala 20:50 - Mendret, mendranzes tel mond: Cunfins – L luech de Leidingen y la cooperatives Oasis y Savera
Nia puecia jënt se stënta a se adaté ala regules de nosta sozietà o cultura. L ne ie suvënz nia saurì vester al'autëza de uni situazion tl mond dl lëur o tla vita. Tla proscima edizion de Mendret vëniel prejentà chël chel la cooperatives Oasis y Savera fej per chësta jënt che vif sun l cunfin. L sarà nce da audì velch de Leidingen, n paesc danter la Franzia y l Deutschland, ulache l cunfin passa propi amesa l luech ora.Per la rubrica "Rujené ladin ce bel" spiegherà Paul Videsott da ulache vën l inuem de nosc majer dlacier, la Marmolèda. Program de Elisabeth Kostner, a cura de Anna Mazzel.
Mercui, 09 de jená dala 20:50 - Turism tla Ladinia: Alta Badia Brand por prospetives nöies tl turism
Le laur de Alta Badia Brand (ABB), che se ocupëia de dötes les aziuns de marketing dl raiun turistich dl'Alta Badia, é chël de fá conësce l'Alta Badia fora por le monn, cun na süa identité, y insciö de renforzé l'inom de döt le raiun, adöm cun döt ci che al á da pité. L'istituziun de ABB é ma le pröm vare dl vers de na chersciüda ince interiura, che dess porté diretamënter a na maiú comprenjiun dl valur dl raiun dl'Alta Badia, y indiretamënter a na maiú crëta te se instëssc de sü abitanc y dles capazites che ai á. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Juebia, 10 de jená dala 20:50 - Df dut feminin: Coi eies de la tecnologia
N percors fat coi eies de doi femenes che ne moscia desche la tecnologia pel esser n input e n strument per emparèr a durèr l pensier a 360 degrees. N reportage che tol ite visions e interpretazions de la realtà da n pont de veduda creatif e interdisciplinèr. Program de Cinzia Pistoia, camera e tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 5.1. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 7.1. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia: Ti comuns de Corvara, Badia y La Val él en sorvisc tl fin dl'edema di 5 y 6 de jená le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471/844200. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349/0667034 o 0474/523018.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 4.1. nchin n vënderdi ai 11.1. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00, sada 8.30/12.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 4 de jená dales 19:00 al vëndres ai 11 de jená ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474/501240.

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per info chiamèr l 370.3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Scontrèdes del DSA Trentin
L DSA (Desturbes Spezifics de l'Aprendiment) de Fiem e Fascia endreza l'ultima scontrèda de aprofondiment sun empedimenc spezifics de l'aprendiment. Ai 9 de jené da les 20.30 te aula magna del Comun de Pardac Valentina Lucca e Sonia Boschetto rejona de co sostegnir i studenc canche mencia l'autostima.

Musiga
Conzert de la Musega de Moena
Doman, en sabeda ai 5 de jené da les 21.00 te teater de Navalge, la Musega de Moena con la maestra Annarosa Pederiva, endreza sie conzert da d'invern.
Meludies d'Avënt sun l Marcià da Nadel a Urtijëi
Duman sada ai 5.1. dala 11.00 sun Plaza Stetteneck sunerà l Duo Demetz y dala 17.00 cianterà l Cor di ëi Raetia tl raion da jì a pe. N dumënia ai 6.1. saràl da audì dala 11.00 tl raion da jì a pe i corni da mont Ladinia y dala 17.00 sun Plaza Stetteneck l cuartet "Sella".
Conzert de Nadèl a Pera con Martina Iori
En domenia ai 6 de jené da les 9 da sera te la gejia de Pera l'é l conzert de Nadèl del Quartet Grünberg "Armonia su quattro corde", con la musizista fascèna Martina Iori.
Conzert a Soraga
Insnet, vender ai 4 de jené da les 21.00 te gejia de Soraga, per endrez del Comitat manifestazions, se pel scutèr l conzert del Cor Coronelle de Ciavaleis.
Cunzert dl Ann Nuef cun l ensemble "Le Muse"
Ncuei vënderdi ai 4.1. dala 17.00 te dlieja de Urtijëi lascerà audì l ensemble "Le Muse", che sunerà sot ala bachëta de Andrea Albertini, n cunzert drët particuler. La ntreda ie liedia.
Meludies d'Avënt sun l Marcià da Nadel te Sëlva
Duman sada ai 5.1. dala 17.00 nchin la 18.00 puderàn scuté su l "Sax Quintett".

Chino
Chino Cianacei
Insnet, vender ai 4 de jené h. 17.00 l'é "Ralph spacca internet" e h. 21.15 "La Befana vien di notte"; en sabeda ai 5 de jené h. 17.00 vegn moscià "Il ritorno di Mary Poppins" e h. 21.15 "Aquaman"; en domenia ai 6 de jené h. 17.00 l'é " Ralph spacca internet" e h. 21.15 "Amici come prima". En mercol ai 9 de jené h. 21.15 l'é "Ben is back", en vender ai 11 de jené h. 21.15 vegn moscià "Bumblebee" e en domenia ai 13 de jené h. 21.15 l'é "Ben is back".
Chino de Pardac
Insnet, vender ai 4 de jené h. 17.00 vegn moscià "Il ritorno di Mary Poppins" e h. 21.15 "Ben is back", en sabeda ai 5 h. 17.00 l'é "Spider-Man, un nuovo universo" e h. 21.15 vegn moscià "La befana vien di notte"; en domenia ai 6 de jené h. 15.30 l'é "Ralph spacca internet" e h. 21.00 "Moschettieri del re".
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 4 de jené h. 16.00 l'é "Spider-Man, un nuovo universo", h. 18.15 vegn moscià "Bumblebee" e h. 21.15 "La Befana vien di notte"; en sabeda ai 5 h. 17.00 vegn dat "Ralph spacca internet" e h. 21.15 "Aquaman"; en domenia ai 6 h. 17.00 se pel veder "Il ritorno di Mary Poppins e h. 21.15 "Moschettieri del re"; en mercol ai 9 h. 21.15 vegn dat "Ben is back", en jebia ai 10 h. 21.15 l'é "Il testimone invisibile" e en vender ai 11 h. 21.15 l'é "Macchine mortali".

Sport
Partides de hockey dl HC Gherdëina
Duman ai 5.1. dala 20.30 tl stadio Pranives de Sëlva partida dl campiunat AHL danter l HC Gherdëina y l Asigo. N juebia ai 10.1. saràl inò na partida contra l Asiago y n sada ai 12.1. jugherà l Gherdëina contra l HDD Jesenice, for dala 20.30 tl stadio de Sëlva.
Plaza dala dlacia Setil davierta
La plaza dala dlacia Setil a Urtijëi ie davierta uni di dala 9.30 ala 12.00 y dala 14.00 ala 18.00, nchin ala fin de fauré 2019. Tlo giàpen nce i jadins da se mpresté ora.
"Xtreme Up" sun Ciampinëi
N sada ai 19.1. pieràn via dala 18.30 te Sëlva ta Frëina per jì su per l purtoi dla Trëi, cun la peves, cun la ciaspes, i grifs y n.i. nchin suinsom Ciampinëi pra la furnadoia. L ie da fé 2.320 m cun n deslivel de 720 m. La festa de premiazion unirà fata ta La Stua. Per se scrì ite y per infos plu avisa: www.xtreme-up.it.

Galaria retrac