Manifestazions atuales

Data

22 de fauré 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 22 de fauré
Avisc
Audizions del conseier ladin Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent ogne lunesc h. 9.15 te Comun de Mazin, h. 10.15 te Comun de Ciampedel, h. 11.15 te Comun de Cianacei; ogne vender h. 9.15 te Comun de Sèn Jan, h. 10.15 te Comun de Soraga e h. 11.15 te Comun de Moena.
Dé ite la manifestazions te www.manif.it
L Servisc Furmazion Gherdëina uel lecurdé duta la lies che per publiché la manifestazions de auril, mei, juni y lugio tl "Cudejel dla manifestazions", ieles da dé ite nchin ai 3.3. tl portal www.manif.it. La manifestazions dates ite tl Manif vën nce mandedes inant ai media ladins y nsci dates tres y publichedes plu iedesc. Les ruva nce ite tla plates de chemun sce dates ite per tëmp y ëura. Duta chësta formes de retlam ie debant per la lies, perchël nuzëve de chësc servisc!
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
Conzert con la Banda de Faedo
En sabeda ai 2 de mèrz da les 21.00 te teater de Navalge la Banda de Faedo, en colaborazion con la Musega de Moena, porta dant "Allegra Tristezza, una storia speciale, un racconto d'amore", slalom anter avenimenc e emozions en contrast, de Martino Nicolodi. Dant dal conzert, h. 20.00, se pel veder la mostra de la vera.
Na sera per la femenes
En vender ai 8 de mèrz da les 20.00 te sala Bavarese a Tieser la sociazion "La Voce delle Donne" endreza "Sfaccettature 3" na sera spetacolèra con l Cor Armonia de Molina e la compagnìa de teater Arjuna.
Mascherèdes ta Penìa
L Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa à endrezà 2 mascherèdes per chest an da Carnascèr. Te la veia scoles de Penìa h. 20.30 vegnarà spilenà ai 28 de firé, jebia grassa, "N pat a vita" de Simon de Giulio e ai 5 de mèrz, mèrtesc gras, "Vic e ac te na cèsa de mac" de Stefen Dell'Antonio Monech.

Mostres y Ert
N percors sciamanich tel bosch de Beuys
Tel Museo d'Èrt Contemporana de Ciavaleis l'é la mostra "Walking in Beuys woods" rencurèda da Antonella Palladino e Elio Vanzo: n percors de Hannes Egger sul troi de Joseph Bauys, anter om e natura, te n prozess de consaputa e varijon. Averta de sabeda e domenia h. 15.30-19.00.
"Shapes and colors" de Matthias Sieff
Te Tublà da Nives te Sëlva iel da udëi la mostra dl moster scultëur, che à fat l'Università d'ert a Viena, ulache l prejentea si ert baseda sun l stude dla formes dl corp, zënza abadé massa ala pruporzions. Depëntes ieles cun culëures stersc che dà scialdi tl uedl. La mostra resterà davierta nchin ai 10.3. uni di dala 16.00-19.00, mé de lunesc iela stluta.
Mostra de pitures de Herbert Comploj
La pitures a uele y nce pitures monocromes sun l tema "Harmony" ie da udëi mo nchin ala fin de fauré tl Café Surëdl, str. Roma 101 a Urtijëi, daviert de lunesc dala 13.00 ala 19.30 y da merdi nchin sada dala 10.00 ala 19.30.
Cëves de Sergio Sommavilla
Per "Kunst im Gange" tla cësa de Chemun a Laion iel da udëi la mostra de Sommavilla, che à vivù te Gherdëina y à fat tlo la Scola d'Ert. Bele da n pez se dàl ju cun cëves. Ora de ideies metudes ju n iede sun papier, vëniel a s'l dé, do avëi laurà n struf lessù, nia portrets ma cëves drët fantajiëusc. Ala mostra pòssen jì a ti cialé canche l Chemun ie daviert.
150 ani dala prima arpizeda de Saslonch
Per l'ucajion de chësc anuel iel da udëi tl raion de jì a pe de Urtijëi na mostra de fotografies che à da n fé cun la arpizedes dl Saslonch dal 1869 incà.
La operes de Schweizer a Tanart
A la galarìa Tanart, te Strèda Roma 66 a Cianacei, enscin ai 31 de mèrz l'é fora la operes del cognosciù artist da Primier Riccardo Schweizer. La galarìa é averta dal mèrtesc a la domenia da les 10.30 a les 12.30 e da les 16.00 a les 19.30. Info: 0462 602428 o 3408194060.

Sport
Senteda dla lies dal sport de Gherdëina tl VSS
N merdi ai 12.3. dala 20.00 tla sala Raiffeisen a Urtijëi, Pitla Plaza Rezia, saràl la senteda generela dla lies dal sport de Gherdëina, ulache la se traterà, coche for do 4 ani, nce de lité l reprejentant de Gherdëina tl VSS, per la assoziazion dla lies dal sport de Südtirol.
Mondièi Junior de schi 2019
Insnet, ai 22 de firé h. 18.00 sun Aloch Team Event; sabeda ai 23, h. 10.00 e h. 14.00 combinèda de ic, domenia ai 24 h. 10.00 e h. 14.00 combinèda de eles. En lunesc ai 25 h. 9.30 e h. 13.00 slalom lèrch de ic; mèrtesc ai 26 h. 9.30 e h. 13.00 slalom strent de ic con Alex Vinatzer; mercol ai 27 h. 11.00 discesa de eles.
Sëires de volley
Uni mierculdi dala 20.15 inant tla palestra dl ITE pieta la Nëus Jëuni la sëires de "pallavolo". Duc ie nviei de cuer a unì a fé pea. L ie debant y n ne à nia drë de se lascé nuté su.
Partides de hockey dl HC Gherdëina
N mierculdi ai 27.2. dala 20.30 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la partida dl campiunat AHL danter l HC Gherdëina y l EC Kitzbühel.

Referac
Matrimone y familia al didancuei
Ncuei vënderdi ai 22.2. dala 20.00 tl local di jëuni te calonia a Urtijëi, rujenerà l prof. dr. Peter Egger de ciuldì che l matrimone y la familia ie tan mpurtanc y de ce pusciblteies y ce deficulteies che l matrimone cristian porta cun sé. L matrimone ie per seculi stat n bon model de cunvivënza. Ne iel pa śën nia plu atuel o mpo mo?

Teater
Teater "La Mandragola"
Les studëntes y i studënc dla IV Lizeum Linguistich y Lizeum dles Sciënzes Umanes da La Ila inviëia ales rapresentaziuns dl proiet teatral "La Mandragola", ai 24 y 27 de forá dales 20:00 y ai 28 de forá dales 10:00 danmisdé, tres tla Ciasa dla Cultura a La Ila.

Prejentazions
Prejentazion dl liber "Majas Waldschule"
Ai 25.2. dala 15.00 tla Bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina. L'aventura de na scola tl bosch vën cunteda cun n teater da mëisa, ulache i mutons nstësc possa fé pea. La prejentazion cun Maja Watschinger, Sophia Gufler y Annalena Messner ie per mutons dla scolina y dla prima y segonda tlas scola elementera.

Televijion y Radio
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIAMercui, 27 de furà 2019 - Dolomites the mountain of Venice e bilanz campionac Juniores
Ghest: Fausto Lorenz, president APT Fascia, moderazion Anna Mazzel.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vender, 22 de furà - Atletica Gherdëina
La lia de atletica lesiera de Gherdëina ie una dla majera lies sportives dla valeda cun ades 200 scric ite. D'autonn iel stat la vela dl cunsëi nuef y deberieda cun l presidënt nuef Stefan Planker mparons a cunëscer la lia, la problematiches ntëur ala gestion y l'atività y dantaldut ciun che ie si fin. Program de Alex Runggaldier.
Sabeda, 23 de furá - Momënc de vita – intervista a Beatrice Colcuc
N program de Erika Castlunger.
Domenia, 24 de furà - I "Figli d'arte" dla mujiga
Program de Tobias Dellago.
Lunesc, 25 de furà - Trienala Ladina Museum Ladin
La Trienala Ladina ie n apuntamënt periodich urmei tlassich dl Museum Ladin Ciastel de Tor. Ntervista cun l diretëur dl Museum Ladin Stefan Planker. Program de Leo Senoner.
Mertesc, 26 de furá - La Zingaindra – operëta ladina
Sön n test de Iaco Rigo, musighes de Ludwig Rindler. A cura de Alessandro Dapunt.
Mercui, 27 de furá - La Bolifa : l'enologh Samuel Mazzel
La Bolifa l'é l titol de n program che ne deida a cognoscer, soscedèr e tizèr ite idees neves ma soraldut pensieres e vijions, esperienzes, ativitèdes e scomenzadives de persones de vigni sort. Con Cinzia Pistoia jiron tel mond de l'ua e del vin de l'enologh Samuel Mazzel. Program de Anna Mazzel.
TELEVIJION
Mertesc, 26 de furá dala 20:50 - Cult rituai da inier y incö: Iac dala nëi
La nëi á aldedaincö na gran importanza, dantadöt tla economia dl turism. Nia ma plü la nëi che toma dal cil mo dantadöt chëra tecnica vëgn odüda de bun edl por i tröc miliuns de euro che brodora tles gofes di implantisć. Program de Daria Valentin, regia de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Mercui, 27 de furá dala 20:50 - Personaji dl tëmp passé: Simon Soraperra de Giulio, recorc da zacan
Simon Soraperra de Giulio é nasciü a Penia tl 1912 y al á dediché feter döta süa vita a scrí. Al conesciô dër bun süa cultura, so lingaz, les tradiziuns y süa jënt.
Al á scrit rimes, poesies, conties y mascherèdes por le Grop de la Mèscres de Délba e Penia y al instës á fat por agn alalungia le bufon, la figöra zentrala dl Carlascé fascian. Cun so savëi y pasciun ál contribuí da mantigní vies valgönes recordanzes y tradiziuns da inlaota. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Fulvio de Martin Pinter.
Juebia, 28 de furá dala 20:50 - Euro – magazin d'economia
De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Iadi, jites y escurscions
Jita tla Val dl'aisciöda
La Uniun Maestri Ladins inviëia a na jita tl Frühlingstal danter le lech de Kaltern y Montiggl, en lönesc ai 4 de merz. Orars dl bus: Corvara 7:00, La Ila 7:05, Badia 7:10, Pidrô 7:20, Picolin 7:25, Longega 7:35. Le cost dla coriera é de 20,00€, la marëna se paia vignun. Prenotaziuns anter i 25 de forá pro Heidi al 335/7875564 o Patrizia al 339/2871019.
Jita de schi alpinism tla valeda de Gschnitz
N dumënia ai 24.2. mët la Lia da Mont de Gherdëina a jì n na jita de schi alpinism te Gschnitztal sun l Blaser (2.241 m). L sarà da fé n deslivel de n 1.050 m y da jì n 3 ëura. N possa se scrì ite mo ncuei vënderdi, 22.2. da Ciofs Inge, Sport Malsiner (cësa Panaval) y Sport Bruno Riffeser. Per plu nfurmazions cherdé su Arnold al 333 4377171.
Viac a Praga cun l KVW
La grupa KVW de Gherdëina fej al savëi che chisc dis vëniel tëut su la iscrizions per l viac dai 25. ai 28.4. tla Republica Ceca, ulache n jirà a vijité la ziteies de Pilsen y de Praga cun si bel ciastel, si plazes y puenc. Sun l viac de ëuta fermeràn a Budweis, drët cunesciuda per l pier. Per nfurmazions o per se scrì ite pòssen cherdé su Emmerich Senoner, tel. 335 5713575.
Cun l KVW a Dresden
Dai 7. ai 10.6. (Pasca de Mei) mët l KVW de Urtijëi a jì n viac a Dresden per jì a ti cialé ala truepa marueies dla zità. N furnerà nce cun la berca sun la Elbe da Dresden a Pillnitz y fajerà na jita tl parch naziunel "Sächsische Schweiz".
L viac ie daviert a duc! Bele śën pòssen apusté l viac da Reziatours a Urtijëi, tel. 0471 798500.

Cursc
Ie pa storia ti pascion?
Ues'a cunëscer la culezions riches dl Museum Gherdëina y dé inant ti savëi? Pona te nvions a fé pea n curs de furmazion, cun pedagoghes y esperc dl Museum, ntan trëi domesdis tl mëns de merz y auril 2019. Per nfurmazions y per te lascé nuté su posses cherdé su nchin ai 28.2. tl Museum Gherdëina, tel. 0471 797554.
Curs de ladin por prinzipianc
Organisé dal Istitut Ladin Micurá de Rü. Al vëgn tigní dai 11 de merz ai 6 de ma, vigni lönesc dales 19:30 ales 21:00, te Istitut. Infos: 0474/523110 o formaziun.vb@micura.it
Curs de ladin per chëi che scumëncia
Dai 12.3. nchin ai 16.4. for de merdi dala 18.30 ala 20.00, per de ndut sies iedesc, tla Biblioteca ladina "Anda malia da Cuda" tla Cësa di Ladins a Urtijëi, cun l dr. David Lardschneider. Da paië ite iel 95 €. Per nfurmazions y per se lascé nuté su pòssen cherdé su l 0471 796870 o passé tl ufize dla Union di Ladins de Gherdëina.
Introduziun al biatlon
En mercui ai 27 de forá dales 9:30 án a San Ciascian la poscibilité da imparé adöm cun n maester de biatlon les carateristiches de chësta disciplina. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia o diretamënter pro le zënter de paslunch Saré a San Ciascian.
Jí cui schi da sëra
En mercui ai 27 de forá dales 20:00 ales 22:00, án la poscibilité da jí cui schi ince da sëra, sön la pista Doninz tl zënter da La Ila. Por podëi anuzé le lift, mësson avëi na cherta dai schi de plü dis.

Musiga
"Lettere d'amore" cun le Pinzimonio Vocale
En domënia ai 24 de forá dales 20:00, te scora de musiga d'Al Plan. Le Pinzimonio Vocale cun le liutist Pietro Prosser y i violinisć Josef Höhn y Andrea Ferroni, porta dant musiga profana de H. Kapsperger, C. Monteverdi y d'atri. Al zënter él les "villanelle", cianties cun contignü popolar a plü strofes y plü usc, portades dant da Gudrun Mayrl, Stefanie Watschinger y Irene Clara. Danterite él Simon Kostner che lí dant lëtres d'amur.

Temp lede
Fin dl'ena per jëuni sëura 15 ani
Dai 2. ai 4.3. cun la SKJ y la Union Pasturela Gherdëina. Sot al titul "Ski, Pray, Celerate" vëniel jit cun i schi, prià y festejà, acumpaniei dal maester di schi Gottfried Schwarzenberger y Pater Andreas Hasenburger. L fin dl'ena ie tla Val Badia, ulache l vën albergià tla Cësa dl pelegrin a Oies. Da paië iel 40 € per skipass, albierch y maië. Nfurmazions plu avisa y se nuté su per SMS: tel. 339 1456382.
Batadù a ponc
Duman sada ai 23.2. dala 14.00 a Runcadic tla Cësa dla Lies mët l KVW de Urtijëi a jì l batadù. N possa se scrì ite dala 13.30 inant y da paië ite iel 10 €. N ne à nia drë de tò pea n cumpani, uniun possa nce fé pea da sëul. N giaperà velch da maië y da bever y l sarà de blòt pesć da vëncer.
La usanza de rubé l'ola
Ai 28.2. dala 10.00 sun Plaza de Chemun a S. Cristina vëniel prejentà la ciantia "Ncuei Juebia Grassa ..." cun n pitl teater y dopro saràl per duc nce mpue de panicia da garat. Metù a jì dala Lia dl Turism de S. Cristina.
Defileda de Carnescià a Urtijëi
N Juebia Grassa ai 28.2. dala 15.00 vëniel pià via tal Fever (Despar) per jì n defileda nchin sun Plaza de Dlieja, ulache l sarà nce mpue de festa cun mujiga DJ y de bon crafons. La plu bela mascres unirà iló nce premiedes.
Festa da Carnescià cun i Pëufla
N Juebia Grassa ai 28.2. dala 20.00 inant tla sala dla mostres dl Circolo/Lia Mostra d'Ert a Urtijëi festa cun l titul "Heroes of the night". I Pëufla sunerà dala 21.00 inant. Unide duc mascarei. Metù a jì dala Nëus Jëuni Gherdëina.
Desmustrazions dla scoles de schi per Carnescià
N Juebia Grassa ai 28.2. dala 17.30 te Sëlva sun l purtoi dai schi da Frëina y dala 21.15 a Urtijëi sun l purtoi da Palmer.

Sozial
Scontrèdes de auto mutuo aiut
La sociazion Rencureme, col patrozinie del Comun de Sèn Jan, à endrezà na lingia de scontrèdes de auto mutuo aiut con la psicologa Cristina Rizzi per familières e care giver de persones con demenza. L'enconter che vegn sarà en mercol ai 20 de mèrz h. 20.30 te Ciasa de Noscia Jent a Poza.
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per info chiamèr l 370.3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Deberieda: Festa da Carnescià cun "Il Nostro Spazio"
N juebia ai 28.2. dala 14.00 se ancuntons dan la Cësa de Paussa a Urtijëi, per furné a Bulsan ala festa da Carnescià. Unide duc mascarei! "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manifestazion: Marlies Piazza).

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 23.2. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 25.2. ie la duturëssa Barbara Micoli de Sëlva, streda Nives 2, tel. 351 5544347.
Doturs Val Badia: Ti comuns de Corvara, Badia y La Val él en sorvisc tl fin dl'edema di 23 y 24 de forá le dotur Letterio Taormina, La Ila, tel. 375/6261774. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o 333/1380852.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 22.2. nchin n vënderdi ai 1.3. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 22 de forá dales 19:00 al vëndres ai 1. de merz ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474/523020.

Chino
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 21 de firé h. 21.15 l'é "Green Book". En sabeda ai 23 h. 17.30 l'é "Lego Movie 2" e h. 21.15 en 3D l'é "Alìta", en domenia ai 24 h. 17.00 l'é endò "Lego Movie 2" e h. 20.30 "Alìta"; en lunesc ai 25 h. 21.00 l'é l spetacol de teater "Casalinghi disperati" e en jebia ai 28 h. 21.15 se pel veder "Maria, Regina di Scozia"; en vender al prum de mèrz h. 21.00 l'é l teater "The show must go on".
Chino de Pardac
Insnet, vender ai 22 e doman, sabeda ai 23, h. 21.15 l'é en program l film horror "Crucifixion".

Religion
Oies: De mondial de oraziun dles Ëres
La Uniun dles Ëres dal Decanat Val Badia inviëia les ëres, en vëndres al 1. de merz sö Oies. Dales 15:00 prozesciun da San Linert demez (calonia), dales 16:00 mëssa a Oies. Les ciantarines y chëres che cianta ion é periades da ester dales 15:00 sö Oies por imparé ite les ciances. Iniann él gnü arjigné la liturgia da ëres dla Slovenia.
Santa Mëssa di pitli
Ai 2.3. dala 17.00 tla gran sala de calonia a Urtijëi. Duc i genitores cun mutans, mutons, popsc, nëinesc y laves cun nepoc ie nviei de cuer a chësta mëssa. Metù a jì dal Cunsëi de Pluania dla unità cura d'anes Gherdëina.

Galaria retrac