Manifestazions atuales

Data

12 de auril 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 12 de auril
Televijion y Radio
Televijion:
Mertesc, 16 de auril da les 20:50 - Deberieda - sozieté, familia, sanité
Trasmiscion de Ivan Senoner y Georg Penn, a cura de Leo Senoner
Mercui, 17 de auril da les 20:50 - Cucalo - Attilio Dantone
"CUCALO" é vegnú en chest iade a Urtijëi tla senta dla Lia Circolo Mostra d'ert per conté sciche evenc aricegoui desche abú perdú doi amisc tl Nepal á mudé la vita de Attilio Dantone. Tl teremot dl 2015 l maester de schi y ost da Delba á vedú la mort ti uedli, y chest á mudé les priorités y i valors de sia vita. Anterite valch filmat y la mujiga de Lucia Kastlunger y Hubert Dorigatti. Program de Esther Videsott y Anna Mazzel
Juebia, 18 de auril da les 20:50 - Nosta scola - atualité da les scoles dles valedes ladines
Tesć y conzet de Lena Mulser, camera y tai de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt

Radio:
"LADINIA LIVE": Microfons daverc sun atualité y cultura
La trasmiscion é da audí vigni mertesc y mercui da les 13:45 a les 14:00 sun les frecuenzes de RAI LADINIA
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" é da audí vigni di da les 19:05 a les 19:30 sun les frecuenzes de RAI LADINIA
Vender, 12 de auril - "I Himmelen"
La Mujiga vegn scrita a S.Cristina con n gran M, chel possen ben dí. Al é un de chi luesc de nost raion olache al é na gran ativité de cianté y soné. L Cor de Dlieja y l'Urchestra de S.Cristina á da chest ann encá does presidentes nueves y ence n dirighent. Al vegn ence prejenté l conzert da Pasca intitolé "I Himmelen" con mujiga dla Scandinavia. Trasmiscion de Georg Mussner
Sabeda, 13 de auril - Reflescions de filosofia
N program de Giuliana Dejaco
Domenia, 14 de auril - Südtirol Gardenissima 2019
Ai 30 de merz él sté la 23eisma edizion dla Südtirol Gardenissima, a chela che al á tout pert 700 atlec da 15 nazions. Audiron l ideatour dut. Rudolf Mussner y pona ence Irene Delazzer y Patrick Stuflesser. Foradechel onse abiné dant microfon truepes d'autres testemonianzes y oujes conesciudes y interessantes de atlec protagonisć dla gran garejeda. Trasmiscion de Alex Runggaldier
Mercui, 17 de auril - "Il cielo anticipato", l roman nef de Olimpia Rasom
L liber nuef de Olimpia Rasom é ispiré a la vita de sia ameda Olimpia Crepaz, morta dl 1956 con demé 28 egn "en conzet de santità" - desche al é vegnú dit da P.Frumenzio Ghetta. N liber che nes fej n cheder dles stentes y dla vita da zacan, di sentimenc y patimenc souraldut de Odessa/Olimpia che tol la dezijion de doné la vita tl acort per se arbandoné a la volonté de Die lascian entournvia na sensazion de pesc y lum. Program de Anna Mazzel

Informazions plu menudes di programs radio y televijion de RAI Ladinia pón ciafé sun www.raibz.rai.it – Sun l medem sit sarál da vedei i programs TV tla "Mediateca" y les trasmiscions radio sot "Podcast".

Religion
Ena dla pistes
L'ena dla pistes tla pluania de Urtijëi va mo inant ncuei vënderdi y duman sada, ai 12. y 13.4. cun na mëssa dala 8.30, dala 9.00 reflescion sun argumënc ora dl Vaniele: "Doi uemes ie jic su tl tëmpl a prië" y "L ie miec per vo, sce na sëula persona mor per l popul che sce duta la nazion ntiera jissa perduda". Nchin la 11.00 àn ucajion de se pisté.
Pruzescion sun l troi dl dialogh
Ncuei vënderdi ai 12.4. dala 15.00 a Urtijëi. L vën pià via da dlieja y jit nchin sa l Crist de Col de Flam. Argumënt: la parabula dl fariseo y dl publican.
Meditazion
N sada ai 13.4. dala 15.00 te dlieja S. Durich a Urtijëi. Meditazion "śën messons mpo avëi legrëza y fé festa!".
"Jesus did it for you" Via Crucis per i jëuni
N sada ai 13.4. dala 19.30 sun Daunëi (Valin) te Sëlva. Duc i jëuni y chëi che se sënt jëuni, dl Decanat de Gherdëina, ie nviei ala Via Crucis, ulache cumpanion Gejù sun si troi de patimënt cun mpulsc y prieres sotes.
Benedescion dl ulif
N dumënia ai 14.4. dala 8.30 a Urtijëi ja S. Antone, benedescion dl ulif y pruzescion nchin te dlieja. Santa mëssa cianteda cun cor y urchestra. Rengraziamënt dla grazies dl'Ena dla pistes per Pasca. Da mesa la undesc santa mëssa de rengraziamënt per talian.
Iade da Padre Pio dala Val Badia demez
Al vëgn pié ia tla Val Badia la sabeda ai 27 d'aurí 2019 dales cater da doman da Corvara demez, por jí cina a San Giovanni Rotondo, olache an stará cina en mertesc ai 30 d'aurí 2019. Por informaziuns y prenotaziuns: tel. 0474 520013.
Fossa Santa a Calfosch
Cina en Sabeda Santa ai 20 d'aurí sarál indô da odëi tla dlijia da Calfosch le Sepolcher Sant - la Fossa Santa. Le sepolcher é gnü lascé fá dl 1837 sön inciaria de R.S.G. Domenico Degillia y Filippo Tavella. Tl sepolcher da Calfosch pón ince odëi ot chedri dl calvare de Gejú.

Cursc
Curs de tennis cun l T.C. Urtijëi
Dai 18. ai 27.4. tl Tennis a Runcadic per mutons da 6 a 14 ani cun l maester Alberto Cestarollo. l cursc ie for dala 9.00 per i pitli y dala 10.00 per i majeri. Priesc: 60 € per de ndut 8 ëura. Da se scrì ite iel tl zënter dal tennis, tel. 0471 797275 do la 14.00, info@tennis-valgardena.com. Nfurmazions giàpen dal maester, tel. 338 7048909, albertocestarollo@hotmail.it.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de juni/lugio/agost 2019. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, dai 29.4. ai 3.6.2019 uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.
Pastelné cun Ines per i sculeies dla elementeres de Gherdëina
N mierculdi domesdì ai 8.5. pastelnons na scincunda per l di dl'oma. Per nfurmazions y per se lascé nuté su, cherdé su la Nëus Jëuni Gherdëina al 0471 799006 o scrì n sms a 339 5208685.
Curs de tennis
L'Uniun Amatoriala Tennisclub Ladinia organisëia n curs de tennis de 10 ores por mituns dles elementares, mesanes y scores altes. Dai 15 d'aurí inant, por dui dis al'edema (lönesc y vëndres). An sogará söi ciamps da Corvara y La Ila. Cost: 120,00€. Informaziuns y iscriziuns anter i 10 d'aurí pro atennisclubladinia@rolmail.net
La Ila: ginastica sana 50+
Curs por porsones dai 50 agn insö, organisé dal KVW La Ila cun la US La Ila. Referënt é Thomas Valentini, y al vëgn tigní tla picera palestra dla Scora mesana da La Ila. Pröm iade en jöbia ai 2 de ma dales 16:30 ales 17:30, y al vá inant les jöbies cina ai 20 de jügn. Cost: 79,00€ + 20,00€ de iscriziun ala US La Ila. Infos y prenotaziuns al 0471/847200 o 338/3078479, anter i 30 d'aurí.
La Ila: Curs da soné i orghi da bocia
Organisé dal Consëi Cultural tl Comun de Badia, cun le referënt Paolo Vinati, por chi che á bele tut pert ai cursc o sá bele n pü' da soné. Al mët man en mertesc ai 23 d'aurí dales 20:30 ales 21:30, te biblioteca a La Ila. Al döra indöt 4 leziuns y costa 25,00€. Iscriziuns pro Paolo al 339/3053699.

Sozial
Scontrèdes de auto mutuo aiut
La sociazion Rencureme, col patrozinie del Comun de Sèn Jan, à endrezà na lingia de scontrèdes de auto mutuo aiut con la psicologa Cristina Rizzi per familières e care giver de persones con demenza. L'enconter che vegn sarà en mercol ai 17 de oril h. 20.30 te Ciasa de Noscia Jent a Poza.
N percors per lascèr de fumèr
L Servije Dependenzes de Fascia e Fiem, col sostegn de l'APSS, endreza n percors per lascèr ló de fumèr: dai 15 ai 18 de oril a Pardac a l'Istitut La Rosa Bianca e dai 6 ai 9 de mé a Ciampestrin te Caserma di Studafech, h. 20.00-21.30. Info e iscrizions: donatella.vanzetta@apss.tn.it o martina.volcan@gmail.com.
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Lungiarü: marcé de patüc de secunda man
La Uniun di Ëi da Lungiarü organisëia n marcé de patüc de secunda man por mituns y mitans, ai 28 de aurí dales 9:00 ales 15:30 te palestra da Lungiarü.
Chi che á val' da vëne pó se prenoté cina ai 20 de aurí al 340/3242376 (18:00-21:00) o al 380/5145840 (10:00-13:00).
Al mèr con la jent de età
L Comun general de Fascia recorda che ence chest an vegn endrezà la setemèna de sojornanza al mèr assistida per jent de età, dai 24 de mé ai 7 de jugn a Milano Marittima. Se cogn se scriver ite enscin ai 16 de oril da Laura Simoncelli di Servijes Sozio-assistenzièi del CGF, tel 0462 764297.
Prevenzion de l'Alzheimer
APSP de Fascia e Fiem, Comun General e Comunità de Fiem con la sociazions Rencureme e Il Sollievo met a jir scontrèdes sui stii de vita per prevegnir la malatìes degeneratives.
En sabeda ai 4 de mé h. 20.30 te Comun general co la d.ra Simona Gardini.

Musiga
Cunzert: Deberieda per la vita
Ai 15. y 16.4. dala 20.00 tla Cësa de Cultura a Urtijëi. La tlasses de mujiga dla Scola Mesana de Urtijëi cun i Helios y i mujizisć Tobias Dellago, Günther Demetz y Gregor Pasolli lascerà audì cianties cun cuntenut soziel y che fej pensé do, ora dl repertore Pop y Rock. Cuordinadëures dl proiet ie la nsenianta de mujiga Donatella Valletta y la dirighënta di Helios Irene Kostner. Chël che unirà dat de bona man pra i cunzerc ti jirà ala Lia Sustëni ala Vita.
JEMM Music Project presentëia so CD nü
Le grup musical "JEMM Music Project" cun ala pert ince Max Castlunger da San Martin presentëia so album nü "Hive", che gnará presenté incö vëndres ai 12 d'aurí dales 20:30, tl UFO a Bornech, en sabeda ai 13 d'aurí dales 21:00 tl carambolage a Balsan, ai 22 d'aurí dales 11:00 pro la Matinée Culturala a San Martin de Tor y ai 27/04 dales 20:30 tl Music LAB da Sterzing. www.jemm.eu
Conzert gospel "Hymns of worship"
Le cor Kyrios inviëia dër bel a so conzert, adöm cun le Vinzentiner Knabenchor da Porsenú, na orchestra cun apresciapüch 30 musizisć y na band. Le conzert gnará tigní trëi iadi: incö vëndres ai 12 de aurí dales 20:00 y domënia ai 14 de aurí dales 18:00 tl Parzivalsaal dl Vinzentinum y spo en mercui ai 17 de aurí dales 20:00 tla Ciasa dla Cultura a La Ila.

Referac
„Sfurzëve de arjonjer la vera vita"
Chësc ie l argumënt dl referat biblich de n sada ai 13.4. dala 18.30 tla Cësa di Ladins a Urtijëi. Ntan l referat uniràl dat resposta ala dumandes: „Cie ie pa la vera vita?
Co pòssen pa la arjonjer?" I Testemonesc de Iehova nvieia a unì a scuté su y se ncunforta sce ve tulëis dl'aurela. La ntreda ie debant.
La ciaucёia de Puntives
N sada ai 13.4. nvieia la Lia per Natura y Usanzes a unì pea y scuté su coche Josef Perathoner da Lip cunterà de coche i brujova la ciauc.Furnon ora cun la curiera de linea, dala 13.37 da Sëlva, dala 13.46 da S. Cristina, dala 14.00 da Urtijëi demez y se urton dala 14.30 pra la ciaucëia che ie decà da streda, dala pumpa dal penzin.

Mostres y Ert
Cuntreda de crëps
Sigmund Holzknecht de Urtijëi mët ora si chedri tl local dl ciulé dal vin Peter Sölva a Kaltern, Goldgasse 33, che ie daviert uni di, ora che la dumënies, dala 10.00 ala 12.00 y dala 15.00 ala 20.00, nchin a mez mei. Te si pitures vëniel ora te na maniera particulera l sot, l dalonc dla cuntredes, iluminedes da na lum mujela che ti dà ite na gran gheneda.
Aron Demetz tl dialogh cun Alexander Tinei
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives Sud 8 iel da udëi nchin ai 20 de mei i lëures de scultura de Aron Demetz y la pitures de Alexander Tinei, artista dla Moldavia che viv y lëura tla Ungaria. La galaria ie davierta da merdi nchin vënderdi ala 15.00 ala 18.00 o sun apusteda, tel. 366 1500243.
Gherdëina y la Belle Époque
La Belle Époque ie stat n tëmp de bënsté ntëur l 1900, che à durà n 30 ani tl'Europa y Gherdëina à trat profit da chësc tëmp de bënsté. La fotografies de Albert de Sodlieja ie drët adatedes per mustré su chësc tëmp passà sot ala K.u.K. Monarchie. La mostra tl Café Surëdl a Urtijëi, str. Roma 101 ie da udëi de lunesc dala 13.00-19.30 y da merdi nchin sada dala 10.00-19.30.
"Mort y Ressurezion" de Viktor Senoner
L artista de Urtijëi se à dat ju te n valgun chedri cun l tema "mort y ressurezion" aposta per chësta mostra, che ie da udëi tla Catedrela de San Vigilio a Trënt, tla Aula San Giovanni. La mostra resta davierta nchin ai 30.4. uni di dala 9.00 ala 12.00 y dala 14.30 ala 20.00.
"Ita est": mostra de Lois Anvidalfarei
L'artist de Badia Lois Anvidalfarei mët fora na mostra tla galaria d'ert Alessandro Casciaro tla Kapuzinergasse 26 a Balsan. Le titul dla mostra é "Ita est". La vernissaja é indoman sabeda ai 13 d'aurí dales 17:00, tla galaria, cun introduziun de Günther Oberhollenzer y musiga de Eduard Demetz eseguida dal grup conTakt. La mostra vá inant cina ai 18 de ma: dal lönesc al vëndres dales 10:00 ales 12:30 y 15:00 ales 19:00, la sabeda dales 10:00 ales 12:30.
Mostra de dessëgns: "La Musiga emozionëia"
Cina ai 19 d'aurí pón vijité la mostra de dessëgns dl 49. concurs de dessëgns Raiffeisen dal tema "La Musiga emozionëia". I dessëgns é gnüs realisá dai scolars dla elementara y mesana di comuns de Mareo, Corvara y La Pli de Fodom. Ai é metüs fora tl salf dla Cassa Raiffeisen a Corvara y Al Plan, y é da odëi dal lönesc al vëndres dales 14:25 ales 16:15.

Temp lede
Trix per mutons y families
N sada ai 13.4. dala 14.00 ala 17.00 tl local "Matada" tla cësa di cungresc a Urtijëi. N domesdì da sté te familia fajan vel' blòt juech deberieda. L sarà na gran vela de juesc d'uni sort da crì ora. I cumëmbri dla lia Trix sarà tlo per ve i spieghé.
Festa dla cultures
N sada ai 13.4. dala 15.00 tla Cësa de Cultura a Urtijëi. La Cunsulta per la Ntegrazion nvieia a chësc domesdì cun nfurmazions da pert di Chemuns y dl'Assistënza soziela, cun la prejentazion de vel' lia y vel' jita, dl cudejel de nfurmazion, cun stories y cunsëies de jënt da oradecà che sta tlo bele da n pez. Ala fin buffet cun spëisa da dut l mond.
Ntënjer ueves per Pasca
N mierculdi ai 17.4. dala 20.00 te Calonia de Sëlva, cun l KVW de Sëlva.
La Ila: Pastelné por Pasca
Mitans y mituns dla scora elementara é bel inviá da gní en mercui ai 17 d'aurí dales 15:00 te biblioteca a La Ila, olache al gnará pastelné por Pasca.

Avisc
Audizions del conseier ladin Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent ogne lunesc h. 9.15 te Comun de Mazin, h. 10.15 te Comun de Ciampedel, h. 11.15 te Comun de Cianacei; ogne vender h. 9.15 te Comun de Sèn Jan, h. 10.15 te Comun de Soraga e h. 11.15 te Comun de Moena.
Marcià da Pasca dla grupa Caritas y Miscion
N dumënia ai 14.4. a Urtijëi sun Plaza de Dlieja do la santa mësses. La grupa prëia bel de judé pea, fajan fuiaces, pans dëuces, ueves ntënc, cëiresc o auter da pudëi pité sul marcià. Chësc pòssen purté n sada ai 13.4. dala 18.00 inant te calonia basite. N Die ve l paie a duc per l sustëni.
La Cripl dla Pascion tla dlieja de Urtijëi
Nchin ai 21.4. iel da pudëi amiré daujin al Drap dla Pascion da Sacun nce la "Cripl dla Pascion" tla Capela dl Sacro Cuer de Gejù tla dlieja de Urtijëi. Chësta mostra la vita de Gejù dala nasciuda nchin ala mort y ressurezion. Na vijita acumpanieda uniràl mo fat n merdi ai 16.4. dala 5 nchin la 6 domesdì.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Iniziativa di ëi de Puster - MIP
L'ofize dla MIP - Männerinitiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt por ciafé na soluziun te situaziuns de dificolté. L'ofize é da ciafé tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc 14-19h, mercui 14-19h y vëndres 8-12h, telefon: 0474/555848, info@mip-pustertal.it
Cena de benefizenza per la scolina
Tel chèder de la mostra di trofees di giagres de Fascia, Fiem e Cembra, insnet, vender ai 12 de oril h. 20.00 te tendon de Poza l'é na cena de pesc de benefizenza per i lurieres de restruturazion de la scolina de Sèn Jan. Info e prenotazions 340 2155128.
Te Comun de Sèn Jan i studenc e l louf
Tel chèder de la mostra di trofees di giagres de Fascia, Fiem e Cembra, anché domesdì, vender ai 12 de oril h. 17.30 te sala de Consei de Comun de Sèn Jan, i studenc de la Scola Ladina endreza na conferenza sul Projet Louf.
Cors de Qi Gong e Tai Chi Fu Style
Disciplines energetiches orientèles te palestra de la populères a Vich. De mercol h. 18.00-19.00 Qi Gong; de lunesc h. 17.00-18.00 Qi Gong e 18.00-19.00 Tai Chi Fu Style. Ejercizies per equilibrèr e armonisèr adaté a duc. Info e enscinuazions: Irene Deflorian Biotrainer 3493264800 - mail info@irenedeflorian.it
Corsc de respirazion e meditazion
Fin ai 30 de mé Frida Vian endreza corsc de Hata Yoga, Pilates, Piloga, ginatica posturala, tecniches de respirazion e meditazion te palestra de Pera de mèrtesc e de jebia con lezions privates e personalisèdes. Info: 338.3690654 o 345.3584410. Mail: mente.corpo.benessere@gmail.com.
Cognoscion i minerèi
L'Union di Ladins e l Comun general de Fascia endreza en sabeda ai 13 de oril na vijita al Museo Mineralogich "Monzoni" de Tone Rizzi Poldin con la esperta de geologia Alessia Soraruf. Se se troa da les 14.00 a Sèn Jan ló dal Museo del Poldin, strada de Pilat 10. La scontrèda é averta a duc e no l'é besegn de se prenotèr.
A Poza mostra di trofees di giagres
La sezion di Giagres de Sèn Jan endreza da anché, vender ai 12 de oril, fin en domenia ai 14 te tendon de Poza la mostra di trofees 2019. En domenia h. 16.00 estrazion di biliec de la ola de la fortuna e h. 17.00 premiazion di miores trofees e di giagres. Duc i dis servije de bar e cojina.
Prejentazion del liber de P. Frumenzio Ghetta
En lunesc ai 22 de oril, tel 5° cedean de la mort de P. Frumenzio Ghetta, da les 18.00 ló da l'Oratorie de la curazìa de Vich te Ciasa de Martin, l'Istitut Cultural Ladin prejenta l liber "La valle di Fassa nelle Dolomiti. Preistoria, romanità, Medioevo" te la neva edizion rencurèda da Cesare Bernard.
Scontrèda con i sentadins de Sort
L'aministrazion de Comun de Moena endreza na scontrèda con i sentadins de Sort per ge spieghèr la novitèdes en cont de la viabilità per recuperèr la piantes crodèdes. L'apuntament l'é insnet, vender ai 12 de oril h. 20.30 te sala de Consei.

Chino
LiteraKino, sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira dala 20.30 – ora che n Vënderdi Sant ­– tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
Chino de Cianacei
Insnet, vender ai 12 de oril h. 21.15 e en domenia ai 14 h. 21.15 vegn moscià "Bentornato presidente", en vender ai 19 de oril h. 21.15 l'é "A un metro da te", en sabeda ai 20 e en domenia ai 21 h. 21.15 vegn dat "Ma cosa ci dice il cervello".
Chino de Pardac
Insnet, vender ai 12 de oril h. 21.00 vegn endrezà l prum social quiz al chino "Il cervellone"; en sabeda ai 13 e en domenia ai 14 h. 17.00 l'é "Wonder park" e h. 21.15 l'é "Il viaggio di Yao", en mèrtesc ai 16 e en mercol ai 17 h. 21.15 l'é "Il museo del Prado", en vender ai 19 h. 21.15 vegn dat "A un metro da te".
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 12 de oril h. 21.15 l'é "Shazam!", en sabeda ai 13 h. 20.45 spetacol de benefizenza "Sulla riva di qualunque mare", en domenia ai 14 h. 17.00 e h. 20.30 l'é amò "Shazam!"; en jebia ai 18 h. 21.15 vegn moscià "The dawn wall", en vender ai 19 e en sabeda ai 20 h. 21.15 l'é "Ma cosa ci dice il cervello."

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 13.4. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 15.4. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 13 y 14 de aurí, é le dotur Letterio Taormina, La Ila, tel. 375/6261774.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 12.4. nchin n vënderdi ai 19.4. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 12 de aurí dales 19:00 al vëndres ai 19 de aurí ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471/847152.

Iadi, jites y escurscions
Val Badia: Pelegrinaje por vëdues, vëdui y porsones sores
Le KVW inviëia vëdues, vëdui y porsones sores ai 22 de aurí - Lönesc de Pasca - al pelegrinaje a San Martino di Schio (VI) tla dlijia dl "Cenacolo dell'Amore". An pëia ia da San Laurënz dales 07:45. Iade y marëna costa 40,00€. Prenotaziuns anter i 16 d'aurí pro le KVW al 0474/411149 o pro la rapresentanta de paisc.
Cun i jëuni a Nobls
Cun i jëuni dl "Saut" y la grupa SKJ de Urtijëi "Jez kimmp's" jons dai 18. ai 20.4. tla cësa a Nobls, ulache stajeron deberieda sëurantulan respunsabltà, mparan a cunëscer si cunfins y se devertian jan ala scuvierta dla natura demez dala cosses da uni di. I dis ie pensei per nasciui/des ti ani 2002/2005. Iscrizions da Sabrina, tel. 371 316 4572 o saut@njg.it. Priesc 40 €.
Instà cun l "Saut"
L local di jëuni Saut mët a jì per d'instà de plu viages: dai 20.6. ai 24.6. al Donauinselfest per i jëuni da 18 a 22 ani; dai 29.7. ai 2.8. viac cun l ABO+ per jëuni dla scoles mesanes; dai 26.8. ai 30.8. viac ne sé ulà, per jëuni y jëunes da 15 a 17 ani. La iscrizions vën tëutes su da Sabrina, tel. 371 3164572 o saut@njg.it.

Teater
Naval-gei a teater
L Comun de Moena endreza la rassegna "Navalgei a teater". En sabeda ai 4 de mé h. 20.30 la Filodramatica "S. Martino" de Fornace porta dant "Bertoldo".

Galaria retrac