Manifestazions atuales

Data

03 de mei 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 3 de mei
Mujiga
09.05.
„Cantare est salutare" a Bulsan
La Consulta ladina dl Comun de Bulsan invieia al conzert con cor, clavier y cianté, con i solisć Erika Mussner, Susy Rottonara y Fonso Willeit en juebia ai 9 de mei da les 20:30 tl Palaz Mercantil a Bulsan. Entreda debant.

Religion

04.05.
S. Mëssa di pitli
Duman sada dala 17:00 ala 18:00 a Urtijëi, tla gran sala de calonia. Duc i genitores cun mutons, popsc y sambën nce nëinesc y laves cun si nepoc, ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli.
16.05.
Pelegrinaje dles patrones dl raiun de Puster a Oies
En jöbia ai 16 de ma. An s'incunta dales 13:30 dan dlijia da San Linert, por jí sö Oies. Dales 14:30 él mëssa. Dedô picia marëna tla Ciasa Runcher a Badia. Le cost é de 6,00 € a ce. Al é da s'anunzié anter i 12 de ma pro Ewelina al 340 4852968 (por la picia marëna).

Teater

8-11.05
A teater coi Bontemponi
L Grop de Teater "I Bontemponi" met dant na neva comedia: "La speziarìa del dotor Purghina" de Camillo Velliti. En mercol ai 8 e en vender ai 10 de mé te Oratorie a Poza e en sabeda ai 11 a La Gran Ciasa a Soraga, semper h. 20.30.

Referac

09.05.
Sëira de nfurmazion cun l dutor Raffeiner
Dala 20:00 a Urtijëi te sala de calonia, sëira cun l dutor reumatologh Bernd Raffeiner.
09.05.
San Martin: „La fortüna é tl ce"
La Uniun di Artejagn mët da jí en jöbia ai 9 de ma dales 20:00 tl salf di stödafüch a San Martin n referat dal titul „Das Glück wohnt im Kopf – Die richtige mentale Einstellung für zukunftsfähige und aufgeschlossene Unternehmer". Referënta é Christine Wunsch – auturia, moderadëssa, che tëgn seminars.

Iadi y jites
05.05.
Jita da Matsch a Tanas
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì n dumënia chësta jita saurida adateda per duc. L ie da fé n 500 m de deslivel y da jì zirca 4,5 ëura. N possa mo se lascé nuté su ncuei vënderdi, 3.5. da Ciofs Inge, Sport Malsiner y Sport Bruno Riffeser. Per nfurmazions plu avisa cherdé su Monica, tel. 339 6563015.
25.05. y 26.05.
Lech de Iseo y Bergamo Alta
L KVW de Sëlva mët a jì n pitl viac al Lech de Iseo cun na jita a Monte Isola y l vën nce jit a ti cialé ala bela zità de Bergamo Alta. L se trata de na jita nia sfadiëusa, adateda per duc. N possa se lascé nuté su da Rudolf Mussner, tel. 335 6380973 o 0471 794375 (da sëira).
07.06. – 10.06.
Cun l KVW a Dresden
L KVW de Urtijëi mët a jì n viac a Dresden per jì a ti cialé ala truepa marueies dla zità. N furnerà nce cun la berca sun la Elbe y fajerà na jita tl parch naziunel "Sächsische Schweiz". L viac ie daviert a duc! N possa apusté l viac da Raetiatours a Urtijëi, tel. 0471 798500, ulache n giapa nce l program plu avisa.
Juni – lugio – agost
Instà cun l "Saut"
L local di jëuni Saut mët a jì d'instà plu viages: dai 20.06. ai 24.06. al Donauinselfest per jëuni da 18 a 22 ani; dai 29.07. ai 02.08. viac cun l ABO+ per jëuni dla scoles mesanes; dai 26.08. ai 30.08. viac ne sé ulà, per jëuni da 15 a 17 ani. La iscrizions vën tëutes su da Sabrina, tel. 371 3164572 o pra saut@njg.it

Mostres y ert

Atualmënter
"Die anderes Seite"
Jakob De Chirico, Leonardo De Lafuente, Markus Delago, Hannes Egger, Pierangelo Giacomuzzi, Arnold Holzknecht, Marko Kostner, Andreas Linder, Leander Piazza, Franz Pichler, Gregor Prugger, Manuel Riz, Egon Rusina, Barbara Tavella y Sara Welponer à fat ora de n liber na opra d'ert. La mostra tla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi ie mo da udëi nchin ai 05.05. uni di, 10:00-12:00 y 16:00-19:00.
Atualmënter
Cuntreda de crëps
Sigmund Holzknecht de Urtijëi mët ora si chedri tl local dl ciulé dal vin Peter Sölva a Kaltern, Goldgasse 33, che ie daviert uni di, ora che la dumënies, dala 10:00 ala 12:00 y dala 15:00 ala 20:00.
Atualmënter
Aron Demetz tl dialogh cun Alexander Tinei
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives Sud 8 iel da udëi i lëures de scultura de Aron Demetz y la pitures de Alexander Tinei. La galaria ie davierta da merdi nchin vënderdi dala 15:00 ala 18:00 o sun apusteda, tel. 366 1500243.
Atualmënter
Gherdëina y la Belle Époque
La Belle Époque ie stat n tëmp de bënsté ntëur l 1900, che à durà n 30 ani tl'Europa y Gherdëina à trat profit da chësc tëmp de bënsté. La fotografies de Albert de Sodlieja ie drët adatedes per mustré su chësc tëmp passà sot ala K.u.K. Monarchie y ie da udëi nchin ai 08.06. tl Café Surëdl a Urtijëi, str. Roma 101.
Atualmënter
Mostra "Ita est" de Lois Anvidalfarei
L'artist de Badia mët fora tl Urt di Capuzineri y tla galaria d'ert dlungia de Alessandro Casciaro na mostra de scultöres sot al titul „Ita est". Ara é da odëi cina ai 18.05., dal lönesc al vëndres dales 10:00 ales 12:30 y dales 15:00 ales 19:00, sabeda dales 10:00 ales 12:30.

Temp Lede

04.05.
Al Plan y La Pli: »De dal Ambiont«
Le Comité di jogn dl Comun de Mareo, adöm al Comun, Assoziaziun Turistica y Stödafüch, organisëia en sabeda ai 4 de ma le »De dal Ambiont«, olache an jará a cöie sö le refodam ti paisc y la natöra. An s'incunta dales 9:00 dan le paiun d'Al Plan, chi d'La Pli pro paiun d'La Pli. Dales 12:00 sarál iló na griliada deboriada por düc chi che é jüs a daidé ti paisc.
09.05.
Pubquiz cun la lia Trix
Dala 20:30 tla ustaria Betula a Urtijëi. Vint dumandes, una na "picture round" y na cossa da ndeviné. Ciun sarà pa l team che respund drët a duta la dumandes y vënc l jackpot? Metëve adum te scuadres da 6 y unide tla Betula a Urtijëi a passé na blòta sëira de quiz te na bona cumpania.
09.05.
La Ila: Domisdé cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisde d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le Spieleverein Dinx. An s'incunta en jöbia ai 9 de ma dales 15:00 ales 17:00, te biblioteca a La Ila.
09.05.
Badia: Amisc dla letöra
En jöbia ai 9 de ma dales 20:00 s'incunta te biblioteca a Badia i amisc dla letöra, por s'la cunté de libri che ai á lit.
10.05.
Sëira de Fox
Dala 20:30 a S. Cristina tla sala Raiffeisen te cësa de chemun. La Grupa de Bal Populer nvieia de cuer duc i balarins jëuni, manco jëuni y restei jëuni, a na sëira de fox.
10.05.
La Val: Vire les 4 sajuns
Le KVW da La Val inviëia a na sëra de meditaziun dal titul "Vire les 4 sajuns": vire les sajuns dla vita y dla natöra, se lascé acompagné da musiga, sonns y meditaziun por descurí les scincundes che vigni sajun porta. Referënta é Elisabeth Oberbacher. La sëra é en vëndres ai 10 de ma dales 20:30, tl pice salf te ciasa de Comun a La Val.
11.05.
Trix per mutons y families
Dala 14:00 nchin la 17:00 tl local Matada a Urtijëi sun Plaza de Dlieja. N domesdì cun la familia a fé vel' blòt juech deberieda cun i mëndri che ti sà tan bel, ma nce cun i majeri y per i genitores iel suënz na esperienza dldut nueva. La lia Trix ie tlo per ve spieghé duc i juesc, de chëi che l n ie na gran vela.
11.05. – 12.05.
Sëira de bona ueia per l di dl'oma
N sada dala 20.00 y n dumënia dala 17.00 tla Cësa de Cultura de Urtijëi, saràl i jëuni dla "Jungschar" che prejenterà pitli teatri mparei ite aposta per chësta ucajion.
11.05.
Badia: I pici lüsc da paur – n scrin dla biodiversité dl'agricoltöra
Tratan na degustaziun acompagnada pón descurí sciöche sorts vedles de produc da paur suravir tres la pasciun y le laur di paurs. An impara sciöche früc püch conesciüs pó gní venüs, sce ai vëgn laurá y trasformá cun savëi. Ativité interativa, sön le Lüch da Murin a Badia, en sabeda ai 11 de ma dales 15:00. Referënta é Rossana Nagler. Prenotaziuns al 320 7237860.
Sozial
04.05.
Prevenzion de l'Alzheimer
APSP de Fascia e Fiem, Comun General e Comunità de Fiem con la sociazion Rencureme e la Fondazion Il Sollievo met a jir scontrèdes sui stii de vita per prevegnir la malatìes degeneratives. En sabeda ai 4 de mé da les 20:30 te Oratorie de Poza rejona la d.ra Simona Gardini.
06.05. – 09.05.
Per lascèr de fumèr
L Servije Dependenzes de Fascia e Fiem, col sostegn de l'APSS, endreza n percors per lascèr ló de fumèr: dai 6 ai 9 de mé a Ciampestrin te Caserma di Studafech, da les 20:00 a les 21:30. Info e iscrizions: donatella.vanzetta@apss.tn.it o martina.volcan@gmail.com
08.05.
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da la 16:00 a la 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per informazions chiamèr l 370 3004296 o scriver a sportello.lerais@gmail.com
09.05.
Ledesc dal jech a risech
La sociazion A.M.A. endreza na lingia de encontres sul jech a risech con Giulia Tomasi esperta de dependenzes e Graziano Manica espert de bilanz de familia. L prum é en jebia ai 9 de mé da les 20:00 a les 21:30 te sala del distret sanitarie de Pardac, corso Alcide Degasperi 12. Info: www.noazzardo.beta-webs.com
15.05.
Auto mutuo aiut
La sociazion Rencureme, col patrozinie del Comun de Sèn Jan, à endrezà na lingia de scontrèdes de auto mutuo aiut con la psicologa Cristina Rizzi per familières e care giver de persones con demenza. L'enconter che vegn sarà en mercol ai 15 de mé da les 20:30 te Ciasa de Noscia Jent a Poza.

Radio
Atualmënter
Ladinia live
Microfons daverc sun atualità y cultura. La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
Atualmënter
Dai crëps dl Sela
La trasmiscion ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
08.05.
La bolifa
Da les 19:05. Samantha Pederiva: mia vita scomenzèda a 30 egn. Jir dò a si pascions e l'interdisciplinarietà ne deida a creèr troes neves te duc i ciampes. La bolifa insnet ne conta la storia de Samantha che dai studies giuridics à troà gust te la musega. Program de Cinzia Pistoia e Anna Mazzel.

Televijion

07.05.
Spëisa ladina, saus da zacan
Da les 20:50. Derzades tradizionales tl'Alta Badia. En chësc iade gnarál arjigné ca adöm a Oskar Irsara dl hotel Gardenazza döes derzades tradizionales: n scarté y cütles da poms cun n dlacin de nida. Cun na componënta dla cultura ladina de Daria Valentin y produc frësć dal lüch da Fussé a Badia. Program de Concetta Bonaldi, regia y produziun: Zak Multimedia, a cura de Anna Mazzel.
08.05.
Cucaloch
Dales 20:50, cun Stefania Pitscheider. Stefania Pitscheider Soraperra d'Al Plan de Mareo manajëia cun gran impëgn y dediziun le Museum dles ëres de Hittisau. Na ciacolada cun la direturia, en compagnia de de bona musiga. Conduziun: Esther Videsott. Program de Esther Videsott y Anna Mazzel.
09.05.
Cult: rituai da inier y incö
Dales 20:50. Ediziun söi patri eucaristins. Tla Rauschertor­gasse a Balsan él na dlijia dedicada al Sacher Cör de Gejú. Manajada vëgnera dai patri eucaristins, n ordin conventual gnü metü sö a Balsan ala fin dl 1800. Un di patri vëgn dala Val Badia, plü avisa pater Klaus Costabiei, incö superiur dla ciasa. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Atualmënter
Informaziun
Deplü söi programs radio y televijiun de RAI Ladinia pón ciafé sön www.raibz.rai.it Tl medem sit él da odëi i programs TV tla "Mediateca" y les trasmiscions radio sot "Podcast".

Avisc
05.05.
Sun jouf de Sela
Tel chèder de l'Aisciuda Ladina en domenia ai 5 de mé l'Union di Ladins endreza na raida sun jouf de Sela per cognoscer mìngol de storia del popul ladina e de sia bandiera. Se troa da les 15:00 ló dal monument di Ladins, vegnarà fat na pìcola raida. Info: tel. 0462 764545.
06.05.
Inaudazion de l'Aisciuda Ladina
En lunesc ai 6 de mé da les 17:30 te Sorastanza de la Scola Ladina a Sèn Jan inaugurazion de l'Aisciuda Ladina: conzert di pertezipanc al cors "Ciantèr ensema amò più bel" e confront e apericena con la coprativa Oltre.
09.05.
Prejentazion "La pazienza di sasc"
Tel chèder de l'Aisciuda Ladina en jebia ai 9 de mé da les 17:30 te sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia prejentazion del nef liber "La pazienza di sasc" con l'autora, la dessegnadora e la dramatisazion de Loreta Florian.
10.05.
Jeghes per bec e gregn
Tel chèder de l'Aisciuda Ladina en vender ai 10 mé da les 16:00 a les 18:00 aló da la Caserma di Studafech via Vac jeghes per duc i bec de la scolina e de la populères con sia families. Iscrizions 0462 764500 int. 4.
12.05.
Scontrèda con David Bellatalla
En domenia ai 12 de mé da les 18:00 a La Gran Ciasa de Soraga scontrèda con l'antropologh David Bellatalla che prejenta sie nef liber e si projec umanitères per la mères e i bec pedimenté te la Mongolia.

Corsc de respirazion e meditazion
Fin ai 30 de mé Frida Vian endreza corsc de Hata Yoga, Pilates, Piloga, ginatica posturala, tecniches de respirazion e meditazion te palestra de Pera de mèrtesc e de jebia con lezions privates e personalisèdes. Info: 338 3690654 o 345 3584410. Mail: mente.corpo.benessere@gmail.com
Atualmenter
Audizions del conseier ladin Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da la 9:15 te Comun de Mazin, 10:15 te Comun de Ciampedel, 11:15 te Comun de Cianacei; de vender 9:15 te Comun de Sèn Jan, 10:15 te Comun de Soraga e 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
Detlarazion dla chëutes
Nteressei possa fé ora n tiermul pra l KVW per se lascé mëter ju la detlarazion dla chëutes (Mod. 730/2019 o Mod. davani 19). L ufize dl KVW per la assistënza n cont dla chëutes ie a despusizion per chësc, apustan n tiermul sot a www.mycaf.eu
Atualmënter
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö terminns sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt por ciafé na soluziun te situaziuns de dificolté. L'ofize é da ciafé tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc 14-19h, mercui 14-19h y vëndres 8-12h, telefon: 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Cors de disciplines orientèles
Disciplines energetiches orientèles te palestra de la populères a Vich. De mercol h. 18.00-19.00 Qi Gong; de lunesc h. 17.00-18.00 Qi Gong e 18.00-19.00 Tai Chi Fu Style. Ejercizies per equilibrèr e armonisèr adaté a duc. Info e enscinuazions: Irene Deflorian Biotrainer 3493264800 – mail info@irenedeflorian.it

Apoteches y Dotors

03.05 – 10.05.
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 3.5. nchin n vënderdi ai 10.5. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333 1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 3 de ma dales 19:00 al vëndres ai 10 de ma ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.
04.05. – 06.05.
Dotor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 4.5. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 6.5. ie la duturëssa Barbara Micoli de Sëlva, streda Nives 2, tel. 351 5544347.
Dotur Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 4 y 5 de ma, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Chino

Atualmënter
Sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira iel l LiteraKino dala 20:30 tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
Atualmenter
Chino de Pardac
Insnet, vender ai 3 de mé da la 21:15 vegn moscià "Una giusta causa", sabeda ai 4 e domenia ai 5 de mé da la 21:15 se pel veder "Attacco a Mumbai", en domenia ai 5 da la 16:00 vegn dat "Avengers: endgame", en mèrtesc ai 7 e en mercol ai 8 da la 21:15 l'é "Il giovane Picasso".
Atualmenter
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 3 de mé h. 21:15 vegn moscià "Il professore e il pazzo", sabeda ai 4 da la 21:15 e domenia ai 5 da la 20.30 l'é "After", en domenia ai 5 da la 17:30 vegn dat "A spasso con Willy".

Cursc

06.05.
Al Plan: Curs da cujiné arestí
En lönesc ai 6 de ma dales 14:00 ales 17:00, tla ostaria Garsun a Al Plan. Referënta é Loise Kastlunger. Informaziuns y iscriziuns pro Cristina al 335 8366018. Organisaziun: Uniun Ëres Al Plan.
06.05.
La Ila: »Modern dance« por mitans y mituns dla elementara
Curs cun la istruturia Alessia Demartin. Dai 6 de ma dales 15:00, vigni lönesc y vëndres por 6 iadi indöt, te palestra dla scora mesana da La Ila. Al gnará fat plü turnus aladô dla eté. Prenotaziuns al 338 8970289 tres messaje cun scrit "Curs modern dance + inom y cognom + ann de nasciüda".
08.05.
Pastelné cun Ines
Cun i sculeies dla elementeres de Gherdëina pastelnons n chësc mierculdi domesdì na scincunda per l di dl'oma. Per nfurmazions y per se lascé nuté su, cherdé su la Nëus Jëuni Gherdëina al 0471 799006 o scrì n sms a 339 5208685.
08.05.
La Ila: Musiga por pici
Le Consëi Cultural tl Comun de Badia mët da jí n curs de musiga por pici da 1,5 a 2 agn, adöm cun un o intrami i geniturs. Referënta é Esther Videsott. Le curs mët man en mercui ai 8 de ma dales 9:00, tl Zënter Ergobando a La Ila. Al döra 4 iadi indöt. Infos y iscriziuns pro Chiara al 338 8825515.
08.07. – 12.08.
Se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl dauni, che à l terminn de setëmber/utober 2019. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457, 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.

Publizistica
03.05.
"Cie che é mparà dala cëures"
Prejentazion dl liber sun Egon Rusina, ncuei vënderdi dala 19:00 tl "Kunsthaus" a Maran, sala Cassa dl Sparani, Laubengasse 163. L liber scrit da Martina Mantinger, cun fotografies de Peter Schatzer, ie unì dat ora dal editëur "Raetia" y vën prejentà deberieda cun proiezions de fotografies, de lëurs d'ert y performances.
09.05.
Gusté n iede autramënter
Dala 10:00 nchin la 11:00 tla Bibliotech O.v. Wolkenstein te Sëlva prejenterà la autëura Barbara Prast rezetes ora de si liber per n gusté sann, cujinà y njenià ca aslune y te na maniera scëmpla.

Galaria retrac