Manifestazions atuales

Data

10 de mei 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 10 de mei
Barat Sozial
14.05., 16.05., 22.05.
La Banca dl Tëmp te Gherdëina
La sëires de nfurmazion n cont de chësta scumenciadiva nueva, metuda su śën nce te Gherdëina, unirà tenides for dala 20:00 ai 14.5. a Urtijëi tla Bibliotech S. Durich, ai 16.5. a S. Cristina tla Bibliotech Tresl Gruber y ai 22.5. te Sëlva tla Bibliotech O.v. Wolkenstein.

Mostres y Ert
Atualmënter
Bivacco
Ntan la bienela de Unieja iel da udëi na nstalazion di artisć Hannes Egger, Simon Perathoner, Jacopo Candotti, Nicolò Degiorgis,Julia Frank, Leander Schönweger, Maria Walcher y cureda da Christiane Rekade. Te n gran verzon sun l ijula de San Servolo iel da pudëi ti cialé uni di y da uni ëura al "bivacco", simbul de cuntat y barat danter jënt de paejes defrënc.
Atualmënter
Mostra »Ita est« de Lois Anvidalfarei
L'artist de Badia mët fora tl Urt di Capuzineri y tla galaria d'ert dlungia de Alessandro Casciaro na mostra de scultöres sot al titul »Ita est«. Ara é da odëi cina ai 19 de jügn, dal lönesc al vëndres dales 10:00 ales 12:30 y dales 15:00 ales 19:00, y sabeda dales 10:00 ales 12:30.

Mujiga
12.05.
Cunzert da d'ansciuda dla Mujiga de S. Cristina
N dumënia dala 20:30 te sala de chemun de S. Cristina tenirà la Mujiga de S. Cristina cun l dirighënt Christian Hofer n bel cunzert frësch y da vivanda. L sarà da audì n program cun d'uni sort de stii de mujiga, dala marces y polches ala sinfonies y nce jazz y n medley de mujiga di ani otanta. Duc ie nviei a unì a scuté su.
12.05.
Conzert d'aisciöda dla Müjiga de Badia
Cun plajëi inviëia la Müjiga de Badia a so conzert d'aisciöda, en domënia ai 12 de ma dales 20:30 tla Ciasa Jan Batista Runcher a San Linert. Al Ves aspeta n program rich.
18.05.
Cunzert dl Cor di Jëuni Urtijëi y dl Cor di Jëuni S. Cristina
N sada che vën, dala 20:00 tla Cësa de Cultura a Urtijëi cianterà 60 jëuni per l cunzert "Sometimes in our lifes" per l'ucajion di 25 ani dl cor de Urtijëi. L sarà n cunzert dedicà ala storia dl pop, ciantà da jëuni da na gran pascion y legrëza per la mujiga. Ntreda cun dunfierta liedia.

Referac
12.05
Scontrèda con David Bellatalla
En domenia ai 12 de mé da les 18.00 a La Gran Ciasa de Soraga scontrèda con l'antropologh David Bellatalla che prejenta sie nef liber e si projec umanitères per la mères e i bec pedimenté te la Mongolia.
12.05.
Apiterapia naturela
Mparé a cunëscer la terapia naturela per l'eves, pusciblteies y vantajes. Referat cun l espert Andrea Dal Zotto, tla sënta dla lia Sanynton, streda la Sëlva 101, n dumënia dala 16:00. Dal Zotto cunterà nce dl sistem nuef dl ban' dal'eves ntegrà y de tratamënc auternatifs y zënza tuesse dl sann d'eves. Infos: Brunhilde 333 1079990.
13.05.
A Moena col grop FAI
En lunesc ai 13 de mé da les 20:30 te sala de consei de Comun de Moena l grop FAI de Fascia e Fiem chiama ite na scontrèda per programèr la giornèdes FAI de chest uton e fèr n bilanz de cheles de l'aisciuda.
13.05.
L'ort angern e anché
En lunesc ai 13 de mé da les 20:30 te La Gran Ciasa a Soraga l'agroecologh Stefano Delugan rejona de la coltivazions te ort e di sistemes naturèi più percacenc de angern e de anchecondì.
14.05.
Sëira sun la Siria
Margehrita y Peter n cunlaurazion cun la Nëus Jëuni Gherdëina nvieia duc n merdi ai 14.05. dala 20:00 tl local di jëuni Saut a Urtijëi a na sëira de nfurmazion n con' dla situazion tla Siria. Maria Stella de 22 ani y si genitores Lucia y Paolo de Trënt , conta de si esperienzes fates sul post y de proiec metui a jì per judé mutons.
14.05.
Calfosch: S'arjigné instësc coltöra por ciüfs y urt
Chësc é le tema de n referat cun Alexander Huber–urticultur, che vëgn tigní en mertesc ai 14 de ma dales 20:00, tla Ciasa Tita Alton a Calfosch. Organisaziun: Consëi de Formaziun Corvara.
15.05.
Te Sorastanza scontrèda sul respet di ruoi
En mercol ai 15 de mé da les 20:30 te Sorastanza de la Scola de Fascia a Sèn Jan vegn endrezà na scontrèda con la pedagogista Federica Scarian su "C'erano una volta il padre, il maestro e il prete..." per rejonèr sul respet di ruoi.
16.05.
Sëira de nfurmazion y descuscion cun l cumerzialist Rudi Moroder
La Consulta di Jëuni Ladins y la Nëus Jëuni Gherdëina nvieia ala sëira tl local di jëuni Saut a Urtijëi, n juebia ai 16.5. dala 20:00. L unirà dat nfurmazions genereles n cont de coche l ie da fé la detlarazion dl davani y cie che n possa tré ju dala chëutes. L sarà nce mesun fé dumandes cuncretes y giaurì na descuscion.
17.05.
Telesciaudamënt
La Lia per Natura y Usanzes nvieia duc i nteressei a vijité l mplant de telesciaudamënt a Tluses, n vënderdi ai 17 de mei dala 16:30. L respunsabl Harald Pardatscher nes menerà tres l mplant y spligherà coche l funziunea. Furnon ora Tluses cun la curiera de linea che muev dala 15:35 a Urtijëi.
17.05.
La reforma dl terzo setor: cunseguënzes per la lies
Dala 17:00 te Tublà da Nives te Sëlva, domesdì de nfurmazion per duta la lies de Gherdëina n con' dla mudazions ududes dant dal codesc dl terzo setor, de chël che la lies de ulentariat fej pert. I adatamënc sarà da fé nchin ai 3.8., perchël àn nvià la diretëura dl Ufize Cuestions de cabinet che deberieda cun l dr. Christoph Pichler stlarirà cie che l sarà da fé.
22.05.
Jeans-workshop
Dala 15:00 a Urtijëi tl local di jëuni Saut, workshop sun l tema Jeans, per capì la ndustria nternaziunela y la burta pertes de chësc marcià. N ti va do al viac che jeans fej, dal'Asia te nosta butëighes nchin ti container dal vedl guant. L ie da se lascé nuté su nchin ai 15.5. cherdan su l 371 3164572 o scrijan a saut@njg.it.

Religion
16.05.
Pelegrinaje dles patrones dl raiun de Puster a Oies
En jöbia ai 16 de ma. An s'incunta dales 13:30 dan dlijia da San Linert, por jí spo deboriada sö Oies. Iló él dales 14:30 la mëssa. Dedô picia marëna tla Ciasa Runcher a Badia. Le cost é de 6,00€ a ce. Al é da s'anunzié anter i 12 de ma pro Ewelina al 340 4852968 (por la picia marëna).

Sozial
15.05.
Auto mutuo aiut
La sociazion Rencureme, col patrozinie del Comun de Sèn Jan, à endrezà na lingia de scontrèdes de auto mutuo aiut con la psicologa Cristina Rizzi per familières e care giver de persones con demenza. L'enconter che vegn sarà en mercol ai 15 de mé h. 20:30 te Ciasa de Noscia Jent a Poza.
15.05.
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les 16:00 a les 18:00 te Comun general, te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl, per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com
23.05.
Ledesc dal jech a risech
La sociazion A.M.A. endreza na lingia de encontres sul jech a risech con Giulia Tomasi esperta de dependenzes e Graziano Manica espert de bilanz de familia. La seconda é en jebia ai 23 de mé da les 20:00 a les 21:30 te sala del distret sanitarie de Pardac, corso Alcide Degasperi 12. Infos: www.noazzardo.beta-webs.com

Sport
26.05.
Fascia Up & Down
L'Atletica Fassa08 endreza en domenia ai 26 de mé da les 9:30 la 7^ edizion de la Fascia Up & Down, na garejèda de corsa individuèla o a cobies che ponta demez e rua a Poza aló dal tendon de la manifestazions. Info: www.atleticafassa08.com

RADIO
Atualmënter
Ladinia live: Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Atualmënter
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
10.05.
Ubald Prucker, na vita per l biathlon, dala 19:05
Program de Alex Runggaldier.
12.05.
Mama Songs
Per la festa dl'oma vëniel presentà na la trasmiscion „De viac tl mond dla mujiga moderna" cianties dedichedes ala „mamis". Audiron Edoardo Bennato, Pink Floyd, Metallica, The Shirelles y Christina Stürmer. Program de Tobias Dellago.
13.05.
Inuemes de crëps y montes te Gherdëina (3a edizion)
Da les 19:05. Cun l pruf. Edgar Moroder jons ala scuviërta dla ravises etimologiches y linguistiches dla montes plu cunesciudes de Gherdëina. Do avei cunesciù la grupa dla Odles y dla mont de Stevia, muvons deviers de Puez, Val y l Jëuf de Frea per cunëscer la spiegazion linguistica a chisc inuems. Program de Leo Senoner.
15.05.
Muder se pel: aria neves tel stil de vita e relazions
Da les 19:05. Via per l meis de mé tropes é states la scomenzadives e i corsc per muder stil de vita tres la scola de ecologìa familièra che se cruzia de dejejes, dependenzes, manconies e conflic e auter. En rejonon con valgugn di reladores e partezipanc ai corsc. Program de Anna Mazzel.
Atualmënter
Informaziun
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pón ciafè sön www.raibz.rai.it Tl medem sit él da odëi i programs TV tla "Mediateca" y les trasmisciuns radio sot "Podcast".

Chino

Uni vënderdi
Sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira iel l LiteraKino dala 20.30 tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
10.05.
La Ila: proieziun "Baby Boss"
Le Consëi Cultural tl Comun de Badia inviëia dër bel a na proieziun cinematografica, incö vëndres ai 10 de ma dales 17:00, tla Ciasa dla Cultura a La Ila. Al gnará mostré le film animé "Baby Boss", nasciü da na produziun de DreamWorks, sot la regia de Tom McGrath.

Teater

10-11.05.
Bontemponi a teater
I Bontemponi porta dant insnet, vender ai 10 de mé te Oratorie de Poza e doman sabeda ai 11 de mé a La Gran Ciasa de Soraga da les 20:30 la comedia "La speziarìa del dotor Purghina".
18.05.
Naval-gei a teater
L Comun de Moena endreza la rassegna "Naval-gei a teater". En sabeda ai 18 de mé h. 20.30 la Filodramatica "L. Deflorian" e la scola de musega "Il Pentagramma" porta dant "Gli aristoMatti". Info Ofize Perle Alpine 0462 565038 o eventi@visitmoena.it.
19.05. - 02.06.
»Stachio n'ó nia partí«
Teater por pici y gragn, cun Silvia Costabiei, Silvia Liotto y Roland Pizzinini. Regia de Erika Castlunger y scenografia de Gabi Mutschlechner. Les prömes rapresentaziuns é: 19.05. dales 14:30 y 16:30 tl Museum Ladin a San Martin de Tor, 20.05. tl salf dles manifestaziuns a Corvara, 27.05. dales 18:00 tl salf dla Raiffeisen a Al Plan.

Temp Lede

10.05.
Sëira de Fox
Dala 20:30 a S. Cristina tla sala Raiffeisen te cësa de chemun. La Grupa de Bal Populer nvieia de cuer duc i balarins jëuni, manco jëuni y restei jëuni, a na sëira de fox. Tulëde pea bona ueia y unide a balé cun nëus. Se ncunferton sun vosc unì.
10.05.
La Val: Vire les 4 sajuns
Le KVW da La Val inviëia a na sëra de meditaziun dal titul »Vire les 4 sajuns«: vire les sajuns dla vita y dla natöra, se lascé acompagné da musiga, sonns y meditaziun por descurí les scincundes che vigni sajun porta. Referënta é Elisabeth Oberbacher. La sëra é incö vëndres ai 10 de ma dales 20:30, tl pice salf te ciasa de Comun a La Val.
11.05.
Trix per mutons y families
Dala 14.00 nchin la 17.00 tl local Matada a Urtijëi sun Plaza de Dlieja. N domesdì cun la familia a fé vel' blòt juech deberieda cun i mëndri che ti sà tan bel, ma nce cun i majeri y per i genitores iel suënz na esperienza dldut nueva. La lia Trix ie tlo per ve spieghé duc i juesc, de chëi che l n ie na gran vela.
11. y 12.5.
Sëira de bona ueia per l di dl'oma
N sada dala 20.00 y n dumënia dala 18.00 tla Cësa de Cultura de Urtijëi, saràl i jëuni dla "Jungschar" che prejenterà d'uni sort de pitli teatri mparei ite aposta per chësta ucajion.
13.05.
La Ila: L'ora dles stories
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia mitans y mituns da 6 a 10 agn da gní te biblioteca da La Ila, en lönesc ai 13 de ma dales 15:00. Al gnará lit dant de beles stories.

Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 11.05. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 13.05. ie la duturëssa Janine Santifaller, che ie da urté tl ambulature dla dr.ssa Cordula Weber te Sëlva, tel. 334 1471777.
Dotur Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 11 y 12 de ma, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 10.05. nchin n vënderdi ai 17.05. ie chëla de Ciastel, tel. 0471 706323 (orar: lu-ve 8:30-12:00/15:00-19:00, sada 8:30/12:00. Turnus: sa. 8:30-12:00/16:00-19:00, du. 10:00-12:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 10 de ma dales 19:00 al vëndres ai 17 de ma ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Avisc
Atualmënter
Audizions del conseier ladin Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc h. 9.15 te Comun de Mazin, h. 10.15 te Comun de Ciampedel, h. 11.15 te Comun de Cianacei; de vender h. 9.15 te Comun de Sèn Jan, h. 10.15 te Comun de Soraga e h. 11.15 te Comun de Moena.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Telefoné al 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männerinitiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt por ciafé na soluziun te situaziuns de dificolté. L'ofize é da ciafé tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc 14-19h, mercui 14-19h y vëndres 8-12h, telefon: 0474 555848, info@mip-pustertal.it
10.05.
Jeghes per bec e gregn
Tel chèder de l'Aisciuda Ladina anché domesdì ai 10 mé da les 16:00 a les 18:00 aló da la Caserma di Studafech via Vac jeghes per duc i bec de la scolina e de la populères con sia families. Iscrizions al 0462 764500 int. 4.
11.05.
De Ecologich tl comun de Badia
Pici y gragn é dër bel inviá, indoman sabeda ai 11 de ma dales 8:30, dan i magazins di stödafüch da Badia, La Ila y San Ciascian. Iló gnarál coordiné düc i volontars da pert di stödafüch. En colaboraziun cun l'AT Badia gnarál organisé da misdé na bona griliada a La Ila, dlungia le ciamp dal sport, y na picera lotaria por i mituns. Organisaziun: Consëi de Formaziun y stödafüch.
11.05.
Dì ecologich a Sèn Jan
En sabeda ai 11 de mé l Comun de Sèn Jan met a jir la giornèda ecologica per neteèr sù troes e raions dut entorn i paìjes. Duc é envié a tor pèrt. I volontadives se troa da les 8 da doman, a Poza dedant al tendon de la manifestazons e a Vich dedant a la veia Ciasa de Comun.
11.05.
I studenc ti CRM per i refudames digitèi
Doman, sabeda ai 11 de mé i studenc de la Scola de Fascia é a la leta ti zentres de regoeta de duta la val per desgorjer i refudames eletrics e eletronics e poder coscita raprejentèr la Tèlia tel concors european E-mining.
12.05.
A Poza conzert con aperitif
La sociazion Bambi ensema a la mères del pìcol marcià de Pera endreza en domenia ai 12 de mé ló da l'Oratorie de Poza l "conzert con aperitif" per festejèr la mères. L marcià verc da les 15:00 e da les 16:00 conzert di cores parochiai con la soprana Donatella e l'orghen da mantech de Luciano.
15.05.
L Museum Gherdëina gëura per l instà
L Museum Gherdëina a Urtijëi gëura per la sajon da d'instà y arà daviert dal lunesc al vënderdi, dala 10:00 ala 12:30 y 14:00 ala 18:00. De lugio y agost saràl nce daviert de sada y cun l orar plu lonch. L Museum de Gherdëina pieta n cheder unich sun l'arpejon culturela de nosc raion.
17.05.
Jion con la paroles
En vender ai 17 de mé, da les 17:00 te la senta del Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan, vegn prejentà la verscion online de la publicazion »Mia pruma paroles«. Duc i bec e sia familes é envié a tor pèrt a chesta prejentazion, fata en foja de jech.
18.05.
Regoeta fer veie te Fascia
En sabeda ai 18 de mé i volontadives di gropes miscionaries Freinademetz e Operazione Mato Grosso i passa a Vich, Poza, Pera, Soraga, Mazin, Ciampestrin e Fontanac a tor sù fer veie e metèi per didèr la miscions. Per i etres paìjes o materiai encompres chiamèr Pietro al 338 1125392 o Franco al 335 5956009.

Cursc

14.05.
Lungiarü: fá pan cun farines integrales
Curs organisé dal KVW da Lungiarü, cun Hermann Dapoz. Al vëgn tigní en mertesc ai 14 de ma dales 19:30 ales 21:30, te ciasadafüch dla scora a Lungiarü. Informaziuns y prenotaziuns anter i 11 de ma pro Carla al 348 7021582.
18.05.
Cosmetica per l mus per mutans da 14 ani insù
N sada dala 15:00 tla Bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina ti dajerà la cosmetichera Tatiana de Riva cunsëies per la cura da uni di dl mus y co se fé su cun culëures cosmetics. L ie da se lascé nuté su nchin n merdi ai 14.05. te bibliotech, tel. 0471 790016 .
08.07. – 12.08.
Se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de setëmber/utober 2019. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457, 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.

Iadi y Jites

15.05.
Jita de furmazion a Eppan/Perdonig
Acumpaniei dala esperta de craitles Hildegard Kreiter jons a ti cialé a si verzon privat. Ëila dajerà cunsëies co zidlé bio te verzon y co adurvé la craitles. La Lia dla Paures de Gherdëina nvieia a unì pea y a se scrì ite nchin ai 12.05. da Isolde, tel. 333 6000191. Da paië ite iel la soma de 20,00 €.
25. – 26.05.
Jita
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita cun la roda ntëur ala Zugspitze. L sarà da fé za. 500 m de deslivel al di y da furné za. 4 ëura per na lunghëza de n 40 km al di. N possa se lascé nuté su da Ciofs Inge, Sport Malsiner y Sport Bruno Riffeser dai 13. ai 17.05. Per plu nfurmazions pudëis cherdé Theo al 338 3340111.
07. – 10.06.
Cun l KVW a Dresden
L KVW de Urtijëi mët a jì n viac a Dresden per jì a ti cialé ala truepa marueies dla zità. N furnerà nce cun la berca sun la Elbe y fajerà na jita tl parch naziunel "Sächsische Schweiz". L viac ie daviert a duc! N possa apusté l viac da Raetiatours a Urtijëi, tel. 0471 798500, ulache n giapa nce l program plu avisa.

TELEVIJION

14.05.
Sport ladin–trasmisciun de sport dles valades Ladines
Dales 20:50. Program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
15.05.
Trail spezial – 70 agn Usc di Ladins
Da les 20:50, redaziun: Jasmin Ferdigg.
16.05.
Arpejuns, monumënc de ert y storia–Museum etnografich d'Ampëz
Da les 20:50. Te chësc museum vëgnel mostré sö les massaries da laur da inlaota, fotografies storiches y an ciafa n gröm d'informaziuns sön le patrimone coletif d'Ampëz y de sciöche chësc é gnü manajé tratan süa storia da chësta comunité. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Galaria retrac