Thomas Vinatzer de Urtijëi Buteghier, maester de schi y musizista

Data

09 de november 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
USC: Buteghier, maester de schi y musizista: co ie pa Vosta graduatoria?
Thomas Vinatzer: Propi nscila.

Ulà fova pa Vosta butëiga a Urtijëi, y de cie pa?
Mi butëiga fova jal Sartëur, na butëiga de roba da maië, che fova bele iló da cënt ani y passa, giaurida ntëur al ann 1900. Mi nëine Luis ova bele laurà iló, inant mi pere Zenz y pona ie. Nscila iel da vedlamënter incà che n dijova Luis dl Sartëur y Zenz dl Sartëur. Datrai unìvel, y vëniel mo, dit a mi Thomas dl Sartëur.

La situazion dla butëighes se à mudà dassënn, tl mez secul passà, cun la gran ciadëines che à giaurì.
Chësc ie vëira, bele mi pere à cumbatù cun chësta situazion, che ie é arpà de cër' velch, fajan gën mi lëur, nce sce l univa da ann a ann plu rie.

Deplù te la edizion dl 9 de november