L turnoi de tennis nternaziunel da 15.000$ ie dan porta

Data

21 de otober 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ncuei juebia ai 21 de utober iel stat la cunferënza stampa de prejentazion dl turnoi ITP da 15.000$, che unirà chëst ann fat per l prim iede tl tennis curì de Sëlva. Prejëntes truepa autoriteies
La terza edizion dl turnoi nterna­ziunel scumencerà n dumë­nia y n lunesc cun la cualificazions. Da dedò saràl bele l mumënt dl tabelon prinzipel, cun la partides fineles n juebia, vënderdi y sada. N vënderdi da sëira saràl la finela dl dopl, n sada danmesdì chëla dl singul.

Pra la cunferënza stampa à l presidënt dl Tennis Club Gherdëina, Ingo Mair, auzà ora danter l auter l'urganisazion ria cun la situazion cumplicheda che l ie al mumënt, ma che l ie unì laurà bën per garantì l miëur turnoi puscibl. Na gran deficultà àn nce abù cun la codles, che n à ala fin giapà, iust dan n valgun dis.
Per chël che reveda la puscibltà de jì a ti cialé ala partides, ne uniràl nia metù la tribunes, davia che l ie mé doi ciamps y chëi vën sambën tëuc ca per la partides. N puderà cialé pro da dedora dai ciamps, ora che per i ultimi doi dis, canche l unirà bonamënter metù ora stuei sun un di doi ciamps per ti cialé ala partides fineles.

Sibe l presidënt dl cumité de Südtirol dla FIT, Richard Weissensteiner, che l cunselier dl cumité naziunel dla FIT, Roland Sandrin, à auzà ora la tradizion dl tennis che Gherdëina se à urmei davanià, nce de gra y tres chisc turnoies nternaziunei, y che l ie bel che chësta tradizion vënie purteda inant tla miëura maniera.

L diretëur de turnoi, Wolfgang Wanker, à spiegà che »l ie passa 200 iscrizions. Tl tabelon prinzipel, da 32 jugadëures, iel ala fin: vint atlec che va ite diretamënter aldò de si posizion tla tlassifica mundiela, 4 atlec che giapa na »wild card« (na cherta, n nvit, a fé pea, che vën data ora danter FIT de Roma y cumité de urganisazion dl turnoi, ndr.) y ot atlec che vën dala cualificazions.«

L vizeambolt de Sëlva, Ivo Insam, à rengrazià l cumité de urganisazion a inuem dl'aministrazion de Chemun, juntan pro che "l se trata dl prim iede de chësc turnoi te Sëlva. Speron che l sibe l prim de na bela lingia."

Deplù, cun nce la paroles di trëi atlec de Gherdëina che fajerà pea – Patric Prinoth, Erwin Tröbinger y Gabriel Moroder –, tla edizion de duman vënderdi ai 22 de utober de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca

Fotografia: dovia mpe: i doi jugadëures dl TC Gherdëina, Erwin Tröbinger y Patric Prinoth, che à giapà na "wild card" per l tabelon prinzipel. Dancà da man ciancia: Roland Sandrin (cunselier dla FIT), Richard Weissensteiner (presidënt dl cumité de Südtirol dla FIT), Wolfgang Wanker (diretëur de turnoi), Ingo Mair (presidënt dl cumité d’urganisazion dl turnoi y dl TC Gherdëina) y Ivo Insam (vizeambolt de Sëlva).