Nia ferata, Nia stima

Data

17 de otober 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Transdolomites à envià via na campagna per domanèr che duc i candidac a la litazions provinzièles sotscrive la proponetes de la sociazion 

La sociazion Transdolomites se dèsc jù da 20 egn tel Trentin e te la Èlpes zentrèles te la costions leèdes a la mobilità publica anter chestes la realisazion de la infrastrutures che mencia desche tel cajo de la ferates per i coleamenc regionèi funzionèi al completament de la rei de mobilità publica tel chèder provinzièl, regionèl e de macroregion alpina.

Sion sun usc de la litazions per l Consei provinzièl di 21 de otober e Massimo Girardi, president de Transdolomites, ge à manà na letra a duc i candidac per ge domanèr de tor pèrt a la campagna de sia sociazion e de se tor n empegn concret per jir a chierir i finanziamenc e zacan envièr via la projetazion per la ferata de la Veisc che cognessa coleèr Trent con Cembra, Fiem e Fascia.

“Mai desche ades chesta mencianza de projec se fèsc sentir – à scrit Massimo Girardi te la letra -  e ades l’é ora grana de entervegnir per endotèr i teritories de strumenc de lurier, e no de sussidie. La realisazion de la infrastrutures e di servijes de mobilità l’é na vida n muie seria e concreta per ge dèr ai zentres e a la periferìes chesta oportunitèdes e per fèr a na vida che l trasport publich no sie più vedù desche n cost ma desche na spenta reèla a l’economìa.

Per entener chest conzet nosc envit l’é chel de vardèr a la vejina Svizra, ejempie mondièl de coreta gestion del trasport publich olache l’é na forta realtà economica. L 7,8% del PIL vegn dat dal trasport publich. Te l’economìa de la Svizra l’indot finanziarie, con ite ence i viajes per turism, é de 33 miliarc de franches svizres. L 10% de la persones ocupèdes laora tel o per l trasport publich. Fajan i conc, l vero priesc che la sozietà paa al fenomen trafich no l’é l sostegn a la mobilità publica, ma l’auta speisa publica negativa che peisa sui sentadins per la mobilità privata. L’84% de la speisa publica negativa tel setor di trasporc vegn da la mobilità privata. Su la ferata peisa l 4%.

Tel Trentin l numer de auti privac, soraldut turistics, l’é dò che l smaora e l met a dura proa la viabilità e la sostegniboltà de la valèdes e di zentres. Da l’autra man la infrastrutures de mobilità alternativa no é amò assà e i comuns e la comunitèdes de val à te man na responsabilità che no semper i é bogn de gestir.

Jontèr apede corieres al servije publich l’é de gran besegn, e en pèrt l’é stat fat. Ma l’é n paliatif percheche se vardon a chel che ne speta tel davegnir, chesta sort de responeta sarà semper massa pech per ge dèr respostes concretes al nef besegn de mobilità. Ma l’é n’autra rejon: la calità del viac, che veit desche pruma soluzion la ferata. L turist e l sentadin tel temp se palesarà stuf de se spostèr con la corieres. L’ezelenza del viac e de la calità de l’oferta tuistica se jìa demò su la ferata.

Per chesta rejons, da passa 20 egn, ge domanon a la comunitèdes de rejonèr, valutèr e tor dant i projec de mobilità alternativa e de pontèr a la realisazion de troes per la rodes, tranvìes e ferates.

Per chest Transdolomites se ouc a duc i candidac a la litazions provinzièles – disc amò Massimo Girardi – e ge domanon de tor pèrt a la campagna “NIA Ferata, NIA Stima”: chel che ge domanon l’é n scempie empegn a elaborèr sinergìes e a prejentèr proponetes condividudes per l’azess ai fondi europeans tel temp de program 2021-2027, per dapò jir inant con la fasa de projetazion e de realisazion.

Chel che cogn fèr i candidac l’é sotscriver la campagna de Transdolomites online su la piataforma de debatit publich (https://dibattitopubblico.org/campaigns/2).

I candidac pel sotscriver con n account minimal de 25 euro, demò en pèrt opura metan dant sia rejons con n account premium de 60 euro. La campagna jirà ence sui sfoes per ge dèr più visibilità ai candidac che cernarà de sotscriver la proponetes de Transdolomites.

 ((mci))