"Sasmujel": ert, mujiga y muvimënt

Data

09 de agost 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L tëmp à iusta mo judà pea pra la manifestazion che ie stata n sada dan otodì pra la furcela de Saslonch "L se trata de na manifestazion de ert che taca adum cun n evënt mpurtant, chël di 150 ani dala prima arpizeda dl Saslonch. L ie stat n gran lëur a mëter a jì chësc proiet. On scumencià a pensé a l cuncretisé dan trëi ani, y śën iel finalmënter unit a s'l dé. Na gran legrëza per mé. Persunalmënter iel for stat n sëmi a pudëi purté dant mujiga cassù (pra la furcela de Saslonch, ndr.), ajache l ie veramënter cundizions acustiches spezieles," nscila Eduard Demetz pra na trasmiscion de Radio Gherdëina ulache l ova rujenà dl proiet y dla manifestazion "Sasmujel", che ie stata l di do pra la furcela de Saslonch. L redadëur Fabian Rabanser ova rujenà cun Eduard Demetz y Gottfried Solderer.

Foto: L bel anfiteater naturel.

Deplù tla edizion stampeda di 2 de agost.