UNIKA: Dut l bon per l cumplì di 25 ani!

Data

06 de setember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L prim cher’ de secul àn ulù festejé sciche toca, cun de bela mujiga, na bona tëurta y duc chëi che ie y ie stac pra l’Unika. La bela cumpëida de bën 6.200 vijitadëures da dlonch caprò ie chëst ann unida a ti cialé ai biei lëures dl’Unika metui ora ntan i cater dis dla mostra te si edizion numer 25. L’opres da pudëi amiré fova passa doicënt, di 32 cumëmbri atifs dl’Unika y di 43 cumëmbri che ie stac dant pra l’Unika.

Fotografia de grupa n ucajion dla giaurida dl’Unika.

Deplù tla edizion stampeda di 6 de setëmber.