L pont dl dutor: danter realtà y speranza

Data

25 de merz 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La Usc di Ladins à rujenà cun l dutor de familia Giuliano Piccoliori de Santa Cristina, per fé n mumënt l pont dla situazion dl coronavirus, cun referimënt particuler ala valeda de Gherdëina, ma nia mé. Na ntervista

La Usc: Dutor Giuliano Piccoliori, co l'ëis’a, Vo y i Vosc de familia?
Giuliano Piccoliori: Nëus l’on duc bona, per fertuna. Sambën, coche trueps sà sons ie stat doi enes n carantena, ajache é abù doi iedesc n resultat positif cun l tampon, do che ove abù cuntat cun doi pazienc che ie pona unii recuverei te spedel per la pontes dal coronivarus. I miei de familia à ënghe messù sté la carantena. Ie son stat for dalonc dai miei, schivan i cuntac cun duc.

Co l’à pa i autri dutores de Gherdëina?
Duc i dutores y la duturësses de Gherdëina ie jic n carantena, dant o do, coche savon. O ajache i fova positifs o ajache i ova abù n cuntat cun chiche fova positif. Un o l auter se à nce amalà. Cun n vënderdi ai 27 de merz iel segur che almanco trëi dutores de Gherdëina ne sarà nia plu n carantena. Ie ne posse ncuei merdi (canche la ntervista ie unida fata, ndr.) mo nia dì na drëta per mi persona, ajache i ne me à nia fat l tampon, che i ne ruva nia do a i fé, y nscila, nce sce l fina mi carantena sun l papier, ne n’iel mo nia segur sce la ie bën fineda defin.

Te Gherdëina seméiel vester na situazion pesocia, plu pesocia che no tl rest de Südtirol.
Dessegur, chësc ie nscila. Chësc taca do mi ntënder adum cun la gran massa de jënt che vën ora dal turism, canche an te Gherdëina 30-40.000 persones tl mumënt canche l coronavirus ie unit ora. Son segur che l coronavirus nes ie unì purtà permez da oradecà, dala Talia ma nce da duta l’Europa.

L vën rujenà dla piza dl coronavirus. Can vëniela pa arjonta, n generel, tla Talia? Per Gherdëina, cun la situazion che ie stata pesocia, povester mpue’ dant?
Da mé ora ons te Gherdëina bele arjont la piza dla nfezions. Dla nfezions, diji, ajache tlo iel da desferenzië: ne on mo nia arjont la piza di positifs, y rate y é tëma niancanó mo la piza di morc. L sarà n svilup, che danter chiche ie bele amalei da passa diesc dis a cësa, n saràl de tei che jirà te spedel. Y ëi sarà pona bonamënter caji positifs, documentei.

Co cëlela pa ora cun i dac statistics n con’ dl’età di amalei?
La realtà i che l’età mesana de chiche mor ie de passa 80 ani. L’età mesana de chiche ie positif ie danter i 60 y 63 ani, minà de chiche fej l test. L se trata tlo de persones che vën plu grievies, te si svilup dla malatia, y ruva pona te spedel, ulache i fej pona efetivamënter l tampon. Sce n tol ca l’età mesana di amalei, de duc i amalei, pona ie l’età mesana ntëur ai 50 ani. Zeche de scialdi nteressant aldò de dac empirics ie che per uniun che ie positif, che à fat l tampon cun l resultat positif, iel cënt amalei che ne fajerà mei l tampon.

Chël ulëssa pu bona dì che te Gherdëina, ulache on al mumënt passa 80 positifs che à fat l test, iel passa 8.000 persones, che l ie passa l 80 percënt dla jënt de Gherdëina che à la nfezion?
Nscila iela, i ne n’à nia sintoms de malatia, ma i à la nfezion.

Pu chësta ie pu na nutizia, na gran nutizia: pona muessela pu jì juvier, cun la cumpëida di amalei, te Gherdëina almanco, per ntant, no pa?
Avisa nscila iela.

De gra dutor Piccoliori, a Vo per la ntervista y per Vosc lëur, y n generel a duta la duturësses y a duc i dutores ma nce ala nfermieres, te valeda y oradecà, che ti va do al lëur sfadiëus de judé, de cialé che la jënt posse varì. Posse dì cun segurëza che la jënt sà da prijé defin l gran mpëni de dutores y nfermieres, che va de n zaron sëura chël che ie mé na ublianza profesciunela, l ie n mpëni nce de gran umanità y sensibltà, dlongia l arat espert nce na bona parola che fej for bon. De gra de cuer!

La ntervista ntiera ie da liejer tla edizion stampeda di 27 de merz.

Ntervista de David Lardschneider

Foto: L dutor Giuliano Piccoliori.