Elias ie julà danter i angiuli

Data

11 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Si uedli lujova canche l cuntova de si plu bel hobby y l rì sun si bocia dijova plu che duta la paroles. Ma danz che chël de inier vënderdi ie stat si ultim jol. Si vita jëuna ie fineda via te n aiet, per ti jì do a si gran pascion

Iust n chësc di, n vënderdi ai 10 de lugio, iel unit ora n articul sun la Usc di Ladins, che trata di doi jëuni de Urtijëi, Elias Solderer y Samuel Moroder, y de si pascion per l jol cun l julon a motor.

Me i vëije mo che i univa da porta ite te redazion, cun ch’la legrëza ados de chi che a vivù zeche de sensaziunel, de chi che se à nfidà a ti jì do a si sëmi, 

Sambën che l se damanda na cërta furmazion y na bela purzion de ardimënt, che ai doi jëuni ne ti manciova nia. Y sambën se rënden nce cont di periculi.

Elias Solderer, 29 ani, de Urtijëi y si cumpani Samuel Moroder se à fat n vënderdi mo n bel jol nchin dalonc da cësa. Dut ova butà y i ova mé plu da dé sëura a Neustift, dlongia Persenon. Iló pona la desgrazia. Elias ie tumà ju cun si julon y nce sce i sucoridëures l a tëut ora plu aslune che la jiva dal julon sfragacià y menà te spedel, ne n’iel plu stat nia da n fé. 

Na vita jëuna se a destudà, cun gran mueia da pert di cumpanies y dantaldut dla familia, cun si oma Matilde y la sor Sara, a chëles che ulon ti fé la cundulianzes plu sentides.

L me toma ite chël de na oma che, cun festide per si mut, ti ova dit: “Y a mi ne pënses nia, sce l ëssa da te suzeder velch?” L mut ti à respundù sun na tela:”Mami, lecordete che sce ësse nce da murì, mori cuntënt, ajache l ie ntan che feje la plu bela cossa dl mond.”

Ulrike Maierhofer


Foto: Elias Solderer ie mort te na desgrazia.