»Tenion su i priejes y la cualità«

Data

02 de mei 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nce sce l turism ie bele da plu mënsc incà fërm, vëniel laurà inant per scumencé cun na sajon turistica da d'instà nueva. Ntant àn ulù nfurmé i cumëmbri y la cumëmbres te na senteda generela dla Lia dl Turism de Urtijëi
N juebia de chëst’ena passeda à chiche lëura tl turism abù la ucajion de audì i conc, la statistiches y truepa nfurmazions n con’ dl ann 2019/20 dla Lia dl Turism de Urtijëi.
L presidënt Ambros Hofer à giaurì la sëira – che ne fova nia coche da tradizion tla gran sala dla Cësa di Cungresc, ma online sun Zoom – saludan i cumëmbri, la cumëmbres y duc i raprejentanc y la reprejentantes dla politica y dl’autra lies. Hofer à danter l auter auzà ora l ann scialdi rie, ma n à for laurà dassënn per vester njeniei per scumencé da nuef. D’instà dl 2020 fòvela depona jita do la rata scialdi bën. La segonda sperduda òven giapà de nuvëmber, canche n ova capì che la sajon da d’inviern ne pudova nia scumencé coche n sperova. Ala fin, do che n ova spënt plu iedesc l tiermul, ie la sajon da d’inviern jita defin ala nia

SPM

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.