Urtijëi: la descuscion per na candidatura per i Mundiei 2029 resta davierta

Data

11 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Inier juebia sëira ai 10 de juni 2021 iel stat la senteda dl Cunsëi de Chemun de Urtijëi, ulache l fova sun l ordn dl di la descuscion per la candidatura de Gherdëina per i Campiunac dl Mond de schi tl 2029
Gran descuscion ne n’iel perdrët nia stat, coche n se ëssa povester aspità. Dla Lista Unica à vel' cunselier purtà dant argumënc per i Mundiei, vel' auter na minonga de contra, ma l fova nce chiche ratova che n à mo puec elemënc danman per pudëi tò na dezijion.
Che n ebe mo massa puecia nfurmazions per tò na pusizion à nce auzà ora l portausc Silvio Stuflesser, che à rujenà a inuem de duc i cunselieres SVP y ne à perchël nia lascià audì na minonga no per y no contra la candidatura per i Mundiei.
Davia che la se tratova chëst iede nce mé de na descuscion, ne n’iel per ntant mo unì tëut deguna pusizion ufiziela da pert dl Chemun de Urtijëi.

USC