Lara Moroder candidata

Data

27 de agost 2015

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Lara Moroder ie la candidata per la ncëria da ambolt pra la veles cumeneles de Urtijëi d’autonn. Na ntervista

USC: Candidata ambolt o candidata ambolta?

Lara Moroder: Candidata ambolta!

La reazions da ncuei ie: finalmënter n’ëila! L’autra reazion ie: la ie n’ëila, massa sexy y massa bionda. Vosta minonga?

L un ne à cun l auter nia da n fé. Ie dije che l ie drët che n’ëila ebe la medema pusciblteies sciche n ël, unfat coche la cëla ora. Mpurtanc ie si cumpetënzes y si carater.

Co ie pa Vosta candidatura unida a s’l dé?

Do la veles cumeneles de mei iel bel riesc unit ora che l unissa fat na nrescida, y jënt che me sta daujin nce te mi ciamp de lëur y che me cunësc bën, sibe per chël che à da n fé cun la cumpetënzes y coche ie son coche persona, me ie unida daujin y me à metù a cuer y dat na sburdla a me candidé.

Pona iel stat la nrescida metuda a jì dala SVP de Urtijëi.

La nrescida ie stata de lugio. Iló éi giapà la crëta dala jënt, y pona nce da pert dl cunsëi dla SVP de Urtijëi. 

La veles da d’ansciuda possa unì nterpretedes coche la ulentà de mudé te na maniera radicala, defin. Ma Vo fais tla Jonta da dant, cun d’autri. L mudamënt ne semea nia vester grant. Cie dijëis’a?

Ie dije che l mudamënt radical ie n pont de ududa. Ie rate che l ie nce drët che l cadideie zachei per chësta stiera mpurtanta che à n mumënt la esperienza per mené n Chemun. Da dì iel che fé assessëura o ambolta ie mpo zeche d’auter, y nscila fossa mi ncëria da ambolta bele n gran mudamënt, nce radical, sce ulëis dì nscila.

Iel pa chëst iede candidates y candidac assé sun la Lista SVP?

Nëus son bele sën na bela furmazion cun truepa cadidates y candidac. Dessegur ons truep inuemes y dessegur cialerons mo de mutivé un o l’autra a unì sun lista.

Na Vosta reflescion n con’ dl ex-ambolt Ewald Moroder?

Ël à tëut si dezijion y ie cële sën inant.

Lista Unica a Urtijëi: sce la SVP va da sëula ne n’iela nia plu unica.

Lista unica ie n bel pensier, per de pitli Chemuns che ie politicamënter do la rata omogenns, sce n possa dì nscila, ulache la va dessegur nce bën. Ma nia tl majer Chemun de Gherdëina, nce tl pensier de la storia politica che Urtijëi à da for incà.

Vosc program?

Pra nosc program iela nscila che ulon n iede crì l dialogh cun la zitadines y i zitadins, ma nce cun d’autra listes, per mëter su na bona cunlaurazion bele dantaprima. Sëurantuleron dessegur ponc dl program che fova bele de mei, ma teniron nce cont de vijions nueves che ie persunalmënter é, deberieda cun d’autra candidates y candidac.

N inuem nuef o doi sun lista?

Ne posse mo nia dì. Per mé iel mpurtant a avëi la cunlaurazion cun chëi che me ie plu daujin, y chël ie dessegur i cumëbri dla Jonta da dant, cun l vizeambolt.

Ntervista de David Lardschneider