Dala Copa dl Mond de Gherdëina al lëur umaniter te Etiopia

Data

02 de dezember 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Cie à pa da n fé Gherdëina cun l'Etiopia? - L se trata de doi realiteies che à da n fé cun Monika Gross, che ie ann per ann n'ena alalongia a cë dl Ufize Stampa de Copa dl Mond te Gherdëina, ulache la lëura bele dal 1990 incà. Cun Gross à la USC rujenà de si lëur, ntlëuta y al didancuei, dl raport cun i jurnalisć y cun i atlec, ulache l luna ora la simpatia de Gross per i atlec de Südtirol, dla Norvegia y per Erik Guay
USC: Da ulà sëis'a Vo Co y can sëis'a ruveda te Gherdëina?
Monika Gross: Son perdrët nasciuda sun Renon, ma sté bele da giut incà a Bulsan. Ruveda te Gherdëina per judé pea pra la garejedes de Copa dl Mond sons l prim iede tl ann 1990. Unida a s'l dé fòvela che fove iusta dant stata via te Val de Flëm coche ulentera pra i Mundiei Nordics, y fove unida damandeda dal chef dla stampa Peppi Außersdorfer de unì a judé pea nce te Gherdëina. Nscila iel unit a s'l dé che son ruveda per l prim iede te Gherdëina.

Ulà ie pa la sënta dl Ufize Stampa?
Tl prim ann me lecordi che fan mo te Cësa de Chemun de Santa Cristina. Da dedò, y chël ie nscila mo al didancuei, sons muec su te palestra de Santa Cristina.

Deplù te la edizion dl 1 de dezember