60 cëiresc sun la tëurta dla grupa de Teater de Urtijëi

Data

29 de dezember 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Cun na bela festa y na gran cumpëida de nviei à la grupa de Teater de Urtijëi festejà si cumplì di ani. Per l'ucajion àn dat ora n cudejel cun nfurmazions nteressantes de chësta lia y l ie nce unì metù adum n pitl film, che reporta dl teater a Urtijëi da si scumenciamënt nchin al didancuei
N sada ai 2 de dezëmber fòvel gran festa tla cësa de cultura de Urtijëi. La se tratova de festejé i 60 ani dla lia dl Teater de Urtijëi y nvieda fova na lingia longia de persones, ëi y ëiles, jëuni y manco jëuni, nsciuma uniun o uniuna che à o ova fat n iede pea pra n pez de teater, dan o do paladina, che à fat traduzions de teatri, che a judà pea de vel' viers pra una o l'autra reprejentazion.

Deplù te la edizion dl 22 de dezember