N se damanda dala Provinzia che l’ega vënie data per fé nëif

Data

15 de otober 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
“Plu ega per fé nëif mpede per fé strom!” Nscila scrij Guido Demetz dla Grupa che se pera contra l Lech sun Frataces.

Guido Demetz: “I lëures sal lech da Frataces ie fërms da n ann incà, da coche n possa udëi sun la fotografia.

Deplù tla USC stampeda di 12 de utober.