I doi artisć Luis Piazza y Raimund Mureda: maestri de scola y de vita

Data

16 de otober 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N ucajion di 110 ani da canche i doi artisć ie nasciui, ma nce n ucajion dl cumplì di sessant’ani dla Lia dl Museum Gherdëina iel unì metù a jì na bela mostra a Urtijëi, te Cësa di Cungresc, cun lëures di doi artisć. Nstadì iel stat la giaurida cun truepa jënt che ie unida adalerch

Sun la foto: chëi de familia de Luis Piazza y Raimund Mureda, autoriteies, ex-sculeies di doi artisć y nteressei n ucajion dla giaurida dla mostra te Cësa di Cungresc a Urtijëi.

Deplù tla USC stampeda ai 12 de utober.