L prinz Jakob y la codles d’or

Data

30 de dezember 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Te n paesc fulestier viv l prinz Jakob. Ël ne sta nia te na cësa sciche la tia o la mia, ma te n ciastel. Sambën che iló iel danz duta la sauridanzes y duc l servësc, ma mpo se mbincëssa l mut de pudëi lascé l palaz per descuvierjer cieche ie dedora dala portes dl rëni. Pudëi fé damat cun ch’i mutons che sta tla cëses dlongia l ciastel, fossa danz n gran sëmi.

Duta la storia tla USC di 21 de dezëmber.

Ulrica Perathoner