L prum conzert é garaté

Data

09 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Enseira él sté a San Martin de Tor l debut dla roda de conzerc de Jean Daniel Granruaz y Karin Nakagawa sot l moto "Ladinia meets Japan". Ensnuet él tapa a Reba tl Salf di congresc, da les 20:30.
Al é sté n meteman dl tour con de bela mujiga y emozions, y ence momenc plu intims y familiars da trami doi i interprec portaúsc de does cultures dalonc y desferentes. A la pert ence l percuscionist cuban Eldis La Rosa che porta ite variazion y ence tres endó sbunf ritmich.

Jean Daniel Granruaz é un di puec ciantautours ladins che á arjont famosité fora dles valades ladines, chest en gran pert per merit dla CD "Monn dla Lüm" touta su dl 2005 y vegnuda declareda CD dl ann da pert de esperc de mujiga südtiroleisa renomés. El é afasciné dl jazz y dl orizont che chest stil de mujiga deura per sies esprescions musicales.
L conzert de Jean Daniel Granruaz y Karin Nakagawa é metú adum dantaldut da melodies tipiches di doi raions culturai, variedes y alternedes, y da cianties popolares. Con val’ passaja de rezit y spligazion orala da trames les perts vegnel dé informazions utles per tó pert al contignú de test y mujiga.

L projet "Ladinia meets Japan" é interessant sciche tentatif y espriment garaté da avijiné does cultures musicales, y dantadut per l messaje che al vuel dé: tla mujiga pássen via confins geografics y mentai. La secuenza se desfira te chela ora y mesa de spetacul, che n’é daldut nia da stufé.
Cie che mancia é (forsc) n fil cuecen che cuj adum i singui temesc y toc musicai progressivamenter, cie che podessa ti dé a la secuenza na strutura plu dinamica y n carater de opera bon definida: ideeda, elaboreda y presenteda con chisc puec mesi: scempli y autentics. Da artisć che sá cie che ai porta dant y sona.

Trasmetú vegnel naouta duta la sostanza dl proiet, can con sensibelté y can con temperament. L publich vegn arichí te plu aspec. Y chel é l essenzial che i spetadours se tol a ciasa te na serada fresca y blancia dl prum invern.

Dut l bon inant!

 (Iaco Rigo)