Gherdeina

media/k2/galleries/5153/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-15_um_09.37.03.jpg
19 de jugn 2017

Ancunteda mez secul do la Matura tl ITC a Urtijëi

Nstadì iel stat n'ancunteda dla studëntes y di studënc dl ITC Urtijëi che ova fat l ejam de maduranza tl ann 1967: "I cin' ani de ITC ie stac i plu biei de nosta junëza!"
N ch'sta di se à do truep ani inò ancuntà trëdesc ex studënc che fova jic a scola tl Istitut Tecnich Cumerziel de Urtijëi ti ani 1962-1967. L se tratova de fé la festa di cincant'ani da canche an fat, tl ann 1967, l ejam de maduranza.

Deplù te la edizion dl 16 de jugn
media/k2/galleries/5152/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-15_um_09.37.45.jpg
18 de jugn 2017

Prim aiut te Scolina a Santa Cristina

La mutans y i mutons dla scolina mpera a cunëscer la Crëusc Blancia: per la fin dl ann de scolina ie la Crëusc Blancia stata a S. Cristina a se prejenté y a mustré l'ambulanza ala mutans y ai mutons
L ne n'ie nia l prim iede che l ti vën mustrà ai mutons dla scolina ciun che ie l lëur che vën fat uni di sun l'ambulanzes. Nce chëst ann à i mutons abù l'ucajion de udëi coche n'ambulaza ie fata da dedite ora y de mparé ciuni che ie i njins che vën tëuc ca pra i ntervënc de prim aiut.

Deplù te la edizion dl 16 de jugn
media/k2/galleries/5151/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-15_um_09.37.28.jpg
17 de jugn 2017

Gran proa da d'instà di Judacrëp sun l Innerkofler

L instà ne n'ie nia plu dalonc y cun chisc biei dis y la temperatures for plu y plu autes scumëncia la jënt a jì inò da mont su. Purtruep se fej vel' un nce mel datrai y à perchël debujën dl aiut di Judacrëp
Per vester njeniei per la sajon da d'instà, ons n sada ai 10 de juni fat na gran proa sun l Innerkofler, na bela piza tla grupa dl Saslonch.

Deplù te la edizion dl 16 de jugn
media/k2/galleries/5111/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-08_um_09.23.38.jpg
12 de jugn 2017

Record dl mond nuef su tl ciel sëura nosc biei raions

Bën 219,65 chilometri triangul à l pilota de Gherdëina Kilian Insam fat nstadì cun l parapënd tandem
L pilota Kilian Insam de Urtijëi, dl team Gardenafly, a batù n dumënia ai 28 de mei si „vedl" record dl mond dl 2015.
La USC l à cuntatà. Lascionse cunté da d'ël chësta esperienza de jol: Tl 2015 ovi fat l record dl mond cun l parapënd tandem cun 210,29 km triangul FAI.

Deplù te la edizion dl 9 de jugn
media/k2/galleries/5110/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-08_um_09.23.19.jpg
11 de jugn 2017

Muta y pere a Maran: canche cian y giat se anconta

Medea Moroder de Urtijëi à n sada passeda stlut ju na mostra drët garateda tla Offizin S. de Siegfried Höllrigl a Maran.Nce n valgun chedri de si pere Egon Eusina
Na faszinazion particulera à la cësa de Höllrigl tla streda Haller a Maran, ulache l patron fej xilografies y d'autra stampes, ma nce mostres. Nscila ntan l mëns de mei la mostra de Medea Moroder, ti salamënc basite y n pert nce autite. Autite nce n valgun chedri de Egon Rusina.

Deplù te la edizion dl 9 de jugn
media/k2/galleries/5109/thumbs/Bildschirmfoto_2017-06-08_um_09.21.21.jpg
10 de jugn 2017

La Böhmische de Santa Cristina sona da druch

Gran festa iel stat nstadì te gran sala de Chemun de Santa Cristina, scicheda su a puntin cun mëises dal culëur brum y blanch. La Böhmische à dat ora na CD
Sun l program de dan doi enes te sala de Chemun de Santa Cristina fòvel na bela sëira de festa de mujiga, cun duta la Mujiga de Santa Cristina, la grupa „Lustige Musikanten" y na grupa dla Mujiga, la Böhmische de Santa Cristina, che à prejentà si prima CD.

Deplù te la edizion dl 9 de jugn
media/k2/galleries/5070/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-31_um_09.05.25.jpg
04 de jugn 2017

La scola y l artejanat se anconta

Doi segonda tlasses dla Scola Mesana de Urtijëi, plu avisa la IIA y la IIB, se à dat ju cater dis alalongia cun l artejanat de nosta valeda
Artisć de Gherdëina ie unic te tlas a cunté mpue' de si lëur. I sculeies nstësc à dessenià y mudelà n valguna pitla opres d'ert. Ala fin iesen mo jic a ti cialé a n valguna berstotes dl luech.#

Deplù te la edizion dl 1 de jugn
media/k2/galleries/5069/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-31_um_09.05.04.jpg
03 de jugn 2017

Na festa dl sport per duta Gherdëina

N dumënia iel stat la bela manifestazion metuda a jì dai cater Chemuns de Gherdëina per premië chiche se à fat meric tl sport tl ann passà, da mei inant
L assessëur per l sport de Urtijëi che à menà tres la manifestazion de n dumënia passeda ai 28 de mei à pudù saludé na sala tocia y plëina de jëunes y jëunes che fej sport y vel' un mpue' plu inant cun i ani ma for mo jëunn tl spirt.

Deplù te la edizion dl 1 de jugn
media/k2/galleries/5068/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-31_um_09.04.49.jpg
02 de jugn 2017

Viac tl Venet dla grupa Artejans n Pension de Gherdëina

Coche l ie bele tradizion, à la grupa Artejans n Pension de Gherdëina metù a jì nce chëst ann n bel viac culturel, inò drët bën urganisà da Agata. L moto fova: „Vijité Padova, Vicenza y le Ville dl Brenta". Anselmo Plancker presidënt nuef di Artejans n Pension de Gherdëina
La jita da chëst ann jiva a Padova y Vicenza, dai 16 nchin ai 18 de mei. N merdi bel abenëura sons muec da Sëlva demez. Cun la curiera sons pona furnei de viers de Trënt y Verona, nchin a Padova.

Deplù te la edizion dl 1 de jugn
media/k2/galleries/5035/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-25_um_09.21.02.jpg
29 de mei 2017

L ciaval, n mesun for plu y plu atuel

La Lia per Natura y Usanzes deberieda cun la Lia Ciavei de Gherdëina à metù a jì na sëira de nfurmazion cun i referënc Alber Pritzi, che lëura pra la forestela, y Siegmar Müller, che se noza mo for dl ciaval per lauré ti bòsc, n cvon' dl argumënt dl lauré l bosch y si economia
Coche n á audì dai doi referënc ie l lauré ti bòsc cun l ciaval na forma dut auter che da zacan. Te cër' raions dl bosch ie l ciaval for mo l mesun plu cunvenient, sce n pënsa al tacuin.

Deplù te la edizion dl 26 de mei
media/k2/galleries/5034/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-25_um_09.21.33.jpg
28 de mei 2017

Azion de rumé su l luech

Ntan plu dis iesen jic cun grupes defrëntes de ulenteres a rumé su l luech de Urtijëi. N à trat ite nce scola y scolina per ti nsenië bele da pitli l respet per l luech y la natura
Nce chëst ann à la Lia per Natura y Usanzes deberieda cun l Chemun de Urtijëi metù a jì l'azion de rumé su l luech cun i sculeies dla prima tlas dla Scola Mesana de Urtijëi.

Deplù te la edizion dl 26 de mei
media/k2/galleries/5036/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-25_um_09.34.18.jpg
27 de mei 2017

La U20 dl Volley Gherdëina vënc l campiunat provinziel

Undesc scuadres se à batù da d'autonn incà per l campiunat provinziel di studënc sot a 20 ani
Chëst ann ons nëus studëntes dla scoles autes fat pea pra l campiunat provinziel Under 20 dl VSS. La sajon à scumencià d'autonn, l fova 11 scuadres scrites ite a chësc campiunat, spartides su te doi grupes. L Gherdëina jugova tla grupa "Ost" cun l Sterzing, Persenon, Burnech y doi scuadres de La Ila.

Deplù te la edizion dl 26 de mei
media/k2/galleries/5033/thumbs/Bildschirmfoto_2017-05-25_um_09.21.15.jpg
27 de mei 2017

N à judà cun na pasta "amatriciana"

Tres la azion "n taier de pasta per Campotosto" àn pudù judé doi families de paures, che à prijà dassënn chësc prim y sëul aiut giapà nchinamò
La tiera à scassa plu iedesc y dassënn tla Talia zentrela ti ultimi ani, luesc y ridli ntieres ie unic desdrui y truepa jënt ie resteda zënza cësa, zënza sosta. Nsci nce l ann passà a Amatrice y tl raion ntëurvia.

Deplù te la edizion dl 26 de mei
media/k2/galleries/5043/thumbs/aspitan_i_girini.jpg
26 de mei 2017

L "Giro d'Italia" ruva a Urtijëi

L "Giro d'Italia" ruva a si 100ejima edizion: la 18ejima tapa cun travert tl zënter de Urtijëi!
media/k2/galleries/4463/thumbs/giorgio_moroder_francisca.jpg
07 de fauré 2017

Giorgio Moroder a Sanremo

Presidënt de iuria dl Festival de Sanremo ie chëst ann „nosc“ Giorgio Moroder
Sanremo - Pra l Festival de Sanremo 2017 à la iuria de esperc na gran fazion: dala cuarta sëira inant à la dezijion de chësta iuria la fazion de fé ora n terzo dla votazion finela de uni ciantia che fej pea pra la garejeda. Ot ie i cumëmbri de iuria; l diretëur artistich Carlo Conti à cunedì che l sarà propi „nosc“ Giorgio Moroder che tulerà monce ite la ncëria da presidënt. I autri set ie l speaker de radio y diretëur artistich de Radio Deejay Pasquale Di Molfetta, miec cunesciù coche Linus, l ...
media/k2/galleries/4283/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.29.13.jpg
09 de jené 2017

Biaggi prejënta te Gherdëina l „Max Racing Team“

L campion de motores Max Biaggi à prejentà a Urtijëi si scuadra nueva, che fajerà pea tl 2017 l campiunat CIV Moto3. Una de si finamires ie la ndesfideda a Valentino Rossi tl Mundiel, che à ënghe na si scuadra
Vënderdi ai 16 de dezëmber, Urtijëi: tl Montchalet nuef de Kuno Moroder y Marco Pezzutto à l pluricampion de jì cun l motor Max Biaggi prejentà si team nuef. Biaggi vën bele da trup ani incà te Gherdëina, l à n liam sterch cun nosta valeda y duta la cuntreda dla Dolomites y nce cun i doi patrons dl hotel nuef Moroder y Pezzutto y si families.

Deplù te la edizion stampeda dl 5 de jené.
media/k2/galleries/4282/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.28.51.jpg
08 de jené 2017

„Safe-Skiing": co se cumpurté sun purtoi

La Scola de Schi de Urtijëi mët a jì regulermënter cursc per mparé a se cumpurté aldò, canche n va cun i schi. L diretëur Leo Zambon: „Nia pruibizion, ma sensiblisazion acioche l ne suzede nia"
Coche spiega l diretëur Leo Zambon dla Scola de Schi de Urtijëi „ne n'ie l curs de segurëza sun i purtoies, "Safe-Skiing" per nglëisc, nia pensà per ulëi jì ite te tematiches scialdi cumplichedes de furné dedora dai purtoies, o gor de tuché cuestions legislatives o de prim aiut massa spezifiches, ma de nsenië y de ti dé cunsëies a chëi che va cun i schi y cun l snowboard n con' de co se cumpurté sun i purtoies, per vester plu segures y dantaldut per schivé de se fé mel."

Deplù te la edizion ...
media/k2/galleries/4281/thumbs/Bildschirmfoto_2017-01-04_um_16.28.41.jpg
07 de jené 2017

Julé nce de scur per judé da mont su y tla valeda

Pra la senteda generela di Judacrëp à n valgun ulenteres lascià la lerch ai jëuni che vën do. David Demetz à giapà l sbeter grisc y l Cator. Hubert Moroder resta inant presidënt
Per ti cialé de reviers al ann rich de ativiteies di Judacrëp Gherdëina iel unì metù a jì la generela tradiziunela dla fin dl ann tl Hotel Genziana a Urtijëi, n sada ai 17 de dezëmber. Dan scumencé la generela iel unì lecurdà l ex-presidënt dl CNSAS Lorenzo Zampatti, che nes à purtruep lascià. L presidënt di Judacrëp Hubert Moroder à tenì na relazion de duc i ntervënc fac ntan l ann.

Deplù te la edizion stampeda dl 5 de jené.
media/k2/galleries/4247/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.42.58.jpg
01 de jené 2017

"L ciof brum"

Nstadì iel stat a Urtijëi la prejentazion dl liber nuef de Ulrica Perathoner
De Ulrica Perathoner dij Vinzenz Senoner che „la ie sciche si poejies, dunchedes ite tl romantizism; ëila ie nscila, bona de viver tla ghendeda che nëus on per la gran pert perdù. L ie bel a avëi de tel persones coche Ulrica Perathoner." Nscila Senoner n ucajion dla prejentazion nstadì tla Scolina Salieta a Urtijëi dl liber nuef de poejies scrites per tudësch da Ulrica Perathoner de Caio. L se trata de poejies d'ert y de d'autra poejies che la autëura de Urtijëi à publicà tl liber dal titul ...
media/k2/galleries/4245/thumbs/Bildschirmfoto_2016-12-23_um_14.42.25.jpg
30 de dezember 2016

Usservé y unì usservei

L Museum Ladin Ciastel de Tor y l Istitut Ladin Micurà de Rü à prejentà la monografia de Franz Josef Noflaner, scritëur y artista de Urtijëi
La ie tan inant. L autëur y artista Noflaner à giapà chël recunescimënt che l se ëssa tan mbincià te si vita: na publicazion de si opres.

N juebia ai 15 de dezëmber à la diretëura dl departimënt povinziel Museums Karin Dalla Torre, l diretëur dl Museum Ladin Ciastel de Tor Stefan Plancker y l diretëur dl Istitut Ladin Micurà de Rü Leander Moroder prejentà la monografia dl artista y scritëur de Urtijëi. Tla Cësa di Cungresc a Urtijëi iel unit adalerch truep nteressei d'ert y leteratura per se ...