Gherdeina

media/k2/galleries/6272/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-07_um_09.07.04.jpg
11 de dezember 2017

La brosciura nueva dl Schi Club Gherdëina ie inò tlo!

La ie bele dan nëus, sun mëisa, la brosciura nueva dl Schi Club Gherdëina. Plu che de n cudejel se tràtel ades de n liber, cun furmazions dut ntëur nteressantes n con' dl Club che ie nce chëst ann unì unerà coche miëur Schi Club dla Talia
L ie bele la 21ejima edizion dl cudejel dl Schi Club Gherdëina, che ie na bela documentazion di ultimi vint ani de storia dl sport dai schi te Gherdëina. Uni ann ie la brosciura plu grossa, al didancuei seméila belau vester n liber, ajache l ie da prejenté for plu y plu atlec y trainadëures cun si scuadres, l ie for plu y plu argumënc da traté, y uni ann ons la fertuna de avëi plu sustenidëures per nosta atività.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6260/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-06_um_09.26.41.jpg
10 de dezember 2017

Copa dl Mond sun la Saslonch: dut ie njenià

Chëst ann àla danz butà, cun la nëif. Nscila àn pudù njenië ca a puntin l purtoi Saslonch per la doi garejedes te otodì, n vënderdi y n sada, cun l Super G y la Libra. Na ntervista al presidënt dl Cumité de Urganisazion dla Copa dl Mond Rainer Senoner
USC: Do truep ani iel inò nëif naturela. Cie uel pa chël dì per la urganisazion dla Copa dl Mond?
Rainer Senoner: La nëif naturela fej for bon. Per la garejedes cialerons de fé chël che l ie mesun, ajache da coche l semea uniràl mo nëif n lunesc y n merdi. Ma vel' da de tel toca leprò, y son scialdi cuntënc cun la cundizions de chëst ann.

Iel pa vel' particularità, vel' nuvità sun l purtoi?
L purtoi ne à chëst ann nia nuviteies, ma ajache l ie chëst ann nëif assé iel nce plu saurì a njenië ca l ...
media/k2/galleries/6259/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-06_um_09.27.17.jpg
09 de dezember 2017

Duc y una te Chemun de Sëlva per n mënder Lech de Frataces

N mierculdi dan otodì à l Cunsëi de Chemun de Sëlva dat pro na mozion per mantenì l lech de na grandëza aldò per 50.000 metri cubich de ega, y nia de 100.000 metri cubich, coche damandà dala Provinzia. L cunselier Lukas Plancker: „Dlongia la cossa nstëssa se tràtel nce de respeté l'autonomia di Chemuns, n generel y tl cajo cuncret l'autonomia dl Chemun de Sëlva"
Duc a una se à dit la cunselieres y i cunselieres dl Chemun de Sëlva cun na mozion purteda ite dai doi cunselieres Lukas Plancker y Miriam Mussner (c. avisa tlo dessot). Azetan la pruposta à l Chemun ntier desmustrà coejion tl ulëi ti jì permez ala cuestion tan sentida da na gran pert dla jënt de Sëlva.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6258/thumbs/Bildschirmfoto_2017-12-06_um_09.27.02.jpg
08 de dezember 2017

Nuviteies per l liber di Moroder

Ti proscimi dis iel da liejer te internet la njonta dla tueda y nrescida che ie unida fata per cumpleté l liber storich dla families Moroder, liber che fova unit ora tl ann 1980
La ie tan inant! L autor Edgar Moroder y l cumité dl liber families Moroder à l plajëi de nfurmé che ai 15 de dezëmber, te otodì, vëniel giaurì online tl internet la plata web nueva www.moroderfamily.com, ulache n possa abiné dut n con' dl prim liber di Moroder dl 1980, ma nce la njonta dl 2017 cun duta si nuviteies y la tofles de descendënza y ascendënza di Moroder atualisedes.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember
media/k2/galleries/6221/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-30_um_09.18.44.jpg
04 de dezember 2017

L tunel a ëuta de S. Cristina ie inò daviert

L tunel dla ferata a S. Cristina ie unì derturà su a puntin y giaperà śën na destinazion nueva. Documentazions scrites y ilustredes lecorda la storia dla ferata de Gherdëina. Per cumpleté l cheder te chëi tëmps iel nce unì metù su dan l tunel na stazion dla ferata fata do tl'architetura tipica da ntlëuta
Dan 57 ani ie la ferata de Gherdëina passeda per l ultim iede tres l tunel a ëuta de S. Cristina. Dopro iel unit chiet te chësc passaje sot a tiera. Mé datrai se nfidova vel' mut mo ite te ch'l scur, per ti desmustré ai cumpanies tan da snait che l ie. Plu inant à l tunel mo ugà sciche magasin de chemun.

Deplù te la edizion dl 1 de dezember
media/k2/galleries/6220/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-30_um_09.18.07.jpg
03 de dezember 2017

I Madax, na band mo do la rata jëuna ma bele cult

La grupa de Gherdëina ie una dla plu sciazedes tl mond dla mujiga jëuna, sibe tla valeda che nce oradecà. Mpue' de cronistoria metuda adum da un di fundadëures, Alex Walpoth, che ie aposta unì cuntatà dala USC. La band dà ora si prim album
L fova ai 16 de mei dl 2015, canche i Madax sunova sun l majer palch da canche i se ova metù adum te na band. N troi propi lonch, plën de mpënies ma nce de sudesfazioins, i ova purtei sun chësc palch tl'Arena de Viena, Open Air, adide alalergia. Y ëi ne se ëssa ënghenó mei nmaginà de coche si troi fossa jit inant da dedò.

Deplù te la edizion dl 1 de dezember
media/k2/galleries/6219/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-30_um_09.18.23.jpg
02 de dezember 2017

Dala Copa dl Mond de Gherdëina al lëur umaniter te Etiopia

Cie à pa da n fé Gherdëina cun l'Etiopia? - L se trata de doi realiteies che à da n fé cun Monika Gross, che ie ann per ann n'ena alalongia a cë dl Ufize Stampa de Copa dl Mond te Gherdëina, ulache la lëura bele dal 1990 incà. Cun Gross à la USC rujenà de si lëur, ntlëuta y al didancuei, dl raport cun i jurnalisć y cun i atlec, ulache l luna ora la simpatia de Gross per i atlec de Südtirol, dla Norvegia y per Erik Guay
USC: Da ulà sëis'a Vo Co y can sëis'a ruveda te Gherdëina?
Monika Gross: Son perdrët nasciuda sun Renon, ma sté bele da giut incà a Bulsan. Ruveda te Gherdëina per judé pea pra la garejedes de Copa dl Mond sons l prim iede tl ann 1990. Unida a s'l dé fòvela che fove iusta dant stata via te Val de Flëm coche ulentera pra i Mundiei Nordics, y fove unida damandeda dal chef dla stampa Peppi Außersdorfer de unì a judé pea nce te Gherdëina. Nscila iel unit a s'l dé che son ruveda per l prim iede te ...
media/k2/galleries/6236/thumbs/avis_wikipedia.jpg
30 de november 2017

Wikipedia Ladina: Ues’a fé pea?

Ai 4 de dezëmber iel a Urtijëi na ancunteda per duc i nteressei che ëssa nteres de fé pea. L unirà nce adalerch esperc de Wikipedia per spieghé cie y co. La ancunteda ie te Scola Mesana de Urtijëi Proiec - Sciche on bele scrit tla USC, iel unì prejentà śën d’autonn l proiet per la realisazion de na Wikipedia Ladina strutureda. Wikipedia ie la enzitlopedia online plu lergia y conesciuda dl mond, prejënta te bën 291 rujenedes. Tosc dëssa nce i ladins dla Dolomites avëi chësc mesun te si ...
media/k2/galleries/6201/thumbs/seira_de_nfurmazion_a_urtijei_ambolt_y_assesseures.jpg
28 de november 2017

Plaza de Sant Antone zënza curieres y auti

Urtijëi - N mierculdi ai 22 de nuvëmber iel te Cësa di Cungresc a Urtijëi stat la sëira de nfurmazion n con’ dla Plaza Sant Antone zënza curieres y auti. L ie nce unì mustrà n studi sun l cumerz ala menuda dl luech. Deplù tla proscima edizion stampeda dla USC. Bruno Maruca Sun la foto udons l ambolt y assessëures pra la sëira de nfurmazion dl Chemun de Urtijëi, n mierculdi ai 22 de nuvëmber te Cësa di Cungresc (Foto: Leila Karbon).
media/k2/galleries/6184/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-23_um_10.57.00.jpg
27 de november 2017

Garejedes de Copa dl Mond te Gherdëina: l iubileum

Chëst ann iel na edizion particulera dla garejedes de Copa dl Mond te Gherdëina, cun l iubileum di 50 ani. Prejentazion inier juebia ntan la cunferënza stampa a Bulsan tl Hotel Laurin
L program ie chël tradiziunel, coche bele da truep ani incà. N vënderdi ai 15 de dezëmber iel l Super G, dala 12.15, l di do de sada iel, for dala medema ëura, l start per la Libra.

Deplù te la edizion dl 24 de november
media/k2/galleries/6183/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-23_um_10.58.23.jpg
26 de november 2017

La dlavea da n pont de ududa critich

N merdi ai 7 de nuvëmber se àl abinà te sala de Chemun de S. Cristina ntëur a 150 persones per na sëira nfurmativa n con' dla dlaveies: na gran cumpëida se à nuzà dl mesun de sotscrì per la scumenciadiva di zitadins per la lidëza n con' dla dlaveies
La lege statela nueva Lorenzin (D. L. n. 73/2017) vëija dant che duc i mutons y la mutans nchin ai sëidesc ani dëssa avëi fat diesc dlaveies. Per duc chëi che ne se tën nia a chësta lege uniràl a s'l dé straufonghes y la pruibizion de jì te scolina y de pudëi se nuzé dl'assistënza per i mëndri, te Cësa di Pitli.

Deplù te la edizion dl 24 de november
media/k2/galleries/6182/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-23_um_10.58.09.jpg
25 de november 2017

„L ie for miec fé zeche, che ne fé nia": sport y maië drët

Jëuni, sport y alimentazion: ciunes ie pa la minonghes da pert dla jënt de Gherdëina? Na pitla nrescida
Mancianza de muvimënt y na fauza alimentazion: for plu y plu jëuni patësc de chësc viers, y for plu y plu genitores à festide. L se trata de na cuestion scialdi atuela, prejënta plu o manco uni di tla televijion, tl radio o tla zaita. Sëurapëis y danns de postura, ai osc y ala lesures, chisc ie i aspec cun chëi che i mutons muessa cumbater per l rest de si vita, sce i ne fej nia da pitli insù almanco ch'l puech che ie debujën per schivé i danns.

Deplù te la edizion dl 24 de november
media/k2/galleries/6134/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-16_um_09.50.10.jpg
20 de november 2017

Magia cun i marcëi da Nadel te duta Gherdëina

Ti trëi luesc de Gherdëina iel tosc la giaurida di marcëi da Nadel, for biei y da no arjumé. Economia y marketing, ma nce tradizion y cumpania
L countdown à scumencià. Ai prim de dezëmber saràl la giaurida di marcëi da Nadel de Urtijëi y de Santa Cristina, sies dis do nce chël de Sëlva. Nce chëst ann saràl mesun ciarcë la truepa bona cosses da maië tipiches dla Dolomites y di raions ntëurvia, sciche ciajuei, ciociul y vins, y n puderà nce ti cialé y cumpré la pitla scultures tipiches de lën y truepa d'autra cosses da Nadel.

Deplù te la edizion dl 17 de november
media/k2/galleries/6133/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-16_um_09.50.00.jpg
19 de november 2017

Lëufs y lores tl raion de Gherdëina y ntëurvia dan l ann 1820

Bën mei ne n'iel uni rujenà, scrit y polemisà tan dassënn n con' dl lëuf y dla lores coche ti ultimi mënsc. Suvënz vëniel scrit de lëuf y lores plutosc n generel. Per scrì n iede autramënter, ulëssi traté chësc argumënt te n raion determinà, cun luesc cunesciui y dates storiches
Mé per dì fòvel dan trëicent ani nce te nosc raion dla Dolomites scialdi plu lëufs y lores che no śën. La natura fova ntlëuta te n bon balanz. Pervia che l fova ntlëuta scialdi plu rehli, cërfs, ciamorces, y pona purciei salveres, lievri, biber, luntres y sambën nce truep uciei, granc y pitli.

Deplù te la edizion dl 17 de november
media/k2/galleries/6132/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-16_um_09.49.01.jpg
18 de november 2017

La Cësa per Jëuni, Ert y Cultura festejea i 10 ani

La lies dla Nëus Jëuni Gherdëina, la Mujiga d'Urtijëi y d'autra lies y simpatisanc dla Cësa per Jëuni, Ert y Cultura à festejà i diesc ani dala naugurazion dl frabicat nuef
N sada ai 11 de nuvëmber ova la lies che taca adum cun la Nëus Jëuni Gherdëina, la Mujiga de Urtijëi y d'autra lies na ucajion per festejé: l ie diesc ani ca da canche l ie unì fat su la Cësa per Jëuni, Ert y Cultura. L presidënt dla Nëus Jëuni Gherdëina Christian Pescoll à pudù saludé na sala plëina de jënt.

Deplù te la edizion dl 17 de november
media/k2/galleries/6101/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.43.40.jpg
13 de november 2017

Pra na noza ne n'iel nia for da rì

Scialdi garateda ie stata la premiere dl teater de "Oscar Wilde" purtà dant dala Grupa de Teater de Sëlva. La va via y ca, y la va de pensé pea. Y chi sà coche la finerà
"Lord Arthur Saviles Verbrechen" ie l titul dla produzion nueva dla Grupa de Teater de Sëlva. Do la premiere de n sada dan otodì iel, dlongia l bel mumënt de cultura y de aurela curta, da auzé ora coche la Grupa de Teater à ulù tré ite nce i jëuni y la jëunes, ti dajan nscila na cuntinuità ala Grupa per l daunì.

Deplù te la edizion dl 10 de november
media/k2/galleries/6100/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.43.10.jpg
12 de november 2017

Trëi stëiles tlamedes Ganes

La Ganes Maria Moling, Marlene y Elisabeth Schuen ie na grupa che à scumencià na streda inuvativa, mantenian la ravises ma se giaurian mpo per l nuef. Na ntervista a una dla trëi figures mitologiches
La marueies ie sciche stëiles, les ie for tlo ma les ne n'ie nia for da udëi - o da audì. Nscila nce la Ganes: les ie for ncantëur a fé cunzerc, ma mé unitant les vëijen te si ncësa. Tosc aràn inò l'ucajion de les amiré te Gherdëina, plu avisa n ucajion dl cunzert metù a jì dala Lia Mostra d'Ert - Circolo ai 26 de nuvëmber.

Deplù te la edizion dl 10 de november
media/k2/galleries/6099/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.43.26.jpg
11 de november 2017

Diesc ani JAWA: canche i jëuni se sënt valorisei

Na blòta festa iel stat nstadì tla sënta dla Nëus Jëuni a Urtijëi
L fova dan diesc ani, canche i assessëures di trëi Chemuns de Gherdëina ti ova fat la pruposta ala Nëus Jëuni de mëter n droa l'idea de Doris Mussner. Ëila ova udù che te plu luesc ti unìvel pità ai jëuni l mesun de dé na man, judan y fajan stroc.

Deplù te la edizion dl 10 de november
media/k2/galleries/6102/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.43.52.jpg
10 de november 2017

Na gran Verena Hofer

Prima partides y prima devëntes per Verena Hofer, matadora raionela, tl tabelon prinzipel dl turnoi de tennis nternaziunel tl Zënter dal Tennis a Runcadic, sibe tl singul che tl dopl
Ncuei vënderdi ai 10 y duman sada ai 11 de nuvëmber vàl inant a Runcadic l turnoi ITF nternaziunel de tennis dl'ëiles cun na montdepesć de 15.000 dollar.

Deplù tla edizion da ncuei, 10 de november
media/k2/galleries/6013/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-26_um_09.14.46.jpg
30 de otober 2017

Cyber- y bulism: l problem che possa nce mazé

La problematica dl bulism - o mobbing-, ie for plu y plu da temëi, te dut l mond. Dal cuiené nchin al razism, al cybermobbing y al bulism fisich; tematiches ora dla set mesures dlicates che possa purté nchin ala mort
Ades uniun y uniuna de nëus cunësc zachei che ie o ie stat vitima de vel' sort de mobbing. L ISTAT - "Istitut Naziunel de Statistica" nes dij che plu che un n jëunn o na jëuna danter i 11 y i 17 ani de doi ie na vitima, nce ucajiunela. Na cumpëida che fej tëma.

Deplù te la edizion dl 27 de otober