Atualité

media/k2/galleries/7578/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-19_um_11.41.20.jpg
19 de jugn 2018

Cursc de ladin a Balsan descëda gran interes

D’otober dl 2017 él sté passa 100 partezipanc che s’á scrit ite por fá n curs de ladin - Cursc por prinzipianc y progredis
Arichimënt personal, imparé da conësce la cultura ladina y se dé jö cun n lingaz nü – chëstes é danter l’ater les motivaziuns di partezipanc y dles partezipantes ai cursc de ladin a Balsan. I cursc vëgn organisá dal Departimënt Educaziun y Cultura ladina a Balsan , en colaboraziun cun le Comun de Balsan y á descedé dër n gran interes pro i todësc y i talians, tan che  al é bele sté dl 2017 indöt 100 che á orü se scrí ite a n curs de ladin. “L’organisaziun de cursc por ...
media/k2/galleries/7574/thumbs/dolomites-bike-day.jpg
18 de jugn 2018

Temp dles rodes su per i joufs

Siesmile ziclisć per montes y valedes: la seconda edizion dl Di dla Roda tles Dolomites ("Dolomites Bike Day") inier domenia ai 17 de jugn é steda n bel suzes nia demé per l interes y numer de partezipanc. L temp á judé.
Na jorneda de soredl con les temperatures ideales per na pedalada á atrat inier domenia i apascionés dles rodes, en gaujion dla seconda edizion dl Di dla Roda tles Dolomites con i trei joufs de Ciaulonch, Falzares y Valparola, scluc al trafich motorisé.
Les Dolomites sciche scenar sugestif y imprescionant, i colours de creps y pres tla plu bela lum de temperatures y meteo: enscí ne póssel nia mancé la motivazion per se fé na raida sun la roda na domenia de mez jugn.
Cheles y chi dla roda á sul ...
media/k2/galleries/122/thumbs/6df915a99e5d3e1d0c4292af4a391789.jpg
14 de jugn 2018

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/7571/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-16_um_17.48.13.jpg
16 de jugn 2018

“L Masterplan dan ai uedli”

La minonga dl  ambolt de Sëlva Roland Demetz n con’ dla regulamentazion dl trafich su per i jëufs Jëufs - L ambolt de Sëlva Roland Demetz dij che per Sëlva se tràtel, tl cajo cuncret dla regulamentazion dl trafich ntan n valguna enes d’instà, de na scumenciadiva dl Chemun de Sëlva, che à bele doi deliberes che dà dant de ce viers che n uel jì, cun n regulamënt dl trafich di jëufs fat bele tl ann 2010 y n’autra delibera mo dant. Pona iel n Masterplan, cun referimënt a na nrescida dl’Eurac, ...
media/k2/galleries/7562/thumbs/00032712.jpg
15 de jugn 2018

L senator Paolo Saviane nominà per i Fondi dei comugn de confin

Nominà dal ministro per i afari regionai Erika Stefani, l senator de la Lega Paolo Saviane l ciaparà da ades navant l'inciaria che fin davant na stemana la eva stada del on. Roger De Menech a cef del comitato parietetico per i Fondi dei comugn de confin. "L é da spartì fora meo sti soldi, da revede zerte robe, - l à dit inier l senator - e vardarai de fà de modo che n rue ulache l é pi debujegn".(De pi su La Usc de vender 22 de jugn)
media/k2/galleries/7558/thumbs/1002080__no-name_.jpg
15 de jugn 2018

La scora vá a piz

Incö vëndres se röia l’ann scolastich te Südtirol por les scores elementares, mesanes, altes y profescionales. 89.000 i scolars y les scolares. Ince por les scolines se stlüj jö l’ann.
Tles scolines y scores dles valades ladines s‘âl scrit ite tratan l’ann scolastich 2017/18 indöt 3178 mitans y mituns. Por ci che reverda les scolines ladines él sté 684 mitans y mituns che á frecuenté öna dles 17 scolines dles valades ladines. Tles 15 scores elementares dles valades ladines él sté indöt 1.195 scolars y scolares che s’â scrit ite tl ann scolastich 2017/18, por ci che reverda les scores mesanes é le numer de iscriziuns sté 751. Indöt á 381 scolars y scolares fat ...
15 de jugn 2018

Comentar de Pruma

Ciuhui la scola ie fineda!
Yuhuuu la scola ie fineda. Duc cuntënc, o almanco la gran pert. Te scola iel de bon nsenianc, de mesans y de stlec y de frec. L ie de bon sculeies, de mesans y de stlec y de frec. Nce tl livel aut derijenziel y aministratif y politich n iel scialdi de boni, de boni y mpue' de manco scialdi boni.
Ma ntan ie l ann passà, de mesaria per la cuntentëza dla gran pert, nce di genitores. L ie unì dat, fat, mparà, abù legrëza, bradlà, n se à nce dessenà y strità. Ma la ie jita fata, nce chëst ann.
La ...
media/k2/galleries/7559/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-14_um_18.23.19.jpg
14 de jugn 2018

Dut Hero: sport, turism y economia

Manifestazions - Per Sëlva, per Gherdëina y per la Ladinia ntiera à la manifestazion dla HERO na mpurtanza for majera y majera per la prumozion de nosta valeda a livel turistich. La bela atmosfera de chisc di. „La bela atmosfera!“ Chësta ie chël che tan che duc auza ora, canche n rejona dla Hero. Na bela atmosfera per i atlec y la atletes che fej pea la garejeda tla plu bela cuntreda dl mond. Na bela atmosfera nce per chëi de familia che vën adalerch y se god n valgun de biei dis te nosc ...
media/k2/galleries/7533/thumbs/Matthias_Sieff_re_reina.jpg
14 de jugn 2018

Formes e colores de Matthias Sieff e Dario Bosin

Na beliscima mostra al Museo d’èrt comtemporana de Ciavaleis met dant la scultures de fegura carateristiches del zipiador da Ciampedel e i chèdres astrac del pitor da Pardac.
L’é dalbon na marevea la neva esposizion de “Art Box Avisio”. L Museo d’èrt contemporana de Ciavaleis ge à dat lèrga a doi artisć de ezelenza te chesta 3^ edizion del scrign che dal 2016 en cà met al luster la produzion artistica de la valèdes de la Veisc, dassen rica e de valuta, cresciuda de grazia a la Scola d’èrt de Fascia. Dò aer vedù ti egn passé Mariapia Desilvestro e Tiziano Deflorian, e dapò Lara Steffe e Miriam Weber, chest’outa l dialogh che ne vegn proponet te l’alestiment da Elio ...
media/k2/galleries/7546/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-14_um_10.16.21.jpg
14 de jugn 2018

Start por i Mondiai

Incö mëtel man i Mondiai 2018 dla Ruscia cun la partida Ruscia-Arabia Saudita, söl program dales 17:00 (ora zentraleuropeica) a Mosca tl Stadium Olimpich Lusnichi. Al sará Mondiai zënza la Talia, mo cun tröpes atraziuns, ince culturales
A tröc i tomel ite Matriosches y Vodca, canche ai pënsa ala Ruscia. Putin desmostra so podëi, do che al á bele albü les Olimpiades a Soci. Al sará baldi jüc dal palé zënza la gran presënza politica de Statesc foradecá, bele la daurida da incö vëiga la presënza de ma püc presidënc de Stat europeics y ozidentai. Al zënter él indere ince en chësc iade le palé, y i gragn campiuns - aldefora di taliagn - sará da odëi te partides atraëntes y beles! Da s’aodé él che i jüc sides leai y che les ...
media/k2/galleries/7532/thumbs/aquarius.jpg
13 de jugn 2018

"Aquarius"

N comentar
La barca cun 629 migranc dal’Africa naina tl Mer Mediteran, la Talia ti á stlüt i porc por arsí sön tera frëma y apelëia i Statesc dl’Europa da dé aiüt por chirí soluziuns efiziëntes tla cuestiun plü zitia, desgorta y desmentiada de nüsc pröms diejënns dl 21ejim secul. L'Africa bradla y sofrësc, l’Europa ne sá plü olá ia politicamënter - do avëi colonisé, sotmetü, miscionarisé y sfruté les regiuns africanes. Matteo Salvini á rajun da dí che l’Europa n’é nia presënta te chësta problematica, che ...
media/k2/galleries/7531/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-13_um_09.59.29.jpg
13 de jugn 2018

Asos de rehl, apel da i lascé en pesc

I asos de rehl mëss vire tla natöra, sce ai vëgn portá a ciasa ne ési nia plü bugn da jí zoruch te so habitat natural. Comunicaziun dla Repartiziun Bosć dla Provinzia de Balsan
Chi che fej na spazirada te bosch o che vá sö por munt pó storje pro de pici asos de rehl che pé ester da susc zënza uma. Te prësc degun caje n’é i asos gnüs arbandoná dala uma y porchël él n comportamënt dër falé da i aziché o, ciamó peso, da i porté a ciasa minan da ti salvé la vita. L’apel dla Repartiziun Bosć é porchël da ne i desturbé nia, deache “i tiers salvari é te so habitat natural, olache ai á les mius condiziuns de vita y pó se möie te na manira lëdia zënza ...
media/k2/galleries/7525/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-12_um_12.00.52.jpg
12 de jugn 2018

Le Trivenet bër leplü ega de pipa

"Aqua Italia" presentëia i dac dla inrescida Open Mind Research 2018 söl usus da consumé ega km zero, tratada y nia. Tl Trivenet bër le 89% di abitanc ega de ciasa ("ega de pipa", "ega dl ombolt" - sciöche al ti vëgn ince dit)
Les rajuns ciodí che la jënt bër ega de pipa é: la bunté dla ega de pipa (42,8%), la comodité (36%) y la maiú segurté de controi respet al’ega te boza (24,2%).

Interessant é chësc dat: le 58,8% boiess ega de pipa ince tles ostaries y ti bars, sce ara ti gniss pitada. Chësc vëgn a löm dal stüde de "Aqua Italia".

Dessigü ess la natöra n ütl sce la jënt boiess deplü ega de pipa (che é gonot bona te nostes valades!), impede cumpré y consumé eghes "minerales" de vigni sort y de vigni proveniënza - che ...
media/k2/galleries/7522/thumbs/20180609_163833.jpg
09 de jugn 2018

L Istitut cultural ladin Cesa de Jan l sporz n ricugnessiment a Moreno Kerer

Incuoi daremesdì ntei locai del Istitut cultural ladin Cesa de Jan le delegaziogn de le trei aministraziogn comunai e de le trei uniogn ladine da Souramont le s'à ciatà per rengrazié Moreno Kerer per i agn che l à passà nte Istitut come diretor e per l laor che l jirà navant a fà ntel consilio cultural del Istitut medemo. Per chest l à podù ciapà n ricugnessiment particolar per man de la presidenta Elsa Zardini. (De pi nte la Usc de vender 15 de jugn)
media/k2/galleries/7517/thumbs/Roger_De_Menech_daticamera.jpg
09 de jugn 2018

De Menech no l é pi a cef dei Fondi dei comugn de confin

Con na mail l ministro per i afari regionai Stefani l à ciot via al deputato Roger De Menech la presidenza del comitato parietetico dei Fondi dei comugn de confin che l portava navant dal 2014.
L é de inier la nuova che la presidenza dei Fondi per i comugn de confin la tornarà a Roma, al ministero dei afari regionai. Darè la nuova, l on. De Menech l à volù rengrazié dute le autorità che i à laurà e i é stade apede nte sti cuaji cuater agn de mandato, ulache coi soldi ruai da Trent e Bolzan n provinzia de Belum l é stà investì za. 300 miliogn de euro in opere e laor.
media/k2/galleries/7483/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-06_um_10.35.14.jpg
09 de jugn 2018

I "rüs de munt" é "l’ega dl ann"

Südtirol: Vigni ann litëia le "Laboratore biologich dla agenzia dla natöra" y la EURAC "l’ega de Südtirol" dl ann. Por le 2018 él i rüs de munt
Danter les classificaziuns y sorts de eghes él ince - aladô dles desposiziuns dla UE - i rüs de munt. Te Südtirol él n gröm de fontanes alalt y de pici rüs che rogor gonot chitamënter a val, y ince de chi rüs manifestá dal deleghe dles nëis y dlaces sö alalt. I rüs de munt é importanc por la natöra: dantadöt por la vegetaziun y i pici tiers. I abitanc de chisc pici rüs é spezialisć che é stá bogn da se ausé y adaté a condiziuns dër turbolëntes y gonot estremes. Por ejëmpl é la Crenobia alpina ...
media/k2/galleries/7516/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-08_um_19.33.40.jpg
08 de jugn 2018

La garejeda HERO prejënta si liber

Avisa n mëns dan che scumëncia la HERO te Gherdëina - urmei iel mé plu n’ena, dai 14 nchin ai 16 de juni te Sëlva - iel tla bela Galaria Vittorio Emanuele a Milan unì prejentà l liber ufiziel “How to be a HERO”. Prejënt nce l ex Minister dla Iustizia Andrea Orlando, y sambën nce l ideadëur dla garejeda y presidënt Gerhard Vanzi y l diretëur de garejeda dla HERO y ex sportif dla naziunela taliana de schi alpin Peter Runggaldier. Tl liber “How to be a HERO”, dl editëur Mondadori Electa, iel ...
media/k2/galleries/7512/thumbs/Schermata_2018-06-08_alle_11.38.23.jpg
08 de jugn 2018

Che él avisa l “Gay Pride”?

Mingol de informazion, sorafora i pregiudizies e la banalisazion, su l’event en cors chisc dis a Trent.
Siede vegnui ence voi a saer che che sozet a Trent en sabeda ai 9 de jugn? Crese prioprio de scì, ma ence se coscita no fosse, no stajé a ve cruziar, ades cerion de ve l spiegar bel dalvers.

GayPride, coscita i chiama chest curious event... vedon tel spezifich cheche vel dir.

“Pride” l’é na parola che vegn cà da l’ingleis e che vel dir “esser stolc”, ma stolc de che? Ben, chest vocabol l’é generich e no l defenesc nia de spezifich, ma tel contest del Gay Pride, podon dir che l se referesc a ...
08 de jugn 2018

Comentar de Pruma

"Salvini, sálvenes!"
Le govern nü talian é en pe. En pe é ince i zitadins dla Talia malcontënc che s'aspeta sëgn na soluziun por düc i problems dl Stat y ince de söa cuotidianeité. Ti socials vëgn Matteo Salvini, un di dui vizepremiers y minister al intern, saludé, laldé, imploré y ince perié - sciöche n pice dî o re - da fá chësc y chël por che chësc y chël problem vëgnes eliminé por dagnora! Sön Salvini pësa sëgn na gran presciun orüda dala responsabilité: chëra che al s'á majiné adalerch instës y á racoiü da ...
media/k2/galleries/7479/thumbs/Bildschirmfoto_2018-06-05_um_10.39.30.jpg
05 de jugn 2018

Clima subtropical?

Dai pröms de ma incá unse n tëmp töme y cialdin. Feter vigni de la plöia domisdé
Co sará pa le tëmp chisc dis? Chi de Jeunn ciara ion a co che al sará le tëmp... Dodoman piará ia la gran prozesciun de trëi dis.

Le zënter meteo dla Provinzia de Balsan dij che le tëmp jará inant sciöche i dis passá, cun ones cialdes y plöies y temporai chiló y iló.