media/k2/galleries/1161/thumbs/croda_da_lago.jpg
31 de merz 2015

Google Trekker per cugnesse noste bele mont

Prejentà inier a Belum l particolar proget de la fondazion Dolomiti Unesco.
L 30 de marz nte l salf dei affreschi de la provinzia de Belum l é stà prejentà a la jent l proget "Google Trekker" che la fondazion Dolomiti Unesco à fat n colaborazion con Google per fà n modo che la jent pose ji nanter le mont stando a cesa, sentada ju senza se muove. L prinzip l é chel che à beleche duorà Google per Street View, demà che sto viaz l é stà metù sui trioi. Per scomenzé demà na vintina é i trioi che é stai metui su ma via per l an l é n previjion de mete su incia le Aute Vie e ...
media/k2/galleries/1160/thumbs/albertYinge.jpg
31 de merz 2015

Lites te Mareo: Albert y Inge candidëia sigü

Plan plan vëgnel ince movimënt te Mareo por les lites de comun. Do Albert Palfrader él ince Ingeborg Dejaco che se mët a desposiziun por la inciaria da ombolta, sön la lista ”Por Mareo”.
Por les lites comunales de Mareo él n iade dui candidac da ombolt sigüsc. L’Ombolt atual Albert Palfrader á bele adora indô de la desponibilité por n’atra legislatöra, che al ó arjunje cun la lista ”Al Plan”. La lista é gnüda metüda adöm zënza fá danfora prelites. L’Ombolt instës motivëia chësc cun le fat che ël ê candidat su por la inciaria da ombolt y che al ne jô porchël nia bojëgn. Ciafé i candidac - nes á dit inant l’ombolt - n’é nia sté rî. Insciö é la lista Al Plan tanco plëna.
Novité di ...
media/k2/galleries/1159/thumbs/news.jpg
31 de merz 2015

Colié scora y cultura por aprofondí la tematica di conflic

Aprofondí les tematiches di conflic te süa aspec plü desvalies por renforzé l’importanza di valurs dla convivënza y dla pesc: chisc é stá i fins prinzipai di proiec culturai metüs a jí dala Repartiziun dla Cultura y Intendënza ladina tles scores mesanes y altes dla Val Badia y te Gherdëina y coordiná da Erika Castlunger.
En ocajiun dl centenar dla Pröma Vera Mondiala á la Repartaziun dla Cultura y Intendënza ladina metü a jí de plü proiec sön chësta tematica tles scores mesanes y altes dla Val Badia y de Gherdëna. Chisc proiec é gnüs coordinà da Erika Castlunger y laurá sö te na manira interativa dai scolars che i á spo presenté al publich.
Les tlasses á lauré sö te formes interatives i aspec desvalies dla tematica di conflic en ocajiun dl aniversar dl scomënciamënt dla Pröma Vera Mondiala por i presenté spo al ...
media/k2/galleries/1153/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-27_um_08.58.40.jpg
31 de merz 2015

La steora de sojornanza va en doura dal prum de november

La Provinzia de Trent à aproà l regolament. La cognarà vegnir paèda ence dai fitacartieres
Ades l'é segur. Dò aer tant rejonà e sperlongià l moment bon per la meter sù, en mèrtesc ai 23 de mèrz l'é ruà la conferma. A tachèr ite dal prum de november del 2015 duta la strutures turistiches del Trentin, dai hotel da cinch steiles ai cartieres, cognarà paèr la steora de sojornanza. Enstadì, co na delibera sotescrita da l'assessor al turism de la Provinzia de Trent Michele Dallapiccola e dò la cordanza anter la sociazions di albergadores (Asat e Unat), la Jonta provinzièla à dezidù la ...
media/k2/galleries/1152/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-27_um_08.58.15.jpg
31 de merz 2015

Beliscimo suzes per Susan Senoner

Per l zënter de raité de Gherdëina de Pozamanigoni cun si ciavalieres y ciavei à la sajon dla garejedes de saut sëura rëms scumencià cun doi cumpetizions a Auer
N sada y dumënia, ai 21 y 22 de merz, à na bela cumpëida fat pea pra la prima majera garejeda regiunela de sauté sëura rëms. Tl Alps Coliseum a Neumarkt iel stat n fin dl'ena drët rich de garejedes. Da canche l ie unì fat su la raitadoia curida ora La Sëlva, à i ciavalieres cun si ciavei plu ucajion de alenamënt nce ntan l inviern y chël à nce purtà ai bon resultac di atlec de Gherdëina te chësta ultima garejedes.
I resultac tla categuries ududes dant se desferenzieia aldò de garejedes de ...
media/k2/galleries/1158/thumbs/20150327_170448.jpg
30 de merz 2015

Mareo: ultima sontada dal consëi de comun te cösta legislatöra 2010-2015

Al ordin dal de: müdaziuns al bilanz comunal y aumont dai assessurs de comun da 3 a 4 (desche al ea belo cina dan dui agn). Deplü aconsiadus de comun y en assessur ne se metará nia plü ala lita ai 10 de ma.
Les müdaziuns de bilanz tutes en vëndres domisdé se avaliëia fora söi 150.000,00 euro.
I aconsiadus de comun resp. l’assessur de comun co ne se metará ai 10 de ma bonamonter nia plü ala lita é:
Roman Erlacher de Corcela (Al Plan)
Davide Brandlechner de Sotrú (La Pli)
Felix Ploner de Fodares (La Pli)
Fonjo Winkler da Rina (atualmonter assessur de comun).
Les listes por les lites nees messará gní presentades te Comun al plü tert con le dededolönesc do Pasca.

Deplü söla sontada de consëi a Al Plan tla ...
30 de merz 2015

Südtirol: consulënza sanitara ti raiuns desvalies, i pröms vari tl 2015

Ciamó tl 2015 gnarál daurí tles 20 sëntes di raiuns sanitars provinziai na consulënza sanitara locala por l’assistënza y la cura che ará le compit da informé y da pité consulënza diretamënter söl post ai componënc de families che adora sostëgn y assistënza.
"L’informaziun, la consulënza y l’acompagnamënt de mëmbri de families che á de bojëgn de assistënza é zënz ater n sostëgn ajuntif y n alisiramënt por les families, dantadöt canche al se trata de na nezescité che se presentëia zënza preanunzia", sotrissëia l’assessuria por la sanité y les politiches soziales Martha Stocker che ajuntëia: chësta domanda de aiüt nes é gnüda portada dant plü iadi da pert dles families, y do avëi fát valgönes esperiënzes positives, orunse daurí na consulënza sanitara ...
media/k2/galleries/1156/thumbs/news-1.jpg
30 de merz 2015

Campagna cuntra i inzidënc cui motors No Credit: Scomenciadies nöies

Cun na grafica nöia y na ligna de aziuns mirades al aumënt dla segurëza sön strada él la Provinzia de Balsan che á ince planifiché por chësc ann na ligna de mosöres de sensibilisaziun tl contest dla campagna „No Credit“. L’assessur Florian Mussner y le diretur Valentino Pagani á presenté incö ai 30/03 i contignüs nüs, adom al procuradú general Guido Rispoli y le primar Manfred Branstätter.
Sensibilisé, motivé y informé: chisc é i trëi obietifs prinzipai dla sesta ediziun dla campagna de sensibilisaziun dles Repartiziuns Mobilité y Sorvisc Strades dla Provinzia „No Credit“, che é gnüda presentada incö, lönesc ai 30 de merz tl Safety Park a Pfatten. „Vigni comunité á regoles tleres, a chëres che düc mëss se tigní, nia ma por ne mët nia en prigo la vita dl singul mo ince chëra di atri“, á sotligné l’assessur por la mobilité Florian Mussner. „La segurëza sön strada é fondamentala por ...
media/k2/galleries/1151/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-27_um_08.57.51.jpg
30 de merz 2015

Nadia Delago vënc doi tituli taliani

La jëuna atleta de Sëlva devënta campiunëssa taliana di aspiranc – sot ai 18 ani – de libra y de superG
Chëst'ena passeda iel unì garejà tla Val de Fascia per i campiunac taliani te duta la disciplines (cëla nce l articul tlo dlongia). I prim dis dl'ena fòvel l slalom strënt y l slalom lerch y sun la fin dl'ena unìvel garejà tla disciplines asveltes.
La atleta de 17 ani dl Schi Club Gherdëina, Nadia Delago, à fat scialdi bën pra chisc campiunac, arjunjan nchinamei doi tituli da campiunëssa.
La jiva da di a di miec, n iede cun l 6. post tl salom strënt y pona l 5. post tl slalom lerch. Ma che si ...
media/k2/galleries/1150/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-27_um_08.57.30.jpg
30 de merz 2015

A scora in Anpezo da r'Australia

Alcuante studentes da Melbourne i resta, par doa setemanes, in Anpezo, par un projeto che và inaante da 'l 2009: un an moe i nostre śoen, un an in rua da indalonśe, par stà inze ra ciaśes de ra śente, par vive el paes
Ruade lunes ai 23 de marzo, i restarà in Anpezo fin a i 2 de aprile. I é de sedesc, doi profesore e cuatordesc studentes de el John Paul College da Frankstone, pede Melbourne. I rua da r'Australia e i vien a ciatà i so amighe, che 'l an pasà, de 'sta stajon, i ea stade da lore. Da sié ane, da 'l 2009, và inaante chesto projeto, nasciù ignante inze ra scora alberghiera, ades 'l à ciapà inze duta ra scora outes de el Polo Valboite. Ogni ota chiste śoen i ciata alośo inze ra ciaśes, inze ra ...
media/k2/galleries/1148/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_17.31.56.jpg
29 de merz 2015

El Sol, ra Luna, ra Tera e nośoutre

Nafré de scienza, nafré de poesia, algo de tecnica, par vede un spetacolo che el và senpre adora a me strionà
Da canche 'l à vardà in outo, da canche 'l à scomenzà a s'incorśe de chel che se moe inze 'l ziel, sora de ra so testa, 'l òn 'l é senpre restà a bocia daerta, daante a 'l spetacolo de ra natura. Anche ancuoi, che ra scienza ra me spiega un grun de robes, se fajon isteso de mereea, daante a zerta robes. Una de chestes, de seguro, r'é ra eclisi de el Sol, canche el resta scondù, par 'na fré, inpó r'onbria de ra Luna. Se sà che 'l é pi fazile vede, di note, ra Luna in onbria, sconduda da ra Tera, ...
media/k2/galleries/1147/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_17.31.41.jpg
29 de merz 2015

Prejentrazion di resultac dla scumenciadiva "Urtijëi: ?" - Dì la sia

Minonghes positives y negatives de architetura, turism y scunanza dl ambient te Gherdëina. Tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi iel da udëi i resultac dla nrescida "Urtijëi: ?" de Muriel Senoner
Dì la sia ne semea al didancuei nia plu tan saurì. Trueps à tëma de chël che la jënt dij y rejona, dla cunseguënzes, de pierder l inuem. La minonghes persuneles vën suvënz tenides per sé nstësc. N se dessëna tl chiet, zënza dì danter jënt chël che ti sta a cuer. La nrescida de Muriel Senoner ie stata na ucajion per duc chëi da tlo, ma nce da oradecà, de se fé audì y de dì la sia, scrijan ora n cuestioner che n pudova sotscrì o nce no. Danz che trueps ne à nia ulù scrì via si inuem. Ma mpo: de ...
media/k2/galleries/1146/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_17.31.09.jpg
29 de merz 2015

N bel develpai zipià tel legn

La Scola Ladina de Fascia à rengrazià i sostegnidores del Simposie Toni Gross e la ge à donà a duc una de la operes realisèdes dai artisć endèna l'event
L recort per l'artist da Cianacei Virgilio Soraperra de la Zoch, che ne à lascià chisc dis passé, se à jontà a chel per l'artist da Poza se n jit acà 10 egn, te l'averjer la pìcola zerimonia endrezèda en jebia passèda da la Scola Ladina de Fascia, adum con l'Union di Ladins e col Comun de Poza, per serèr sù l secondo Simposie Toni Gross.
L'é stat n moment scempie ma aprijià, pissà per ge sporjer n develpai a duta la istituzions e i sponsor che à permetù de portèr a compiment con bon ejit la ...
media/k2/galleries/1145/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_17.30.28.jpg
29 de merz 2015

N "oscar" por la vacanza sön mosöra

Le tour operator "Dolomite Mountains" a San Ciascian á podü pié do en chësc dé tla Svizera le "Traveller Made Award", n pest internazional por süa oferta de vacanzes "dessignades" aposta por le scior
Ti ultims agn s'á mudé cotan la manira de fá vacanza. Passá é chi tëmps olache sciori passâ edemes alalungia tl medemo post. Incö se damana i sciori val' deplü. Les vacanzes é scialdi cörtes, mo porchël désseres ester riches de emoziuns, de ofertes, de poscibilités. Y tan inant che ara vá, dess döt cant ince stimené. "Dolomite Mountains" é n operadú turistich online metü en pé dl 2009 da Agustina Lagos Marmol, che s'á spezialisé te chësta direziun. La sënta é a San Ciascian y incö - cun la ...
media/k2/galleries/1144/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_17.30.15.jpg
29 de merz 2015

Na opera d'èrt per La Gran Ciasa

L'aministrazion de Comun de Soraga à metù fora l bando per n intervent artistich per califichèr l parei ovest del frabicat
L comun de Soraga enten dèr su l'encèria per la realisazion de na opera d'èrt per califichèr l frabicat de La Gran Ciasa, che é stata smaorèda e fata fora da nef l'an passà, e per chest intervent l'é stat metù a la leta l'emport de 34.500 euro.

L lech cernù per loghèr l'opera l'é l parei da fora del frabicat da la man ovest. Se pel cerner l tem, la tecniches e i materièi, ma vegn domanà de meter na atenzion particolèra a la tipologìa, a la funzion del frabicat e a la segureza de chi che i se n ...
media/k2/galleries/1143/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_16.52.52.jpg
28 de merz 2015

Na scola duta nuova grazie ai Fondi Odi

Aprové l proget per la ristruturazion de la scola elementare e la ex palestra da La Plié. I laour i scomenciarà d'isté via e i durarà n ann. Ntratánt le lezion le vignarà spostade nten valgugn self de comun, calonia e ex palestra
L'aministrazion de comun l'a de l via libera al proget definitif per la ristruturazion de la scola elementare e de la ex palestra da La Plié, intervent finanzié grazie ai scioldi del Fondo Odi per i comuns de confin metus a dispojizion da le Provinzie autonome de Trënt e Bolśán. I doi intervenc i é coleghei: la ex palestra da la Plié la vignarà dourada per sposté laìte envalgune aule ntratánt che ven fat i laour de ristruturazion de la scola. Corsa contra l temp per avei dut enjigné per la fin ...
media/k2/galleries/1142/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_16.52.40.jpg
28 de merz 2015

Mattia Demetz, vizecampion dl mond

Nstadì iel stat a Portorož tla Slovenia i Campiunac dl mond de suné la Steirische. Dan doi ani ova Mattia venciù pra y jëuni l titul de campion; śën, coche partezipant plu jëunn pra i granc, iel stat bon de arjonjer la bedaia d'arjënt
Uni doi ani vëniel fat i Campiunac dl Mond y la regules ie tleres: sce n vënc l titul de campion dl mond pra i Junior, pona pòssen mé plu fé pea pra i Campiunac per se museré cun chëi plu vedli.
Cun 19 ani bele pra i granc
Y nsci iela stata. Mattia Demetz de Urtijei à chëst iede cun si 19 ani de età messù se museré tla categuria plu auta, cun chëi de età dai 21 ani insù, pra la garejeda de suné l'armonica a Portorož. Dan na iuria de ot cumëmbri, doi dla Slovenia, doi dla Talia, doi dl'Austria, un ...
media/k2/galleries/1141/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_16.52.30.jpg
28 de merz 2015

Ludwig Vaia e Gino Battisti premié dal Socors Trentin

Enstadì a Trent ai doi menacrepes fascegn ge é stat consegnà n recognosciment per duc si egn de servije tel Socors da Mont
Gino Battisti da Pera, clasc 1944 e Ludwig Vaia da Dèlba, clasc 1946 i é stac premié enstadì per duc si egn de servije da volontadives tel Socors da Mont de Fascia.
La zerimonia de consegna del recognosciment la é stata en lunesc ai 9 de mèrz a Trent, te la sala grana de la senta del Socors da Mont provinzièl en ocajion de la radunanza di capostazions e di vize de dut l Trentin.
Ensema a Vaia e Battisti i premié en dut i é stac cinch; l'era ence Emiliano Facchini de la Valle del Chiese, Paolo ...
media/k2/galleries/1140/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_16.52.17.jpg
28 de merz 2015

Jobelné la vita, ince chësc é teater!

Do trëi agn roda fora por la Val Badia indô le „forumteater", na forma interativa y soziala de teater, che inzitëia le publich. Condüt adalerch tla Val Badia l'á le regist de teater, autur y atur Simon Kostner
„Forumteater" é nasciü dan 50 agn tl Brasil, te condiziuns de de gran violënzes y iniustizies soziales. „Chiló incërch nes vara por fortüna damí", él scrit tl invit y program por les rapresentaziuns de chësc forumteater, y inant: „impó sozedel datrai te nosta sozieté dl bëgnester de piceres y granes iniustizies y violënzes; y gonot éra insciö che, canche i sun instësc vitimes ne savunse nia co se paré, y sce i sun testimoni de val' de te' savaiunse plü ion da ne avëi nia odü". Splighé vëgnel ...
media/k2/galleries/1139/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-26_um_16.51.58.jpg
28 de merz 2015

Countdown por tó pert a SMACH 2015

Le terminn por presenté les idees por tó pert a SMACH toma ai 31 de merz 2015
Ai 31 de merz él l'ultim dé che al pó gní mené ite propostes por tó pert al concurs de SMACH. La juria se sentará spo adöm a chirí fora i proiec che gnará realisá.
SMACH stá por San Martin Art Culture History. Al gnará realisé laurs d'ert, istalaziuns y intervenziuns artistiches da pert de artisć y grups de artisć, te dodesc raiuns, abitaziuns y posć de interès storich-cultural sön le teritore dl comun de San Martin de Tor; i laurs d'ert dess descedé l'interès dla jent por l'ert instëssa sciöche ...