media/k2/galleries/3782/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.17.04.jpg
26 de setember 2016

Le Paisc d’La Pli y la Zeca Pliscia

Por i 100 agn che al é nasciü le maester Mühlmann da Pliscia
Sce an ciara dal punt da Rina sura Longega sö, spo vëigon sura Longega sön na tëmpla cotan ërta la vila da Pliscia che toca pro La Pli. L’inom de Pliscia - Plaiken vëgn bele dant tl bragamin dl grof Volkold de Puster che á fondé dl 1039 le convënt Ciastelbadia, le su de monies benedetines te Tirol. Chëstes á colonisé la pert dërta dla Val Badia, deperpo che chëra a man ciampa é rovada tles mans dl vësco da Porsenú. L’urbar ( codejel dles cutes) de Ciastelbadia dl 1296 cunta sö na lignora de ...
media/k2/galleries/3778/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.15.16.jpg
26 de setember 2016

La matura …y la maduranza… vën nce per nëus

Nëus dla cuinta tlasses ti sauton śën ite al ultimo ann, sperons almanco…, dan l ejam de matura. La trëi tlasses de cuinta nes conta di beliscimi cin’ ani passei deberieda. Te n’ena iel a Urtijëi l bal de matura
Cin’ ani ie bele belau passei, nce per nëus sculeies y sculées dl ITE Raetia nasciui y nasciudes tl ann 1998. L ie stat cin’ ani de de gran emuzions, legrëzes y fadies. L ie unì ris, l ie unì strità, l ie unì fat pesc y l ie unì ris mo n iede. Y sambën iel for unì laurà, te scola y a cësa, scutan su, scrijan pea, fajan i duvieres de cësa y studian, plu o manco regularmënter.
Puec ma boni
Tla cuinta A, sezion Finanza y Marketing, sons mé de ot studënc y studëntes, cater mutons y cater mutans. Tla ...
media/k2/galleries/122/thumbs/87768b2d991140e5d984dfd49e7748e0.jpg
23 de setember 2016

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/3783/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.17.13.jpg
25 de setember 2016

Gran festa por i 500 agn dla dlijia da La Ila

Incö domenia ai 25 de setëmber vëgnel zelebré tla cöra da La Ila i 500 agn dala consacraziun dla dlijia. Le program de cornisc de chësc iubileum á bele metü man tratan l’edema y se stlujará ia incö cun la santa mëssa zelebrada dal Vësco y na festa por döta la comunité.
Dl 1500 ê La Ila ma na picia fraziun. Dlijia n’êl ciamó degöna y an a mëssa jôn jön Badia. Inlaôta ê pö la jënt ausada da jí a pe. Chi agn êl spo gnü fat sö na dlijia a La Ila, consacrada plü avisa ai 29 de setëmber dl 1516. Al n’é degun scrit che le confermëia, mo an arata che ara sides gnüda fata sö dala familia nobla da Ruac, che ê bele da deplü generaziuns a sorvisc dl Vësco da Porsenú. Le documënt de consacraziun baia de na “cappella”, bonamënter orô pa i nobli fá sö na sort de capela de ...
media/k2/galleries/3791/thumbs/Dessegn_audioliber.jpg
25 de setember 2016

“Gé son nasciù per...”

L’é l titol del belot audioliber che l prum dì de scola i scolees de la populèra de Vich à ciapà en don. Prest ence te duta l’autra populères de Fascia.
L prum dì de scola, estra che la vijita de l’assessor Mauro Gilmozzi, i scolees de la populèra de Vich à abù n’autra sorpresa. L’é ruà la professora de ladin de la scola auta Simonetta Iori con n bel don da ge sporjer a duc, n audioliber dal titol “Gé son nasciù per ...”.

La professora ge à spiegà che l’é stat enjignà dai studenc più gregn da la pruma a la quinta di licei de Fascia e l conta na bela storia de fradaa anter besties deldut desvalives una da l’autra, tant per mesura, che per ...
media/k2/galleries/3780/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.16.24.jpg
25 de setember 2016

El bon laoro fato fin ades par i Mondiai 2021 de schie

Par doi dis ra Federazion internazionale dei schie r’à vardà drio chel che s’à fato, da i prime de śugno, canche i m’à dà chesta gares. Ades ‘l é da moe co i laore, ‘l é da daerśe i cantiere. Ra noes par Rumerlo e Colfiere. Sarà da śì d’acordo, intrà fondazion Cortina 2021 e asociazion par ra Copa del mondo. El valor de chel che restarà inze ‘l paes, dapò de chera gares
A me dì che son drio a se moe polito, ves chera gares de febraro del 2021, ‘l é Sarah Lewis, sacreataria de ra Federazion internazionale dei schie, par doi dis in Anpezo, a vardà drio duto chel che s’à fato fin ades e chel che resta da fei.
«Ei acaro, ‘l é drio a śì duto polito, dasen – ra me disc – parcé che in Anpezo s’à fato un gran laoro, ‘ste tre mesc, dapò che ra Fis r’à dà i Mondiai 2021 de schie, a Cancun, in Mesico, de śugno. Par solito, d’istade dapò che i à ciapà i Mondiai, dute i ...
media/k2/galleries/3777/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.14.58.jpg
25 de setember 2016

Pësc tëuc ora dal Derjon

Te n tòch dl Derjon àn messù tò ora duc i pësc ajache l’Agenzia per la prutezion zevila messova mëter a jì iló lëures per seguré l ruf
Te chësc raion dl Derjon iel n plunf cun n puent, na luegia strënta che reprejënta n rëm tl cajo de eghes autes. Sce n tol demez l plunf vën l profil de regureda dl’ega majer y i pësc à l mesun de passé. I pësc ie unii piei tres la lectrisc. Respunsabli dl ntervënt ie stac l Ufize provinziel per la ciacia y l pië pësc deberieda cun l’Agenzia per la prutezion zevila y la lia de chëi che va a pië pësc de Laion.

Deplù te la edizion stampeda dl 23 de setëmber.
media/k2/galleries/3784/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.17.32.jpg
24 de setember 2016

Co fajone con la antenes di fonins de Cianacei?

L’é stat prejentà enstadì te Comun de Cianacei l projet per la regolamentazion de l’instalazion de antenes di fonins. N strument per contratèr con i gestores
Chel de l’antenes di fonins l’é n problem te n muie de paìjes. A Cianacei l’aministrazion vidèda da l’ombolt Silvano Parmesani, amò l’an passà, la se à troà a “scombater” con i gestores telefonics. N’outa per l’antena sul tet de l’ex Telecom che zenza domanèr nia é stata slongèda fin sora fora i tec de la cèses apede, e n’outa ence per l’antena che n gestor telefonich volea meter apede l parch di jeghes de Cianacei.
Vedù che a “venjer” l’é praticamenter semper i gestores telefonics, ...
media/k2/galleries/3781/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.16.41.jpg
24 de setember 2016

Na sajun dër positiva vá a piz

Chësc fin dl’edema stlujará i lifc y la sajun da d’isté jará a piz. Al é sté na sajun dër positiva, che á cherdé adalerch n gran numer de ghesć, dala Talia y tres deplü ince da d’atri stac dl’Europa
En domënia ai 25 de setëmber sera i lifc y insciö se stlüj jö la sajun turistica da d’isté, che é stada ince inann dër positiva. I dac che an á dan man nes dij che sides de messé che d’agost él sté n aumënt di pernotamënc respet al ann passé y an arata bonamënter da stlü jö l’ann turistich cun za. dui miliuns de pernotamënc ti comuns de Badia y Corvara. Iadô chisc numeri che crësc él n gran laur y impëgn da pert de porsones che se dá da fá por che i sciori röies adalerch y se stais saurí te ...
media/k2/galleries/3779/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.16.01.jpg
24 de setember 2016

”N ann per saré la Crousc Bláncia Reba”

Chëst l obietif che s’a dé l nuof diretif nominé proprio per saré via la cuestion
N ann. Chëst l obietif temporal che l nuof consei con a cé l prescident Roberto Molin Pradel s’a metù davánt per saré via la “cuestion” Crousc Bláncia Reba. Ma dut l é lié a le trope e zitie cuestion lasciade dalvierte da le passade aministrazions e ai temp de la burocrazia per i comedé via. Prum de dut n debìt de zirca 100 mile euro co le bánche. E po’ n contenzious co la Comiscion tributaria provinzial vignù fora davò n contról de la Guardia de Finánza. L é passé n meis da cánche l ex ...
media/k2/galleries/3776/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.14.44.jpg
24 de setember 2016

Hirameki o l’ert che fej plajëi y ie devertimënt

Plu suvënz àuden dantaldut dai granc frases coche “Ie ne son nia bon de dessënie”. Ma un n cont ie la bona man, la man de fata, l auter cont ie l ne vester nia boni. Ma iela pa propi nsci?
Tl scumenciamënt fòvel l tarlech: “Uni tarlech ie bel”. Cun risses y ponc ala pitura fineda:
Te uni tarlech
ie ascundudes figures,
cun puecia risses,
na vita nueva,
zeche tan de scëmpl,
tan de straurdiner.

“Cëleti a n mur cun si taces y sfëntes, y iló vëijes paesajes ntieres cun crëps y ruves che regor de viers dl mer” (Leonardo da Vinci).
Plu suvënz àuden dantaldut dai granc frases coche “Ie ne son nia bon de dessënie”. Ma un n cont ie la bona man, la man de fata, l auter cont ie l ne vester nia boni. ...
media/k2/galleries/3762/thumbs/Antena_Cianacei.jpg
24 de setember 2016

Antenes scì o no?

Te Comun de Cianacei l’é stat prejentà l projet per la regolamentazion de l’instalazion de la antenes di fonins.
A Cianacei l’aministrazion vidèda da l’ombolt Silvano Parmesani se à enformà per poder se dotèr de n strument per regolamentèr l’instalazion de la antenes: per la sanità di sentadins e per l stravardament del teritorie.

En jebia ai 15 de setember te sala de Consei del Comun de Cianacei l fisich Alfio Turco de la firma Polab l’à prejentà l Projet comunèl. L’à spiegà che chest Pian cognessa garantir l servije ai gestores, donca troèr n post olà meter l’antenes che vae ben per l Comun e i patrons ...
23 de setember 2016

Comentar de pruma

Ötzi
Ötzi â bele n pez problems al cör, Ötzi ê gnü ferí püch dan süa mort a na man, Ötzi â n manarin preetrusch, Ötzi s’â ciamó abufé opulentemënter dan süa mort, Ötzi é spo gnü copé cun na saíta da dalunc,... La parentela dl DNA de Ötzi é ciamó da ciafé sö aldedaincö danter i ladins y i ötztaler, etc. etc.
Y sëgn n iade, zënza orëi ti tó i miric ala sciënza, na parodia, na spassëta:
Plü corius fossi da savëi, sce Ötzi cherdô a n dî o a plü dîs, sce al â inzai n laur, sce al â familia o na fomena o n ...
media/k2/galleries/3774/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.11.36.jpg
23 de setember 2016

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/3773/thumbs/Bildschirmfoto_2016-09-22_um_16.11.51.jpg
23 de setember 2016

Dancà y da na pert

Marta Zappini patrona de la lavanderìa a Pera
Da tenc egn él che fajede chest mestier?
“É scomenzà del ’93 a Cianacei. Enlouta lurèe ti hotìe, ma canche é abù i bec me saea dalbon senester jir inant a fèr chi oraries. L’era da lurèr vigni sera e ence ti dis de la gran festes. Apede chest me à semper piajù lurèr per mie cont, i me lo dijea ence i etres.
Me aessa piajù de più n restorant, ma con trei bec fossa stat senester ampò. Me é pissà “Che él che mencia a Cianacei?”. Na mia amica la me à conseà na lavanderìa. Ge é pissà e é dit “Perché ...
media/k2/galleries/3764/thumbs/soracuerta_amichevole_estate.jpg
23 de setember 2016

Olimpia Rasom prejenta sie nef roman

La scritora e redatora de Gana Olimpia Rasom la é anché, vender ai 23 de setember a Moena, tel chèder de la manifestazion “Il Carro delle Muse”.
L’à inom “Amichevole estate” e l’é n auter roman de la scritora ladina Olimpia Rasom. En ocajion del concors leterèr “Il Carro delle Muse” l liber vegn prejentà al publich fascian.

Dai 23 ai 25 de setember a Moena l’é “Femenes: l coraje de la cultura”, na manifestazion dedichèda a la eles.

Moment emportant l’é en sabeda da les 18.00 canche te teater de Navalge vegn portà dant la zerimonia de premiazion del Premie Leterèr III edizion “Il Carro delle Muse” metù a jir da la scritora Loredana ...
media/k2/galleries/3789/thumbs/suns_martinaiori.jpg
22 de setember 2016

Sonns nuefs per "Suns Europe"

Premiera per l Festival Europeich dles Erts Performatives ti lingac minoritars d’Europa, che vegnirá tegnú a Udin dai 29 de november ai 3 de dezember al Teatro Giovanni.
Dantfora les novités: l concurs de cianties originales tradizional di lingac di statesc mediterans SUNS arjonj na dimenjion europeica (á la LIET International) y ciafa inom "Suns Europe", y al tol ite dlongia a la ciantia originala ti lingac de mendranza ence l mond dl video y la leteratura. Informazions dá l sit www.sunseurope.com
L termen per mené ite les domandes de amiscion con i laours é fissé per l 1. de otober 2016. Leo Virgili de Radio Onde Furlane, musizist y diretour artistich de Suns ...
media/k2/galleries/3771/thumbs/LOSCH_2_.jpg
22 de setember 2016

A can l regolament de polizia rural?

N regolament che, darè chel che se vede nta Col, l avarave debujegn bel n pressa de ester metù a jì.
Pian pian rua l auton e l é trist vede, ma incia pericolos, che nte calche cianton de Col no siebe stà sié l'arba apede le cese. Sebenche ste situaziogn le porte gran pericol per chi che stà ilò apede (baste pensà a ce che podarave suzede se na cica o n fulminante i vegnisse butai sul losch o incia demà a dute le bisse, le surize e le bestie che fas la coa nte ste arbe vege), i vijign valota i stenta a se fà sentì o no i à l podé del fà se l comun no l à n regolament che ciape ite dute ste ...
media/k2/galleries/3768/thumbs/IMG-20160922-WA0002.jpg
22 de setember 2016

Gran suzess per “L prum Nadèl”

I bec fascegn e de la Palestina à spilenà ensema l spetàcol che à renforzà la bela fradaa.
L’à abù dassen gran bon ejit l spetàcol “L prum Nadèl”, che l’é stat portà dant ansera, mercol ai 21 de setember, te la senta de la fondazion Giovanni Paolo II a Betlem dai studenc e i ensegnanc de la Scola de Fascia, a una con vèlch un di pìcoi bec de l’Istitut Effetà e n grop de studentes de la monies Sisters of St. Joseph.

Anché duc é jic sul Giordano a renovèr la emprometudes del batum, dò a Gerico e sul Mar Mort e chesta net l’é jà ora de pontèr demez per vegnir de retorn.

La setemèna che ...
media/k2/galleries/3767/thumbs/foto_2_.jpg
22 de setember 2016

Nanter Anpezo e Toblach su le pedie del Imperator Massimilian de Asburgo

Na giornada organizada da l'ULDA per fà cugnesse a la jent l liam strent e scondù che i à sti doi pais.
I “marcui de la cultura ladina” l é n apuntament che oramai da cuater agn la Union di Ladis de Anpezo la met a jì per paejagn e foresti per fà cugnesse storie e luoch scondui de sta val ladina. Nanter dute le giornade de sta istà, chela pi particolar l'é stà forsi chela del 31 de agosto, ulàche acomapagnada dal storico Paolo Giacomel, da l'archeologa Giulia Oberhammer e da Rinaldo Menardi, la jent l'à podù capì come che l ciastel de Botestagno e la Via Crucis che se ciata a Toblach siebe doi ...