Manifestazions atuales

Data

14 de jugn 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 14 de jugn 2024
Religion
03.07.
Pelegrinaje al santuar dla »Madonna dei Miracoli« a Motta di Livenza
Ai 3 de messé, por recordé le compliagn de siur Heinrich Videsott y i 25 agn da süa mort. An pëia ia dales 6:30 pro la burcia a San Martin, cun fermades fora por döta la valada. Dales 11:00 mëssa tl santuar. Le prisc dl iade é de 20,00€ a ce (zënza marëna). S’anunzié pro Michela al 349 5148809.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assi­stënza.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é da­verta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. Le pro­scim termin é ai 20 de jügn. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc ser­visc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Se­niores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Iadi y Jites

20.06.
Jita ai Kofelrastseen tla valeda de Ulten
La grupa »Nëus jon pa bel plan« nvieia a chësta jita do la rata saurida, cun n deslivel de zirca 700 metri, n juebia ai 20 de juni. L sarà da jì de ndut cin’ ëura. Per nfurma­zions y iscrizions: 3388362004.

Teater

25.06.
Recital su la Vera
En mèrtesc ai 25 de jugn te teater de Navalge da les 20:45 vegn portà dant l recital »Uh, sta guerra maledetta e bestia!«, con la letura de scric de sudé fascegn dal front, memories e sons, con la regia de Ilaria Chiocchetti.

Sport

Atualmenter
Soraga League
Va inant fin ai 21 de jugn l tornoi de balon Soraga Lea­gue, ogne sera, fora che de mèrtesc vegn jià fora trei partides con la partezipazion de 10 squadres, se taca ite da les 20.00. Per l calandèr de la partides vardèr la piates social.
Atulmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.
14.06.
Hero Kids, la garejeda cun la roda per mutons
Ncuei, vënderdi ai 14.06. dala 15.00 te Sëlva. Mutons y mu­tans danter 4 y 12 ani se mesu­ra te na garejeda nia cumpe­titiva sun n percurs tres l luech. Dala 16:00 saràl la premiazion.
15.06.
HERO Südtirol Dolomites 2024
La garejeda de rodes per prufesciunisć:tes y amatëures unirà a s’l dé nce chëst ann, n duman, sada ai 15 de juni. L vën pià via dala 07:10 da Plaza Nives te Sëlva demez y l ie udù dant doi trasses: una da 86km cun 4.400 metri de deslivel y na segonda da 60km cun 3.100 metri de deslivel. Per iscrizions: www.herodolo mites.com

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Na ciacia al tesur particolara portará fora por le paisc da La Val chësc isté. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra, cun le tra­vert da ciafé la parora de so­luziun, chirin les staziuns fora por paisc. Dötes les informa­ziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
16.06.
»Renasciüda« – i jun a senté lëgns
»Renasciüda« é le titul dla manifestaziun che vëgn metü­da a jí ai 16 de jügn a Corvara. Al gnará senté 1.000 lëgns tl raiun de Planac, olache le bosch é gnü desdrüt dala tempesta »Vaia«. Düc i residënc ciafa n lëgn da senté. Por tó pert al evënt, él da se scrí ite ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
17.06.
Escurjiun cun n edl al ambiënt
Sot al’iniziativa »Atira« vëgnel tigní en lönesc ai 17 de jügn na escurjiun olache an dará n contribut a nosta contrada, jon do i trus a chëie sö le ciomënt lascé ia por tëra. An pëia ia dales 9:30 pro l’implant Boé a Corvara. Iscriziuns online o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
20.06.
Kidshour – devertimënt por mituns sö alalt
Pro le parch »Movimënt« sön Piz Sorega vëgnel metü a jí ai 20 de jügn deplü jüc, anima­ziun y devertimënt por mituns da 5 a 10 agn. La manife­staziun vëgn tignida vigni mertesc, jöbia y domënia dales 13:30 ales 17:00, cina ala fin de setëmber. Iscriziuns online o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
20.06.
»Flying Aperitivo«
N juebia dala 18:00 nchin la 20:30 sun Pana. Ntan n viac de za. n’ëura sun l lift dai stuei da Pana de viers de Mont de Sëura y inò ju, pòssen se goder l bel udëi ora pra n aperitif y vel’ bon bucon leprò. Da bur’ tëmp vën la manife­stazion spënta. L ie da se scrì ite nchin al di dant pra la Lia dl Turism de S. Cristina o diretamënter pra la furnadoia de Mont de Sëura.
21.06.
MitiBlum
Chësc festival che dura trëi dis, vën metù a jì te Sëlva, dai 21 nchin ai 23 de juni. Trëi dis dedichei al scumenciamënt dl instà, ntan chëi che n puderà scuvrì la ravises dl bënsté tla natura: rituei de yoga deschëuc ti bòsc o tl’ega, meditazions, picknick,... N possa se nuté su cherdan su l 0471 777999.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
18.06.
Df: dut feminin. Ëles dirighëntes
Dales 20:50 ca. Cater ejëmpli mostra che la va: Ester Demetz – coordinadëura dl ciamp de cumpetënza Raions tl lvh, Claudia Flaim – diretëura dla vendudes de Markas, Bea Insam – diretëura dla Lia per l turism Urtijëi y Doris Ghetta – fundadëura dla Galeria Ghetta a Puntives. La du­mandes resta la medemes: iel pa na maniera de dirigënza feminina? Iel pa cualiteies che mëina al’auta? Carateriserà pa la capaziteies dl’ëiles l stil de dirigënza dl daunì? Pro­gram de Laura Moroder, a cura de Anna Mazzel.
19.06.
Trail spezial: Valeria Valentin e la jent da salvèr
Dales 20:50 ca. Na storia de ardiment e resistenza ti tempes de la dittatura de Pinochet tel Cile. Très testimonianzes anter l’auter de l om Carlo Pizzinini e de l ambasciador tel Cile Mauro Battocchi re­cor­don la storia de Valeria Valentin de Badia che tel Cile a portà a salvament passa 800 persones. A cura de Cecilia Mazzel.
20.06.
Eie e spieie: Turism inclusif
Dales 20:50 ca. Sul mercià turistich de noscia valèdes vegn proferì na gran lingia de servijes e opzions con ativitèdes de duta la sorts ma nosc turism el pa avert a duc? Te chesta puntata de Eie e Spieie jon a vardèr vindedò la coltrines del turism per cognoscer più avisa l segnificat de »turism inclusif«. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
14.06.
Family Support, per judé la families
Da feter doi incà iel te Gher­dëina n servisc nuef che pieta aiut ala families jëunes. La ulenteres Paola Trentin y Petra Nocker conta dl fin de chësta scumenciadiva y coche ëiles à vivù chësta sperienza. Tras­miscion de Simon Moroder.
15.06.
L’ijola de Cipro
Dales 19:05. Berlin ne é nia la sora cité che é stada despar­tida te döes pertes tl passé. Ince Nikosia, la capitala de Cipro, é traversada da n mür che separëia, da üna na pert la Republica de Cipro y dal’atra pert la Republica Türca de Cipro dl Nord. Tra­tan la trasmisciun podares ascuté sö desvalies informa­ziuns sura la storia y l’atualité dla maiú ijola dl Mediteran. Program de Iris Del Valle.
17.06.
UNIKA – 30 ani de atività
Dales 19:05. Tl 1994 ie unì metuda su l’Unika per sustenì y stravardè l lëur artistich dl ziplé te Gherdëina. Do 30 ani y nia puec mudamënc ie la lia for mo ativa y plu sterscia che mei, tl ti ji do a si fins. Y chëst’ann, n ucajion dl ani­verser turond, cun n program particularmënter rich de mo­stres y ntraunides artistiches. Ntervista cun Matthias Kostner, presidënt dl’Unika. Conduzion Leo Senoner.
19.06.
Ercabuan, i colores de l apesc: la mediazion
Dales 19:05. Per ruèr a na soluzion sorida di conflic, spargner temp e scioldi se pel se joer de la mediazions che te valgugn casi é vedudes dant da la lege, te etres les é volon­tares e canche les garata les porta a na soluzion win-win olache ntrambedoi la pèrts pel esser contentes. En rejonon con Verena Crazzolara, pro­gram de Anna Mazzel.
20.06.
N isté de vacanzes
Dales 19:05. Al é isté y cotanc é madüs por destaché dal laur y se relassé. Te chësc program baiunse de destinaziuns y tendënzes por sura les vacan­zes de chësc isté 2024. N pro­gram de Sara Frenner.
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y tele­vijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Media­teca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Avisc

Atualmenter
L Istitut Cultural Ladin de Fascia chier personal
L Museo Ladin de Fascia tol su personèl, tras na Coprativa Sozièla, per l Servije de sora­vèrda de la sezions sul teritorie (dal 1 de messèl ai 10 de se­tem­ber). Per maora informa­zions se prea de chiamèr ite chest numer: 0462.760182 (Mara e/o Daniela) o manèr na mail a: museo@istladin.net.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia à orì si ujes dai 10 de jugn con l orarie da d’istà. Enscin ai 10 de setember l resta avert da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. De sabeda l è serà. Vegn endrezà ence vijites vidèdes per gropes, info e prenotazions al numer: 0462.760182.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmenter
Pigui Experience te Museo Ladin de Fascia
Te Museo Ladin de Fascia, al priesc de 2 euro apede al biliet de entrèda, se pel tor pèrt al jech »Pigui Experience«, reality game che fèsc cogno­scer l sit archeologich de Mazin. Desponibol da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00 con prenotazions sul sit www.istladin.net.
Atualmënter
Scola de Criatività – iscrizions per l ann nuef
La lia La Vëta fej al savëi che la iscrizions per l ann che vën ie daviertes–mé tres e-mail, scrijan a lialaveta@gmail.com. La Scola de Criatività pieta nce l ann che vën lerch per 27 sculeies y sculées dala cuarta elementera inant nchin tla terza mesana. La ancun­tedes ie n iede al’ena, de lunesc o mierculdi (aldò dl’età) y dura 90 menuc. Per nfurma­zions plu avisa pòssen cherdé su l 339 4912492.
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Bonamans per la enrescida scientifica
L Servije Sozio-assistenzièl del CGF e la Crousc Checena tol su bonamans per la enre­scida scientifica de la malaties rères. Se deida coscita l Depar­timent de Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO) de l’Università de Trent per troèr fora neva terapies per salvèr la vita de chi che à na malatia rèra. La bonamans pel vegnir metudes sul cont de la Crousc Checena de Fascia e Fiem a la FPB Cassa.
22-23-26.06.
150 egn di Studafech de Moena
I Studafech de Moena com­piesc 150 egn. En sabeda ai 22 vegn orì la caserma e fat na manovra de desmostra­zion da les 16:00 a les 17:00 jun Navalge. En domenia ai 23 da les 14:30 defilèda fora per paisc con la Musega e en mercol ai 26 da les 8:45 defilèda e messa per la festa del patron Sèn Vile.
21/26.06.
Festa per i 170 egn de la Banda de Moena
La Banda de Moena endreza cater dis de festa te tendon jun Navalge per festejèr si 170 egn de vita. En vender ai 21 e en sabeda ai 22 l aur da les 18:00 e l sera da la una de net con musega da saut. En domenia ai 23 da les 14:30 gran defilèda fora per paisc. En mercol ai 26 festa per Sèn Vile da les 10:00 messa grana e da les 14:00 conzert de la Banda te tendon.
22-23.06.
Monc de Pèsc
Ai 22 de jugn taca ite a Moena i festejamenc per i 10 egn de la mostra de la Gran Vera. Te piaz de Ramon da les 11:30 zerimonia de auzabandiera, inaugurazion del event e deposizion de la gherlanda en memoria al monument del sudà. Da les 17:00 te Navalge inaugurazion de la mostra di dessegnes di scolees e scon­trèda con Andrea Marighetti e Michele Simonetti Feder­spiel. En domenia da les 14:30 defilèda fora per paisc de Moena.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 15.06. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 17.06. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 15 y 16 de jügn él en sorvisc tla Val Badia le dotur Eduard Agrei­ter, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 14.06. nchin n vënderdi ai 21.06. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 14 de jügn dales 19:00 al vën­dres ai 21 de jügn ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474 501240.

Mujiga

20.06.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
La Mujiga de Sëlva sunerà n juebia ai 20 de juni dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva. Duc ie de cuer nviei.

Referac

10.06.
Prevezion per l Alzheimer
La Grupa di Artejans n pen­sion de Gherdëina mët a jì n referat de sensiblisazion per la prevenzion dl Alzheimer cun l dutor primar Christian Wenter. L referat sarà n juebia ai 20 de juni dala 18:00 tla Pitla Sala dla Cësa di Cun­gresc a Urtijëi.

Mostres y Ert

Atualmënter
Bienela Gherdëina
Ala nona edizion dla Bienela Gherdëina, dal titul »The Par­liament of Marmots« y pra chëla che l fej pea bën 35 artisć:tes, puderàn ti cialé nchin ai 1. de setëmber. I lëures ie metui ora a Puntives, tl zënter de Urtijëi y te de plu posć. Per plu nfurmazions y vijites menedes: 393/9323927, www.biennalegherdeina.it
Atualmenter
Matthias Sieff a la Trienala de Bad Ragaz
L cognosciù artist da Ciam­pedel Matthias Sieff tol pèrt con sia gran operes a »Bad RagARTz« la maor esposizion de scultures a l’averta d’Euro­pa, te chesta sia IX edizion dal titol »Presente«. Tel Gies­senpark de la zitadina termala svizera l é operes de 88 artisć. Les resta fora fin a la fin de otober.
Atualmënter
Anvidalfarei y Sprotte tl Museum Ladin
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor él da odëi la istalaziun »TOR« de Lois Anvidalfarei, sciöche ince la mostra »Sieg­ward Sprotte. Nord süd, la geografia dl’ert«. La mostra sará da odëi cina ai 30 de setëmber.
Atualmënter
Josef Kostner – cëves y ciavons
Tla galaria Vijion a Puntives iel metù ora na mostra de­dicheda al artist Josef Kostner y n particuler ala tematica dl cë. La espusizion resterà davierta dai 8 de juni nchina ai 1 de lugio, dal lunesc nchin la sada danter la 16:00 y la 19:00, o cherdan su l nr. 338 2098697.
Atualmënter
Mostra »HEIMat«
L Café Surëdl nvieia de cuer a unì a ti cialé ala mostra HEI­Mat – na mostra de fotografies de chëi y chëles che sta tla Locia. La mostra ie da udëi mo ncuei, 14 de juni.
Atualmënter
»Mumënc« de Hugo Senoner
Tl Tublà da Nives iel da udëi na mostra de Hugo Senoner dal titul »Mumënc«, che re­sterà davierta nchin ai 29 de juni, uni di dala 16:00 ala 19:00, ora che l lunesc.
14.06.
Mostra: »Countdown to mass extinction?«
Le Museum Ladin inviëia ala daurida dla mostra pale­ontologica »Countdown to mass extinction?«, incö vën­dres ai 14 de jügn dales 18:00, tl Museum Ciastel de Tor. La mostra se dá jö cun la plü gran estinziun de massa tla storia dla tera, en relaziun cun la crisa climatica da sëgn. La mostra é da odëi fina ai 3 de novëmber.

Galaria retrac