media/k2/galleries/22519/thumbs/Bildschirmfoto_2023-02-03_um_18.01.06.jpg
03 de fauré 2023

Sbetri fac a man per judé tl Perù

N juebia dl'ena passeda iel stat la giaurida dla mostra nueva dla grupa Gherdëina per l Perù tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi
Gherdëina per l Perù ie n proiet nasciù tl 1981 tres Max Moroder de Urtijëi. Da coche conta l pere dl ambolt de Urtijëi ie ël zacan jit tl Perù a ti nsenië ala jënt plu puera coche n zipla a man. La scumen­ ciadiva ie unida for majera y majera, y nsci iel ti ani for plu jënt de Gherdëina jita via tl Perù per ti nsenié n ert ala jënt puera dl luech, dut sun basa ulentera. Ncuei ie la grupa nce ativa te d’autri Stac te duta l’America Latina.

Bruno Maruca

L articul tla edizion ...
media/k2/galleries/22507/thumbs/Reliquia_cader_Freinademetz.jpg
03 de fauré 2023

Fe e unità per i ladins

A Poza l é stat onorà Sèn Giosef Freinademetz prean sia interzescion acioche l popul ladin posse ruèr endò dut adum e jir inant te la solidarietà cristiana.
Ence te Fascia l Sènt ladin Giosef Freinademetz l é cognosciù e onorà. L grop miscionarie de Pera à cernù de tor su so inom e te gejia de Poza l é n basrelief con sie retrat. Apede chest da 5 egn en ca a Poza l é conservà ence na reliquia del Sènt, »ex arca sepulchralis«, n pìcol toch de legn del vascel del miscionarie badiot mort del 1908 e sepolì te la Cina, olache l’aea volù restèr fin en ultima, cineis anter i cineisc. L tochet de legn del vascel é stat metù te na crousc che é stata fissèda ...
media/k2/galleries/122/thumbs/b4d1289ca63aede80cf4f2f9d53d8f8e.jpg
07 de mei 2021

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/22515/thumbs/Bildschirmfoto_2023-02-03_um_16.36.07.jpg
03 de fauré 2023

Enes de mujiga da d‘instà 2023: daviertes l’iscrizions online

Nchin ai 28 de fauré iel l mesun de se scrì ite online al'enes de mujiga da d'instà 2023
Sun la plata www.sommermusikwochen.it iel da abiné l program cun duta l'ativiteies che vën pitedes, y l ie nce l mesun de se scrì ite. Plu abenëura che n se scrij ite, y plu puscibltà che l ie de giapé na lerch.
media/k2/galleries/22506/thumbs/Podie_Baby_STF_SMartin.jpg
03 de fauré 2023

Picoi fascegn se fèsc onor sui schi a Sèn Martin

I bies resultac de Baby e Cuccioli de Ski Team Fascia, FassActive e Monti Pallidi en domenia ai 29 de jené vin Primier.
Gran partezipazion a la garejèdes metudes a jir en domenia ai 29 de jené a Sèn Martin de Castrozza per endrez de l’U.S. Primier, con passa 170 picoi schiadores, e na setantina de chisc de la trei sozietèdes de schi de Fascia, che se à metù en jech tel Trofeo Fabrizio Torchio, slalom lèrch de circoscrizion B del Zircuit Dao Conad per Baby e Cuccioli.

Anter i più picoi del 2013 e 2014 l Ski Team Fascia se à tout doi sciaieres del podie, con Johannes Riz al prum post e Filippo Defrancesco al ...
media/k2/galleries/22514/thumbs/Bildschirmfoto_2023-02-03_um_14.27.15.jpg
03 de fauré 2023

Lëuf te Val

N mierculdi ai 1. de fauré da sëira à na pert di militeres de Val udù n lëuf dan l zënter di Carabinieri te Val. For plu suvënz vëijen l lëuf tlo da nëus
De solit vëniel fat tl zënter di Carabinieri te Val da sëira na raida de cuntrol dl zënter. N mierculdi iel unì udù l lëuf. Canche i à scumencià a ti fé vel' video o a ti jì plu daujin ne semiova l lëuf nia sprigulà. L à cialà ncantëur y ie pona mucià.
Coche bele repurtà te La Usc di Ladins l ann passà de utober à l verdiaciacia Simon Demetz dit che l lëuf ie da doi ani incà bele da cësa te Gherdëina. L ie n mestic danter n lëuf y n cian y perchël nia tan speve canche la va de ancunté jënt tla ...
media/k2/galleries/22505/thumbs/Hockey_joegn_perjen.jpg
03 de fauré 2023

Falchec, nia ventes e classifiches cetes

Cater desfates sun cater partides chesta setemèna per l setor mender del hockey de Fascia, ma no l é dut da petèr demez.
Chesta setemèna n muie de formazions fascènes é jites su la giacia. Enceben la desfates e i 0 ponts en classifica vadagné, no l é dut zomp. Da la bela prestazion de l’U.19 ai bogn resultac de jech di falchec più picoi. Se pel vardèr inant con otimism.

I più picoi falchec à passà dassen n bel fin de setemèna. Gran festa per le U.7 e 11 che à jià en domenia ai 29 doi tornoes da peconc. L’U.7 à jià a la quinta giornèda ofizièla del calandèr trentin a Perjen, n tornoi a 4 squadres dessema ai patrons ...
media/k2/galleries/22493/thumbs/telegram_cumpreauti_foradeca.jpg
03 de fauré 2023

Y sc’i cumpri n auto foradecá?

Garanzia – co fá sce l’auto é gnü cumpré foradecá? Al ó ester n valgünes atenziuns, dij la Zentrala di Consumadus
Le marcé digital di auti de secunda man, cun sües poscibilités de confrunt dles ofertes ince a livel internazional, á n rode tres plü important y fej a na moda che al sides plü saurí y interessant da cumpré n auto foradecá. Ince les regoles anfat che vëgn aplicades sön le marcé unich pó daidé tó la dezijiun da importé n veicul da foradecá. La garanzia legala vëgn por ejëmpl aplicada te döta la UE y pó gní fata avarëi sura le confin fora. Porimpó vál debojëgn, por ci che reverda l’auto, da adoté ...
media/k2/galleries/22504/thumbs/Annika_Sieff_Seefeld.jpg
03 de fauré 2023

Annika Sieff sul podie a Seefeld

Te la garejèdes de Copa del Mond l’atleta de le Fiamme Oro à arjont l 2° post te la Gundersen. Bona proes ence per i ladins Daniela Dejori, Aaron Kostner e Samuel Costa.
Dai 26 ai 29 de jené l é stat a Seefeld te l’Austria la garejèdes de Copa del Mond de combinèda nordica. Chiò de la squadra talièna se à metù al luster l’atleta da Varena Annika Sieff, clas 2003, scrita ite te le Fiamme Oro, che fin l an passà la garejèa col Ski College de Fascia. Te chisc dis de garejèdes la se classificà doi outes seconda e una outa quarta.

De più su La Usc stampèda de vender ai 3 de firé.
media/k2/galleries/22467/thumbs/Bildschirmfoto_2023-02-02_um_08.35.30.jpg
03 de fauré 2023

L ie for bel a cianté deberieda

L'ena passeda iel stat la senteda generela di Hosianna. Danter cialé de reviers tl 2022 y cialé inant tl 2023
N sada ai 28 de jené iel stat la senteda generela di Hosianna tla sala di Jëuni de Sëlva. Sun l orden dl di l rendicont dl’atività, i numeri dl bilanz y la veles dl cunsëi nuef. Da dedò ie la lia jita a maië deberieda da cëina. Per l ann che vën iel udù dant n’atività drët rica per abelì cërta manife­ stazions. I Hosianna chier al mumënt jëuni y jëunes che ëssa legrëza de cianté pea y suné l bas o la chitara.


Julia Lardschneider

L articul tla edizion nueva de ncuei, ...
media/k2/galleries/22510/thumbs/20230202_Kompatscher_Meloni_Achammer2.jpg
03 de fauré 2023

Mësa de laur

La premier Meloni á dé le bëgnodü a Kompatscher y Achammer
Inier s’á la premier Meloni tut n’ora de tëmp te Palazzo Chigi por ascuté sö le presidënt dla Provinzia dl Tirol dl Süd Arno Kompatscher y le surastant SVP Philipp Achammer. I temesc plü importanc á atoché la rofata y la valorisaziun dles competënzes autonomistiches dla Provinzia de Balsan, y ince i efec dla Autonomia desferenziada dles Regiuns tla Talia – clamada insciö y atualmënter al ordiin dl de dla gran politica a Roma. Tut pert al’incuntada á ince le minister dl’agricoltlra Francesco ...
media/k2/galleries/22474/thumbs/5_3.2.23_web.jpg
03 de fauré 2023

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/22478/thumbs/foto_web.jpg
03 de fauré 2023

Na ciaculeda cun Manuel Dellago, mpreditëur de Urtijëi

Dancà y da na pert
Pudëis’a Ve prejenté n curt?
Manuel Dellago Son Manuel Dellago, de 47 ani y vive a Urtijëi, son da La Sëlva y son patron de na cësa che dà d’albierch. Sambën éi fat la scola de ublianza a Urtijëi y da dedò ovi cris ora de fé la scola taliana per mestieres tla hotelaria a Maran.

Cie ëis’a fat do avëi finà la scola?

Do avëi finà de studië sons jit ncantëur per l mond a lauré ti restauranc, sambën coche ciulier. L fova ani scialdi nteressant ajache éi abù l mesun de jì n doi ani tla Franzia, n ann ...
media/k2/galleries/22477/thumbs/aiut-alpin-dolomites-costa-denis-89_web.jpg
03 de fauré 2023

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Ai 23 de jené iel stat un n ntervënt tla Ladinia per l Aiut Alpin Dolomites, canche la Crëusc Blancia à menà adalerch tla sënta a Puntives n ël de 48 ani cun problems al cuer. L dutor l à stabilisà y l ël ie unì menà cun l joler tl spedel de Bulsan per d’autri ejams.
Ai 24 de jené àn cherdà l Aiut Alpin a San Ciascian per n suspet de ictus, a La Ila per n ël cun problems al cuer y a Badia per n ël de 77 ani cun na sangheda al cë. Duc ie unii menei cun l joler te spedel.
Ai 25 de jené de plu ...
media/k2/galleries/22503/thumbs/Schermata_2023-02-02_alle_11.18.11.jpg
02 de fauré 2023

La popolazion de Fascia se smendra ence chest an

L bilanz del 2022 rua a 9910 e l moscia etres 46 sentadins de manco. La families à na media de 2,26 componenc e l 5,53% di sentadins i é foresć.
L smendrament demografich va inant an do an ence te Fascia. Dal numer più aut arjont del 2015 con passa 10.100 sentadins, se é jic endò de beleche 200 persones. Dai dac che, desche ogne an, ne vegn sporc dai responsaboi di ofizies anagrafics de duc i Comuns de Fascia, che rengrazion de cher, se veit che l an 2022 se à serà su col numer de 9910 sentadins, 46 de manco respet al an dant.

Su La Usc stampèda de vender ai 3 de jené se pel veder i dac comun per comun, de autra curiositèdes e inom e ...
media/k2/galleries/22502/thumbs/WhatsApp_Image_2023-01-30_at_19.46.25.jpg
02 de fauré 2023

Farina de sauches e schiussènes sora desch

Con la fin de jené la Union Europeèna à autorisà la comerzialisazion de insec e de prodoc con farines. La etichetes sui prodoc cogn esser chières.
Magnèr insec, la neva più comentèda de chisc ultimes tempes, é doventèda realtà. Dai 24 de jené la Union Europeèna à autorisà definitivamenter la comerzialisazion de prodoc con farina de sauch (Acheta Domesticus) e dai 26 de jené l é jit en doura ence l regolament che autorisea la comerzialisazion de la schiussènes de la farina mendra (Alphitobius diaperinus) congelèdes, te pèsta, secèdes e en polver.
L’autorisazion de la Union Europeèna al consum de insec à soscedà desvaliva posizions anter i ...
media/k2/galleries/22494/thumbs/Hockey_Fascia_gregn.jpg
02 de fauré 2023

I Falcons su la bona strèda per i playoff

No sarà sorì vadagnèr i pre-playoff, ma l Fascia vel se regalèr l ensomech che no parea possibol. Dessema tel Giron A ence l Gherdena; Cortina pel venjer l Master Round.
No la é fenida, fin canche no la é fenida, se podessa dir. L Fascia chest an no à abù n campionat da marevea, per endèna, ma tel moment che conta l somea aer troà la giusta motivazion per despassèr vèlch limit tecnich de la squadra e se vadagnèr n travert da ensomech, n ensomech che se chiama playoff. Ma la strèda é amò longia.
Serèda su la classifica al 13° post su 15 tel Preliminary Round e metuda ite con 0 ponts tel Giron de calificazion ai pre-playoff A (con autra squadres che enveze aea jà ...
media/k2/galleries/22413/thumbs/man-holding-cup-coffee_web.jpg
02 de fauré 2023

Fora de ca

Se ra setemana pasada on scrito algo de ‘l averbio inze, sta ota pason a fora. Par anpezan ‘l é un grun de dite, de locuzios. Se pó śì fora o śì de fora, ma anche śì defora, o pi infora. Se và fora par Cadore, ma anche fora par r’Austria, o pi indalonśe ancora. Se un ‘l é fora, vó dì che ‘l é un maturlo, ma fosc ‘l é meo dì fora de oula. Ese fora in son valadì ese drio a morì. Bicià fora ‘l é de ra piantes, pichesee de ousciuda. Bete fora o contà fora vó dì ciacolà, portà calche noa, da dì fora ...
media/k2/galleries/22491/thumbs/sevilla_gstc.jpg
02 de fauré 2023

Zertificaziuns de sostenibilité: »at de coraje« o stöp vërt ti edli?

Tl monn él passa 150 mersces de »turism sostenibl«. Dëideres o él ma »stöp vërt« ti edli? La Cooperativa Turistica Al Plan/San Martin y chëra dl’Alta Badia á ciafé la zertificaziun GSTC, che toca pro les plü serioses, mo descëda ince domandes scomotes. Le diretur dla CT d’Al Plan Carlo Runggaldier dij che se lascé zertifiché é "n at de coraje"
Le borjú dla sostenibilité. Le numer de porsones che ó fá na vacanza sostenibla crësc tres deplü. De conseguënza é ince nasciüdes n gröm de mersces de sostenibilité turistica: al n’é passa 150 sura döt le monn. Valch é serioses, d’atres manco, ciamó d’atres ma n marcé. La merscia de sostenibilité GSTC (Global Soustainable Tourism Council) – che Al Plan/San Martin á arjunt dan dui agn y l’Alta Badia l’ann passé, vëgn aratada ince da critics pro chëres plü serioses. Cheriada ...
media/k2/galleries/22409/thumbs/Pistabob20220223_131804_web.jpg
02 de fauré 2023

Ra vosc de el Comun de Anpezo

»Ancuoi, mercui ai 18 de jenaro del 2023, ‘l é un di da segnà sul lunario de ra storia de Anpezo, parcé che i dajon sodisfazion a dute chi zitadis che speta da anes de vede danoo ra pista da bob de Ronco, sarada dal 2008« – ‘l à dito Sefano Ghezze Ghezo, loudaduó de comun. »Da chesta conferenza vien algo de bon. Ades speton ra ultima cartes. Dapò vedaron scomenzà i laore. Ra nostra aministrazion r’à acaro de fei sto laoro, me sà bel chesto projeto, che el rispeta ‘l anbiente de chi luoghe, agnó ...