media/k2/galleries/12771/thumbs/Lucia_Dellagiacoma_studie.jpg
31 de mei 2020

Stèr miec per didèr chi che aon vejin: la "medejina per i caregivers"

Lucia Dellagiacoma, caposala de la infermieres sul teritorie de Fascia, à arjont n master su la reduzion del stress te la persones che vèrda via familiares con demenza.
Lucia Dellagiacoma dal Malghèr la é infermiera da 35 egn, la é caposala de l’assistenza teritoriala te Fascia, n post de gran empegn e responsabilità, apede chest l’à familia e ence n refuge de familia, na atività olache canche la pel la dèsc na man. Enceben dut chest, enstadì l’à arjont n master con n projet pilota  su la reduzion del stress te la persones che vèrda via familiares con demenza.

Ge aon domanà che la ne conte.

É fat n master de prum livel en medejina complementara, n setor ...
media/k2/galleries/12768/thumbs/quiz_loistrebo.jpg
31 de mei 2020

Stomat "Nosta storia y nosta jënt" – Nr. 9

I imparun de nü y renfrescun nostes conescënzes te nostes ciases y families cun aurela cörta y n passatëmp plajor. Les respostes gnará publicades tla ediziun de La Usc di Ladins te otedé y ince sön chësc sit www.lausc.it – olache le jüch jará inant cun le Stomat nr. 10
Les domandes nöies dl Quiz Nr. 9

1) Ci te dij pa l’inom Verena von Stuben?
2) Ci ó pa dí "borjöla"?
3) Olá êl pa da n tëmp n garber?
4) I capuzineri petlâ dandaía smalz. Ci dêi pa ca lassura? 
5) Tan vedla é pa la stlopetara d’Al Plan?
6) Mareo tin dui primac söla litra dles gran ciampanes. Öna é alaleria sön n col, l’atra sön n ciampaní? Olá pa, tan pësa pa les döes ciampanes?
7) Ci artist conesciü de Badia é pa jü a sté foran Bayern y nes á lascé dan da n ann?
8) Che ê pa Lipo dai orghi?
9) Tan ...
media/k2/galleries/122/thumbs/2a057285e93e1a616839455dd9c41475.jpg
29 de mei 2020

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/12763/thumbs/sasdlacrusc_cuertl.jpg
31 de mei 2020

Le "Sas dla Crusc 2019" é chiló

La Cronica dla Val Badia, dada fora dala Uniun Ladins Val Badia, é indó danman, cun n gröm de fac y avenimënc sozedüs ti paisc de nosta valada
Pici y gragn s’la inconforta tres indó da podëi platerné tla cronica dla Val Badia y ince en chësta aisciöda éra tan inant! I cronisć á rové da scrí, le letorat é porté a fin, la grafica stimenëia y le Sas dla Crusc 2019 é stampé!
I savun che tröc aspeta ert, porchël metará man i colaboradus dla Uniun di Ladins da porté fora le Sas dla Crusc 2019 te ostes ciases dala proscima edema inant. En chësc ann él ince sté (y é dötaurela ciamó) poscibl da comané la cronica tres Facebook sön la plata dla ...
media/k2/galleries/12756/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.51.14.jpg
31 de mei 2020

Ra radio par i Ladis

Un gran laoro, fato da anes, par fei conosce ra parlada, ra storia, ra cultura de chesta vales. Una bonora intiera a contà de i zento ane de ra bandiera verde, bianca e zeleste
Tropa otes no śon adora a capì ce na fortuna che ón in Anpezo de aé na radio nostra, intendo dì Radio Cortina.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12753/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.32.34.jpg
31 de mei 2020

Bandiera ladina, identité e globalisazion

Ulà ele dute chële bandiere che l eva sté taché fora per le referendum del 2007?
Sto ann toma i 100 agn da cánche l'é nasciuda de la bandiera ladina. Enchëstadì m'é tomé ite na picola consciderazion.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12770/thumbs/Dolomyth_Comitat.jpg
30 de mei 2020

DoloMyths Run, se vedon del 2021

La burta neva che se se spetèa é stata ofizialisèda: l gran event sportif fascian l'é stat sburlà de n an.
Desche duta la manifestazions sportives, e no, che bina ensema n muion de jent, ence l maor event de corsa agonistica te Fascia l'à cognù zeder al Covid-19 e a la normes de prevenzion leèdes al virus. Nesciun travert sun Crepa Neigra per l Vertical, nia zig-zag su per la sforcela de Pordoi per la Skyrace, nia roda ladina d'intorn l Sela per l'Ultra Trail. Ai 20 de mé l'é stat publicà su Youtube, e portà coscita ence su la piates di social Facebook e Instagram ofizièles de l'event, n filmat ...
media/k2/galleries/12767/thumbs/Screenshot_2020-05-30_11.48.44.jpg
30 de mei 2020

Ponc de ududa

Ponc de ududa mustrei su dal Lizeum d’Ert Cademia y dala Scola prufesciunela per l artejanat artistich de Urtijëi. N ressumé de lëures y proiec fac via per l ann de scola. Da udëi mo nchin a n dumënia ai 31 de mei. L ne n’ie nia stat n ann de scola coche n auter, chël da chëst ann, davia che per gauja dl coronavirus àn messù stlù la scoles passa trëi mënsc dant. Truep proiec ie nsci restei a mesa streda, nia stluc ju defin, truepa prejentazions – tlo y oradecà – ne n’à nia pudù unì fates. N à ...
media/k2/galleries/12766/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-30_um_11.43.36.jpg
30 de mei 2020

Impëgn volontar por l’assistënza da d'isté: Partezipaziun nezesciara

Ince sce al é la crisa Corona él ofertes da d'isté por mituns y jogn. Mo al n’é nia assá personal. L'assessur Achammer y l'assessur Alfreider spera che al sides porsones volontares danter le personal
Te n valgönes edemes scomëncel les önesc edemes de vacanzes da d'isté por mituns y mitans, jogn y jones. Scebëgn che al é la crisa Corona él assoziaziuns y uniuns d'ütl publich che mët a jí, en colaboraziun cun cotan de Comuns, ofertes desvalies d'assistënza da d'isté. L'obietif é chël da ester bogn da garantí plü co mai l'assistënza ai mituns de geniturs che mëss lauré tratan le tëmp de vacanza.
Mo l'organisaziun é döt ater co scëmpla porvia dla situaziun d'emergënza Corona. ...
media/k2/galleries/12765/thumbs/Screenshot_2020-05-30_11.34.31.jpg
30 de mei 2020

I capuzineri dala varëtes

Ti prim cin’-sies dejeneies dl Nuefcënt se lecòrden coche via per l’ena dan Pasca de Mei univa a pe ite per nosta valeda, tlaman te uni cësa, i capuzineri di cunvënc de Tluses, per nëus mëndres cunesciui coche i capuzineri dala varëtes. I ova scumencià a jì a petlé, do che ala fin dl 1800 ova la gran eghes per plu iedesc (tl 1882–1885–1888 – 1893 y dantaldut ai 9 de agost dl 1921) zarà nce a Tluses cëses y puenc, dlutian la pertes plu basses, nsci che nce la dlieja y i cunvënc ntëurvia fova n ...
media/k2/galleries/12762/thumbs/intervista.jpg
30 de mei 2020

Zoruch dai USA: mo ci traina!

La jona Bettina Grünfelder d’Al Plan é stada por val’ mëisc tl’America y ti é sciampada al "lockdown" talian, mo da gní zoruch éra stada döra. Süa esperiënza
Jí tl’America é forsc le some de tröc jogn. En chësc ann ti ára toché a Bettina Grünfelder d’Al Plan, che é piada ia de forá por jí impröma tl Canada y spo jö ti USA. Zënza orëi, ti éra insciö sciampada a döt le patatrac che é salté fora tla Talia por gauja dl coronavirus: degun "lockdown", degun bombardamënt mediatich y social-mediatich sön le Covid. Le virus é sambëgn ince rové laía, mo les mosöres ne n’é nia stades tan rigoroses, sciöche ara cunta. Ai pröms de ma éra spo piada zoruch y le ...
media/k2/galleries/12755/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.51.07.jpg
30 de mei 2020

Gramarzé par chel che fajé

Un outro donatio par ra benemerita asociazion de ra Crosc bianca; chesto el rua da ra istituzion pi vecia del paes
Da ra Regoles d'Anpezo rua 15mile euro par ra sezion de ra Crosc bianca, par i dì gramarzé del laoro che chesta asociazion ra fesc par duta ra comunità, fata da ra śente del paes e da i foreste.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12752/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.33.02.jpg
30 de mei 2020

Scolabus e mensa: el Comun lascia su i paiamenc a le fameie

I servisc no i eva plù stei fac a gauja del lockdown
El lockdown a gauja del Coronavirus per le scole l eva scomencé bele ai 23 de fauré. I tosac i eva a cesa per le vacánze da carlescé cánche l alarm e i prumsc de la pandemia piada via da la Cina i ruáva tres plù damprò.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12754/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.51.00.jpg
29 de mei 2020

Un an depì par i Mondiai de schie

Ra và meo par ra marescia, ma ades 'l é festide par i Mondiai de schie: par ese segure che duto vade polito, i à domandà de i fei de marzo del 2022. Ra Fis ra dijarà ra soa el 1 de luio. Inze 'l paes 'l é manco marade e ades se varda a ra stajon che rua
Sta marescia Covid-19 r'é drio a pasà, anche inze 'l paes de Anpezo, ma ra lascia 'na coda negra.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12751/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.32.45.jpg
29 de mei 2020

En ascensor per la Cesa de Comun

L intervent pensé per l abatiment de le bariere architetoniche
De laoré fora la Cesa de Comun se n descor da agn. Velche ensomiáva che assa podù pié via cánche, ntel 2008, l'enlouta aministrazion Pezzei l'ava destiné e metù da pert 1 milion de euro encassei grazie a na pere­cuazion conzeduda su na śona de la lotizazion dea Precumon per ie mudé la destinazion da alberghier a residenzial.

Deplù te la edizion dl 29 de mei
media/k2/galleries/12749/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
29 de mei 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 29 de mei
Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 29.05. nchin n vënderdi ai 05.06. ie chëla de Sëlva, tel. 0471 795142 o 333 1776615 (davierta dala 8:30 - 12:30).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 29 de ma dales 19:00 al vëndres ai 5 de jügn ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471/830237.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 30.05. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 01.06. dala ...
media/k2/galleries/12748/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.22.40.jpg
29 de mei 2020

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/12747/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_09.20.35.jpg
29 de mei 2020

Stefano Bernard 'Napoli' da Penìa

Dancà y da na pert
Ben troà Stefano, scomenzone con na curta prejentazion?
N bel salut a duc, son Stefano Bernard, nasciù del '59 e son da Penìa. Me peisse che i me cognosce te duta la val, soraldut desche Napoli, ence per mie lurier. Gé é lurà per 33 egn te la Coprativa de Sèn Jan desche raprejentant fora per i hotìe, i bares, i restoranc e i refuges.

Co éla pa che i te disc Napoli?

Mie père del '44-'45 l'era a Cassino desche tradutor de la Wehrmacht e enlouta l'à cogno­sciù mia mère che la vegnìa da vejin Roma ...
media/k2/galleries/12743/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_08.44.55.jpg
29 de mei 2020

Se i Mondiai i sbrissa iaro

Comentar de pruma
Darè cuater candidature jude a voit, ntel 2016 Anpezo l à vinto l'orga­nizazion dei mondiai de schi del 2021, e oramai chela ocajion pi ote parduda la someava davero davijin. I atlec i sentiva bele l odor de le medaie, impiantisć e hotelier chel dei soldi che che sarave ruà, finamai na part dei laor che i vari politici i ava imprometù i eva stai finii o almanco scomenzei: se cioleva via lifc vege per n fà de pi moderni, se injignava nuove piste, se comedvaa e se slargiava le strade. Ma de ...
media/k2/galleries/12761/thumbs/foto_sierologics.jpg
28 de mei 2020

Test sierologics per 2.111 sentadins

L’é tacà ite chisc dis l screening endrezà dal Comun general col prelief del sanch. Prest ence l’analisa volontèra col tampon da man de la Provinzia.
En dut 2.111 persones se à scrit ite ai test sierologics endrezé dal Comun general de Fascia adum coi Comuns de Mazin, Sèn Jan, Soraga e Moena. A chisc test podea se enscinuèr tant sentadins che no residenc e duc chi che à più che 14 egn.

A Mazin se à scrit ite 255 persones, tel Comun de Sèn Jan se à metù dant 1145 jent, a Soraga se à enscinuà 211 persones e a Moena 500.

Se trata de test sierologics col prelief del sanch, fidaboi e recognosciui, che l Consei de la Sanità del Comun general de ...