media/k2/galleries/22462/thumbs/IMG_3841.jpg
01 de fauré 2023

Prigo de na aisciöda cialdina

Por salvé ciamó ci che vá da salvé, fej la Staziun Forestala l’apel da lauré sö i lëgns atocá dal arlogn y da i mené demez (fora de bosch altamo) dan la fin d’aurí
Por aurí–ma él preodü, cun na aisciöda cialdina, che i chefri jogn jora fora da sües coes do la sajun da d’invern. I pici arlogns se chir spo so alberch y post de reproduziun tla scorza pro i lëgns sagns plü daimpró. I pici chefri pó joré fora a na temperatöra minima de chi 15–16 degrá. Chi trëi iadi pó tla bona sajun joré fora coades nöies.
media/k2/galleries/22460/thumbs/Enzo_Molinari_Carabinieres_Ciavaleis.jpg
01 de fauré 2023

Te Fascia na gran operazion antidroga

I Carabinieres de Ciavaleis à documentà anter l 2020 e l 2022 più che mile episodies de spacio. L é stat serà n bar e ordenà 14 mesures cautelères.
I spacèa ti bares e perscin tel bosch per no se fèr veder. I comprèa la droga jun Busan e i la portèa te Fascia, magari compagné dal fi de mendra età.

Les é jites inant per doi egn la enrescides di Carabinieres de Ciavaleis col didament de la Forzes del Orden del teritorie e del Nucelo CC cinofili de Laives per ruèr en mèrtesc ai 31 de jené a la maxi operazion antidroga »Sciamano 2« che l é l seghit de chela envièda via del 2018. Chesta operazion à consentì de troèr fora na rei de spacio ativa ...
media/k2/galleries/122/thumbs/bd7e4ce6fe63559fe7f02f872926d827.jpg
07 de mei 2021

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/22461/thumbs/Bildschirmfoto_2023-02-01_um_15.59.12.jpg
01 de fauré 2023

Gherdëina y Val Badia d’or

Resultac dl slalom lerch FIS per jëuni y jëunes sot ai 21 ani sun l purtoi da Bulacia sun Mont de Sëuc

N dumënia ai 29 de jené à l schi club dla Mont de Sëuc metù a jì na garejeda FIS junior de slalom lerch, che vel per la tlassifica dl Marlene Cup, na cumpetizion per jëuni y jëunes sot ai 21 ani. Pra chësta garejedes àl fat pea i y la miëures de Südtirol y nce da oradeca, perchël na garejeda drët nternaziunela.

L articul tla edizion nueva de doduman vënderdi ai 3 de fauré de La Usc di Ladins.

Ndumëniaai29dejenéàlschi club dla Mont de Sëuc metù a jì na ...

media/k2/galleries/22435/thumbs/1929_veia_ferata_Pardac.jpg
01 de fauré 2023

Transdolomites: ge vel investir sul trasport publich

La sociazion, vidèda dal president Massimo Girardi che é stat reconfermà, à chiamà ite la radunanza di sozi per prejentèr la scomenzadives del nef an.
La sociazion Transdolomites à chiamà ite a Cembra ai 18 de jené la radunanza di sozi, n moment emportant per meter dant l’atività fata via per l 2022 e chela en program per chest nef an.

L an tanche passà l é stat rich de evenc e de vèresc inant per chel che vèrda i studies su la ferata. En particolèr chel svizer che à fat na valutazion del coleament anter Trent e Penìa e che é stat prejentà a Ciavaleis ai 28 de november e a Trent ai 29.

»I convegnes endrezé via per l’aisciuda e l uton – à dit l ...
media/k2/galleries/22459/thumbs/Bildschirmfoto_2023-02-01_um_13.27.56.jpg
01 de fauré 2023

Vandalism a Urtijëi

Dala nuet da merdi a mierculdi iel stat n at de vandalism tl zënter de Urtijëi
Coche bele repurtà tl'ultima edizion de La Usc di Ladins ie l zënter de Urtijëi unì abelì cun scultures de dlacia. Chëstes ie deventedes n'atrazion per la jënt da tlo y da oradecà. Ma la nuet passeda iel suzedù zeche de grief. Na pert dla scultura dla gondula de Unieja ie unida desdruda. L Chemun de Urtijëi cëla śën nrescì do chi che à abù la gauja cun l aiut dla video cameres dl luech.

JL
media/k2/galleries/22412/thumbs/bell-counter-service-with-hand-ring-bell_web.jpg
01 de fauré 2023

Un pearguó da un forminanto

Ce un bateboi che ‘l é soutà fora, par ‘l hotel Miramonti in Anpezo, che i à sarà. Duto ‘l é nasciù da un foresto, ruà ca in vacanza, inze chel hotel, chi dis da Nadà e el prin de ‘l an, che ‘l à fato moe ‘na denunzia. L é ruà i ponpiere, de el comando da Belun, che i à scrito śo duto chel che, par lore, śia ben o manco, inze chel vecio hotel. Dapò ‘l é stà ra prefetura a ciapà par man chera cartes, che dapò à moesc el capocomun de Anpezo. Coscita Gianluca Lorenzi ‘l à abù da bete fora ‘l ordin ...
media/k2/galleries/22408/thumbs/Conferenzaservizibob18gennaio2023_web.jpg
01 de fauré 2023

Dute aduna par ra pista Eugenio Monti

Con chesto an 2023 sarae da vede i laore che scomenza, da ra fei su noa. Par ades i petà śo chera vecia, sarada da chinesc ane. El projeto ‘l é deboto pronto, par scomenzà a lourà d’istade. Ca de doi ane ra prima gares, in vea de ra Olimpiades 2026
Co sto mes de febraro sarae da vede scomenzà i laore, intrà Ronco e Ciadelverzo, par ra pista da bob Eugenio Monti. Par intanto i arae da scomenzà a desfei chera vecia, ma no del duto, parcé che algo ‘l à da vanzà. Chesto i à dito ai 18 de jenaro, canche el comisario de governo Luigivalerio Sant’Andrea ‘l à ciamà ra conferenza de servizie decisoria, con duta ra aministrazios e ra istituzios che à da dì ra soa, su chel projeto.  (MDM)

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l ...
media/k2/galleries/22405/thumbs/MadonnaDifesa2023_web.jpg
01 de fauré 2023

Un voto da pi de siezento ane. Ra paroles de el vescovo

A ra fin de ra mesa el vescovo Renato el m’à dito alcuanta paroles: »Chesto voto ‘l é conpain de el voto de Dio ves de nos, parcé che anche Dio el m’à inprometù algo, donca con chesto i respondon. El fajon parcé che in Maria vedon ra cura, ra protezion de el Signor. Maria r’é mare par duta chesta comunità, chesta val. De ste tenpe vien da pensà sora a ra gueres, a i cridore, a ra śente che padisce par chesto. Nos voron che con chesto voto el deente promesa de Dio e de pasc par dute, che podone ...
media/k2/galleries/22456/thumbs/inzident_corvara.jpg
01 de fauré 2023

Corvara: inzidënt tla nöt, jonn tla reanimaziun

Püch dan les 3 de nöt á l’Aiüt Alpinisć Alta Badia messü jí por n inzidënt cun liösa a motor. N jonn dl post s’á fat bindebó me
La cherdada por l’Aiüt Alpinisć Alta Badia y ince por i Stüdafüch da Corvara sciöche suport é gnüda avisa chësc mercui al 1. de forá dales 2:55 da doman. I socoridus á messü jí söinsom le lift de "Costoratta" a Corvara, olache döes porsones á albü n inzidënt cun la liösa a motor. Sciöche le surastant dl Aiüt Alpinisć Fabian Oberbacher nes á dit, ê les döes porsones jüdes cun la liösa a motor fora de pista, bonamënter por passé da na pista al’atra. Da passé ái trat n pice salt, á pordü le ...
media/k2/galleries/22457/thumbs/foto_comun_badia.jpg
01 de fauré 2023

De IMI y lege urbanistica

Bele ala fin de jená á le Comun de Badia cherdé ite le Consëi por la pröma sentada dl ann por aprové, danterlater, le regolamënt y les alicuotes dla cuta imobiliara IMI y por dé n arat sön les integraziuns provinziales sön la lege urbanistica
La pröma sentada dl 2023 dl Consëi de Comun de Badia é garatada le mertesc ai 31 de jená. Anter la fin dl mëis jôra debojëgn da tó dezijiuns importantes, en particolar por ci che reverda la cuta imobiliara IMI y da dé n arat sön deplü integraziuns provinziales ales »Linies guida natöra y contrada tl Südtirol«, tanco la lege urbanistica nöia. Propi chësc punt á descedé na discusciun plü ampla, cun deplü aconsiadus che ne ê nia aüna da les aprové. En particolar á l'assessuria al turism Elide ...
media/k2/galleries/22454/thumbs/weisses_kreuz_klausen__haw5985.jpg
31 de jené 2023

Sorvisc zivil: ince indô iniann 370 posć

La Junta provinziala da Balsan á aproé le plann di sorvisc zivii por le 2023. Ince en chësc ann él indô a desposiziun 150 posć tl sorvisc zivil provinzial, 100 tl sorvisc sozial provinzial y 120 por ativités acompagnatores ales vacanzes dla jonëza
Jogn y manco jogn á ince tl 2023 la poscibilité da fá sorvisc volontars. La Junta provinziala á aproé les desposiziuns basa por i sorvisc zivii de chësc ann.

Sorvisc zivil volontar
Por n post söi 150 posć a desposiziun tl sorvisc zivil provinzial pó se candidé tl ann 2023/24 jogn y jones dai 18 ai 28 agn. Le sorvisc pó doré dai 8 ai 12 mëisc. I volontars pëia do na recompensaziun por les spëises de 450,00 euro. I ciamps d’aziun vá dal sozio-sanitar al sozial, y arjunj ince le laur cun la jonëza, ...
media/k2/galleries/22453/thumbs/staziun_judeciareja.jpg
31 de jené 2023

Le fön á soflé ince tla Val Badia

En lönesc sëra á le vënt dl fön porté les temperatöres te cört tëmp sura nul. Le mëis de jená é tl Südtirol en general sté massa cialdin, dij le sorvisc meteorologich dla Provinzia
Le vënt cialdin dl fön ne n’é te val’ posć dla provinzia de Südtirol nia na rarité. Atramënter ti paisc dla Val Badia, olache al vëgn dant plülere dainré, cis d’invern. En lönesc sëra ésera indô n iade stada tan inant. N pü’ te döta la Val Badia á le vënt á metü man da soflé dan les 7 da sëra y atira l’án ince sintí sön les temperatöres. Da -5 cina -6 gra de frëit, éson passá te püch plü co n’ora a +2 cina 3 gra de cialt. Le vënt á ciamó soflé sterch cina do les 11 da sëra, portan alüsc ince n ...
media/k2/galleries/22434/thumbs/spetacol_jogolaria_Poppi.jpg
31 de jené 2023

»Che volesseto far da gran?«

N projet per veder coche i joegn veit sie davegnir e coche i vèrda al lurier, metan a confront chi de n’outa e chi de anchecondì.
»Che volesseto far da gran?« Cotante de oute noi bec se aon sentù far chesta domana?

Più se cresc e più se cogn troar na responeta; me n é adat soraldut te le ultime setemane, canche col scomenzar de jené me n’é ascort che chest an son coscrita…18 egn, son prest madura! 

Amò n an e po rua la seconda gran cernia de mia vita per chel che revarda mie studies e mie davegnir: fae o no fae l’università? Se la fae, coluna? Pian pian duc ruon a chest moment n muie emportant de nosc percors envers l ...
media/k2/galleries/22452/thumbs/Bildschirmfoto_2023-01-31_um_13.45.17.jpg
31 de jené 2023

Te Sëlva na cësa sot a scunanza

La cësa Col da Lech te Sëlva, fata su ti ani 1939/1940, ie n ejëmpl dl muvimënt artistich architetonich dl razionalism. La ie unida fata su dal architet dl modernism post-viera Armando Ronca
Ncuei merdi ai 31 de jené iel unì dat pro la dumanda tla Provinzia de mëter chësta cësa sot a scunanza storich-artistica. Chësta scumenciadiva uel stravardé architetura fata nchin tl 20ejim secul.

Deplù tla edizion de n vënderdi ai 3 de fauré de La Usc di Ladins.

Julia Lardschneider
media/k2/galleries/22411/thumbs/front-view-fireless-candles-black_web.jpg
31 de jené 2023

Bon viaśo Roberto

In Anpezo se pianśe par Roberto Fassina, che ‘l é morto de 72 ane. Chesto on ‘l ea ben conosciù par el laoro de ra so familia, ‘na botega de sarvije, ma pichesee par duto chel che ‘l à fato inze sto paes, par ra nostra comunità, par el sport. Fassina ‘l ea un vorentio de ra Crosc bianca de Anpezo, un laoro che ‘l à fato par tredesc ane a ra longa; de chiste, cuatro da capo sezion.

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper
media/k2/galleries/22407/thumbs/TendaCroceBiancadonoCortinabancaMassimoAntonelli2_web.jpg
31 de jené 2023

Par dià ra asociazios

Pi de 600 mile euro de Cortinabanca par dià el laoro fato inze ra nostra comunitas
Par chesto an 2023 Cortinabanca ra dà fora èi de 600 mile euro, che i ruarà a pi de dojento asociazios, che laora inze ra vales e i paesc de ra provinzia de Belun, agnó che rua ra banca. Sto an i dà fora doa otes tanto, i sod che i aea betù ‘l an pasà: chesto ‘l é el segn de cuanto che ra banca r’é leada con chesta tera e con chesta śente, fin dal 1894.

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper
media/k2/galleries/22401/thumbs/parcometri_reba_web.jpg
31 de jené 2023

Enstalei a Reba i nuos parcometri

Tarife arbassade, abonamenc e agevolazion per residenc e ativité comerciai. Su internet i modui per i damané. »Baby pass« per le neo mame
Basta mossei jì a se cherì monëde da euro o da 50 centejimi per paié el postegio de la machina sa na Reba. Enchëstadì defati i é stei enstalei sun duc i parchegi i nuos parcometri »contact less«. En laour, spiega el Capocomun Leandro Grones, «che s’a mossù fè per impojizion de na norma nazionala per perveiga l obligo de avei parcometri che empermët el paiament ence con le cherte de credito«.

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper
media/k2/galleries/22455/thumbs/schiclub1.jpg
31 de jené 2023

Matthias y Damian indô d'or

Matthias á davagné trëi gares sön trëi y so fre Damian é rové le secundo iade sön le podest. Cun i bugn resultac arjunc l'ultima domënia sön le Klausberg, s'á le Schiclub d'Al Plan mirité da rové indô n iade sön le podest, chësc iade al secundo post 
Sön le Klausberg, te Ahrntal, sön na pista scialdi sfadiosa y dlaciada, él gnü organisé en domënia ai 29 de jená le secundo slalom por les categories Baby i Cuccioli. I atlec y les atletes dl Schiclub d'Al Plan s'á ince en chësta ota alzé fora, fajon de bugn resultac y portan le Club al secundo post tla classifica dles scuadres. Medaies d'or indô por i dui fredesc d'Al Plan Matthias y Damian Winkler. Matthias á cina sëgn davagné trëi gares sön trëi, Damian é rové en domënia por le secundo iade ...
media/k2/galleries/22451/thumbs/Bildschirmfoto_2023-01-30_um_17.47.36.jpg
30 de jené 2023

Na lista de referimënt nueva per l Artejanat Artistich

I cumëmbri dla Lia dl Artejanat Artistich de Gherdëina à nce chëst ann giapà la lista nueva. I priejes cunsiei de scultëures, de chi che zipla do y de chi che depënj àn messù auzé. N spera che duc, nce ferlëigheri:es, se tënie a chësta lista, che garantësc n davani da fundamënt y juda nsci che l vënie povester inò do vel' artejan:a jëunn:a
L 2022 unirà dessegur lecurdà per lafestachenovapudùmëterajìn ucajion dla 180.000ejima bola. Ai 12 de lugio òven sun Plaza Stetteneck a Urtijëi metù ite chësta merca, n sëni de garanzia che l pez ie fat al 100% a man.

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

SPM