Manifestazions

media/k2/galleries/25058/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
29 de setember 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 29 de setember 2023
Marcià bio y local
N sada ai 7 de utober danmesdì sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi
La Lia per Natura y Usanzes mët a jì n sada ai 7 de utober, dala nuef danmesdì inant, l marcià bio y local sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi. Pra i stonc uniràl pità spëises y prudoc bio y di paures da tlo, coche craut fat nstës, sofc, café, té y vin, pan frësch y dëuciaries fates ncësa. L unirà nce pratà de bona castanies.
La Lia per Natura y Usanzes se ncunforta sun vosc unì!
 
 
Y śën?
...
media/k2/galleries/25057/thumbs/CieCanUla.jpg
29 de setember 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 29 de setember 2023
Referac
02.10.
Artrosa y osteoporosa – vára ince da fá val’ zënza medejines?
Chësc é le titul dl referat cun Pepi Costner, che vëgn tigní en lönesc ai 2 d’otober dales 20:00, te salf de calonia a Corvara. Organisaziun: Consëi de Formaziun Corvara.

04.10.

Dependënza mët man tl’infanzia
»Sucht beginnt im Kindesalter«: referat cun Edmund Senoner dl zënter Bad Bachgart, tl zënter Saj.un a La Ila, en mercui ai 4 d’otober dales 19:30. Le psicologh Edmund Senoner porvará da respogne a chëstes domandes: ci ...
media/k2/galleries/24990/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
22 de setember 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 22 de setember 2023
»Fitnesslandia« – altonn 2023
La Uniun Sport La Ila mët a jí chësc altonn n program de cursc cun ativités desvalies te palestra y nodadoia, por pici y gragn
Ginastica t’ega, nodé, balé, yoga, ginastica pre–schi, ativités motories y ginastica funzionala. Döt chësc fej pert dl program »Fitness­landia«, che la US La Ila mët a jí chësc altonn.
I cursc é ponsá por pici y gragn, cun ativités che vëgn desfirades te palestra y ince te nodadoia. Les iscri­ziuns pón fá ma online sön la plata ...
media/k2/galleries/24989/thumbs/CieCanUla.jpg
15 de setember 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 22 de setember 2023
Segres y Festes
24.09.
Segra de Sëlva pra la 
Utia Ciampac
La festa mët man dala 10:30 cun »Frühschoppen«, dala 14:00 inant saràl mujiga cun Alex Pezzei y bai dla grupa Country Girls.

24.09.

Cianté y soné sön munt
La seria de conzerc sö alalt tla munt se stlüj jö en domënia ai 24 de setëmber pro la ütia Franz Kostner al Vallon sura Corvara cun le duo Paul y Hilda dales 13:30 ales 15:00.

Temp Lede

Atualmënter
Criatività ie devertimënt 
– iscrizions
L KVW Urtijëi mët a jì trëi ancun­tedes de hobby y ...
media/k2/galleries/24890/thumbs/CieCanUla.jpg
15 de setember 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 15 de setember 2023
Referac
15.09.
L’eva coche terapeuta
La Lia dal’Eves de Gherdëina nvieia a n referat cun l referënt Anton Reitinger (presidënt dla cumenanza austriaca per apiterapia), n vënderdi ai 15 de setëmber dala 20:00 tla sala dla mostres tla Cësa di Cungresc de Urtijëi.
16.09.
Cualità y varietà tla terapia dl’eves
La Lia dal’Eves de Gherdëina nvieia a n danmesdì de nfur­mazion cun cunsëies pratics sun co fé prudoc cun la miel, cun l referënt Anton Reitinger: n sada ai 16 de setëmber dala 09:00 tla sala ...
media/k2/galleries/24889/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
15 de setember 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 15 de setember 2023
»Ujöp da Oies« a Bulsan
En gaujion di 20 agn da la santificazion de Sant Ujöp Freinademetz, vegnel reprejenté l teater musical »Ujöp da Oies« a Bulsan
Do l gran suzes dl teater musical »Ujöp da Oies« l ann passé a Oies, garetel sen na reprejentazion foradecà. Tres la colaborazion y con l’aiut dla Co­munanza y dla Consulta Ladina a Bulsan, vegnirà l teater musical porté sun paladina a Bulsan, plu avisa en sabeda ai 23 de setember da les 20:00 tl Waltherhaus.
L toch vegnirà porté dant per ladin, ...
media/k2/galleries/24845/thumbs/CieCanUla.jpg
08 de setember 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 08 de setember 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 09.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 11.09. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 9 y 10 de setëmber él en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 09.09. nchin n vënderdi ai 15.09. ie chëla de Fie, tel. ...
media/k2/galleries/24844/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
08 de setember 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 08 de setember 2023
Terapia dl’eves
La Lia dal’eves Gherdëina nvieia a n referat sun la terapia dl’eves (apiterapia) n vënderdi ai 15 de setëmber dala 20:00 tl self dla mostres te Cësa de Cultura de Urtijëi. N sada ai 16 de setëmber dala 09:00 uniràl rujenà y dat cunsëies sun co fé ju y adurvé la sustanzes dl’eves
Doi ani ie passei da canche on pudù festejé i 100 ani de nosta lia. N chëla ucajion ans ulù mëter a jì danter l auter n bel referat sun l tema dl’apiterapia, che ie purtruep tumà tl’ ega per gauja dl ...
media/k2/galleries/24749/thumbs/CieCanUla.jpg
01 de setember 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 01 de setember 2023
Sport
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.
02.09.
Marcialonga Runnning
Doman sabeda ai 2 de setem­ber l é la 21^ Marcialonga Running Coop. I concorenc pea via da les 16:30 da piaz de Sotegrava a Moena per fèr i 21 km. fin fora Masi de Ciavaleis e l é ence l met de fèr la ...
media/k2/galleries/24748/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
01 de setember 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 01 de setember 2023
Ce planta iel pa?
La Lia Mostra d’Ert–Circolo de Urtijëi à l plajëi de nvië a na sëira de referat cun Iacun Prugger, n juebia, ai 7 de setëmber dala 20:00, tla biblioteca dla Lia Mostra d’Ert
L se trata de na sëira de botanica de plantes da tlo: do na pitla ntroduzion ti cialeràn deberieda a n valguna plantes y n mparerà co les identifiché.
Iacun Prugger à studià botanica a Dispruch y se dà ju cun la flora y fauna de nosc raions, dantaldut nce cun la sortes de plantes che ie da abiné tlo ncantëur.

...
media/k2/galleries/24687/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
25 de agost 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 25 de agost 2023
Gara dla roda »Crono Fanes«
En sabeda ai 9 de setëmber él indô la gara cun roda da munt o E-Bike, da Pederü cina sön Fanes
La gara mët man dales 11:00, cun start dlungia la ütia Pederü. Concorëntes y concorënc pëia ia un al menüt. Al sará categories desvalies (pro la roda da munt do eté, pro la e-bike do pëis). Informaziuns plü menüdes y iscriziuns danfora sön www.eventsdolomites.org o al 327 3698176. L’iscriziun danfora costa 20,00€, da paié ite söl post. Chi che se scrí ite al start paia ...
media/k2/galleries/24686/thumbs/CieCanUla.jpg
25 de agost 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 25 de agost 2023
Mujiga
Uni mierculdi
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, dai 30 de juni inant, for dala 16:30.
20.08.
Conzert Aurea Aetas a Moena
En sabeda ai 26 de aost da les 21:00 te gejia de Sèn Vile a Moena l Ensemble baroch »Aurea Aetas« porta dant l conzert »Telemann a Parigi« con museghes de Telemann, Blavet e ...
media/k2/galleries/24597/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
18 de agost 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 18 de agost 2023
12. Cianté sön Munt da Rina
Chësta domënia ai 20 d’agost él da aldí sön Munt da Rina bëgn 12 cors y la »Böhmische« da Rina
La 12. ediziun dl »Cianté sön Munt da Rina« mët man dales 11:00 cun la santa mëssa abelida dai cors presënc. Dales 12:30 él spo la »Böhmische« da Rina che tëgn conzert, tratan che al é sambëgn la poscibilité da marné o se bëre valch. Dales 2 inant él spo da aldí i cors partezipanc, cun dui toc porom: le cor di mituns y jogn da Rasun, le terzet »A per sorëdl«, le cor di ëi da ...
media/k2/galleries/24598/thumbs/CieCanUla.jpg
18 de agost 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 18 de agost 2023
Cursc
Atualmënter
Jì a ciaval
La scola de jì a ciaval Poza­manigoni meterà a jì n camp sportif per mutons:ans ala fin de agost y ntan l ann de scola uniràl urganisà cursc de jì a ciaval per pitli:es y granc:des. Per info y iscrizions: Alexia 349 8899128.

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La ...
media/k2/galleries/24544/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
11 de agost 2023

Copia di Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 11 de agost 2023
Festa de Santa Maria dal ciüf a La Ila
Le paisc da La Ila se arjigna da organisé la festa de Santa Maria dal ciüf cun na defilada caraterisada dal titul »Sön munt«
En mertesc ai 15 de agost vëgnel tigní la tradizionala festa de »Ferragosto«, che mët man dales 11:30 tl zënter da La Ila. La marëna, cun spezialités ala grilia, polënta y tutres gnará acompagnada dales melodies dla Müjiga da La Ila. Dales 13:00 inant él i platleri dla Val Badia che presentará i bai tradizionai. La defilada ...
media/k2/galleries/24543/thumbs/CieCanUla.jpg
11 de agost 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 11 de agost 2023
Musiga
Uni mierculdi

Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.

15.08.

Mujiga cun l trio Ladinia
L grupa di corni da mont Ladinia sunerà su corni tl raion da jì a pe de Urtijëi, ai 15.08. dala 10:00.

15.08.

Cunzert–The Queen Project
N la sëira dla Gran Santa Maria, ai 15 de agost dala 21:30 inant, sunerà la grupa The Queen Project tl zënter de Urtijëi. Sce l ëssa da vester bur’ tëmp uniràl spustà de n ...
media/k2/galleries/24458/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
04 de agost 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 04 de agost 2023
Cunzert dl’Orchestra Sonoton Gherdëina
L’Orchestra Sonoton Gherdëina nvieia de cuer al cunzert da d’instà n sada ai 12 de agost dala 20:30 y n dumënia ai 13 de agost dala 17:00, for sun Plaza de Chemun te Sëlva
Ntan l cunzert, sot ala direzion mujighela de Alex Designori, puderan scuté su l’opres »L’Arlésienne Suite No.1« de G. Bizet y »Bilder einer Ausstellung« de M. Mussorgsky/M. Ravel. Chertes de ntreda ie da giapé pra la cassa da sëira dala 19:30 inant (de sada) y dala 16:00 inant (de ...
media/k2/galleries/24457/thumbs/CieCanUla.jpg
04 de agost 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 04 de agost 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.08. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 07.08. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 5 y 6 de agost él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

...
media/k2/galleries/24374/thumbs/CieCanUla.jpg
28 de messel 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 28 de messel 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 29.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 31.07. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema dl 29 y 30 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Mar­tin le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

...
media/k2/galleries/24375/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
28 de messel 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 28 de messel 2023
Hyelin Lee te dlijia de Badia
L’orghelista südcoreana sona pro le Festival Badiamusica, en lönesc ai 7 d’agost dales 21:15, te dlijia de Badia
Hyelin Lee é na orghelista jona, nasciüda l’ann 1995 a Seoul tla Corea dl Süd. Iló ára ine metü man le stüde de orghe, che ara á porté inant tla »Musikhochschule« de Stuttgart. Ara é davagnadëssa de de plü pesć. En lönesc ai 7 d’agost dales 21:15 sarára da aldí söl orghe dla dlijia de Badia, olache ara porta dant toc de Georg Muffat (1653 – 1704), Georg ...