Manifestazions

media/k2/galleries/10641/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.27.jpg
16 de agost 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 16 de agost
Mostres
Atualmënter
L »Saslonch« de Vinzenz Senoner
La pitures che reprejentea l Saslonch fates dal artista da Fussel ie da udëi nchin ala fin dl mëns tla Cassa Raiffeisen a S. Cristina.

Atualmënter

»You’ll never walk alone«
Dessënies y pitures de Elisabeth Frei per »Art On 2222« tla utia Rodella sun Jëuf de Sela. La mostra ie da udëi nchin ai 09.09..

Atualmenter
»Mile bechec« a Poza
Te Scola populèra de Poza se pel veder l’esposizion del grop »Mile bechec« da Poza. Averta da les 15:30 a les 19:00, per ...
media/k2/galleries/10545/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.51.jpg
02 de agost 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 2 de agost
10 agn Orchestra Val Badia
Conzert iubilar en vëndres ai 9 d'agost dales 20:30, te dlijia da La Val
Al é recorc de tëmps passá, indere ciamó vis, chi che l'Orchestra Val Badia porta dant tl conzert de iubileum ai 9 d'agost dales 20:30 tla dlijia da La Val. Por le iubileum di 10 agn, na spazirada danterater cun les stëres dla musiga dl siscënt, da Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel cina Johann Sebastian Bach. Da richëza de ornamënc y solenité dl'orchestra d'archëc, ai passaji de gran ...
media/k2/galleries/10544/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.36.jpg
02 de agost 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 2 de agost
Chino
02.08.
Chino de Pardac
Anché da les 21:15 vegn moscià »Il Traditore«. Doman e domenia da la medema ora »Men in Black«, da les 17:00 »Pet's 2«. En lunesc tant da les 17:00 che da les 21:15 »Aladdin« e la dì dò »Edison«. »Spider-man« se pel l veder da les 17:00 e da les 21:15 de mercol 7 e en jebia da sera »Dolor y gloria«.
02/04.08.
Chino de Cianacei
Anché, vender ai 2 de messèl, doman e domenia da les 17:00 vegn moscià »Spider-Man«. Ti medemi dis da les 21:15 se podarà veder »Men in Black: far ...
media/k2/galleries/10508/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
26 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 26 de messel
Al Plan: trëi dis de festa
Dai 2 ai 4 d'agost sarál gran festa a Al Plan. La domënia ince cun la gran defilada dles liëndes
Tl fin dl'edema lunch dal vëndres ai 2 d'agost ala domënia ai 4 á la Musiga d'Al Plan le plajëi da invié a trëi dis de festa cun musiga y alegria, sön plaza dl paiun de paisc. Le vëndres dales 21:00 inant sonará la partyband »The Jam'son«, la sabeda dala medema ora jará sön paladina la »Blaskapelle Gehörsturz« dal Tirol.
N program rich él spo la domënia. An mët man dales ...
media/k2/galleries/10507/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
26 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 26 de messel
Mostres y Ert
Atualmenter
Vijites al Museo Ladin
Via per dut istà se pel vijitèr l Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan. L'é avert duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 fin les 19:00 e vigni mercol da les 17:00 l'é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Vijites a la Sia
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa é averta duc i dis fora che de domenia da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. Te Sia la ...
media/k2/galleries/10445/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.31.jpg
19 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 19 de messel
Temp Lede
23.07.
Alba sotto le stelle
En mèrtesc ai 23 de messèl ta Dèlba »Alba sotto le stelle«, sera de degustazions con piac tipics e mùsega enlongia strèda. Se l'é catitemp la vegnarà spostèda a la dì dò.
22.07.
Calfosch: sëra de omeopatia y meditaziun
En lönesc ai 22 de messé dales 20:00 él te biblioteca da Calfosch na serada de omeopatia y meditaziun, cun Anneliese Obermann.
23.07.
Calfosch: Devertimënt por mituns y fá pan
En mertesc ai 23 de messé podará i mituns tó pert a n laboratore creatif ...
media/k2/galleries/10448/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.24.jpg
19 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 19 de messel
Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianć y progredis
En lönesc ai 29 de messé mët man i cursc da jadiné por mitans y mituns dai 4 agn insö, pitá dal Ice Club Alta Badia por prinzipianć y por progredis. I cursc jará inant por 6 edemes.
I mituns podará tó pert al curs un o dui iadi al'edema y al gnará tigní vigni lönesc y mercui dales 16:15 ales 17:00. Le cost dl curs é de 55,00 euro por un n iade al'edema y 90,00 euro por dui iadi al'edema.
Düc i mituns y ...
media/k2/galleries/10405/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
12 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 27 de messel
Segonda Academia da d'Instà
La lia La Vëta mët a jì la segonda Academia da d'Instà tla berstot de Aron Demetz a Puntives. La ie davierta dai 22.07. nchin ai 03.08.
Pra l'Academia da d'Instà, chëst ann la segonda edizion, pòssen ti cialé ai artisć y ala artistes ntan che i lëura y pona ai lëures finei. La ie n cunlaurazion cun l Südtiroler Künstlerbund. I referënc ie Peter Senoner, Aron Demetz, Markus Delago y Reinhard Eiber, che fajerà cursc de scultura y pitura. Ai 02. y ai 03.08. pòssen pona jì ...
media/k2/galleries/10404/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
12 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 12 de messel
Chino
12/16.07.
Chino de Tieser
Anché, vender ai 12 de messèl, da les 17:30 vegn moscià »Toy Story 4« e da les 21:15 »Arrivederci professore«. Doman da les 21:15 e domenia da les 17:00 e da les 21:15 se podarà veder »Spider Man – Far from home«. Lunesc da les 21:15 sarà endò »Arrivederci professore« e en mèrtesc da la medema ora »Spider Man«.
12/19.07.
Chino de Cianacei
En program »Arrivederci professore«, anché vender ai 12 e dapò ence doman e domenia da les 21:15. Ti medemi dis da les 17:00 se ...
media/k2/galleries/10383/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
05 de messel 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 5 de messel
»Nos dales bales«
Ciarcé bales de sorts desvalies: ai 11 de messé a San Linert
Le zënter da San Linert a Badia i á te chisc ultims agn fat da cornisc a de plü manifestaziuns gastronomiches, che á albü n gran suzes. En chësc ann vëgnel pité bëgn döes sëres a tema y la pröma ti vëgn dedicada ales bales. La jöbia ai 11 de messé podaran ciarcé de vigni sort de bales – da chëres sarades ales duces – fora por la strada prinzipala da San Linert, stlüta al trafich dales 19:00 inant. Önesc eserzizi dl ...
media/k2/galleries/10381/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
05 de messel 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 5 de messel
Referac
Uni juebia
Geologia dla Dolomites y fossii de Gherdëina
Ntan l mëns de lugio y agost vëniel metù a jì uni juebia dala 16:30 tl Museum Gherdëina a Urtijëi tla Cësas di Ladins, vijites menedes ala culezion de fossii cun l schilet de marueia dl Itiosaur de Secëda. La vijita tla sezion de geo-paleontologia dl Museum dura 30 menuc.
Sport
06.07.
Corvara: Maratona for Kids
La Maratona por i mituns vëgn metüda da jí en sabeda ai 6 de messé dales 10:30, tl pre sot la scora de schi a Corvara. Mitans y ...
media/k2/galleries/10321/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
28 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 28 de jugn
Pea via l Fascia Panorama Music
Secondo apuntament ence per la rassegna JMMJ, che porta dant i joegn e i lengac de mendranza
Con Fascia Panorama Music la Sozietà Impianc Portamont e l'APT de Fascia sporc 12 conzerc da mesdì vejin ai refuges e 2 apuntamenc clou da sera te Navalge.
Se taca ai 4 de messèl sun Fredarola con »The Lost Boys« e ai 11 sun Bufaure sarà »Ukulele Lovers«.
Tel program l'é la 2^ edizion de JMMJ (Joegn Mendranzes Musega Jazz) endrezà da "La Grenz": ai 14 de messèl da les 21:00 ...
media/k2/galleries/10320/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
28 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 28 de jugn
Avisc
Atualmenter
Audizions del conseier Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da les 9:15 te Comun de Mazin, da les 10:15 te Comun de Ciampedel, da les 11:15 te Comun de Cianacei; de vender da les 9:15 te Comun de Sèn Jan, da les 10:15 te Comun de Soraga e da les 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
L Museum Gherdëina daviert plu giut
L Museum Gherdëina a Urtijëi tën daviert dai 1. de lugio nchin ala fin de agost cun n orar plu lonch y plu avisa da lunesc nchin ...
media/k2/galleries/10262/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
21 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 21 de jugn
Glitch & Data
Mostra de Simon Perathoner tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi, cun giaurida n vënderdi ai 21.06. dala 20:30
Camilla Martinelli che à curà la prima mostra persunela de Simon Perathoner tl luech ulache l ie chersciù su, spiega coche Perathoner dà inant te na maniera defin autramënter l cuntenut, l messaje y la pusciblteies dla fotografia, dla imajes. Cun la tecnica da garat te nosc tëmps ne curespuend la imajes nia for ala realtà y l ie mesun tò su na cumpëida desmesureda de ...
media/k2/galleries/10261/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
21 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 21 de jugn
Temp Lede
Atualmënter
„Momënc ladins" a La Val
Iniann vëgnel pité a La Val sides d'aisciöda cina ai 29 de jügn, che da d'altonn dai 12.09. ai 16.10. l'iniziativa »Momënc ladins«. Vigni edema él de plü manif­estaziuns liades al monn ladin: escurjiuns, ginastica por le jí a pe, curs de ladin, roda cun la e-bike y vijites ai artejans a Pidrô. Le program cun les informaziuns ciafon sön www.altabadia.org
21.06.
Yoga sun Mont de Sëuc
Sa la stazion suinsom dla Mont de Sëuc vëniel ai 21.06., di mundiel ...
media/k2/galleries/10202/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
14 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 14 de jugn
Curs de pilates
Tl Hotel Fanes a San Ciascian vëgnel metü da jí n curs cun Nabiha
Dai 17 de jügn ai 31 d'otober vëgnel metü da jí tl Hotel Fanes a San Ciascian n curs de pilates cun l'istruturia Nabiha. Le curs é vigni lönesc y jöbia dales 20:00 ales 21:00. Por informaziuns él da cherdé sö Ingrid al 335 6278950 o tl Hotel Fanes al 0471 849470.

Segra da Bula
N dumënia ai 16 de juni vëniel festejà la Segra da Bula
La festa scumëncia cun la mëssa dala 9:30, che unirà abelida da na grupa de strumënc a ...
media/k2/galleries/10201/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
14 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 14 de jugn
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 15.06. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 17.06. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Dotur Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 15 y 16 de jügn, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 14.06. nchin n vënderdi ai 21.06. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o ...
media/k2/galleries/10159/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
07 de jugn 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 7 de jugn
Tennis d'instà
Ntan l mëns de lugio vëniel metù a jì tl zënter dal tennis a Runcadic cursc te tennis per mutons y mutans danter 6 y 12 ani
L Tennis Club Urtijëi deberieda cun l maester de tennis Alberto Cestarollo mët a jì per d'instà cursc de tennis per mutons y mutans.
I cursc ie: dai 01. ai 05 de lugio, dai 08 ai 12 de lugio, dai 22 ai 26 de lugio y dai 29 de lugio ai 02 de agost 2019.
Tenii vën i cursc da lunesc nchin vënderdi ala 8:30 nchin la 12:00. tl zënter dal tennis a Runcadic.
N possa fé ...
media/k2/galleries/10158/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
07 de jugn 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 7 de jugn
Mostres y Ert
Atualmënter
"Paradise lost" mostra de Georg Erlacher
L fotograf de Al Plan de Mareo cunesciù per si fotografies de cuntredes se à dat ju cun l mond dla eves. Mpede n busiamënt vif conta Erlacher te si chedri la storia tragica te n paravis perdù. La mostra tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi ie da udëi nchin ai 16.06. uni di dala 10:00-12:00 y 16:00-19:00, de lunesc iela stluta.
Atualmënter
Franz Canins ti Grijons
Canins ie l scultëur de referimënt pra la mostra Calanca-Exhibit a ...
media/k2/galleries/10102/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
31 de mei 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 31 de mei
Les melodies d'aisciöda dla Musiga da San Ciascian
La musiga dl paisc inviëia düc la sabeda ai 8 de jügn, vëia de Pasca de Ma, dales 20:30 te salf dles manifestaziuns dla ciasa J. B. Rinna da San Ciascian ala sëra dal titul »Melodies d'aisciöda«
Le dirighënt jonn Giuliano Federa á chirí fora por l'ocajiun n program dër plajor y desvalí. Tl mëteman aldiarán la »Fanfare for a Celebration« de Michiel Charles. Dala pëna de Antonin Dvorák sarál spo da aldí »Two Dvorák«, döes melodies fora de süa nona ...