Gherdeina

media/k2/galleries/23162/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-29_um_16.06.51.jpg
30 de merz 2023

»Panda la 9«

Marc Senoner, jëunn de Santa Cristina, à fat na ciantia da rì per ladin. Da sotrissé ie la cualità dla rujeneda ladina, per velch che ie unì fat cun ironia
Per na situazion »scëmpla«, sce n uel ti dì nscila, chëla de messëi vënder n auto de segonda man, scrijëssa zachei n avis sun Facebook o Insta- gram, zachei d’autri l lascëssa publiché te La Usc di Ladins o dì tres da Radio Gherdëina. Marc Senoner, jëunn de Santa Cristina, se à lascià tumé ite zeche d’auter...

L articul tla edizion nueva de La Usc di Ladins de duman vënderdi ai 31 de merz.

Bruno Maruca
media/k2/galleries/23163/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-30_um_08.13.15.jpg
30 de merz 2023

Cumedia y legrëzes

L'ultima sada iel inò, do cater ani, unit a s'l dé la garejeda de schi de tëmp liede Spring Race. Na drëta hez cun juesc sun i schi
Ai 25 de merz iela inò stata tan inant de fé la garejeda de schi Spring Race, che ne univa nia plu fata dal 2019 incà per la gaujes che cunescion. Mo ntant se à duc y dutes ncunfertà a fé pea pra chësta garejeda de blëita. De ndut àl fat pea 52 scuadres che à purvà a vëncer cun devertimënt pra chësta manifestazion.

Julia Lardschneider

L articul tla edizion nueva de n vënderdi ai 31 de merz de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/23161/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-29_um_16.05.04.jpg
29 de merz 2023

La turceneda dl'ena

La ciasota tla plaza da fé damat te Val d'Anna tuchëssa da ti dé d'albierch a mutons y mutans, no al refudam
N minëssa bën che la cultura de rumé su, de smaché la maroca te chibl, de avëi respet de n luech, sibe urmei te uni persona, che la sibe de Gherdëina o da oradecà y che vën da nëus n vacanza. Ma la fotografia che on giapà desmostra dut zeche d’auter: la ciasota tla plaza da fé damat te Val d’Anna tuchëssa da ti dé d’albierch a mutons y mutans, no al refudam de chi che ne n’à degun respet.

L articul ntier tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca
media/k2/galleries/23160/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-29_um_16.02.49.jpg
29 de merz 2023

Danter skateboard y mujiga punk

Na ancunteda danter sport y mujiga, chëla che ie stata n vënderdi dan otodì tla sala dla Lia Mostra d'Ert tl zënter de Urtijëi
Doi monc che se anconta, un de sport y un de mujiga. N sport che vën te Gherdëina inò su nce tres na lia, Rodes Chedres, che porta inant la pascion dl skateboard a uni livel de esperienza. N stil de mujiga do la rata liede, sce n uel l definì nscila, per si carateristiches, l punk. I se à ancuntà a Urtijëi, chisc doi monc, tla sala dla Lia Mostra d’Ert, pra la manifestazion dal inuem Skate Punk Show.

Deplù tla edizion nueva de La Usc di Ladins de doduman vënderdi ai 31 de merz.

...
media/k2/galleries/23156/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-29_um_12.19.49.jpg
29 de merz 2023

N’esperienza da n gran senificat

N vënderdi y n sada dl'ena passeda iel stat doi garejedes de gran mpurtanza sun l purtoi Socrepes a Cortina. L se à tratà di Campiunac Talians cun atlec y atletes de duta la Talia. L ie stat l »Granparallelo y Granpremio Giovanissimi«
N vënderdi iel unit a s'l dé na pre- miere: l »Granparallelo Giovanissimi«. Pra chësta garejeda »nueva« de paralel pudòvel mé fé pea i primes trëi tlassifichei de uni region. Gloria Kostner, Anna Oberhofer, Vicky Insam, Alan Piccolruaz, Stefan Prinoth y Robin Kelder dl Schi Club Gherdëina à pudù fé pea. Scumencià à la garejeda cun na cualificazion ulache uniun:a messova furné ju n iede per la trassa cuecena y un n iede ju per la trassa foscia. L miëur di doi tëmps valova y mé ot mutons y cater ...
media/k2/galleries/23152/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-28_um_16.16.54.jpg
28 de merz 2023

L'adrenalina tl sanch

Pra chësc articul ti cialons al scumenciamënt y ala storia dl schi cross te Gherdëina. L'adrenalina y l amor per chësc sport resta
Do che l ie unì scrit dl sport dl schi cross de Gherdëina d'al didancuei, ulons nce ti cialé a coche l ie stat tlo te Gherdëina cun chësc sport. É rujenà cun Matteo Murer de Sëlva, che me à cuntà mpue coche dut can à scumencià, per abiné ora deplù dla storia pra chësc sport te nosta valeda.

Julia Lardschneider

Per fé n viac tres la storia pudëis liejer l articul tla edizion nueva de n vënderdi 31 de merz de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/23137/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-24_um_16.47.52.jpg
26 de merz 2023

La presidënta nueva ie unida liteda

L cunsëi nuef dla Lia per Natura y Usanzes à fat ora la ncëries che uni cunselier:a à.

Duta la ncëries pudëis liejer do tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

BM
media/k2/galleries/23133/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-24_um_12.54.15.jpg
26 de merz 2023

Marcià da d’ansciuda

Da vënderdi ai 17 de merz nchin a inier juebia ai 23 de merz, iel stat n pitl marcià da d'ansciuda sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi
L ie unì urganisà da Dolomites Val Gardena y n à pudù cumpré dëuciaries, ciofs, miel y guant de lana fat a man. Nscila àn ulù ti dé l bëunì al’ansciuda, che à propi nce scumencià ai 20 de merz.

JL

La fregula tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

media/k2/galleries/23136/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-24_um_16.46.07.jpg
25 de merz 2023

Na generazion che à truep da comuniché

Na segonda y trëi cuarta tlasses dl Lizeum d'Ert Cademia de Urtijëi à fat pea pra n proiet de poetry slam, n juebia dl'ena passeda, te chël che la sculées y i sculeies à abù l mesun de dì la sia, unfat de ce tematica. Da chësc iel unit ora truep elemënc nteressanc y che dà da pensé
L danmesdì àn nuzà per giapé vel’ input n con’ dl mond dl poetry slam y per scrì i tesć. L domesdì per purté dant i tesć dan l publich, tla biblioteca Oswald von Wolkenstein te Sëlva, tl spirt dl poetry slam, dla »cumpe­ tizion« danter poec y poetes. Diesc danter sculées y sculeies à purtà dant si tesć, cun l publich che fajova da giuria, cun na votazion data ora dal aplaus y da n numer danter cinch y diesc scrit su sun cater tofles. I ponc àn cumpedà adum per avëi n rë o ...
media/k2/galleries/23132/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-24_um_12.51.58.jpg
25 de merz 2023

Adurazion Eucaristica Eterna te Gherdëina

Padre Justo Lo Feudo nes conta dl'eucaristia y dla scumenciadiva de Adurazion Eucaristica te Gherdëina
Pater Justo Antonio Lo Feudo ie n preve misciuner che fej pert dla cumenanza franzëusa dla Santiscima Eucaristia. El à la ncëria da si vescul de jì ncantëur per l mond a purté inant l'Adurazion Eucaristica y a giaurì capeles de Adurazion Eucari­ stica Eterna. Ël ie stat ti USA, tla Argentina, tl Mexico, tla Spania, tla Polonia, ti Paesjes Tudësc, tl Austria y ngrum de posc' dla Talia. Per chësc mpëni de gran valor ti iel unì recunesciù l pest Religion en Libertad »Nueva Evangelizaciòn« 2021 ...
media/k2/galleries/23131/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-24_um_12.48.58.jpg
24 de merz 2023

Mëter la grupa de Saslonch y i Plans de Cunfin sot a scunanza

Chësc ie l fin dla grupa Nosc Cunfin, che se mpënia de stravardé chësta marueia naturela, a nëus scincheda, dala mans rafëuses de chi che ne n'à mei assé
Cun gran artenienza iesen bele passa 40 ani che n se mpënia de salvé la grupa de Saslonch y i Plans de Cunfin da n sfrutamënt eco­ nomich. L cheder dla grupa de Saslonch ie urmei da udëi sëura dut l mond sun retlams d'uni sort. Chësta bela grupa de crëp, che se ërj 1.000 metri mpontassù, ie n ejëmpl unich almonddenatolchefovaniedetl mer dla Tetis. Nia mé si vester unich geologich, ma nce si mpurtanza de vester na resserva per l'ega da bever ie te nosc tëmps cis l valor primer y esistenziel.

...
media/k2/galleries/23130/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-24_um_12.46.44.jpg
24 de merz 2023

N ann tl sëni dla mudazion

L ann criatif a artistich dl'UNIKA à inò scumencià cun na mostra tla furtëza de Furtëza. La tematica zentrela ie stata »Mudazion– Veränderung. Cambiamento. Change.«
»Nia ne se mantën coche l mudamënt« – chësc dij na frasa dl filosof grech Heraklit y tl sëni de chësta iel chëst ann unì fat na mostra dl'Unika tl museum dla Provinzia a Furtëza. Tl zënter iel i lëures di artisć y dla artistes de Gherdëina y nia mé che va n dialogh l un cun l auter y sambën cun chi che ti cëla.

JL

L articul tla edizion nueva da ncuei de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/23077/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-22_um_16.04.52.jpg
23 de merz 2023

Mors tua vita mea

Dan 57 ani fova l reghisser cunesciù Roman Polanski unit te Gherdëina per fé n film grotesch n con' di vampirs ntitulà »The Fearless Vampire Killes«. L ie ades 21 ani ca da canche Matthias Höglinger ova prejentà per l prim iede si documenter »Vampirs te Gherdëina«, che conta l »do la paladina« dla produzion dl film
Da Dracula a Nosferatu, passan per Twilight: l persunaje enigmatich dl vampir descëida da centeneies incà la fantajia di apasciunei y dla apasciunedes dl mistere. Mors tua vita mea, dijova i romans y... l mors de n vampir ne porta da vëira nia ala mort, ma cundanea chi che vën tucà a na vita da »nia mort«, l lian a n'esistënza tribla y daneda. La tematica dl vampirism abìnen te de plu cultures dl mond y l test plu vedl che rejona de vampirs pudons udëi sun na pitla tofla babiloneja, che ...
media/k2/galleries/23076/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-22_um_16.02.26.jpg
22 de merz 2023

»Stop ai joleri privac sun Secëda«

La petizion online metuda su dal cumerzialist Hugo Perathoner à auzà su n gran stuep. Na cuestion de chëla che l vën bele rujenà da giut incà, ma ulache n ne n'à mei drë' fat de gran vares inant
La petizion ie unida publicheda sun la plata change.org, y se damanda de »fermé i joleri che dà sëura per plajëi sun Secëda, che ne n’ie nia mutivei da gaujes de salvataje«, a dì de: i joi turistics, chi che va a se fé na raida cun l joler per ti cialé al patrimone Unesco dla Dolomites o chi che se lascia mené sa mont per jì nzaul a marënda. Sëuraprò vëniel nce scrit che i cuntroi ne vën nia fac aldò, davia che l decret dla Provinzia rejona de al plu cënt iedesc al ann te ...
media/k2/galleries/23075/thumbs/chela_robes_juliairsara_gaiamureda_aronmoroder.jpg
22 de merz 2023

Menstruazion zënza daudanza

»Chëla robes« ie n proiet de sensiblisazion per n cumpurtamënt da respet de viers dla menstruazion. Stop al tabù che l ie mo
»La menstruazion, la perioda, i dis o coche te ues mefun ti dì, chël ie mé roba dl'ëiles. Y deguni ne l dëssa giapé pea o savëi che n la à iust, chël pudëssa pu vester da se daudé.« Nscila spiega, cun tonn saracastich, la grupa che à metù a jì chësc proiet: Julia Irsara, studënta de medejina a Dispruch y jëuna de Santa Cristina, Gaia Mureda, ëifuma y pedagoga de menstruazion y sessualità y Aron Moroder, cunlauradëur dla Nëus Jëuni Gherdëina. Cun l aiut dla scoles mesanes y i Chemuns de ...
media/k2/galleries/23073/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-21_um_20.24.26.jpg
21 de merz 2023

Deberieda per semië y se devertì inant

L FC Gherdëina vën da de bona sajons y la prima scuadra fej semië nce chëst ann, cun l mesun cuncret de jì su de categuria. L presidënt Alfred Runggatscher y d'autri cumëmbri dl cunsëi à lascià si ncëria, y nsci scumëncel na fasa nueva dla lia
L juech al palé ie l sport naziunel dla Talia y nce un di sporc plu pratichei a livel provinziel, daujin ai sporc da d’inviern. Ma juech al palé ne uel nia »mé« dì sport, l uel dì devertimënt, tenì adum, se miuré, valores, pascion, mutivazion, sënn, cuntentëza, legrimes, fadia, sudesfa­ zions, delujions, tifo, y mo truep truep d’auter.

L articul tla edizion nueva de La Usc di Ladins de n vënderdi ai 24 de merz.
media/k2/galleries/23071/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-21_um_15.01.50.jpg
21 de merz 2023

I pitli y la pitles anconta l pitl pecalën

Nstadì iel stat la prejentazion dl liber nterladin "L pitl pecalën". Truepa mëndres y mëndri cun familia ie unic a scuté su
L ie unì adalerch propi truep mutons y truepa mutans per scuté su a la prejentazion. Tl scumenciamënt à Anna Laimer fat na ntroduzion dl liber, da dedò iel unì liet dant l liber. I pitli y la pitles à abù l mesun de pudëi peché pra vel' liber cun l tòch de lën, ti dajan na man al pitl pecalën a peché si coa. Danter mujiga, leteratura, didattica y fantajia

Julia Lardschneider

L articul tla edizion nueva de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/23044/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-16_um_17.20.38.jpg
18 de merz 2023

La primules à inò pudù judé

N gaujion dl di dl'ëila ai 8 de merz à la Grupa dl'Ëiles dla SVP nce chëst ann metù a jì si azion a fin de bën
Te de plu lueges de Gherdëina àn pudù giapé la primules dla Grupa dl'Ëiles dla SVP, che mët a jì chësta azion a fin de bën a livel provinziel. L ie urmei bele passa vint ani che chësta scumenciadiva vën purteda inant, cun la dunfiertes che ti vën sëurandates ala lia provin­ ziela de aiut contra l crëibes, che les dà inant al Istitut per la Nrescida dl Crëibes dl Tirol.

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

BM
media/k2/galleries/23049/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-17_um_11.28.01.jpg
18 de merz 2023

Zënza paussa

L'ena passeda iel stat truep ntervënc per i uemes di Destudafuech de duta la valeda
N mierculdi ai 8 de merz dala 23:51 à i Destudafuech de Santa Cristina abù n ntervënt sun la streda de zircunvalazion de Santa Cristina. L cumandant di Destudafeuch Lukas Goller à spiegà che la rejons ie mo da stlarì de coche la persona che avisova à perdù l cuntrol dl auto. L auto se à drusà y fermà sun tët. La persona ne se à nia fat scialdi mel, ma ie unida meneda tl spedel per n cuntrol. Pra l ntervënt ie stat leprò nce la Crëusc Cuecena de Gherdëina.

Bruno Maruca/Julia Lardschneider

L ...
media/k2/galleries/23046/thumbs/Bildschirmfoto_2023-03-16_um_17.36.16.jpg
17 de merz 2023

La jiefa

La tendenza ncueicundì ie de jì inò de reviers ala jiefa tradiziunela. Cialon ciuldì y purton na pitla cronistoria
I prim referimënc de produzion de jiefa vën dai sumeresc. Ëi vën seura, che cënder de plantes mescedà cun uelesc à proprieteies che deventa la basa per la produzion de jiefa. N miena che i ebe seuraudù la funzion de neté, ajache la vën tëuta ca per varì la ferides. I egizians y i grecs ie stai danter i prims a seurantò la laurazion chimica dla jiefa. I romans ie pona stai chëi che à scuviert la funzion de neté cun jiefa.

L articul tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

Per la ...