Gherdeina

media/k2/galleries/27332/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-11_um_11.15.56.jpg
11 de jugn 2024

Scrites sun i mures publics: n custimënt per duta la cumenanza

La cunseguënzes dl patucamënt possa vester sceries: l ie reat penal (art. 639). Ntant àn abinà y cunvucà te Chemun a Urtijëi n jëunn che ova fat vel' scrita sun mures publics
L ambolt de Urtijëi Tobia Moroder nes conta dla problematica di danns sun i mures de Chemun, velch che va inant bele da plu giut incà, »ma śën fòvel n valgun caji ndolauter, mpue plu suvënz«. Moroder sotrissea che »l ie a n cër' pont nce n cër' custimënt che ti va ala fin ala cumenanza, ajache l ie da ti dé na ncëria a n moler o mandé i lauranc de Chemun, ma n ëssa perdrët truep d'auter da fé che no jì a puzené ju scrites che vel' mut fej su. Chësc ie bën da muië, ajache l vën cialà de mantenì ...
media/k2/galleries/27330/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-10_um_17.08.54.jpg
10 de jugn 2024

Da mont su tle Marche cu n l KVW de Sëlva

»Chëst'ansciuda metons'a a jì n viac mpue autramënter« se ova l cunsëi dl KVW de Sëlva mpensà, ti pitan a si cumëmbri la puscibltà de scuvierjer n raion nuef jan a pe da mont su. Chëst'idea à drët plajù y bele tosc se ova scrit ite la bela cumpëida de passa 50 persones. Ai 8 de mei fòvela pona tan inant y daduman abenëura sons piei via de viers dla region Marche
L articul ie da liejer tla edizion atuela de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/27328/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-07_um_12.19.52.jpg
09 de jugn 2024

Degun di mé sarëinn

Tëmp y temperatures ntan l mëns de mei te Sëlva, muserei a na autëza de 1.595 metri
L mëns de mei de chëst ann ie stat scialdi plu frëit che chël dl ann passà cun 8,80°C de mesaria (13,88 °C tl 2023, n mei da record), chël ie 5,08°C sot ala temperatura dl mëns de mei dl ann passà. L mei de chëst ann ie stat mpue sot ala mesaria di ultimi 45 ani n con' de temperatura. L di plu frëit éi muserà ai 31 dl mëns cun na mesaria de 5,33°C y na mini­ maai4demeide­1,5°C.Ldiplu ciaut éi muserà ai 12 dl mëns cun 12,50°C de mesaria y na mascima ai 11 de mei de ...
media/k2/galleries/27327/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-07_um_11.57.26.jpg
08 de jugn 2024

»Te Deum«

L Ladinia Women's Chorus de Gherdëina ie stat un di ot cores che à ciantà pea pra la cunzert »Te Deum«, metù a jì n ucajion dl iubileum de fundazion dl »Vinzentiner Mädchenchor« y dl ensemble de ëi »Brummnet«
L articul ie da liejer tla edizion atuela de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/27326/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-06_um_17.55.14.jpg
07 de jugn 2024

Skatepark a Urtijëi: l ie la ulentà per na luegia publica

On rujenà cun l presidënt dla lia Rodes Chedres, Luca Crepaz, che nes à cuntà dla bona cunlaurazion danter »si« lia y l Chemun de Urtijëi per l proiet de n skatepark publich. Nce la Lia dl Turism possa judé pea. La Usc à nce cuntatà l ambolt Tobia Moroder
L mond dl skateboard ie na realtà sportiva y soziela sterscia, sce la à l mesun de pudëi l vester. Te Gher­ dëina iel belau diesc ani che na grupa de jëuni se damanda che l vënie fat n skatepark publich. Dan doi ani ài metù su na lia, Rodes Chedres, y giaurì n skatepark te na frabica privata. Śën vëijen vel' pitl var inant per velch de publich, l nteres ie tlo nce da pert dla istitu­ zions.
L presidënt dla lia Rodes Chedres, Luca Crepaz nes à cuntà de coche l ie jit a ti ...
media/k2/galleries/27325/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-06_um_17.48.39.jpg
06 de jugn 2024

I »Mumënc« de Hugo Senoner vivui tl Tublà da Nives

L scultëur de Sëlva mët ora si lëures te si prima mostra persunela te Gherdëina. Da coche dij bele l tiul, iel da udëi mumënc dla vita da uni di, y chël te na reprejentazion ironica
A unì ite tla sënta dla lia culturela Tublà da Nives te Sëlva vëijen scul­ tures y reliefs, dut ziplà tl lën de zirm, y nce vel’ dessëni. Pra la giau­ rida de »Mumënc« de Hugo Senoner n sada passeda, à Lukas Plancker fat la ntroduzion artistica, y cunsià de ti cialé ala mostra scumencian da...

L articul va inant tla edizion nueva de La Usc di Ladins de duman vënderdi ai 7 de juni.

Bruno Maruca
media/k2/galleries/27307/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-05_um_16.03.10.jpg
05 de jugn 2024

2031 ti va a Gherdëina

I Mundiei de schi alpin dl ann 2031 unirà fac te Gherdëina. La paroles dl'autoriteies do la ufizialisazion de merdi de chëst'ena a Reykjavik, Islanda
Ai 4 de juni iel stat l 55ejim cungres dla FIS a Reykjavik, ulache la jiva de abiné ora ciun di candidac di Mundiei de schi alpin che giapëssa l mesun de mëter a jì chësta garejedes te si raion. Gherdëina ti à dat d'albierch a chësta manifestazion per l ultim iede tl 1970. Perdrët jìvela de crì ora ulache la unirà fata tl 2029,
che Narvik (Norvegia) à giapà, ma davia che la FIS fova drët mpresciuneda dala candidatures – coche la à nce auzà ora ntan la zeremonia de ufizialisazion – àla cris ora ...
media/k2/galleries/27290/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-04_um_17.54.59.jpg
04 de jugn 2024

I Mundiei dl 2031 sarà te Gherdëina

L cumité dla FIS à ufizialisà dan puec menuc a Reykjavik che i Campiunac dl Mond de schi alpin dl 2031 unirà metui a jì dal Saslong Classic Club te Gherdëina. La edizion dl 2029 sarà a Narvik (Norvegia)
Deplù, cun ntervistes y statements da pert di respunsabli dl Saslong Classic Club y dl'autortieies, sarà da liejer tla edizion nueva de n vënderdi ai 7 de juni de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/27286/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-04_um_12.56.29.jpg
04 de jugn 2024

Urtijëi: na cësa de paussa nueva?

Pra la terza senteda dl Cunsëi de Chemun de Ciastel de chëst ann iel nce unì tucà doi tematiches che reverdaGherdëina. Deplù tl articul
Sun l orden dl di dla senteda dl Cunsëi de Chemun de Ciastel di 29 de mei fòvel doi ponc che tratova
cuestions politich-sozieles dla valeda. L prim fova chël dla pruposta de delibera da pert dl partit Freie Liste
che reverda l »referendum per n cunliamënt Pana-Sautaria«, de urbanistica. L segondo fova chël de na
prejentazion de n stude de fatibltà de restruturazion y de fé su da nuef la Cësa de Paussa San Durich cun
l frabiché da nuef la cësa dl servisc soziel tl chemun de Urtijëi, organns de ...
media/k2/galleries/27285/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-03_um_16.35.15.jpg
03 de jugn 2024

Da mont su tle Marche cu n l KVW de Sëlva

»Chëst'ansciuda metons'a a jì n viac mpue autramënter« se ova l cunsëi dl KVW de Sëlva mpensà, ti pitan a si cumëmbri la puscibltà de scuvierjer n raion nuef jan a pe da mont su. Chëst'idea à drët plajù y bele tosc se ova scrit ite la bela cumpëida de passa 50 persones. Ai 8 de mei fòvela pona tan inant y daduman abenëura sons piei via de viers dla region Marche
Duc fova de bona ueia y se ncunfertova dassënn a passé n valgun dis n cumpanìa. Man man che unian plu in ju univa nce l tëmp for miëur y miëur, cunferman nscila la manierea de dì tudëscia: »Canche i angiuli va de viac, rij l ciel«. Ntëur mesdì ons arjont Pesaro, che ie chëst ann capitela taliana dla cultura. Do na bona marënda ons mo abù dl'aurela de jì mpue a spaz dlongia l mer y de amiré la bela codla de bront dl scultëur Pomodoro. Daldò
se à nosc sciafer menà te n bel hotel dlongia Ascoli ...
media/k2/galleries/27281/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-02_um_17.15.36.jpg
02 de jugn 2024

La lidëza criativa zënza prescions

La Scola de Criatività dla lia La Vëta cumpëida uni ann plu iscrizions. Chëst'ena àn pudù ti cialé ala mostra per finé via l ann de lezions, tla sënta dla Scola a Urtijëi. N mesun per mutons y mutans per ti dé esprescion a si criatività: danter ziplé, depënjer, mudelé, nduré, dessenië y nia »mé«
La Scola de Criatività ie n proiet dla lia La Vëta che va inant da n valgun ani incà, y che à abinà si realtà y recunescimënt cun l passé di ani. L proiet plej, la iscrizions ie for de plu y la lerches fina for plu riesc. Ai mutons y ala mutans ti sàl bel. Te puech tëmp iesen bele passei da doi a trëi grupes – da diesc mutons y mutans prun –, y la ulentà fossa chëla de fé mo n var inant, y...

L articul va inant tla edizion atuela de La Usc di Ladins.

Bruno Maruca


media/k2/galleries/27269/thumbs/Bildschirmfoto_2024-06-01_um_15.47.42.jpg
01 de jugn 2024

Rainer Senoner inant presidënt dl Saslong Classic Club

La lia urganisadëura dla garejedes de Copa dl Mond de schi alpin te Gherdëina à tenì si senteda generela. Senoner à giapà inant la crëta da pert di cumëmbri y dla cumëmbres, y resterà presidënt nce per i cater ani che vën
»Coche dant iel per mé zeche de bel y n gran unëur vester a cë dl Saslong Classic Club. Laureron inant per miuré nosta strutura che on bel y per vester na tapa fissa dl calënder dla Copa dl Mond. Tl medemo mumënt arons pusciblmënter nce scialdi de gran ndesfidedes nueves dan nëus«, nscila Rainer Senoner, cun referimënt finel ala candidatura di Mundiei dl 2029, ulache n arà la resposta definitiva n merdi che vën da sëira.

Bruno Maruca

Deplù tla edizion de n vënderdi che vën de La Usc di Ladins.
media/k2/galleries/27266/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-31_um_16.33.31.jpg
31 de mei 2024

Mundiei 2029, puec dis dan l’asseniazion: »De bona sensazions«

N merdi che vën, ai 4 de juni, uniràl ufizialisà a Reykjavík tl'Islanda chi che giaperà i Campiunac dl Mond de schi alpin dl 2029. La Usc à rujenà cun Rainer Senoner, presidënt dl Saslong Classic Club, per ti damandé dla sensazions puec dis dan l'asseniazion
Gherdëina, Soldeu (Andorra) o Narvik (Norvegia). Un de chisc trëi luesc dai schi giaperà la ncëria de mëter a jì i Campiunac dl Mond de schi alpin dl 2029. Dut unirà ufizia­ lisà n merdi che vën, ai 4 de juni, a Reykjavík tl'Islanda.
Dajon da lecurdé che l Saslong Classic Club, che ie la lia che se cruzia uni ann dla urganisazion dla garejedes de Copa dl Mond sun la Saslonch y che à purtà inant la candidatura ai Mundiei ti ani passei, à detlarà che n purvëssa mo n iede per ...
media/k2/galleries/27262/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-30_um_18.31.43.jpg
30 de mei 2024

Bienela Gherdëina 9: »L Parlamënt dla Muntanioles« prejentà ala stampa nternaziunela

Jurnalisć y jurnalistes da duta Europa àn udù y audì ncuei juebia ai 30 de mei a Urtijëi pra la cunferënza stampa de prejentazion dla nona edizion dla Bienela Gherdëina, dal inuem »The Parliament of Marmots«. La manifestazion ie unida cunteda dal presidënt dla lia Zënza Sëida Eduard Demetz, la diretëura dla Bienela Doris Ghetta (tucheda dala emuzion dl arjunjimënt, purvan a tenì ite la legrimes), l curadëur Lorenzo Giusti y la curadëura assozieda Marta Papini
L Rëni de Fanes, la natura y l raion ladin, la cultura y la jënt, l raport danter persona y cuntreda. La nona edizion dla Bienela Gherdëina ti ie unida prejenteda ncuei ala stampa naziunela y nternaziunela unida per la ucajion te Gherdëina. Nëus de La Usc Ve prejenteron plu avisa la ideies y i cunzec che l ie do chësta manifestazion tla edizion dl'ena che vën.

Bruno Maruca
media/k2/galleries/27242/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-29_um_15.58.56.jpg
29 de mei 2024

La Segra da Bula cun la festa dla Mujiga

N dumënia passeda àn festejà la Segra da Bula, per truepa jënt de Gherdëina na data da se lecurdé, ulache l vën gën jit a se tò n got per sustenì la sëula lia culturela de chësta pitla frazion
Bula ne à nia truap zitadins y zitadines, l ne ie nia saurì a tenì su na lia, ma la Mujiga ne à, de gra nce al aiut da oradecà, degun problems. Coche nes à cuntà l sëurastant Daniel Hofer ie »si« lia la sëula lia culturela dla frazion. La festa dla Segra ie perchël bele na si tradizion. Dan de plu ani la metòven a jì cun la doi ustaries che ie tl luech, śën, do che n à na plaza de dlieja nueva, àn per l terzo iede metù a jì da sëui la Segra da Bula.

L articul sarà da liejer ...
media/k2/galleries/27241/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-29_um_15.56.58.jpg
29 de mei 2024

Uneranzes per l merit sportif

L Chemun de Sëlva à unerà sportifs y sportives che à arjont de bon resultac tla sajon passeda. La Usc à cuntatà l vizeambolt y assessëur per l sport Ivo Insam
Te valeda iel truep atlec y truepa atletes che fej d'uni sort de sporc, vel' un o vel' autra arjonj suvënz scialdi de bon resultac, che se merita na uneranza. Nscila à nce fat l Che­ mun de Sëlva, che à ulù recunëscer l suzes de cërc y cërtes.

L articul sarà da liejer tla edizion nueva de La Usc de duman vënderdi ai 30 de mei.

Julia Lardschneider
media/k2/galleries/27239/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-29_um_14.44.04.jpg
29 de mei 2024

Velch de Nuef

Nadia Rungger à venciù l cuncors leterer de prosa scrit ora dal »Südtiroler Künstlerbund« cun si test »Neues«

Pra l cuncors leterer dl »Südtiroler Künstlerbund«, che vën scrit ora uni doi ani y se barata ju danter
cun cors de lirica y de prosa, àl venciù la scritëura de Puntives Nadia Rungger cun si test »Neues«.L cuncors leterer ie un che ti ani passei ti à dat vijibltà à autëures jëuni:es, na plataforma per se mustré
y che à nce scinà l'autostima de chëla che l ie de bujën per jì a fé la streda da scritëur:a. La giuria fova metuda
adum da Gabriele Wild, scienziata dla leteratura dla Cësa de Leteratura ...

media/k2/galleries/27238/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-28_um_14.35.58.jpg
28 de mei 2024

Ancunteda danter Schi Club Kitzbühl y Schi Club Gherdëina

N sada dl'ena passeda se àl ancuntà na delegazion dl cunsëi, di alenadëures y di respunsabli de de plu disciplines sportives dl SC Kitzbühel y dl SC Gherdëina
Dala nuef daduman àn prejentà l'ativitá de tramedoi schi clubs, tramedoi mët a jì l program sportif
tla disciplines schi alpin, pudejé, saut, cumbinazion nordica, biathlon, freestyle, schialpinism y telemark.
La desfrënza danter i doi clubs ie che l Schi Club Kitzbühel mët nce a jì la garejedes de Copa dl Mond Hahnenkamm Kitzbühel y à nscila na gran atività a livel scialdi aut, nce dal pont de ududa de urganisazion.

Per l Schi Club Gherdëina,
La presidënta Lidia Bernardi

Deplù de chësta ancunteda tl ...
media/k2/galleries/27229/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-27_um_14.57.26.jpg
27 de mei 2024

Recunëscer ierbes y plantes salveres da adurvé te cësadafuech

N sada ai 25 de mei à l KVW de Urtijëi metù a jì n danmesdì cun l espert tla cultivazion de ierbes y plantes Johann Complo
N tlap de ëiles drët nteressedes se à abinà pra calonia de Uritjëi per jì a crì y scuvrì, deberieda da Plajes su nchin sal crist de Col de Flam, ierbes y plantes salveres cun cualiteies da pudëi adurvé te cësadafuech y per curé vel magania dl corp.
Johann Comploj, che à fat n curs tla Laimburg per mparé a recunëscer ierbes y a zidlé plantes de verzon y cun na esperienza longia tla cultivazion, nes à ntan la doi ëura y mesa cuntà y spiegà coche n possa recunëscer plantes, de coche n possa pona ...
media/k2/galleries/27223/thumbs/Bildschirmfoto_2024-05-24_um_11.55.42.jpg
26 de mei 2024

Scrijes’a tu?

L ie stat n lauratuere de leteratura per jëuni cun Nadia Rungger te biblioteca San Durich
Sun porta taca n placat: »Kühlbox: die cüülsten Texte«. Ncuei sons ai 2 de mei, la sala dla biblioteca San Durich ie scura, mé la lum bruma dl beamer ti dà n'atmusfera nte­ ressanta. Trueps ie unic adalerch per scuté su i tesć nueves de Alessan­ dra Larcher, Demian Miloud Warasin, Julia Rabanser, Laura Vigl y Lorena Baldissera; cater sculeies dl Lizeum d'Ert Cademia, una sculea dla ITE Raetia. La sëira de letura scumëncia cun ujes nueves, cun stories scrites da permò, mumënc ...