Gherdeina

media/k2/galleries/13775/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_15.13.17.jpg
20 de otober 2020

Senteda generela deberieda dla Lies de Turism de Gherdëina

Na senteda generela particulera, sui generis, pervia dl mumënt extra iel unì fat nstadì te Sëlva. La Lies dl Turism de Gherdëina ne à nia tratà l bilanz, ma à ulù se ancunté dutes trëi deberieda per na sëira de nfurmazion y descuscion.»Crëier plu te sé nstësc che no ala statistiches« L referat cun l majer otimism, ma nce cun ndicazions plu cuncretes, ie stat chël de Luis Kronbichler, che à sapù da auzé ora a puntin l aspet uman y prufesciunel, plu che de tecnizisms statistics: »Ne stajëde nia a ...
media/k2/galleries/13774/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_15.03.06.jpg
19 de otober 2020

Jonas Prinoth campion danter i marangons

L jëunn de vint ani de Sëlva à venciù la bedaia d’or di tistleri pra i »Worldskills Italy«, i campiunac per mesteries d’uni sort. Śën iel per Prinoth mo da vëncer na cumpetizion per pudëi jì ai Campiunac Mundiei a Shangai tl 2021.Deplù tla edizion stampeda di 16 de utoberBruno MarucaFOTO: Jonas Prinoth.
media/k2/galleries/13773/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_14.58.33.jpg
18 de otober 2020

»Butëighes per chëi da tlo«

Cun referimënt al articul unit ora tla edizion dl’ena passeda de La Usc di Ladins, dal titul »Butëighes per chëi da oradecà?«, se damanda Werner Pitscheider na »tëuta de posizion aldò dl dërt de resposta«. »Tla edizion de La Usc di Ladins di 9 de utober iel unì publicà n articul redaziunel dal titul »Butëighes per chëi da oradecà?«, cun nfurmazions basedes pleinamënter sun ciacules nia vëires, purtedes dant da persones che ne se à nia denià de dé dant si inuem. La nfurmazions scrites ëssa pudù ...
media/k2/galleries/13772/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_14.42.15.jpg
17 de otober 2020

Jonta de Chemun de Sëlva: cunscidrazions dla SVP

Cun referimënt al articul unit ora te La Usc di Ladins ai 9 de utober, uel la Grupa SVP de Sëlva, n con’ dla furmazion dla Jonta nueva, »stlarì n valguna cosses che ne n’ie, do nosc ntënder, nia unides repurtedes nsci coche les ie states«.»Ne on mei pertendù zeche de cuncret« »Cun na situazion de 9 cunselieres per la lista Zivica y 6 per la lista SVP ne se ëssa la grupa SVP mei permetù de pertënder dantaprima zeche de cuncret y n ne ti ie ënghenó jic permez al ambolt, ti dijan che n »uel«, ma n ...
media/k2/galleries/13771/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_13.13.31.jpg
16 de otober 2020

Urtijëi: Cunsëi de Chemun LIVE

La senteda dl Cunsëi de Chemun de Urtijëi de (ncuei) vënderdi ai 16 de utober dala 20.00 sarà da udëi tres LIVESTREAM sot al link:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=106728421220088&id=105939211299009 N chësta ucajion uniràl nce lità la Jonta de Chemun nueva. L ne n n’ie NIA debujën de avëi n account facebook, l video ie da udëi nce zënza registrazion. Pervia dla situazion atuela de emergënza ie la cumpëida dla persones che possa unì a scuté su te la sala de ...
media/k2/galleries/13770/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_10.37.19.jpg
16 de otober 2020

Jonta de Chemun a Urtijëi: La minonga de Lara Moroder

(Ncuei) vënderdi ai 16 de utober fej l ambolt Tobia Moroder, coche bele repurtà te La Usc di Ladins, te Cunsëi de Chemun la pruposta de na Jonta metuda adum da cin’ cumëmbri dla Lista Unica y da un dla Lega. La SVP ie stluta ora dala Jonta y va nscila te oposizion. Lara Moroder: »Gran desplajëi« »A nëus dla SVP nes despléjel dassënn de coche la ie jita. L ie na delujion, ajache l ne vën nia tenì cont dla ulentà dl litadëur y ajache an y on dut ntëur na grupa de cunselieres cun na gran ueia de ...
media/k2/galleries/13725/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_15.16.50.jpg
15 de otober 2020

Unika sustenibla ti Paejes Tudësc

La grupa de artisć de Gherdëina prejentea si opres tl prim museum d’Europa de ert sustenibla a Wiesenbach, dlongia Heidelberg Trëi ani alalongia àn laurà per mëter a jì la manifestazion. Y d’autonn de chëst ann iela finalmënter jita fata. Pra la mostra coletiva di artisć, una ie ëila, dl’Unika a Wiesenbach dlongia Heidelberg, ie l cunzet zentrel chël dla sustenibltà dl’ert.L articul ntier ie tla edizion di 9 de utober. FOTO: Da man ciancia: l cunselier dl’Unika Armin »Grunt« Rifesser, l ...
media/k2/galleries/13723/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_15.03.25.jpg
14 de otober 2020

I biei lec dl Trentin

Pra l viac tradiziunel dla Lia per Natura y Usanzes àn pudù passé doi de biei dis, ulache n à udù y mparà truep de nuef. La jita nes à menà chëst ann pra i biei lec dl Trentin, de Toblino, de Tenno y de Molveno. L articul ie da liejer tla edizion stampeda di 9 de utober.Per la Lia per Natura y Usanzes, Inge Perathoner FOTO: Ududa da »Pradel« sun l lech de Molveno.
media/k2/galleries/13732/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-13_um_09.10.45.jpg
13 de otober 2020

Jonta Urtijëi: Lista Unica y Lega

N vënderdi ai 16 de utober, dala ot dassëira, fajerà l ambolt Tobia Moroder te Cunsëi la pruposta dla Jonta nueva dl Chemun de Urtijëi cun 5 reprejentanc dla Lista Unica y 1 dla Lega. Chisc i inuemes de chëi che se meterà a desposizion per la Jonta dl Chemun de Urtijëi per i proscimi cin’ ani: Tobia Moroder, Martina Comploi, Rudi Kostner, Claudia Insam, Janpiere Prugger y Stefan Kasslatter. Deplù tla edizion stampeda di 16 de utober. David LardschneiderFoto: L ambolt de Urtijëi Tobia Moroder ...
media/k2/galleries/13722/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_14.06.29.jpg
13 de otober 2020

Festa per Sn. Digan Vijo Pitscheider

Nstadì iel stat la festa per i 50 ani da preve de Sn. Vijo. De lugio fòvela unida spënta, ma śën àn pudù la fé, nce sce nia cun duta la cumenanza, coche n ëssa ulù. Deplù tla edizion stampeda di 9 de utober.FOTO: Sn. Vijo ntan la Santa Mëssa deberieda cun cin’ prevesc de Urtijëi. Da man ciancia: Sn. Reinhard Demetz, l iubilar Sn. Vijo Pitscheider, Sn. Ivo Costanzi, Sn. Edmund Runggaldier, Sn. Hugo Senoner y Sn. Hermann Senoner.
media/k2/galleries/13721/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_14.03.19.jpg
12 de otober 2020

»Butëighes per chëi da oradecà?«

Chësta ie la dumanda che la Lia di Buteghieres de Urtijëi se fej n con’ dl ntervënt che dëssa unì a s’l dé tl raion dl Hotel Ladinia. L Cunsëi dla Lia se damanda che »l vënie tenì cont sun mesura di bujëns di buteghieres da tlo y no de chëi da oradecà!« »Nia contra butëighes nueves, ma...« Da pert di espunënc dla Lia di Buteghieres vëniel dit che »ne son nia contra butëighes nueves, dantaldut de cualità, y mo miec sce l ie patrons de nosc raion, ma for te na cërta mesura. Oradechël ne n’iel ...
media/k2/galleries/13724/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_15.07.51.jpg
11 de otober 2020

Degun pëir n Marcià de Segra Sacun

Usanzes te Gherdëina: n lunesc ai 12 de utober ne n’iel chëst ann nia la festa naziunela de chëi de Gherdëina. Y nscila ne saràl ënghenó la prejënza de jënt da duta la valedes ladines, sciche zacan.»L lunesc do Segra Sacun vëniel mo al didancuei metù a jì l majer marcià dl ann, l Marcià de Segra Sacun: zacan ti cumprova te chësta ucajion i setëures pëires ala rëstles da d’instà. Mo al didancuei ti compra i mutons ala mutans n pëir da n lac, coche sëni de simpatia.« Chësc scrij Erica Senoner y ...
media/k2/galleries/13720/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_13.55.59.jpg
10 de otober 2020

Festa y uneranza per Edwin Demetz

Dan puecia enes à la Grupa de San Vinzënt de Urtijëi ulù ti sentì gra a si cumëmber plu de tëmp che à tëut la dezijion de zapé ora dala lia do na gran atività che ova scumencià tl 1961, dan belau 60 ani.Edwin Demetz ie dessegur na istituzion per chël che à da n fé cun la Lia de San Vinzënt te nosta valeda y per l lauré tl ciamp soziel. Per gaujes de età y sanità àl ulù zapé ora de »si« lia, pra chëla che l ie belau sessant’ani alalongia ativamënter stat leprò, y pra chëla che l ie nce stat ...
media/k2/galleries/13719/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-09_um_13.29.19.jpg
09 de otober 2020

N angiul per i angiuli dl spedel

N mierculdi dan otodì iel stat tl spedel a Bulsan na festa, pitla ma scialdi sentida, per ti sëurandé na scultura de ghips, che rafigurea n angiul. L lëur ie unì fat dal artista Paul »Pauli« Moroder de Doss. Na scincunda da pert de Karl »Charly« Comploj y si fëna Sandra. Charly Comploj ie stat trëi enes alalongia n coma tl spedel de Bulsan, pervia dl coronavirus.Trëi enes n coma Per Comploj fòvel de merz y auril stat trëi enes pesoces: »Ne sé plu nët nia di 21 dis che son stat iló, n coma. ...
media/k2/galleries/13696/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-07_um_20.02.32.jpg
07 de otober 2020

Jonta nueva te Sëlva

N mierculdi da sëira iel unì lità la Jonta te Chemun de Sëlva, cun espunënc y espunëntes mé dla Lista Zivica dl ambolt Roland Demetz. Dlongia l ambolt Demetz iel laite Ivo Insam vizeambolt, Christine Senoner y Caroline Runggaldier assessëures. Roland Demetz: »On nce tenì cont che messon repurté l raport danter ëi y ëiles te Jonta aldò dla cumposizion te Cunsëi, ulache l ie 5 ëiles. Rapurtà ala Jonta à l’ëiles nscila la rejon de 1,6 assessëures te Jonta, numer che muessa a de teles, unì auzà ...
media/k2/galleries/13695/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-07_um_16.09.24.jpg
07 de otober 2020

»Per mantenì nosta cultura, tradizions y natura«

N lunesc dl’ena passeda iel stat la senteda generela dla Lia per Natura y Usanzes, na lia che à n’atività drët rica y che se lascia for inò audì pratematiches desferëntes che à da n fé cun duta nosta valeda. Te chësta senteda iel dantaldut unì prejentà l statut nuef y l’atività dl ann passà. Statut nuef Bele da plu ani incà lëura l Stat per mëter n regula duta la lies che fej pert dl terzo setor (nia publich, nia privat, ma per lies che lëura per la jënt, nia per davanië). Nscila iela che duta ...
media/k2/galleries/13677/thumbs/Bildschirmfoto_2020-09-29_um_18.26.33.jpg
06 de otober 2020

Ueia de schi, ueia de turism

D’agost iel unì fat na nrescida online da pert de doi portai web dl’Olanda. Na tueda y nrescida te »mé« un n Stat, ma che mostra mpo su che l ie ueia de schi, ueia de vacanzes da d’inviern: for sce l corona l lascia pro.Tan che duc uel inò jì cun i schi Danter i turisć da d’inviern tradiziunei damandei ora iel belau l 90% che dij che i uel inò fé na vacanza da d’inviern, nscila tla nrescida fata dai 14 nchin ai 21 de agost. Mpo, na gran pert de chëi che uel jì n vacanza uel aspité coche se ...
media/k2/galleries/13673/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-05_um_20.21.02.jpg
05 de otober 2020

Prima senteda per l Cunsëi nuef de Sëlva

L Cunsëi de Chemun nuef de Sëlva à n mierculdì ai 7 de utober dala 17:00 si prima senteda, te Cësa de Chemun te Sëlva. L unirà nce fat la pruposta dla Jonta cun cater cumëmbri/es, duc/dutes dla Lista Zivica, da coche l ie unì dit. La SVP sarà nscila tl’oposizion. Ordenn dl di: 1. Ejam dla cundizions per pudëi candidé, unì lità y de ncumpatibltà per la ncëria da ambolt y si cunvalida. 2. Ejam dla cundizions per pudëi candidé, unì lità y de ncumpatibltà per la ncëria da cunselier/a de Chemun y si ...
media/k2/galleries/13669/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-03_um_15.00.59.jpg
04 de otober 2020

La terza edizion dl Dolomitale filmfestival à plajù dassënn

L ie stat n bel nteres de publich pra chësta terza edizion dl Dolomitale filmfestival, i amanc dl chino che ne n’à te nosta valeda nia gran ucajion de ti jì do a si pascion, ie ntan chisc dis unii cuntentei. Per l cuncors iel unì premià l miëur film documenter, cris ora da na iuria de esperc, l miëur film curt ie unì cris ora dal publich.Nce sce l ie unì metù a jì te na forma mpue mëndra, pòssen mpo dì che l Dolomitale filmfestival à abù si bel suzes y se davania for plu y plu la simpatia dl ...
media/k2/galleries/13668/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-03_um_14.56.51.jpg
03 de otober 2020

La mujiga ti dà culëur ala vita

Nce per i Jëuni de Mujiga de Gherdëina ie chëla dal ann passà stata na sajon particulera. A d’ëi, coche a duc i autri, ti à l coronavirus trat sotsëura l program. Ma pur che la situazion ie mo for melsegura, àn mpo ulù cialé inant cun fidanza y à nvià via na sajon cun na bela lingia de cunzerc. Cun duta la melsegurëza che l ie, dantaldut tl ciamp dla manifestazions, y che truep muessa unì lascià vester, fova l pensier di Jëuni de Mujiga de Gherdëina chël de fé mpo inant, de ti pité zeche ala ...