Fascia

media/k2/galleries/21147/thumbs/Bufaure.jpg
30 de setember 2022

Bufaure sera su con più passajes

L impiant vegn endò avert chest fin de setemèna per la Vertical Bufaure con jeghes e devertiment per endrez de la coprativa Inout.
La sajon da d’istà la é jita a piz e beleche duc i impianc portamont à serà, i ultimes en domenia passèda ai 25 de setember. Resta amò averta la forenadoa de Ciampedie enscin ai 9 de otober e chela de Sas Pordoi fin al prum de november, ai 15 de otober l é la 22^ edizion de Top Wine.

L impiant portamont de Bufaure l verjarà endodanef en via ecezionèla al prum e ai 2 de otober per na ocajion de sport e de devertiment per noscia comunanza: do cater egn che no la vegnia più fata en domenia ai 2 de ...
media/k2/galleries/21111/thumbs/scolina_Sen_Jan_portech.jpg
29 de setember 2022

I bec de Sèn Jan taca l an te la neva scolina

L é doventà na bela strutura lumenousa e da color. L intervent de restruturazion di spazies daite à costà beleche 2 milions de euro.
I bec picoi del Comun de Sèn Jan che en lunesc ai 3 de otober tacarà ite l nef an de scola arà na beliscima sorpresa: la senta a Sèn Jan duta restruturada.

Noi sion jic a la veder, amò canche no la era deldut a post, ma jà a veder l gran spazie lumenous che l é daite sion resté maraveé. La presidenta del Ent Gestor Alessandra Cloch ne à menà fora per le aule e la ne à spiegà i lurieres che l é stat fat.

Chel del renovament de la scolina de Sèn Jan l é n lurier che va inant da trei egn. »L ...
media/k2/galleries/21083/thumbs/IMG-20220926-WA0009.jpg
26 de setember 2022

Elena Testor confermèda Senatora

Tel colege de Perjen la é stata litèda col 44% de la stimes. La coalizion del Zenter Dreta te Fascia l’à vent col 60%.
La palesa gran sodesfazion la fascèna Elena Testor che per la seconda outa la é stata litèda al Senat de la Republica. Candidata con la coalizion del Zenter Dreta tel colege de Perjen l’à ciapà 27.364 stimes (44,03%) e l’à passà via l candidat de Alleanza Democratica per l’Autonomia Michele Sartori che l n à ciapà 19.314 (31,08%).

Testor l’à abù n gran bon resultat te sia val olache l’à ciapà 2.789 stimes valides, l 59,69% contra 1.012 (21,66%) de la coliazion del Zenter Cencia.

A Soraga l à ...
media/k2/galleries/21077/thumbs/Engaider_camejot_Lodovica1.jpg
26 de setember 2022

Co engaidèr l camejot

Te n nef tutorial de la lingia de "Saeres", l'Union di Ladins de Fascia ne ensegna a rencurèr via l guant canche se peissa de no l durèr per n trat.
L é tost fenì l istà e pec l é amò i apuntamenc che domana che la femenes fascènes se tire ite l guant. L temp del an olache se l doura de manco l é l meis de november, do i Sènc via, e ge volessa l engaidèr ite, se cogn aboncont semper stèr ascorc a l meter via coche carenea.

Per chest l’Union di Ladins de Fascia à volù tor su, col aiut de Lodovica Zacchia de Fiama, la mior vida de engaidèr ite con fil e voia e rencurèr l camejot.

Per chest nef ‘Saeres. Tutorials de tradizion e mestieres ...
media/k2/galleries/21074/thumbs/Descors_Giorgio.jpg
25 de setember 2022

N gran braciacol anter fascegn e ucrains

A Poza l é stat endrezà n bel moment de festa co la families ucraines de Ciasa Fuci e i volontères che te desvaliva manieres à sostegnù l projet de acolienza de Giorgio e Miriam.
L era presciapech cent persones en domenia ai 18 de setember a Ciasa Fuci per tor pèrt a la marena che, se fossa stat più ciaut, la fossa stata endrezèda su la teraza, ma l tempram mudà ti ultimes dis à conseà de tramudèr daite. 

Na trentina l era femenes e bec ucrains che, oramai da passa 5 meisc, à troà azet te la strutura vejin al portoi de Aloch, i etres l era volon­tères, colaboradores o sponsor che, te desvaliva manieres, à didà a realisèr chest bel projet de acolienza. 

La ...
media/k2/galleries/21073/thumbs/Alpine_Butterfly_Biju_Mont_Vich.jpg
25 de setember 2022

L Pavel da Mont à sgolà per diesc bec spezièi

L projet endrezà da Biju Vadagnini e Elena Zanon, col didament de terapisć e dotores e l sostegn de Bambi e autra sociazions e privac, ge à sport na vacanza terapia ai bec che à formes de autism.
De gra al didament de na forta rei de sostegnidores, pruma anter duc la sociazion Bambi, Alpine Butterfly, l Pavel da Mont, à portà sun sia ales 10 families con bec che padesc de autism. Per la seconda outa chesta sociazion é stata bona de endrezèr na setemèna dedichèda duta a chisc bec e sia families, chest an aló dal MyTime Hotel Savoy forin Mont de Vich.

Dai 10 ai 17 de setember diesc bec con besegnes speziai, ensema a sia families, é stac touc ite te n ambient fat de relazions, de afet, de ...
media/k2/galleries/21072/thumbs/Moena_desmonteada.jpg
24 de setember 2022

La vaces é vegnudes da mont

A Soraga e a Moena l é stat endrezà la desmonteèdes del bestiam dai pèscoi de Fuciada e Sèn Pelegrin.
La pruma neif del uton ge à fat da cornisc a la desmonteèdes del bestiam a Soraga e a Moena ai 17 e ai 18 de setember. La vaces che é pontèdes demez da Fuciada e da Sèn Pelegrin sarà states belebon contentes de se n arloèr a cèsa vedù l tempram più freit e la neif vegnuda ju bassa.

En sabeda a Soraga l Comitat manifestazions, vidà da la presidenta Loretta Pederiva, ensema a l’aministrazion de Comun, l grop di Alpins, l grop Folk e n bel numer de volontadives à endrezà n moment de gran ...
media/k2/galleries/21071/thumbs/Larte_di_avere_ragione.jpg
24 de setember 2022

No l é emportant chel che te dis, ma coche te l dis. Ence te la politica...

Daniele Verra ne moscia l valor e la gran atualità amò anchecondì de n tratat filosofich del 1800: "L'arte di ottenere ragione" de Arthur Schopenhauer.
Te sia rubrica Da la coroneles al cher", che ne fèsc cognoscer vigni meis n liber, classich o giusta vegnù fora, de sorts desferentes che va dal roman al "saggio" enscin al albo ilustrà, chest'outa, en vea de la litazions Daniele Verra ne sporc desche spenta a la reflescion l liber del filosof Arthur Schopenhauer. 

"I ciampes che tol ite la forma e la comunicazion desche fator de mascima emportanza i é tropes, ma chel che me à fat vegnir tel cef chest scrit de Schopenhauer l é la ...
media/k2/galleries/21051/thumbs/Moena_prejentazion_BRT.jpg
22 de setember 2022

A Moena l trafich passa su L Vial

L pent del Cavalletto é serà fora ai auti. La neva viabilità va inant fin ai prumes de dezember.
Moena l é stat l prum Comun che à prejentà te na scontrèda publica l projet del BRT te Fascia. L lo à fat en lunesc ai 19 de setember te sala Simonin Maza de la scoles tedant a n gran numer de jent enteressèda al projet de mobilità de la Provinzia de Trent. La vertola per chiamèr ite na scontrèda no l é stat demò la prejentazion del BRT, ma ence l besegn de meter en consaputa i sentadins che con en mercol ai 21 de setember aessa mudà la viabilità de paisc.

L ombolt de Moena Alberto Kostner à ...
media/k2/galleries/21016/thumbs/Franco_Dezulian.jpg
21 de setember 2022

Franco Dezulian vèrda l mond da Colassù

Fotograf de gran valuta e pascion, om umol e benvolù, l aea 89 egn. L à lascià la femena Flora e i fies Ornella e Daniele con sia families. 
En mercol ai 14 de setember l é mort Franco Dezulian del Garber da Cianacei. L aea 89 egn e da n trat no l stajea ben. Franco l’era fotograf e imprenditor, patron del refuge Kristiania sun Belvedere e component de na familia de nonzech che à fat la storia del turism fascian: l era nez de Maria Piaz de Pavarin, la mère del Pordoi e fi de Francesco Dezulian, stat ence poet e scritor.

A obito ai 16 a Cianacei n muie de jent ge à sport l ultim salut e l braciacol a la femena Flora e ai fies Daniele ...
media/k2/galleries/21015/thumbs/12.Brenz_bis.jpg
21 de setember 2022

Brenz o festil?

Te sia rubrica Fabio Chiocchetti ne rejona chest'outa de la desferenza anter brenz e festil e de la reisc e l segnificat che à abù tel temp e che à anchecondì chesta doi paroles, tel fascian e ti lesc vejins.
Podede lejer dut su La Usc stampèda de vender ai 16 de setember.
media/k2/galleries/20999/thumbs/Oies_ViaCrucis_2018.jpg
20 de setember 2022

Pelegrinaje ladin a Oies

En sabeda ai 24 de setember l’Union Generela, en colaborazion con l’Union di Ladins de Fascia e l’autra Unions de valèda, endreza l pelegrinaje dal soul sènt ladin, Sèn Giosef Freinademetz.
Chest an l endrez ge pervegn proprio a l’Union di Ladins de Fascia: la sènta messa tel santuarie sarà defat conzelebrèda da don Mario Bravin e ciantèda dal Cor di Joegn de Poza, vidà da Vanessa Tomasi.

Per chesta ocajion l  é stat endrezà na coriera che pontarà demez da Sèn Jan da mesdì e la portarà i ciantores e i fidei fin a Sèn Linert de Badia, olache se se bina te gejia da les 14.30 per l benvegnù a duc i pelegrins. Dapò chi che vel i podarà jir monté fin a Oies, per i etres da les ...
media/k2/galleries/20998/thumbs/litazions_Parlament.jpg
19 de setember 2022

Litazions, coleges e candidac del Trentin

En domenia ai 25 de setember se lita da les set da doman a les unesc da sera. Ence chi che à manco che 25 egn pel litèr per l Senat.
Ai 25 de setember i sentadins de la Tèlia é chiamé a litèr per l nef Goern. Enceben che chest’outa se lite manco parlamentères, ajache va en doura la lege per l smendrament del numer (donca 400 a la Cambra e 200 al Senat, enveze che 945 en dut desche ades) se litarà amò con l Rosatellum, la medema lege durèda ence per la politiches del 2018. L sistem l é mescedà: un terz di seggi presciapech vegn assegné te coleges uninominai e i etres doi terc te coleges plurinominai. Tel Trentin-Sudtirol però ...
media/k2/galleries/20994/thumbs/Cedea_senta_Delba.jpg
18 de setember 2022

Semper manco èga da gas sul marcià

Da n an en ca l é semper manco produzion de anidrida de carbonie alimentara. Aon chierì la rejons.
Sui sfoes nazionèi a la fin de messèl se rejonèa de na mencianza semper maora de èga con gas te la boteighes e te dut l sistem de reforniment e de produzion. La situazion é pesoca per la aziendes de produzion de èga te bocia, ampò la problematica toca ence etres setores del marcià

Ence te Fascia se se n à ascort de chesta mencianza, enceben che no l’abie tocà duc chenc. Milena Fosco del De Matie a Cianacei la ne à contà che entorn i 10 de aost da sie fornidor de fiduzia no i é stac più bogn de ...
media/k2/galleries/20993/thumbs/BRT_magna_pra_crofen.jpg
18 de setember 2022

I sentadins vel esser informé

La Provinzia de Trent à prejentà a Sèn Jan l projet de mobilità BRT anter Trent/Ora e Fascia. N muie i aspec critics uzé fora dai sentadins.
L era jà da n trat che i sentadins domanèa de aer maor informazions. En jebia ai 8, dant da la scontrèda de prejentazion de la Provinzia, tel piaz de Sèn Jan l é stat metù a jir n ‘flash mob’ olache vèlch joen à portà material informatif per ge deschiarir a duc i enteressé i intervenc pervedui  dal projet BRT.

L grop de sentadins de noscia valèdes se à palesà n muie critich su la proponeta soraldut per l consum de teritorie. L conzet era stat palesà a na vida n muie chièra ence da na ...
media/k2/galleries/20992/thumbs/impianc_Fascia.jpg
17 de setember 2022

L cost del eletrich peisa su la funs di impianc portamont

La sozietèdes à n gran consum de energia: per fèr jir i impianc e per fèr neif. Daniele Dezulian, president de la SITC e Christian Lorenz, president de la Bufaure, vèrda con cruzie a la neva sajon da d’invern.
Fenida la pandemia, o amancol la pèrt più pesoca, se se aessa spetà de poder tirèr mingol l fià. Enveze sobito l é ruà n’autra mazèda: i cosć de l’energia che é suté su debel e che é do che met en jeneion firmes e families entries.

Nos chesta setemèna aon sentù i presidenc de doi sozietèdes de impianc portamont de Fascia che per fèr jir i impianc e i canons per la neif artifizièla à n gran consum de eletrich. Aon domanà fora Daniele Dezulian, president de la SITC, la maor sozietà de Fascia e ...
media/k2/galleries/20990/thumbs/Gran_Festa_da_Dista_2022_JacopoBernard-169.jpg
16 de setember 2022

La Gran Festa da d’Istà, anter folclor e tradizions

Do doi egn che no la vegnia più fata l é endò stat endrezà a Cianacei la gran manifestazion che sera su la sajon da d’istà.
Gran Festa d’Istà 2022, gran festa de la comunanza. Do doi egn de Covid e restrizions, dai 9 ai 11 de setember a Cianacei l é endò stat endrezà una de la maor festes de la sajon da d’istà.

Trei dis de legreza, musega, tradizions, folclor e n grum de jent che se à binà te tendon de Parèda per se goder dotrei ores de compagnia e de spas. 

I Studafech e la Crousc Biencia de Cianacei se à tout su dut l endrez del tendon. L comitat, con a cef l president Gigio Dantone, se à dat ju e à struscià ...
media/k2/galleries/20947/thumbs/BRT_PrejentazionSJ__sala.jpg
15 de setember 2022

L BRT ne va ben demò en pèrt

La Provinzia de Trent à prejentà a Sèn Jan l projet de mobilità anter Trent/Ora e Fascia. N muie i aspec critics uzé fora da operatores, ambientalisć e sentadins che à empienì la sala.
L pericol l é chel che vegne trat demez l bez ensema con l’èga paza. Fosc per chest en ocajion de la prejentazion da man de la Provinzia de Trent del projet BRT, stata en jebia ai 8 de setember te la Sorastanza de la scoles a Sèn Jan, ence se la jent te sala no à sparagnà la critiches, i aministradores (che perauter i aea jà manà ofizialmenter a Trent sia osservazions) no se à remì trop. Che no dovente la scusa bona per la PAT per dir: »Nos la proponeta ve l’aon sporta, ma se no volede fajon ...
media/k2/galleries/20921/thumbs/01_damiano_lorenz.jpg
13 de setember 2022

Tras la risses del temp: n viac te la familia Lorenz

Damiano Lorenz da Vich l à metù ju sie èlber de familia ruan fin del Siecent. L à binà ensema endèna 366 parenc con documenc e retrac troan ence n leam col canonich Jan Batista Massar.
A jir a enrescir tras documenc, bergamines e letres, con schertures da spes de travers ma semper bela rencurèdes, per talian, todesch o latin che sie, se pel fèr n bel saut endò tel temp. Zacan te noscia Val e te sacotenc etres lesc l era i preves, la Gejia belimpont, che tegnia su i dac de la popolazion: chi che nascea, chi che moria, chi e can che i se maridèa.

No desche aldidanché che l é dut digitalisà: vegnia fat dut a man, e no l é pa nia sorì se n capir fora e entener coche n’outa vegnia ...
media/k2/galleries/20911/thumbs/Enrosadir_Bepin_Soraperra.jpg
12 de setember 2022

Se èrt e enrosadira se scontrassa

L Museo Ladin envia i artisć a manèr ite n retrat de na sia opera, scrit o poejia sul fenomen naturèl che entenc noscia crepes.
Te sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia l é en esposizion fin ai 11 de otober na selezion de chèdres del artist Bepin Soraperra. La regoeta de operes, dal titol Enrosadira, l é n tribut a n artist de Fascia che à lascià na pedia fona te l’èrt e la cultura, soraldut desche fondador de la Scola d’Èrt de Poza. Te si chèdres Bepin l é stat bon de tor ju ogne lujor tel moment prezis che la crepes se entenc de resa e pomaranc, colores tipics del fenomen naturèl cognosciù e chierì dutintorn.

En ...