Fascia

media/k2/galleries/11963/thumbs/carnascial_festii_Vich_bufon.jpg
19 de fauré 2020

La ciasetes sui festii se à regolà da Carnascèr

L’idea del Comitat Vich Events à abù gran partezipazion. Fin a la fin de firé se pel mirèr la mèscres tradizionèles fascènes
L temp de Carnascèr rua tel vif chisc dis enscin en mèrtesc gras ai 25 de firé, ma jà col prum de chest meis l paìsc de Vich à volù menèr ghesće sentadins tel gordeon de colores, musega e matitèdes de chest temp più algegher de l’an.

La ciasetes sui festii che da Nadèl era states fornides sù con i simboi de la Natività, les é states mudèdes te vedrines del Carnascèr tradizionèl ladin. En dut n’é 13 sun dut l tegnir de Vich, dai ciantons più sconec de Sèn Jan, Pilat, Piz e Val al zenter de paìsc ...
media/k2/galleries/11954/thumbs/Scola_scontrada_degnita_vita1.jpg
16 de fauré 2020

Riflescion coi studenc su la degnità de la persona

La Scola Ladina de Fascia à tout dant na bela endesfida envian dozenc e esperc per rejonèr de vita e de mort.
»De spes i studenc de le scole più dalonc da la zità, descheche l’é chela de Fascia, i à manco ocajion per tor part a evenc con dozenc universitaries e scontrade olache vegn debatù a n livel aut temes emportanc. Noi aon volù ge sporjer a nesc studenc chesta ocajion.« Coscita à dit la Sorastanta de la Scola Ladina de Fascia Mirella Florian, che en mercol ai 5 de firé, ensema con l professor Antonio Sanfilippo à endrezà te sala grana de la Sorastanza na meisa torona dal titol »La dignità ...
media/k2/galleries/11950/thumbs/Nef_stem_Musega_Vich.jpg
15 de fauré 2020

La Musega da Vich destuda 200 ciandeiles!

La sociazion endreza na lingia de evenc per l cedean, pean via con la mostra de retrac veies te Ciasa Marmolada che vegn enaudèda en domenia ai 16, dì de Sènt’Ugèna, dò la zelebrazion religiousa sun Ciaslir.

La Musega da Vich compiesc 200 egn. Nasciuda del 1820 l’istituzion got anchecondì de na sanità ezelenta e la se endreza a festejèr coche carenea chest travert emportant.

L prum apuntament l’é en domenia ai 16 de firé, dì de Sènt’Ugèna, canche en ocajion de la sègra, dò la messa ofizièda da les 10 sun Ciaslir da monsegnor Luigi Bressan, da mesa les 12 te Ciasa Marmolada a Vich vegnarà enaudà la mostra »200 egn de musega«. L’é na regoeta de retrac veies che conta la storia de la Musega da Vich – ...
media/k2/galleries/11949/thumbs/turism_lege_reforma_Failoni_Moena.jpg
15 de fauré 2020

Fascia vel esser protagonista te la promozion del teritorie

L’assessor provinzièl al turism Roberto Failoni à scontrà i operatores del turism per ge portèr dant la neva lege de reforma.
L’à śirà fora per dut l Trentin e l’é ruà ence te Fascia en lunesc ai 10 de firé l’assessor provinzièl al turism Roberto Failoni. L’é vegnù a prejentèr l sboz de la neva lege de reforma del turism, da les diesc da doman te sala de Comun de Moena, domesdì dant te sala de Comun de Sèn Jan e dapò più tèrt te sala de Comun de Cianacei.

»L’é la pruma outa te la storia del Trentin che vegn endrezà scontrèdes de chesta sort sun dut l teritorie – l’à dit dantfora l’assessor Failoni a Moena – nos ...
media/k2/galleries/11903/thumbs/DSCN9827.jpg
10 de fauré 2020

Standing ovation per Milio Gross de Śoan

L president à lascià sia encèries te la Coprativa de Fascia dò 42 egn de empegn tel Consei de aministrazion, e de chisc 30 a cef de l’azienda. A sie post tel Consei de Aministrazion l'é stat lità Giuseppe Detomas. En lunesc ai 10 de firé l CdA nomina l nef president.
L’à vidà la radunanza de la Coprativa de Fascia desche semper, en sabeda ai 8 de firé, l president Milio Gross de Śoan: descheche l’à fat per n muion de egn e che no l’à podù fèr demò l’an passà, per costion de sanità. Ma chest’outa l’é stat l’ultima.

Tel descors dut per fascian l’à uzà fora più l cher, l segnificat e i valores storics de la cooperazion, che i numeres, che bolintiera l ge à lascià al diretor aministratif Giovanni Defrancesco. Te doi paroles l’à rengrazià e l ge à augurà bon ...
media/k2/galleries/11896/thumbs/Pere_Frumenzio_Ghetta_online.jpg
10 de fauré 2020

Per i 100 egn de P. Frumenzio Ghetta

L gran storich fascian era nasciù ai 11 de firé del 1920. Tel cedean lo recorda con recognoscenza l president e l president onorarie de l’Union di Ladins, Fernando Brunel e Antone Pollam, e l’Istitut Cultural Ladin con na scontrèda en mèrtesc per meter al luster sia opera.
L’Istitut Cultural Ladin vel recordèr chest emportant cedean con na scontrèda che vel envièr i fascegn a cognoscer miec la ritajon del storich che ge à dat a noscia comunanza i fondamenc de sia identità ladina.

Sia gran opera de storich, archivist e poet, che à metù adum na rica arpejon de documents da el regoec e enlouta consegné a l'Istitut Cultural Ladin, vegnarà metuda al luster ai 11 de firé da les 17:00 a Sèn Jan, te senta de la Biblioteca de l’Istitut Cultural Ladin che la é dedichèda ...
media/k2/galleries/11902/thumbs/Schermata_2020-02-09_alle_20.19.00.jpg
09 de fauré 2020

A la Musega Auta Fascia l pest del Fassa Coop

L “Premio Fassa”, che vegn dat oramai da 26 egn da la Coprativa de Fascia, é jit chest an al grop di sonadores de la Val de Sora.
L’é stat l maester Paolo Rasom, ensema con na picola delegazion de musegante e marchetenderes, a tor pèrt a la radunanza del Fassa Coop en sabeda ai 8 de firé te la palestra de Sèn Jan per ritirèr, ence a inom de la presidenta Daniela Favè che no podea tor pèrt, l prestigious “Premio Fassa”.

L’é oramai da 26 egn che, en ocajion de la radunanza di sozi per l’aproazion del bilanz, l Fascia Coop ge sporc chest bel recognosciment a na sociazion o na persona che à dat o dèsc n contribut a sia ...
media/k2/galleries/11894/thumbs/Sera_aministrazion_Comun_Moena.jpg
09 de fauré 2020

L lurier te n Comun: rejona i secretères

L grop de zitadinanza ativa »N cör per Moena«à endrezà na scontrèda rica de informazions e stimoi.
A 3 meisc da la litazions aministratives, ge fèr cognoscer a la comunanza, donca ence ai candidac potenziai, coche vegn endrezà l lurier te na aministrazion, l’era segur na bona idea. 

A tor sù l’envit del grop de zitadinanza ativa »N cör per Moena«l’é stat ampò demò na ventina de persones, presciapech metà femenes, che en mercol ai 29 de jené te Comun de Moena les à podù scutèr i intervenc de Luigi Chiocchetti, Mario Andretta e Luca Zanon, prejenté da Annalisa Zorzi.

Chiocchetti, ...
media/k2/galleries/11892/thumbs/APT_Poza_daite.jpg
08 de fauré 2020

La Neva UAL contra l’acorpament de le APT

L moviment politich ladin palesa sia critica per la proponeta de reforma de le APT del Trentin che vel meter adum desvalives ambic e l domana autonomia e colaborazion con la valèdes ladines.
Che él pervedù avisa te la proponeta de reforma de le APT del Trentin?
Se podarà l saer en lunesc ai 10 de firé, canche l’assessor provinzièl Roberto Failoni ruarà te Fascia per la portèr dant a la comunanza te trei scontrèdes publiches: da les 10 da doman te Comun de Moena, da les 2 domesdì te Comun de Sèn Jan e da mesa les 5 domesdì te Comun de Cianacei.
Endèna se sà che l prum sboz perveit de organisèr a livel teritorièl la Aziendes per l Turism te 4 arees metan adum desvalives ambic. Fascia ...
media/k2/galleries/11891/thumbs/Conscric_1920_Vich.jpg
07 de fauré 2020

ChI él chesta setemèna sul retrat da n'outa?

Envion nesc letores a endoinèr. 
Su La Usc di Ladins, te la piates de Fascia, va inant da 15 egn na rubrica n muie aprijièda, che met dant vigni setemèna n retrat da n'outa.
Sul numer 6, che vegn fora en vender ai 7 de firé, troon n retrat con n grop de conscric del 1920 da Vich. Con chest retrat, portà da Bruno Ghetta de Martin, volon ence recordèr Pare Frumenzio Ghetta, che ai 11 de firé de chest an l’aessa compì 100 egn.

Duc i letores pel manèr sia respostes a la redazion de La Usc de Fascia a Sèn Jan, str. Dolomites 22 ...
media/k2/galleries/11880/thumbs/schi_jent_Fascia.jpg
07 de fauré 2020

I dac del turism del 2019

L'an passà Fascia à dombrà beleche 4,5 milions de prejenzes. L paìsc che pert più turisć l’é Moena, chel che à abù l maor smaorament l’é Mazin.
Te Fascia via per l’an 2019 l’é ruà te Fascia 932.857 ghesć e l’é stat dombrà 4.457.700 prejenzes. Chisc l’é i dac totai che à binà sù l’Azienda per l Turism de Fascia, dac che se pel conscidrèr belebon realistics ajache tant i sozi che i no sozi à l’obligh de registrazion. Demò su la seconda cèses se trata de n dat stimà, che l’Apt met ensema aldò de parametres de la Provinzia de Trent ajache sun chesta sort de strutures no se à l control.

L total se pel l spartir anter hotìe e extralberghier ...
media/k2/galleries/11876/thumbs/Ispetor_Poli_besties_Soraga.jpg
06 de fauré 2020

La situazion de la besties te nosc raion

L'Ispetor Maurizio Poli à dit che n muie de besties vegn metudes sot dai auti: del 2019 n’é mort 108 sun strèda. Cresc l numer de cerves e stambeches e rua ence l cinghial, ma l consier de procura Mario Deluca é più cruzià per i louves.
La setemènes passèdes te la valèdes de Fascia e Fiem l’é stat endrezà la sescions forestèles. Te ogne Comun l Diretor de l’Ofize Distretual Forestal de Ciavaleis Bruno Crosignani ensema a l’Ispetor Maurizio Poli e i Forestai de la desvaliva stazions à portà dant la relazions su la situazion del bosch e de la besties. Del bosch n rejonaron più inant, canche aron a la leta duc i dac, enveze per chel che vèrda la besties l’Ispetor Poli à uzà fora vèlch dat enteressant.

L’an passà l’é stat dombrà te ...
media/k2/galleries/11832/thumbs/Soracuerta_Eies_Vives.jpg
05 de fauré 2020

La Cèsa de paussa vèrda inant con Eies Vives

La strutura per la jent de età de Fascia à serà sù l’an 2019 con n auter numer de sie bel boletin e con vèlch neva che ne vegn portèda dant da la presidenta Barbara Bravi.
L’é ruà oramai al 5° numer, l boletin de la Cèsa de Paussa »Eies Vives« che l’APSP de Fascia met ensema e dèsc fora a la fin de l’an per sporjer mingol de informazions su la neves de la Ciasa de Paussa de Fascia.

L’é n codejel gustegol e rich de emozions, che se aur con chesta paroles, scrites da Michela Scarazzolo: »E me cuce jù aló, a ge vardèr a la stories de duta la etèdes che se cor dò, desche picoi bec, tel piaz più bel del mond. Zenza sieves e zenza regoles. P.S.: Chiò la linies ...
media/k2/galleries/11853/thumbs/donGigiVian_CarloSpagnolli.jpg
04 de fauré 2020

Fascia pianc per la mort de Carlo Spagnolli

L cher del dotor che à operà per passa 40 egn te l’Africa se à fermà te la Solatrix a Rorei. Gran manconia ence a Poza, olache à sia senta la sociazion Lifeline Dolomites e l dotor Spagnolli l’era n muie cognosciù e benvolù e l’era sentadin onorèr.
En domenia ai 2 de firé n gran gran cher à lascià de bater: chel del dotor Carlo Spagnolli. 

L’aea demò 70 egn, ma na vita olache no l se à mai sparagnà per didèr i etres aea fià sia sanità e ti ultimes egn l’aea cognù vegnir de retorn da sia amèda Africa per se rencurèr tel Trentin, olache l’era nasciù.

Ence duta Fascia pianc la mort de chest gran om, che l’era n muie cognosciù e amà te noscia val e soraldut a Poza.

N leam fort, che era nasciù acà passa 40 egn da l’amicizia anter Carlo ...
media/k2/galleries/11831/thumbs/meta_Fascia_meteo.jpg
04 de fauré 2020

Co él stat l temp te Fascia del 2019?

Claudio Gabrielli de Pavarin ne met dant informazions e confronc dai dac de la stazion meteo de Pecé a Moena.
Te chest meis de jené 2020, enscin en domenia ai 26, la stazion meteo de Pecé a Moena l’à registrà en media na minima de 6,52 degrees de freit e na mascima de 5,3 degrees de ciaut. L’é stat donca amò mingol più ciaut che l’an passà, canche en media te dut l meis l’era stat -7,8° la minima e +4° la mascima.

Chesta temperatures, disc Claudio Gabrielli de Pavarin da Pera, che da egn l’à la pascion de segnèr sù e confrontèr i dac de la stazions meteo, ne dèsc conferma en sostanza del sciudament ...
media/k2/galleries/11828/thumbs/Oto_Lorenz_Bora.jpg
02 de fauré 2020

Fascia à i medemi lec de Gherdena ma l bilanz economich é n muie mender

Oto Lorenz de Bora da Vich ne met dant sia conscidrazions su la situazion del turism e di impianc portamont.
Sion tel pien de la sajon da d’invern e vèlch conscidrazion se pel jà tachèr a la fèr sun coche la é dò che la va dal pont de veduda turistich. Oto Lorenz de Bora da Vich ne à manà ite enstadì chisc pensieres olache l met dant la situazion de la prejenzes turistiches te Fascia a confront con l’autra valèdes ladines de Gherdena e Badia e che che cognessa vegnir fat per la miorèr, ence per chel che vèrda i impianc portamont. De mé sarà la litazions de Comun e del Comun general de Fascia e chest ...
media/k2/galleries/11827/thumbs/ciantarins_cianton_marevea_INOUT.jpg
02 de fauré 2020

Cianton da marevea… d’istà

En domenia ai 2 de firé te Oratorie de Poza vegn prejentà l percors per valorisèr i joegn talenc musicai.
N percors per valorisèr joegn ciantarins e musizisćde nesc paìjes, con lezions de tecnica vocala e strumentala e scontrèdes de musega ensema per ge dèr vita a neva bands de musega da prejentèr via per l’istà del 2020. L’é chest l’obietif del nef projet»Cianton da marevea…d’istà«, nasciù da la joena ciantarines Mery Locatin, Melany Locatin e Sabrina Calligari, dai maestres de musega Samantha Pederiva, Alex Pederiva e Filippo Chiocchetti e dal staff de la Coprativa sozièla INOUT, che ge va dò a ...
media/k2/galleries/11825/thumbs/sociazion_Fassa.jpg
01 de fauré 2020

Fassa à cernù la persona per l Comun general

L Consei diretif no vel fèr a saer l’inom. L secretèr politich Luca Guglielmi à dit che con la lista i é jà belebon a post.
Enstadì l Consei diretif de la Sociazion Fassa à manà fora n comunicat per fèr a saer che dò desvaliva scontrèdes de confront via per chisc ultimes meisc, l’à cernù la persona che la sociazion politica candidarà per l’encèria de Procurador del Comun general de Fascia.

Nos aon domanà fora l secretèr politich e conseier provinzièl ladin Luca Guglielmi.

De più su La Usc stampèda de vender ai 31 de jené 2020.
media/k2/galleries/11824/thumbs/MArgherita_Timothy_Durval.jpg
01 de fauré 2020

Te l’Amazonia a descorir misteres e umanità

Da passa 20 egn la giornalista de Rai Ladinia Margherita Detomas va tel Brasil, olache l’à descorì misteres e marevees che ades é a la leta te n liber.
»Città invisibili« l’é n liber de zirca 400 piates scrit da la giornalista fascèna de Rai Ladinia Margherita Detomas che documentea, con la curiosità de na esploradora e l rigor de na profescionista de l’informazion, na storia con n final mai scrit: chela de l’esplorador Percy H. Fawcett, che del 1925, endèna na sia spedizion te l’Amazonia brasiliana olache l jìa a chierir i segnes de zivilà veiores, l’é desvanì ensema con sie fi e n amich, e de ic no se à mai più sapù sapia.

La publicazion, ...
media/k2/galleries/11822/thumbs/Neva_UAL_diretif.jpg
31 de jené 2020

Trent é dò a perder sia autonomìa

La Neva UAL aur l debatit sul raport anter la Provinzies de Trent e Busan, che les é semper più dalonc. Na costion che à jà soscedà desvaliva toutes de posizion sul sit.
No l’é demò tratatives e tatiches per la litazions, ma ence discuscion sun temes emportanc per noscia val, te la azion di joegn de la Neva UAL, che i à tout posizion su l’aministrazion provinzièla de Trent.

Trent e Busan – disc i componenc del nef grop politich ladin – les seghita a jir inant a na vida despartida e les é semper più dalonc: oramai l’é sot i eies de duc, enceben che la Costituzion talièna a l’articol 116 comma 12 la rejone de na tri-polarità anter la doi Provinzies e la Region ...