Atualité

media/k2/galleries/12810/thumbs/dac_numeri.jpg
04 de jugn 2020

Déurete, Austria!

L’Austria á daurí incö i confins cuntra la Germania, Liechtenstein, Svizera, Slovachia, Republica Ceca y Ungaria – mo nia dl vers dla Talia y Südtirol. La Ciamena de Comerz da Balsan damana sëgn la daurida asvelta, ajache Südtirol á numeri de infeziun plü basc co p.ej. Víena o Bayern
Che avisa le confin dl’Austria cuntra la Talia y Südtirol resta stlüt arata la Ciamena de Comerz da Balsan na dejacordanza ala Joint European Map dla Comisciun Europeica. Y al é na averjiun dl vers de Südtirol, provinzia vejina y raiun lié storicamënter y culturalmënter al’Austria. Südtirol á na inzidënza de caji de infeziun por 100.000 abitanc plü bassa co Víena, o p.ej. co Bayern y d’atri Länder Todësc che á ciafé incö azes lëde al’Austria. Le pres. dla Ciamena de Comerz Michl Ebner á ...
media/k2/galleries/12798/thumbs/1057326_borghetto_huldschiner.jpg
04 de jugn 2020

Verjer l confin del Prener

I goernadores del Tirol Platter, de la Provinzia de Trent Fugatti e de chela de Busan Kompatscher domana che vegne avert l confin de Stat dant dai 15 de jugn
Verjer al più prest l confin del Prener. L’é stat chel che à domanà i trei goernadores de l’Euregio: l president del Tirol Günther Platter, l president de la Provinzia de Trent Maurizio Fugatti e l president de la Provinzia de Busan Arno Kompatscher endèna na video conferenza en mercol ai 27 de mé. Duc trei d’acort sul besegn de garantir che posse passèr i auti travers l confin de Stat. »L’é na mesura nezessèra per ge dèr endodanef ai teritories de la Èlpes, aldidanché leé da n obietif comun, ...
media/k2/galleries/122/thumbs/2a057285e93e1a616839455dd9c41475.jpg
29 de mei 2020

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/12797/thumbs/corona_freepik3.jpg
04 de jugn 2020

Virus tl Südtirol: terzo de zënza caji nüs

Tl Südtirol él ma plü 111 caji "atifs" de coronavirus. Te Badia y Gherdëna un su.
Le "coronavirus" tl Südtirol s’apajëia ia tres deplü y al momënt án ma plü 111 caji "atifs". Da trëi dis incá n’án plü degünes infeziuns nöies, insciö gnanca tles ultimes 24 ores, sciöche an pó odëi dai dac mená fora dal’Aziënda Sanitara dl Südtirol la jöbia ai 4 de jügn. I caji totai resta insciö sön 2.597, le numer de morc é chersciü de öna na unité a 292, i varis é chersciüs de 7 unités a 2.194. Ti reparc normai di spitoi dl Südtirol y a Gossensass él ma plü 9 porsones, tles terapies ...
media/k2/galleries/12779/thumbs/20200530_182731.jpg
03 de jugn 2020

La Talia deura i confins interns y esterns

Le de da incö 3 de jügn 2020 é n vare important por la Talia, i zitadins y i ghesć. Al toma la carantena por chi che vëgn tla Talia y l’autozertificaziun olache chësta ê ciamó en faziun. Mo an aspeta ci che l’Austria y la Germania fajará les edemes che vëgn
Le Minister dla Talia Boccia á anunzié la "liberté de zircolaziun zënza condiziuns". Al é n limo important tla "Fasa 2" de lochernamënt dla stlüta rigorosa piada ia de merz tla Talia. De fat él sëgn conzedü da se möie danter la Talia y i Statesc dl’UE, la Gran Bretagna, l’Irlanda y Monaco. Mo ma dal punt d’odüda dla Talia infora, ajache vigni Stat pé avëi d’atres regoles y n’atra sort de "confins".

L'Austria

L’Austria arferará ia endoman jöbia i controi de confin y de sanité dl vers de Germania, ...
media/k2/galleries/12778/thumbs/Europa_Provedimenc_Coronavirus.jpg
03 de jugn 2020

Europa, Recovery Fund e spartijon de finanziaments

Massimo Girardi: doimile miliarc la soma metuda a la leta per finanzièr l rescomenz dò la pandemia. Ressorses ence per projec de mobilità sostegnibola 
Con la litazions di 15 de mé l Parlament european à arjont na pruma cordanza sui pians per ge fèr front a la pandemia da coronavirus enveze i Recovery Fund e Sure vegn prejenté a l’Europarlament chisc dis.

I detaes e la modalitèdes é amò duc da fèr fora ma se i pians vegnarà aproé da la Comiscion e dal Consei european ruarà la bocèda de ossigen tant spetèda per trèr sù l’Europa dessatèda dal coronavirus. Doimile miliarc presciapech l’é la soma destinèda al Recovery Fund ideà per ge tegnir poz a ...
media/k2/galleries/12776/thumbs/Elena_Testor_Berlusconi.jpg
03 de jugn 2020

Elena Testor passa a la Lega

La senatora fascèna, che la é ence Procuradora del Comun General, l’à lascià l grop Forza Italia de Berlusconi
No l’à soscedà gran marevea te Fascia la neva vegnuda fora te l’ultim fin de setemèna che la Procuradora del Comun general Elena Testor, litèda al Senat del 2018 con Forza Italia, l’à lascià l partit de Silvio Berlusconi per jir te la Lega de Matteo Salvini.

L leam con la Lega da man de Elena Testor e de duta la Sociazion Fassa l’é semper stat strent, e ela medema del 2013 la era stata candidèda a la Cambra ensema con Fugatti te la lista de la Lega, vidèda enlouta a livel nazionèl da Maroni.

L ...
media/k2/galleries/12775/thumbs/birba_cover.jpg
03 de jugn 2020

»Birba« é ince online

L’otava ediziun de »Birba« é danman. La revista por scolares y scolars de cuarta y cuinta elementara se dá jö cun la tematica dla forza. La novité é che la revista pó ince gní lita online
»Birba« é la revista dedicada ai scolars y ales scolares de cuarta y cuinta elementara. Sëgn de jügn vëgnel fora la otava ediziun, che se presentëia cun na particolarité: ara vëgn ince metüda online, ci che an ó bona­mënter ince tigní tl dagní. Iló póra gní lita da scolares y scolars, mo sambëgn ince dai geniturs y dal publich interessé.

Cater lingac
Chësc numer de »Birba« se dá jö cun le tema dla forza, olache al vëgn tut en conscidraziun sot a plü aspec sides la forza fisica che la forza ...
media/k2/galleries/12773/thumbs/Bildschirmfoto_2020-06-02_um_08.44.12.jpg
02 de jugn 2020

Spana de tëmp arlungiada

Trentin–Südtirol: La Junta regionala á sburlé le terminn por la presentaziun de domandes tl setur dla promoziun dles mendranzes linguistiches y dl’integraziun europeica
La Junta regionala, rovada adöm ai 28 de ma 2020 tres videoconferënza á deliberé, danter l’ater, da sburlé ai 30 de jügn 2020 le termin por la presentaziun dles domandes de finanziamënt por iniziatives de promoziun y valorisaziun dles mendranzes linguistiches dla regiun, adöm cun d’atres desposiziuns che reverda la gestiun di finanziamënc regionai por l’ann 2020.
La delibera, portada dant dal assessur Manfred Vallazza, é gnüda aprovada fajon n’ezeziun ales desposiziuns ...
media/k2/galleries/12764/thumbs/museumladin.jpg
01 de jugn 2020

"Trienala Ladina" cina de setëmber

Cina ai 13 de setëmber sará ciamó da odëi les operes dla mostra coletiva d’ert "Trienala Ladina", metüdes fora tl Museum Ladin Ciastel de Tor.
Dai 19 de ma inant é le Museum Ladin indó davert. Baldi sará val’ salamënt dl’esposiziun permanënta stlüt al publich. An á por chësc orü tigní plü dí la "Trienala Ladina", mostra temporana te museum, che sará insciö da odëi cina ai 13 de setëmber 2020. Ara se trata de na mostra d’ert cun operes de artistes y artisć contemporans, che é gnüdes metüdes fora tl museum en gaujun dl proiet "Trienala Ladina 2019" dal titul "Le post é la lerch".
Chëra da sëgn é la sesta ediziun dla Trienala Ladina, ...
media/k2/galleries/12766/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-30_um_11.43.36.jpg
30 de mei 2020

Impëgn volontar por l’assistënza da d'isté: Partezipaziun nezesciara

Ince sce al é la crisa Corona él ofertes da d'isté por mituns y jogn. Mo al n’é nia assá personal. L'assessur Achammer y l'assessur Alfreider spera che al sides porsones volontares danter le personal
Te n valgönes edemes scomëncel les önesc edemes de vacanzes da d'isté por mituns y mitans, jogn y jones. Scebëgn che al é la crisa Corona él assoziaziuns y uniuns d'ütl publich che mët a jí, en colaboraziun cun cotan de Comuns, ofertes desvalies d'assistënza da d'isté. L'obietif é chël da ester bogn da garantí plü co mai l'assistënza ai mituns de geniturs che mëss lauré tratan le tëmp de vacanza.
Mo l'organisaziun é döt ater co scëmpla porvia dla situaziun d'emergënza Corona. ...
media/k2/galleries/12743/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-28_um_08.44.55.jpg
29 de mei 2020

Se i Mondiai i sbrissa iaro

Comentar de pruma
Darè cuater candidature jude a voit, ntel 2016 Anpezo l à vinto l'orga­nizazion dei mondiai de schi del 2021, e oramai chela ocajion pi ote parduda la someava davero davijin. I atlec i sentiva bele l odor de le medaie, impiantisć e hotelier chel dei soldi che che sarave ruà, finamai na part dei laor che i vari politici i ava imprometù i eva stai finii o almanco scomenzei: se cioleva via lifc vege per n fà de pi moderni, se injignava nuove piste, se comedvaa e se slargiava le strade. Ma de ...
media/k2/galleries/12740/thumbs/6a3de167-5e96-49cb-aa0b-22f606e2548d.jpg
28 de mei 2020

Na ferata ceta che cogn pontèr via

Andrea Frigo con sie modelin à raprejentà l stop sforzà endèna l coronavirus de la ferata de la vita e de chela, per endèna ti projec, de Transdolomites.
La é stata ceta per n bel pez col semafer checen la ferata che Andrea Frigo à fat sù de legn e l’à metù te sie vidor. N stop sforzà per via de la situazion de emergenza del coronavirus ma che pian pian ades somea ge aer lascià l post a n nef viac. Che sie n bon segn ence per n’autra ferata, de dimenscions ben maores, chela che speta da egn de doventèr realtà te la valèdes de la Veisc.

Se trata de pensieres e retrac che Andrea Frigo da Sèn Jan à volù condivider con Massimo Girardi, president de ...
media/k2/galleries/12738/thumbs/ejams_bi_trilinguism.jpg
27 de mei 2020

I ejams de bi- y trilinguism pëia ia

L’ofize provinzial de competënza lascia alsavëi che i ejams pëia indó ia cun i 8 de jügn, tl respet dles mosöres de segurëza
En lönesc ai 8 de jügn éra tan inant: tl Südtirol pëia indó ia i ejams de bi- y trilinguism, che gnará desfirá tl respet dles mosöres de segurëza. La emergënza "coronavirus" â sforzé da tigní chisc i ejams por plü mëisc. Les porsones interessades ciafa dötes les desposiziuns sön la plata dla Provinzia sot a chësc link: http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/zweisprachigkeit/service-media/aktuelles-ueber-die-zwei-dreisprachigkeitspruefungen.asp?news_action=4&news_article_id=640031
media/k2/galleries/12729/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-25_um_11.33.32.jpg
25 de mei 2020

#IpiunindôSüdtirol: n miliun por les artistes y i artisć

I trëi Departimënc por la cultura á aprové n secundo pachet cun aiüc economics sciöche impuls y oportunités de performance por artistes y artisć. Ok al program provinzial por n miliun de euro
En colaboraziun danter i trëi Departimënc por la cultura de Daniel Alfreider, Philipp Achammer y Giuliano Vettorato él gnü lauré fora n pachet de mosöres por sostigní la cultura y l’ert te chësta secunda fasa dl coronavirus. Al se trata dla secunda pert dles mosöres de sostëgn por le monn dla cultura locala cun mosöres de n valur complessif de un n miliun de euro.

Sovenziuns cina 2.000
Chësc secundo pachet de mosöres culturales prevëiga n aumënt de aiüc preodüs cun la pröma ...
media/k2/galleries/12728/thumbs/corona_freepik.jpg
25 de mei 2020

Cater comuns dla Val Badia zënza caji

En domënia él gnü pormez tl Südtirol dui caji nüs de "coronavirus": un é te Mareo
Aladó di dac mená fora ai 24 de ma dal’Aziënda Sanitara dl Südtirol án albü tles ultimes 24 ores dui caji nüs de "coronavirus", sön 902 proes. Un de chisc caji é te Mareo. Zënza él tröpes de bunes noeles: tla Ladinia él indöt ma plü 11 porsones en carantena. Zënza carantenes é Urtijëi, Corvara, La Val y San Martin. Degügn caji de "corona" n’él tla Val Badia a San Martin (düc varis), La Val (düc varis), Badia (33 varis, 3 morc) y Corvara (21 varis, 1 mort).

Caji de "coronavirus" ai 24 de ma da ...
media/k2/galleries/12725/thumbs/isola_ecologica.jpg
24 de mei 2020

Refudames: i fascegn no i é più ‘virtuousc’

Ti ultimes tempes i sentadins de Fascia se à desmostrà manco ascorc e responsaboi te la desgorta: chest podessa ge costèr cèr a duta la comunanza.
Per egn, da canche l Comprenjorie Ladin de Fascia à tacà a envièr via l sistem de regoeta desferenzièda, l’é stat registrà con sodesfazion n smaorament de la perzentuèla de reziclaje e i sentadins de Fascia an dò an se desmostrèa ‘virtuousc’ tel desferenzièr e spartir fora l refudam che podea vegnir reziclà, l trajan demez te la vida dreta.

Ampò te l’ultim temp somea che chesta tendenza sie jita de zeruch, e che i sentadins fascegn i sie semper manco ascorc e responsdaboi.

L responsabol del ...
media/k2/galleries/12718/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-23_um_11.01.55.jpg
23 de mei 2020

Concurs d'idees söl plurilinguism: "Da n lingaz al ater zënza fadia"

L'Aministraziun provinziala dl Südtirol á scrit fora n concurs d'idees por jones y jogn che dess fá gní vëia de lingac y plurilinguism
"Posté, chaté, chillen, trinché... t'un aste intenü che t'adores vigni de tröc lingac? Cun chësta domanda ó i trëi assessurs por la cultura Daniel Alfreider, Philipp Achammer y Giuliano Vettorato stimolé les jones y i jogn da fá para pro le concurs d'idees "Da n lingaz al ater zënza fadia".

Idees che entusiasmëia la jënt por le plurilinguism
Al vëgn chirí idees jones cun chëres che al dess gní ciaré da entusiasmé y sensibilisé la jënt por i lingac y le plurilinguism. Ara se ...
media/k2/galleries/12692/thumbs/Iaco_Rigo.jpg
22 de mei 2020

Passajiers »fosc«

Comentar de pruma
Jan cun la coriera dla SAD zacan n de ái podü vire de porsona deplü capitui de chësta »Fasa 2« che pormët deplü libertés personales y ince de mobilité y spostamënt fisich. La »Fasa 2« fira inant ince deplü aspec cheriá tla »Fasa 1«: responsabilité y respet por i atri, por se instësc, y ince: por i injins publics, les strotöres publiches, i mesi publics de trasport. Baian cun l'assessur provinzial ladin ala mobilité Daniel Alfreider díjel che la re-daurida dles libertés y di sorvisc é ma stada ...
media/k2/galleries/12699/thumbs/Bildschirmfoto_2020-05-21_um_10.05.57.jpg
21 de mei 2020

MediAziun

de Maddalena Valentini
Rubrica nr. 8 – Da gran ói deventé »influencer«

Bele plö gonot ái aldí mituns y jogn dijan: »Mi sonn é deventé influencer!«.
Chësc dejider n'é nia tan fora dl normal, y nia püc jogn se dejidrëia na vita sciöche les »stars« dl internet.

Deplü tla ediziun doman, vëindres ai 22 de ma.