Manifestazions atuales speziales

Data

21 de jugn 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 21 de jugn 2024
Segra da Rina
La Musiga da Rina inviëia a segra ai 29 y 30 de jügn
La sabeda sëra, dales 18:00 inant, metunse man cun n aperitif. Da cëna se pi­tunse n tris de balotes cun capüc o galüc al curry cun riji. La serada va inant cun musiga dal vi cun le duo »FloJack« da Balsan.
La domënia, do la santa mëssa che é dales 8:15, él frühschoppen cun liagnes blances. Da misdé saral de vigni sort da mangé, val’ de duc, café, fortaies, tutres y musiga cun la »Böhmische Enneberg«.
Domisdé sona spo la musiga da »Sarnthein« y söl tert do­misdé él musiga da bal cun »Feiwolawi«.
I sëis düć dër bel inviá!

Nosc lingaz, nosc tesur

N’edema dedicada a nosc lingaz ladin, tratan chëla che al ti vëgn dé la poscibilité a düc da descovrí l’Istitut Ladin, le Museum Ladin sciöche ince tó pert a cursc de ladin y serades liades a nosc lingaz.
Dai 24 ai 28 de jügn vëgnel metü a jí por le pröm iade l’iniziativa »Nosc lingaz, nosc tesur« liada al lingaz ladin cun vijites ales istituziuns dla valada y posć liá al monn ladin, cursc de ladin y sëra cun musiga y poesies ladines. Le lünesc domisdé pon jí a vijité l’Istitut Ladin Micurá de Rü a San Martin y le mercui domisdé le Museum Ladin Ciastel de Tor adöm a Daria Valentin. Por chi che ne conësc nia nosc bel lingaz pó tó pert tres cun ëla a n pice curs de ladin le mertesc y la jöbia dales 9:00 danmisdé a La Ila. Le poet Christian Ferdigg portará dant sües parores en mercui sëra y la sëra dl vëndres sará liada ala musiga ladina cun Hubert y Lucia Frontull y sües cianties te nosc lingaz dla uma. Trames les incuntades vëgn tignides dales 20:30 tl salf dles manifestaziuns a La Ila. »Saste ciodí che le paisc de Badia á inom insciö?« chësc pón descurí te na escurjiun adöm a Daria le vëndres domisdé fora por le paisc de Badia. Por tó pert ales vijites y ai cursc ia por le de, mëssen se scrí ite por i ofizi turisticts dl’Alta Badia o online. Les döes sëres é debann y davertes a düc zënza prenotaziun.

Cujiné te ütia
Imparé da cujiné spezialités locales sön munt. Le pröm apuntamënt é preodü por le 26 de jügn
Ia por l’isté vëgnel metü a jí deplü scomenciadies liades al cujiné. Öna de chëstes á inom »Cujiné te ütia«. Ara nen vá de cursc da cujiné, che vëgn tignis te n valgönes üties dl’Alta Badia. Vigni cogo portará dant te na ütia na derzada tradizionala y mostrará ince sciöche an la cujina. Düc chi che tol pert podará porvé da la fá instësc söl post. Le pröm curs gnará tigní en mercui ai 26 de jügn tla ütia Bioch, olache an pó imparé da fá i cajincí t’ega. Ai 31 de messé vëgnel insigné da fá cütles da pom pro la ütia Club Moritzino sön Piz La Ila y ai 28 de agost vëgnle mostré sciöche arjigné ca bales da spinto pro la ütia I Tablá. I cursc mët man vigni iade dales 14:30 y an mëss se scrí ite almanco n de danfora pro un di ofizi turistics dl’Alta Badia o tres la plata internet www.altabadia.org .

Vins alaleria
Cërcia de na seleziun di mius vins de Südtirol amesa la natöra
Ince en chësc isté vëgnel indô invié ia tl’Alta Badia la scomenciadia Vins alaleria. An podará tó pert indöt cin’ iadi danter jügn y setëmber, tratan chi ch’an gnará pro da ciarcé na seleziun di mius vins de Südtirol. N sommelier spligará les saus di vins deperpo ch’an podará se gode la bela contrada da munt incër ia. Vigni cërcia se roda incër na tematica ia, sciöche por ejëmpl vins blanc o cöci, vins spumanc y vins cuvée. Por tó pert ala scomenciadia mëssen se scrí ite pro un di ofizi turistics dl’Alta Badia o online, olache an pó ince ciafé le program cun dötes les informaziuns.
La pröma cërcia vëgn tignida ai 27 de jügn pro les cascades de Pisciadú a Calfosch dales 14:30 y i atri apuntamënc é preodüs por le 18 de messé pro le Lech dla Lé, ai 1 d’agost al Sas Dlacia, ai 29 d’agost söi pra de Larcenëi a La Val y ai 5 de setëmber fora por le Tru di Artisć. »Vins alaleria« vëgn metü a jí da Alta Badia Brand deboriada cun le Consorz di vins de Südtirol y la Uniun di Sommeliers de Südtirol.

»Instagram por l’ert«
Curs da fá jö y plazé i contignüs al miú söla plataforma Instagram
L’EPL–Ert por i Ladins mët da jí le curs de ma­najamënt dl contignü sön Instagram en sabeda ai 29 de jügn 2024 dales 9:00 akes 14:00 pro la Scora a La Pli de Mareo. La referënta é l’artista Gaia Lionello che inse­gnará la analisa, l’este­tica, le moodboard y i programs che pó gní adorá por cherié n bun post y na »storia« atrativa sön Instagram. Le prisc por tó pert é de 70,00 Euro, 50,00 Euro por i scric y les iscrites al’EPL.
Infos y prenotaziuns pro Gaia al numer +39 333 3653636.

50ejima Marcia de Gherdëina
La Lia di Ciambonfs mët a jì la Marcia de Gherdëina te Sëlva
Coche da tradizion uni­ràl fat la Marcia de Gher­dëina chëst ann n dumënia, ai 30 de juni. L sarà la 50ejima edi­zion. La Lia di Ciam­bonfs mët a jì chësc dì ulache n puderà jì a pe tres Sëlva. N se mbincia che l unirà adalerch truep apasciunei y apa­sciunedes che puderà crì ora danter doi trasses. Una sarà longia cin’ chilometri cun n deslivel de 70 metri, l’autra sarà longia 10 chilometri cun n desli­vel de 120 metri. L start sarà danter la 8 daduman y la 12, tl travert ruveràn dala cater domesdì, for sun Plaza de Chemun de Sëlva.
La grupes possa se scrì ite nchin ai 28 de juni.
Deplù nfurmazions giàpen da Oswin Senoner sot al nu­mer 335 6558633 o la e-mail oswin.senoner@gmail.com, o pra la Lia dl Turism de Sëlva.

Mostra »Äres« te Gherdëna
L’ediziun dla mostra coletiva dles artistes iscrites al’EPL–Ert por i Ladins ti locai dla Lia mostra d’Ert/Circolo a Urtijëi é daverta cina ai 7 de messé 2024
»Äres« é le contribut che l’EPL dá por la colaboraziun de dialogh danter l’ativité artistica badiota y gherdëna. »Äres« é piada ia l’ann passé d’isté a La Val por se svilupé inant y jí foradecá. La parora »Äres« é metüda adöm da ‘ëres’ y ‘ares’. La mostra tl Circolo döra cina ai 7 de messé 2024. Ala fin de agost 2024 ti tocarara ala Lia mostra d’Ert da jí a San Martin de Tor por na edema de dialogh, colaboraziun y laur. I resultac de chësc simpose gnará metüs fora dai 8 de setëmber ai 15 de setëmber 2024 tla mostra coletiva tl salf dl Istitut Ladin cun le titul »Sëra«, che acorda cun la parora »Äres«.

Marcià di paures y di artejans a Santa Cristina
Uni merdi saràl tl zënter de Santa Cristina inò l marciá di paures y di artejans. Ntratenimënt y mujiga
Uni merdi sëira dai 25 de juni inant, nchin ai 03.09.2024.. Dala set da sëira inant prejenterà artejans si ert y paures si prudoc fac ncësa tl raion da jì a pe a S. Cristina. Uni ena saràl da udëi n auter mestier tradiziunel dl Südtirol cun vel’ desmustrazion y l ne mancerà nia la mujiga dal vif. Unide duc a viver n valguna ëura n cumpanìa a S. Cristina tl raion da jì a pe sun l marcia di paures y dl artejanat!