Manifestazions atuales

Data

24 de mei 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion 24 de mei 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 25.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 27.05. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 25 y 26 de ma él en sorvisc tla Val Badia le dotur Alberto Caret­ta, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 24.05. nchin n vënderdi ai 31.05. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/7921 06 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 24 de ma dales 19:00 al vëndres al 31 de ma ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Avisc
Atualmenter
L Istitut Cultural Ladin de Fascia chier personal
L Museo Ladin de Fascia tol su personèl, tras na Coprativa Sozièla, per l Servije de soravèrda de la sezions sul teritorie (dal 1 de messèl ai 10 de setember). Per maora informazions se prea de chia­mèr ite chest numer: 0462 760182 (Mara e/o Daniela) o manèr na mail a: museo@istladin.net.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
»Diggy-Treff« ancuntedes digiteles
Ëis’a dumandes n con’ de vosc computer, de programs o per la nstalazion de na soft­ware? Tulëde pea vosc fonin, tablet o laptop y unide te biblio­teca San Durich a Urtijëi. N lunesc ai 27 de mei dala 15:00 ala 18:00 sarà l espert Werner Messner iló a ve judé. L servisc ie debant y n ne à nia drë’ de se lascé nuté su. Metù a jì dal KVW Urtijëi.
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
25.05.
Regoeta fer del Grop Freinademetz
En sabeda ai 25 de mé i volon­tères del Grop miscio­narie Freinademetz e Mato Grosso passa ti paijes da Soraga a Fontanac a tor su fer e metai. Se prea de meter fora la roba jà da doman. Per roba grana o per i etres paijes de Fascia l é benfat chiamèr l dì dant i volontères referenc per ogne paisc.
26.05.
Marcialonga Cycling Craft con conzert
En domenia ai 26 de mé l é la gara de Marcialonga su la roda con doi percorsc che pea via da Pardac, l lonch da 127 km e l curt da 80, passan dai jouves de Ciareja, Pampeago (duc doi) e ence da Sèn Pele­grin e Valles (l lonch). Anter i evenc de cornisc insnet vender 24 tel chino de Pardac conzert de James Maddock.

Cursc
Atualmënter
Mparé a nudé
L Club Nudé Gherdëina fej al savëi che l vën inò pità cursc de nudé, plu avisa ntan i mënsc de mei y de juni, per mutans y mutons dla scolina y dla scola elementera. Plu nfurma­zions sun la plata internet dl club.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra – Cuncors de dessëni: Giro d’Italia
La scoles elementeres y mesa­nes de Gherdëina à fat pea pra n cuncors de dessëni n ucajion dl Giro d’Italia. Na juria à cris ora i 30 dessënies plu garatei, che unirà metui ora sun la plaza de Chemun de S. Cristina nchin ai 2 de juni.
Atualmënter
Mostra »HEIMat«
L Café Surëdl nvieia de cuer a unì a ti cialé ala mostra HEIMat – na mostra de foto­grafies de chëi y chëles che sta tla Locia. La mostra sarà da udëi nchin ai 14 de juni.
Atualmënter
Mostra de media audiovisuel »Black Box«
Tl self dla mostres dl Circolo a Urtijëi iel metù ora na mostra de media audiovisuei »Black Box«, che resterà da udëi nchin ai 7 de juni, dal merdi nchin al vënderdi, 17:00 – 20:00 y de sada y dumënia, 10:00 – 12:00 y 17:00 – 20:00.
Atualmënter
Ëiles
Tl Café/Atelier Pinta Pichl a Burnech, tla streda Oberragen 3, ie metuda ora na mostra de scultures, dessënies y pitu­res de Guido Senoner Tin­derla, che resterà davierta nchin ai 6 de juni, dal lunesc nchin al vënderdi, dala 08:00 nchin la 20:00 y de sada dala 08:00 nchin la 18:00.
Atualmenter
Mostra sul mit del cougol de Platone
Te la sala esposizions del Liceo artistich de Fascia a Sèn Jan, ti oraries che la scola é averta, se pel veder la mostra di studenc sul mit del cougol de Platone. La resta fora fin a la fin del meis de mé.
Atualmenter
Matthias Sieff a la Trienala de Bad Ragaz
L cognosciù artist da Ciam­pedel Matthias Sieff tol pèrt con sia gran operes a »Bad RagARTz« la maor esposizion de scultures a l’averta d’Euro­pa, te chesta sia IX edizion dal titol »Presente«. Tel Gies­sen­park de la zitadina termala svizera l é operes de 88 artisć. Les resta fora fin a la fin de otober.
Atualmënter
Mostra: »Zement tl ciorvel y d’atres stories«
Mostra de Fabian Feichter d’Al Plan, en colaboraziun cun Youlee Ku, tla Stadt­Galerie da Porsenú (Große Lauben nr. 5). Ara é da odëi cina ai 8 de jügn, dal mertesc al vëndres dales 16:00 ales 19:00, la sabeda dales 10:00 ales 13:00.
Atualmënter
Anvidalfarei y Sprotte tl Museum Ladin
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor él da odëi la istalaziun »TOR« de Lois Anvidalfarei, sciöche ince la mostra »Sieg­ward Sprotte. Nord süd, la geo­grafia dl’ert«. La mostra sará da odëi cina ai 30 de setëmber.
24.05.
Mostra de Jutta Valentini
Tl Istitut Ladin a San Martin. La vernissaja é incö vëndres ai 24.05. dales 18:00. La mostra é daverta cina ai 2 de jügn, dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 18:00. Ai 27.05. dales 20:00 él tl Istitut n referat cun presentaziun dla tecnica a öre aladô di vedli maestri; en mercui ai 29 de ma domisdé él n curs de pitöra alaleria. Infos y iscriziuns jutta@valentini.cc

Iadi y Jites
Atualmënter
Iscrizions: Jita dal Jëuf de Coe nchin sun l Monte Maggio
La grupa »Nëus jon pa bel plan« dla Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita dal Jëuf de Coe nchin sun l Monte Maggio dlongia Folgaria, ai 23.05. L deslivel ie de 250 metri y l sarà n cater ëura da jì. N possa se nuté su da n merdi 14.05. nchin a n merdi ai 21.05. da Ciofes Inge a Urtijëi, da Malsiner Soriva a S. Cristina, da Sport Bruno Riffeser te Sëlva.
26.05.
Jita tla Val di Non
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na blòta jita saurida, adateda a duc tla Val di Non. N furnerà cun la curiera tl pitl luech Mollare, da ulache n pëia ora per n troi che porta pra l Ciastel Thun. Iló pude­ràn se maië velch ora de flu­cion o nce pra la pitla ustaria pra l ciastel. Do marënda jiràn pona a vijité l ciastel y domesdì via pëien inò de viers de cësa. L deslivel ie de 400 m, da jì zirca 1.5 ëura. Iscrizions y nfurmazions al 339 462940.
30.05.
A Kals por la prozesciun d’Les Antles
Iade ai 30 de ma, organisé dai se­niors dl raiun de Puster adöm ala Val Badia. La coriera passa a La Ila 6:20, Pedraces 6:25, Pidrô 6:30, burcia da San Martin 6:40 y Longega 6:45. Dales 9:30 sarál na mëssa alaleria y prozesciun a Kals. Dedô jarán sö dal Lucknerhaus a marëna. Le iade costa 25,00€ y la marëna se paia vignun instës. Prëibel s’anun­zié al 348 0338582 anter le lönesc ai 27 de ma, danter les 18:00 y les 20:00.
08.06.
Jita tla Val Sugana
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì chësta jita, n sada ai 8 de juni: l vën jit da Vigolo Vattaro su per n bel troi nchin sun la piza Marzola a 1738m. Daldò jiràn inò juvier nchin al Jëuf de Cimirio. L se trata de na jita mesanmëeter ria, cun n deslivel de 1.050 m y n 5,5 ëura da jì. Per nfurma­zion y per se scrì ite: 338836 2004.

Mujiga

25.05.
Picoi e gregn museganc en conzert a Poza
En sabeda ai 25 de mé l tendon de Poza se empienesc de sonadores e notes. Se taca domesdì da les 16:30 canche tel chèder de l’Aisciuda musi­cala de la Scola Il Penta­gramma sarà la rassegna de di joegn museganc de Fascia e Fiem. Da sera sarà enveze l Conzert d’aiusciuda de la Musega de Poza.
25.05.
Conzert dla Müjiga Calfosch – Corvara
En doman sabeda ai 25 de ma tëgn la Müjiga Calfosch – Corvara so conzert d’aisciö­da. Le conzert mët man dales 20:30 tl salf dles manifesta­ziuns da Corvara y an podará ince aldí n per de toc soná dala »Groovy Wind Band«. Düc i amanc dla musiga é dër bel inviá.
26.05.
Pentagramma Winds & Disney...2!
Do l gran suzes de la pruma esibizion, en domenia ai 26 de mé da les 17:30 al Pala­fiemme de Ciavaleis la Scola de Musega Il Pentagramma col Centro Danza Tesero 2000 e Giacomo Panozzo met a jir l spetacol de musega, bal e teater dedicà a personajes e storie de Walt Disney.
31.05.
Cunzert »Salve Regina«
N bel cunzert saràl da audì n vënderdi ai 31 de mei dala 20:00 inant tla dlieja de San Durich a Urtijëi, ulache l sarà da audì de plu pec de Mozart, Verdi, Tosti y Mendelssohn. La ntreda ie a dunfierta liedia.
05. y 10.06.
Conzerc de conclujiun dla Scora de Musiga Val Badia
La Scora de Musiga Val Badia inviëia bel ai conzerc de con­clujiun. Le pröm é en mercui ai 5 de jügn dales 18:00, tla Ciasa J. B. Runcher a Badia. Le lönesc ai 10 de jügn dales 18:00 sarál spo te dlijia d’Al Plan n conzert cun tesć meditatifs danterite.

Referac

03.06.
Berstot per genitores
La lia Gaia nvieia a chësc workshop per genitores cun la referënta Linda Faconti (psicologa y cunsulënta de prim aiut emoziunel) y Heinz Senoner (cunsulënt per fami­lies. La scumënciadiva à l fin de renfurzé genitores te si vester genitores. Chësta ultima de trëi ancuntedes, sarà ai 3 de juni tl self »Mata­da« tla Cësa di Cungresc a Urtijëi, n con dl argumënt »Strité y se avëi gën«. Iscrizions sun www.pro-gaia.net.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun sozio­sanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assi­stënza.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698 343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. I pro­scims termins é ai 6 y ai 20 de jügn. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
24.05.
Jita a San Michiel
Ncuei, vënderdi, 24 de mei se ancuntons dala 14:00 a Urti­jëi dan la Cësa de Paussa per furné a San Michiel tl chemun de Ciastel. »Deberie­da« ie na grupa cun ulenteres per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion.
29.05.
L’Alzheimer te cèsa: soluzions
L Servije sozio-assistenzièl del Comun General de Fascia – ‘Spazio Argento’ adum con l’Azienda Sanitèra Provinzièla, l’APSP de Fascia e l Comun de Sèn Jan envia a la scontrèda con la d.ra Paola Taufer autora del liber de consees per chi che vif l problem del Alzheimer te sia majon. En mercol ai 29 de mé da les 17:00 te la Biblioteca de Sèn Jan.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gher­dëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Che­mun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Temp Lede
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
24. y 25.05.
Gran Festa dl palé a La Ila
Sön le ciamp dal sport da La Ila él gran festa dl palé, cun les finales di tornés VSS dla U9 y U10. Plü avisa incö vën­dres ai 24 de ma dales 14:30 ales 19:00 y en doman sabeda ai 25 de ma dales 9:00 ales 18:00. I stödafüch fistidiëia por dé fora da mangé y da bëre. Lapró sarál n stont cun duciaries arjignades ca dales umes.
25.05.
Recunëscer plantes da adurvé te cësadafuech
L KVW de Urtijëi mët a jì chësta pitla jita sun Col de Flam, cun l referënt Johann Comploj, ai 25 de mei dala 09:00. N se anconta dan la calonia de Urtijëi. La iscrizions (al plu 20 persones) vën tëutes su tla biblioteca de San Durich dai 21 nchin ai 24 de mei. Da paie ite iel 10 euro.
26.05.
Segra da Bula
La segra da Bula sarà n du­mënia ai 26 de mei. Dala 09:00 saràl la Santa Mëssa y dala 10:00 sunerà la Böhmi­sche da Bula, dala 11:00 la mujiga de Percha. Da marënda puderàn se maië y bever zeche y dala 13:00 jiràla inant cun mujiga y bona ueia cun la grupa »Die Durstigen«.
28.05.
Sëira de Juesc cun la lia Trix
La lia Trix nvieia a na sëira de juesc da mëisa n merdi ai 28 de mei dala 20:00 tl local Saut dla Nëus Jëuni Gherdeina a Urtijëi. L sarà da abiné velch per uniun:a!
29.05.
San Ciascian: descurí les erbes
La Uniun dles Ëres da San Ciascian y le Consëi de For­ma­ziun de Badia inviëia en mercui, ai 29 de ma dales 14:00 ales 17:00, a na spazi­rada fora por la natöra cun Helga Alton, che cuntará de vigni sort sura les erbes che crësc chiló da nos y sciöche ares pó gní adorades por nosta sanité. Post de incuntada: plaza de paisc da San Ciascian. Info y prenotaziuns: Annelies al 333 2387915
31.05.
S’incuntun te biblioteca a La Ila
Mitans y mituns dla elemen­tara é bel inviá te bilbioteca da La Ila, por n domisdé cun stories, jüc y pastelné. An s’incunta en vëndres al 31 de ma dales 15:00.
04.06.
La Val: domisdé cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia mitans y mituns a n domisdé de compagnia, por fá deboriada jüc da mësa. An s’incunta en mertesc ai 4 de jügn dales 14:30 ales 16:00, te biblioteca a La Val.

Chino
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 24 de mé da les 21:15 e en domenia ai 26 da les 20:30 se pel veder »Furiosa« de la saga Mad Max. En sabeda ai 25 da les 21:15 sarà »Il Regno del Pianeta delle Scimmie« e en jebia ai 30 da la medema ora »Confi­denza«. Program su www.cinematesero.com

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
28.05.
Eie e spieie: Vae o stae? L davegnir di joegn
Dales 20:50 ca. Anchecondì la joenes e i joegn i à besegn de pissèr al davegnir con l’idea de poder projetèr l post olache i stèsc aldò de si dejideries de vita. Te chesta puntata de Eie e Spieie jon vindedò la coltri­nes di pensieres e de la prospe­tives che tocia la neva genera­zions. Program de Cinzia Pi­stoia, a cura de Anna Mazzel.
29.05.
Biografies: Rinaldo Cigolla, n artist col cher ladin e eies sul mond
Dales 20:50 ca. Rinaldo Cigolla l é stat n artist ladin, con sia tera tel cher, che tel percors de sia vita l à volù contèr dut l bel e l rie de la vita da mont. Sie spirit ledech l é stat na fojina de idees crea­tives te na vita con de gran endesfides, ma ence con de gran sodesfazions. Si èrt spieia reijes fones te si tera e si curio­sità ge à dat l met de enrescir te la vita e la tradi­zions. Apede al lurier artistich l é stat ence n atlet de schi e più tèrt mae­ster de schi, alenador e diretor de la scola de schi Marmolèda de Ciana­cei. Program de Luciana Deto­mas, a cura de Anna Mazzel.
30.05.
Euro – trasmisciun d’economia
Dales 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Radio

Atualmenter
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Atualmenter
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
24.05.
Smaché? Nianca da pensé!
La Lia Natura y Usanzes à metù a jì, deberieda cun la lia Gaia, n Repair Café te Sëlva y a S. Cristina. Pra chësta manifestazion possen se lascé cuncé cosses rotes da esperc ulenteres. N pudova dé ju guanc, aparac eletrics, pitla njinies de cësa, rodes y bagli, curtiei (da fé tai) y auter. Tres chësta scumenciadiva slongen la vita de n prudot, mpede l smaché demez. Na ntervista a Julia Perathoner y Elenora Moroder che à judà a mëter a jì la manifesta­zion, a Ivan Comploj, Gloria Soppelsa, Manuel Comploj y Andreas Prinoth che à judà a cuncé la roba y a n valguna persones che à lascià cuncé si roba rota dai esperc. Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
25.05.
Le Pest Goldman
Dales 19:05. Ai 29 de aurí él gnü conzedü pur le 35ejim iade le »Goldman Prize«. Le pest nobel dl’ecologia, ti vëgn dé vigni ann a defensurs y defensuries dla natöra y dl ambiënt. Tratan la trascmi­sciun, gnaral prejenté les per­sones che á davagné le Pest Goldman 2024. Program de Iris Del Valle.
27.05.
Biennale Gherdëina 9
Dales 19:05. Sota l titul »The parliament of the marmots« – l parlamënt dla muntanioles, mët la lia Zënza Sëida a ji la nona edizion dla Biennala Gherdëina. La tematica da chëst’ann, a cura de Lorenzo Giusti, ie la liejëndes dla Dolo­mites. La giaurida ie ai 31 de mei y ai prim de juni cun na lingia mpurtanta de manife­stazions y ejibizions cultureles y artistiches, ma la Bienela jirà inant, coche da tradizion, ntan dut l instà. Ntervista cun Eduard Demetz y Doris Ghetta dla lia Zënza Sëida. Program de Leo Senoner.
28.05.
»Cunties y Paoi« (3)
Dales 19:05. De Löna y Sorë­dl, sintí y rajun, de mitologia y parores che mancia. Dal roman de Mattia Maldonado. Cun Mattia Maldonado y Simon Kostner, a cura de Alessandro Dapunt.
30.05.
N fisich bestial ne se tëm nia dal soius
Dales 19:05. Cun la personal trainer Leila Karbon, baiunse te chësc program de forma fisica y de alenamënt, consci­dran ince cai che é i ideai de belëza dl corp, sides por le ël che por l’ëra. N program de Sara Frenner.

Sport

Atualmenter
Soraga League
L é peà via l endrez de la IV edizion de la Soraga League, l tornoi de balon a 5 che ve­gnarà jià fora al ciamp sportif de Soraga col sostegn del Bar Imbiss al Parco dai 7 de jugn con gran finèl ai 22 de jugn. Per info se pel chia­mèr Dennis al 342 0585804, Matteo al 331 9817276, Luca al 348 1567553 o Sebastiano al 366 894 0954.
Atulmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.
Atualmënter
Iscrizions Dolomites Saslong Half Marathon
La mesa maratona ntëur a la Grupa de Saslonch ruva a si sesta edizion: l vën pià via sun Pana dala 09:00, ulache l sarà pona nce l travert. La i scrizions ie daviertes y vën tëutes su mé tres l portal ENDU.

Teater

Atualmënter
La junanza sun palch
Jëuni:es sun palch – cin’ pec de teater – trëi rujenedes: la Lia dl Teater de Urtijëi, cun si presidënt Patrick Perathoner, va na streda belau dl dut nueva, trajan ite jëunes y jëuni dla scoles elementeres y mesa­nes. L unirá purtà dant cin’ de pitli sketches, duc scric da cumëmbri dla lia. La repre­jentazions sarà tla Cesa de Cultura de Urtijëi, ncuei venderdi 24 de mei dala 20:00 y n dumenia 26 de mei dala 18:00. La ntreda ie debant.
25.05.
Musical de solidarietà te Navalge
La rassegna del Comun de Moena »NavalGei a teater« se sera su en sabeda ai 25 de mé da les 20:45 col musical »Poco meno degli angeli« de la compagnia »1diNoi« en colaborazion con la monies operaies de la Santa Casa di Nazateth.
26.05.
La Pèsc de Aristofane sun paladina
En domenia ai 26 de mé da les 20:30 al PalaDolomites de Ciampestrin vegn portà dant la comedia »Pace« de Aristofane da n grop de joegn atores aldò de n projet e con la regia de Michela Maran­goni, per endrez de la Socia­zion Antermoia col sostegn de CGF, Comun de Mazin e Region Trentin Sudtirol.
29.05.
Teater »Morvëies«
L pez, scrit dala scritëura de Gherdëina Nadia Rungger, vën purtà dant da atëures dla Val Badia, tla Cësa di Cungresc a Urtijëi n mierculdi ai 29 de mei dala 20:00.
31.05.
Spetacol Centro Danza Tieser
En vender ai 31 de mé da les 20:30 tel teater de Tieser sarà spetacol/saggio de fin del an del »Centro Danza Tesero 2000«.

Religion

25.05.
»Jesus, Kids & Teens«
Cun chësta manifestazion ulëssen cumpanië i mutons y la mutans sun si streda de vita, i purtan plu daujin a Gejù. N rujnerà dla bibia, fajerà juesc y cianterà. Uniun:a ie bënunì:ida y azetà:eda coche l:a ie. N se anconta te calonia de Sëlva, tla sala dla Schiera Junila, ai 25 de mei dala 16:00 inant.
26.05.
Dumënia dla families
L cunsei de pluania de Urtijei nvieia duta la families ala Santa Mëssa ai 26 de mei dala 9.00. Daldò ie granc y pitli nviei te calonia a cialé l speta­cul cun »Mago Magone«.
02.06.
Pruzescion de Dumënia dai Andli
La pruzescion unirà fata nce chëst ann, n dumënia ai 2 de juni. Dala 07:35 pëierà la Lia Guant dala gherdëina da Plaza de Sant Antone su tres l raion da jì a pe nchin pra dlieja, ulache l sarà la Santa Mëssa dala 08:00. Do mëssa saràl pona la pruzescion tradiziu­nela dala streda Stufan ite nchin ju sun plaza de Urtijëi.

Galaria retrac