Manifestazions atuales speziales

Data

07 de jugn 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion 07 de jugn 2024
Giaurida »Äres«
L Circolo–Lia Mostra d’Ert, n culaurazion cun ELP–Ert por i Ladins, nvieia ala giaurida dla mostra culetiva, n vënderdi ai 14 de juni dala 18:00 tl self dla mostres dla Lia, a Urtijëi
Chindesc artistes dla Val Badia mët ora te chësta mostra dal titul »Äres«, che stluj ite doi paroles tant che omografes: Ëres (ëiles) y Ares. I lëures y la opres dedichei ala cun­sunanza dla doi esprescions, mostra su l liam sterch y la sinergia dla persones che à laurà deberieda per chësta mostra cun na gran ulentà de cunlaurazion.
La mostra resterà da udëi nchin ai 07.07.: merdi – venderdì, 16:00-19:00 y de sada y dumënia, 10:00-12:00 y 16:00-19:00.

Josef Kostner – cëves y ciavons
N vendërdi ai 7 de juni dala 20:30 vëniel giaurì tla galaria Vijion a Puntives na mostra dedicheda al artist Josef Kostner y n particuler ala tematica dl cë
L cë ie tl’ert, da for incà, n argumënt uni­versel, ajache l ie l’esprescion di pen­sieres esistenziei dl’umanità y dl raport danter la persona y si ntëurvia. Perchël iel y réstel for na gran funtana d’ispirazion artistica. Nfat ciuna persona che n artist reprejënta: zënza ulëi va pea nce si vester persunel. Nscila ie nce i cëves de Josef, che dij truep de ël nstës. A ti cialé a si lëures iel mpue coche platerné te n diare sucrët. Si scultures ie emuzions y senti­mënc te materia, coche si dessënies ie pensieres te risses de culëur.
La mostra resterà davierta dai 8 de juni nchina ai 1 de lugio, dal lunesc nchin la sada danter la 16:00 y la 19:00, o cher­dan su l nr. 338 2098697.

»Countdown to mass extinction?«
Le Museum Ladin invëia dër bel ala daurida dla mostra »Countdown to mass extinction?«, en vëndres, ai 14 de jügn dales 18:00, tl MusLa Ciastel de Tor
La mostra temporana pita n’odlada afascinanta tl’estinziun de massa plü grana dla storia dla tera y mostra paraleles cun le cambiamënt clima­tich atual.
Fora por la mostra condüj le paleon­tologh y curadú dla mostra Herwig Prinoth. En chësta ocajiun gnarál pité da bëre y da mangé; al sona Laura Willeit y Hubert Dorigatti.

N toch de storia da La Val
La Uniun Teater La Val á le plajëi da invié ales rapresentaziuns de »Amez tru – n toch de storia da La Val«
Le toch é na produziun originala dla uniun y cunta dl paisc da La Val, dl spostamënt dl zënter de Dlijia Vedla jö Plan Morin, dles sodesfaziuns y problematiches de chësta situaziun. 32 é les jobleres y i jobleri de vigni eté che fej para. Les ultimes rapresentaziuns sará en domënia ai 09.06. dales 17:00 (bele döt plëgn) y en mertesc ai 11.06. dales 20:00, tl salf Domëne Moling a La Val.
Prenotaziuns al 331 263 8288 dales 18:00 ales 22:00.

Renasciüda
Ai 16 de jügn vëgnel senté 1.000 lëgns tl bosch sura le paisc de Corvara, desdrüt da Vaia dan val’ agn
»Renasciüda« é le titul dla manifestaziun che gnará metüda a jí ai 16 de jügn a Corvara, da pert dla Cooperativa Turistica Alta Badia, Alta Badia Brand y WOWnature – plataforma de Etifor, sozieté benefit y spin – off dl’Université de Padova. Do le gran dann dla tempesta Vaia tl 2018 pro le bosch sura Corvara, tl raiun Planac, á vignun de nos la poscibilité da dé n contribut y daidé la natöra sentan n lëgn. An pó se chirí fora un di 4 apuntamënc fora por le de y düc i residënc ciafa n lëgn da senté. Por tó pert ala manifestaziun mësson se scrí ite ti ofizi turistics o ince online. Por evité da jí düc cun i auti cina sön le post, pón tó pert a n’escurjiun dal zënter da Corvara o anuzé le shuttle che vëgn metü a jí. L’evënt vëgn ince abelí dales melodies dl grup Gota. Pici y gragn é inviá da tó pert ala manifestaziun y adöm sunse bogn da fá tröp por presservé nosta bela contrada.

La Ila: Swim camp – isté 2024
La Uniun Sport La Ila mët a jí d’isté edemes de cursc da nodé por mitans y mituns dla scolina y dla scora elementara
I cursc vëgn tignis tla nodadoia comunala da La Ila, cun le maester Riccardo Broglio. Ai s’oj ai mëndri dla scolina (prinzi­pianc y progredis – anades 2020, 2019 y 2018) y a mitans y mituns dla ele­mentara (livel mesan y pro­gredis). La pröma edema é dai 15 ai 19 de messé, la secunda dai 29 de messé ai 2 d’agost (an pó ince se scrí ite a intrames les ede­mes). Al vëgn fat grups aladô dl’eté y dl livel y les leziuns döra 45 menüc. I cursc vëgn dagnora tignis dan­misdé. Le cost é de 80,00€. Les iscriziuns é da fá ma online sön www.uslaila.it. I posć é limitá. Informa­ziuns ala mail fitness@uslaila.it

Mesa maratona y di dla roda
La doi manifestazions vën a s’l dé n duman, sada ai 8 de juni
La mesa maratona Dolomites Saslonch ntëur ala Grupa de Saslonch ruva a si sesta edi­zion: l vën pià via da Pana dala 09:00, ulache l sarà pona nce l travert; ntëur la 10:30 sarà i primes bele ilò. Dala 14:00 saràl la premiazion pra l Hotel Cëndevaves.
L medemo dì saràl nce l Sella­ronda Bike Day. La stredes di jëufs ntëur al Sela unirà śaredes per l trafich (dala 08:30 nchin la 14:30), per ti lascé la lerch a chëi dala rodes. L vën pià via te Sëlva da Plaza Nives. La trassa danter Plaza Nives y Plan unirà inò giau­rida al trafich dala 09:30.

Senteda generela dl Schi Club Gherdëina
N merdi ai 11 de juni dala 20.00 tla gran sala dl Chemun de S. Cristina. L sarà nce la vela dl cunsëi nuef
L Schi Club nvieia a si sen­teda generela, ulache l unirà nce unerà i atlec y la atletes che se à fat merit ntan la sajon passeda.
Do la pert ufiziela, cun pro­tocoi, rëndicont y dé pro di conc, saràl nce la vela dl cunsëi nuef y di revisëures di conc. N passerà pona ala descu­scion te sala, ulache duc ie nviei a dì la sia y de fé prupostes. N ultima saràl mo la uneranza di atlec y dla atletes. L Schi Club Gher­­dëina se ncunforta.