Manifestazions atuales

Data

07 de jugn 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion 07 de jugn 2024
Dotours
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 8 y 9 de jügn él en sorvisc tla Val Badia le dotur Guido Caretta, tel. 0471 836870 o 337 616080.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 08.06. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 10.06. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 07.06. nchin n vënderdi ai 14.06. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 7 de jügn dales 19:00 al vën­dres ai 14 de jügn ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Avisc

Atualmenter
L Istitut Cultural Ladin de Fascia chier personal
L Museo Ladin de Fascia tol su personèl, tras na Coprativa Sozièla, per l Servije de sora­vèrda de la sezions sul teritorie (dal 1 de messèl ai 10 de setem­­ber). Per maora informa­zions se prea de chiamèr ite chest numer: 0462.760182 (Mara e/o Daniela) o manèr na mail a: museo@istladin.net.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
Scola de Criatività–iscrizions per l ann nuef
La lia La Vëta fej al savëi che la iscrizions per l ann che vën ie daviertes – mé tres e-mail, scrijan a lialaveta@gmail.com. La Scola de Criatività pieta nce l ann che vën lerch per 27 sculeies y sculées dala cuarta elementera inant nchin tla terza mesana. La ancun­tedes ie n iede al’ena, de lunesc o mierculdi (aldò dl’età) y dura 90 menuc. Per nfurma­zions plu avisa pòssen cherdé su l 339 4912492.
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Bonamans per la enrescida scientifica
L Servije Sozio-assistenzièl del CGF e la Crousc Checena tol su bonamans per la enre­scida scientifica de la malaties rères. Se deida coscita l Depar­timent de Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO) de l’Università de Trent per troèr fora neva tera­pies per salvèr la vita de chi che à na malatia rèra. La bona­mans pel vegnir metudes sul cont de la Crousc Checena de Fascia e Fiem a la FPB Cassa.
02.06.
Lia di Filatelisć – ancuntedes
La Lia di Filatelisć, Numis­matics y Vedla Chertes de Gherdëina se anconta uni prim lunesc dl mëns dala 20:00 tl Bar 2000 a S. Cri­stina, per s’la ciaculé y fé vel barat. La proscima ancunteda sarà ai 2 de juni.
07.06.
L ICL prejenta Franz Dantone Pascalin
Anché vender ai 7 de jugn te sala grana del Istitut Ladin a Sèn Jan vegn prejentà con desvalives evenc Franz Dan­tone Pascalin. Se taca da les 16:00 coi intervenc su la fegura e la operes del fotograf e l lurier che da lo l é peà via. Da les 18:30 te Museo vegn inaugurà la mostra de si retrac e da les 21:00 endò te tobià del ICL sarà l Soranet ti archivies coi joegn.
13.06.
La ousc de la Dolomites
En jebia ai 13 de jugn da les 20:00 te sala del Consei de Comun de Sèn Jan l Cai Sat sezion de Poza endreza na sera dal titol »La Voce delle Dolomiti«. L cognosciù foto­graf Alessandro Gruzza ne compagnarà te n mond de armonia e marevea, che el à descorì tel contat con nesc monc e che à mudà n enjegner te n fotograf.
13.06.
Entener per se fèr entener
En jebia ai 13 de jugn da les 20:30 te Ciasa de la Moniaria i Servijes linguistics e culturèi del CGF endreza la prejenta­zion del libret dal titol »N co­­dejel per rencurèr n ort a na vida ecocompatibola« de la colana »Entener per se fèr entener« metù ensema da Sabrina Riz. Tol pèrt Matteo Gross, Sebastian Ghetta e Sara Desilvestro.

Sport

Atualmenter
Soraga League
Anché, vender ai 7 de jugn pea via la IV edizion de la Soraga League, l tornoi de balon a 5 che vegn jià fora sul ciamp sportif de Soraga col sostegn del Bar Imbiss al Parco che va inant fin ai 22 de jugn. Per l calandèr de la partides vardèr la piates social.
Atulmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.
14.06.
Hero Kids, la garejeda cun la roda per mutons
N vënderdi ai 14.06. dala 15.00 te Sëlva. Mutons y mu­tans danter 4 y 12 ani se mesu­ra te na garejeda nia cumpe­titiva sun n percurs tres l luech. Dala 16:00 saràl la pre­miazion. N possa se nuté su sot a www.sellaronda hero.com.
15.06.
HERO Südtirol Dolomites 2024
La garejeda de rodes per prufesciunisć:tes y amatëures unirà a s’l dé nce chëst ann, n sada ai 15 de juni. L vën pià via dala 07:10 da Plaza Nives te Sëlva demez y l ie udù dant doi trasses: una da 86km cun 4.400 metri de deslivel y na segonda da 60km cun 3.100 metri de deslivel. Per iscrizions: www.herodolo mites.com

Teater

Atualmënter
Döt le bun Sälly y Merendina
N teater por döta la familia zelebrëia i 15 agn deboriada dles clown Sälly y Merendina, che s’la conforta dër da fá na bela festa. L’ultima rapresen­taziun é incö vëndres ai 7 de jügn dales 17:00, tl salf dles manifestaziuns a La Val. L’en­trada é debann.

Referac

14.06.
Na buna mënt por i seniors
»Fit im Kopf – Tipps und Anregungen für ein gutes Gedächtnis für Senioren« é le titul de n referat cun Heike Torggler, organisé dala Uniun di Seniors San Martin/Anter­mëia, en vëndres ai 14 de jügn dales 17:00, tl salf di stödafüch a San Martin.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra »HEIMat«
L Café Surëdl nvieia de cuer a unì a ti cialé ala mostra HEI­Mat – na mostra de fotografies de chëi y chëles che sta tla Locia. La mostra sarà da udëi nchin ai 14 de juni.
Atualmënter
Mostra de media audiovisuel »Black Box«
Tl self dla mostres dl Circolo a Urtijëi iel metù ora na mo­stra de media audiovisuei »Black Box«, che resterà da udëi mo ncuei, 7 de juni, 17:00 – 20:00.
Atualmënter
»Mumënc« de Hugo Senoner
Tl Tublà da Nives iel da udëi na mostra de Hugo Senoner dal titul »Mumënc«, che reste­rà davierta nchin ai 29 de juni, uni di dala 16:00 ala 19:00, ora che l lunesc.
Atualmënter
Bienela Gherdëina
Ala nona edizion dla Bienela Gherdëina, dal titul »The Par­liament of Marmots« y pra chëla che l fej pea bën 35 artisć:tes, puderàn ti cialé nchin ai 1. de setëmber. I lëures ie metui ora a Puntives, tl zënter de Urtijëi y te de plu posć. Per plu nfurmazions y vijites menedes: 393/9323927, www.biennalegherdeina.it
Atualmenter
Matthias Sieff a la Trienala de Bad Ragaz
L cognosciù artist da Ciam­pedel Matthias Sieff tol pèrt con sia gran operes a »Bad RagARTz« la maor esposizion de scultures a l’averta d’Euro­pa, te chesta sia IX edizion dal titol »Presente«. Tel Gies­senpark de la zitadina termala svizera l é operes de 88 artisć. Les resta fora fin a la fin de otober.
Atualmënter
Anvidalfarei y Sprotte tl Museum Ladin
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor él da odëi la istalaziun »TOR« de Lois Anvidalfarei, sciöche ince la mostra »Sieg­ward Sprotte. Nord süd, la geo­grafia dl’ert«. La mostra sará da odëi cina ai 30 de setëmber.
03.06.
Mostra – Cuncors de dessëni: Giro d’Italia
La scoles elementeres y mesa­nes de Gherdëina à fat pea pra n cuncors de dessëni n ucajion dl Giro d’Italia. Na juria à cris ora i 30 dessënies plu garatei, che unirà metui ora sun la plaza de dlieja a Urtijëi nchin ai 23 de juni.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
11.06.
Teater »Amez tru«
Dales 13:45. Conduziun: Sara Frenner.
12.06.
Hero Dolomites 2024
Dales 13:45. L’apuntamënt ie urmëi tradizion. Mez juni ie tëmp de Hero, la garejeda de roda da mont, plu speta­culera y ria dla Dolomites. Nce chëst’ann cun truepa ntraunides y manifestazions ntëurvia ala cumpetizion ago­nistica. Ntervista cun Gerhard Vanzi, presidënt dl cumité de urganisazion. Conduzion: Leo Senoner.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
08.06.
Momënc de vita: intervista a Michael Pescolderung
Dales 19:05. Michael Pescol­derung é chersciü sö a Corvara y bele da pice insö âl albü la pasciun por la musiga, che é deventada süa profesciun. Michael nes cunta de süa formaziun dl ciamp dla musiga, de so laur sciöche insegnant tl conservatore a Feldkirch y de sües esperiënzes cun deplü orchestres. N program de Erika Castlunger.
09.06.
Agorà – 15 ani »Puhin
Dales 19:05. Chest iede vëniel jit ite sun l aspet sperimentel dl Puhin. »Cyber Gherdëin«a, »la Respultred«a y la »Ntervista Dopla« fova mé n valgunes danter la rubriches scialdi prijedes danter i letëures. »L Puhin« fova na zaita artistica a duc i efec, che lasciova true­pa lerch ala satira, ala critica y ala analises sozieles. N possa propi dì che per cin’ani ti à »L Puhin« tenì cumpanìa a trueps. (terza y ultima pert). Trasmiscion de Ivan Senoner.
10.06.
Lia di paures de Sëlva
Dales 19:05. Cun la sajon ciauda se mostra tler y a duc l’atività di paures, la categoria prufesciunela che raprejënta l setor primer de nosta econo­mia. Ma l lëur ie scialdi majer y dantaldut slargià ora a dut l ann y chël zënza pauses. Ntervista cun Ivan Lard­schneider, l nuev sëurastant dla lia di paures de Sëlva. Program de Leo Senoner.
11.06.
»Cunties y Paoi« (4)
Dales 19:05. De Löna y Sorë­dl, sintí y rajun, de mitologia y parores che mancia. Dal roman de Mattia Maldonado. Cun Mattia Maldonado y Simon Kostner, a cura de Alessandro Dapunt.
12.06.
Turism: endesfides e Intelligenza Artifizièla
Dales 19:05. Tel cheder de si radunanza anuela la sociazion hotelieres del zenter Fascia à portà dant esperienzes e vi­jions per l davegnir, se à rejonà de HBenchmark, concierge digital e intelligenza artifizièla ma ence de la endesfides del turism tel raport co la comu­nanza che stenta a troèr cèsa e cogn s’en jir. I hotelieres porta inant vèlch proponeta concreta e vel se confronter ence con istituzions e politica. Program de Anna Mazzel.
13.06.
Driiiiiinnn… ora de vacanzes
Dales 19:05. La brunsina se arjigna da soné por le ultim iade te chësc ann de scora. I ciarun de revers sciöche ara é jüda tl Lizeum d’Ert Cade­mia y tla Scora Profescionala a Urtijëi. N program de Sara Frenner.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
11.06.
Sport ladin
Dales 20:50 ca. Program de Diego Clara y Hartmann Mair­hofer, a cura de Leo Senoner.
12.06.
Ladinia Tour 2023
Dales 20:50 ca. Program de Alessandro Dapunt.
13.06.
Deboriada: L mond tres i uedli di jëuni (2ª pert)
Dales 20:50 ca. Te n mond ulache per l solit rejona i granc di jëuni, auzan ora si bona y manco bona cualiteies, uel chësc documenter te doi pertes sotrissé l pont de ududa di jëuni. Uniun autramënter, cun si nteresc, reflescions, speranzes y tëmes. Sun l troi dl madurì di per di, conti mpue de si raport cun la tec­nologia, cun l tëmp liede y cun l sport. Program y cun­zet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de: Leo Senoner.

Chino

Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 7 de jugn da les 21:15 l é »Furiosa Mad Max Saga«, domenia ai 9 da les 17:30 l é »IF Gli amici immaginari« e da les 20:30 l é »Il Vangelo secondo Maria«. Program su www.cinema tesero.com

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Na ciacia al tesur particolara portará fora por le paisc da La Val chësc isté. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra, cun le tra­vert da ciafé la parora de solu­ziun, chirin les staziuns fora por paisc. Dötes les informa­ziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
07.06.
Storia de 15 menuc
La biblioteca de San Durich a Urtijëi nvieia mutans y mu­tons a scuté su na blòta storia lieta dant da Gabi n vënderdi, ai 7 de juni dala 15:00.
08.06.
Mile corusc – i ciüfs d’Ar­mentara: Escurjiun botanica
La Ciasa dl Parch Fanes – Senes – Braies y la Uniun Ëres La Val organisëia na escurjiun botanica por descurí la gran varieté y biodiversité di pra d’Armentara, cun Mattia Maldonado, en sabeda ai 8 de jügn dales 9:00 ales 12:00. Info y prenotaziuns anter incö 7 de jügn tla Ciasa dl parch al 0474 506120.
08.-09.06.
Festa di Destudafuech de Runcadic
I Destudafuech de Runcadic nvieia de cuer ala festa tradi­ziunela, n sada ai 8 y n du­mënia ai 9 de juni. La festa scumëncia n sada dala 11:00 cun mujiga, aurela curta y l sarà sambën nce da maië y da bever. Dala 20:00 inant sunerà la grupa »Spremuta«. N dumënia puderan »Früh­schoppen« dala 10:00 inant y la jirà inant dut l di cun mujiga: dala 12:00 sunerà i »OdleSound«, dala 15:00 l »3/4 Quartett«. Sëuraprò me­terà i jëuni dla Lia a jì n juech: dut chël che unirà trat ite jirà al luech de »Laranzan«, per ti dé n sustëni do la burta desgrazia dl meldefuech.
11.06.
La Val: domisdé cun jüc
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia mitans y mituns a n domisdé de compagnia, por fá deboriada jüc da mësa. An s’incunta en mertesc ai 11 de jügn dales 14:30 ales 16:00, te biblioteca a La Val.
12.06.
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì na raida pra i mejes Mëune y Peza y la dlieja da Sacun. N se anconta dala 9:00 tl Mu­seum Gherdëina, ulache l sarà na ntroduzion ala storia y arpejon architetonica da paur de nosta valeda. La jita fina via sa Sacun dala 13:00 sa Somont pra la fermeda dla curiera. L vën furnà su cun l Citybus. Iscrizions: nchin merdi, 11.06., dala 18 tl Mu­seum Gherdëina.
13.06.
La Ila: domisdé cun jüc da mësa
Le pulmin di jüc dl »Spiele­verein Dinx« storj pro en jöbia ai 13 de jügn dales 15:30 ales 17:30 a La Ila. Te biblioteca pó pici y gragn passé n do­misdé cun na gran cerna de jüc da mësa. N espert dá con­sëis y spliga les regoles. Al é ince la poscibilité da s’impresté fora jüc.
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.

Religion

08.06.
»Jesus, Kids & Teens«
Cun chësta manifestazion ulëssen cumpanië i mutons y la mutans (dla terza elemen­tera inant nchin tla terza mesana) sun si streda de vita, i purtan plu daujin a Gejù. N rujnerà dla bibia, fajerà juesc, workshops, muvimënt y n puderà sa giamie ora. Uni­un:a ie bënunì:ida y azetà:eda coche l:a ie. N se anconta te calonia de Sëlva, tla sala dla Schiera Junila, n sada ai 8 de juni dala 16:00 inant.
09.06.
Sacro Cuer de Gejù: mëssa cianteda y pruzescion
La Santa Mëssa cianteda sarà tla dlieja de Sëlva dala 09:30 y daldò saràl la pruzescion tradiziunela cun la trohtes.
09.06.
Sacro Cuer de Gejù
La Santa Mëssa n ucajion dl Sacro Cuer de Gejù sarà n du­­mënia ai 09 de juni dala 09:00 tla dlieja de Urtijëi. Da dedò saràl na marcia dla cum­panìa di Scizeri, che meterà ju nce na gherlanda dan la capela di morc. Da sëira uniràl sambën mpià su vel’ fuech, coche da tradizion.

Mujiga

10.06.
Conzert de conclujiun dla Scora de Musiga Val Badia
La Scora de Musiga Val Badia inviëia bel al secundo conzert de conclujiun, en lönesc ai 10 de jügn dales 18:00 te dlijia d’Al Plan, olache al é n conzert cun tesć meditatifs danterite.

Sozial

Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698 343) y Methilde (tel. 335 697 7604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. Le pro­scim termin é ai 20 de jügn. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun sozio­­sanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assi­stënza.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc ser­visc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gher­dëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
07.06.
Jita sun Furnes – grupa »Deberieda«
Ncuei, vënderdi ai 7 de juni se ancuntons dala 14:00 a Urtijëi dan la Cësa de Paussa per na jita sun Furnes. »Debe­rieda« ie na grupa cun ulen­teres per se ancunté danter persones che à problems psi­chics o de sozialisazion.

Galaria retrac