L guant ne muessa nia for vester nuef

Data

18 de auril 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L VKE Gherdëina à inò nvià al marcià dl adurvà. N sada de chëst'ena passeda àn pudù vënder y cumpré articuli da d'instà o guant per pitli mutons y mutans, de segonda man. L'azion à for inò suzes
Bele n vënderdi messova duta la jënt che ova velch da dé ca, da vënder, velch che ie povester per si mut o muta unit massa pitl, ma che va mo bën per zachei d'autri, l'ucajion de dé ju guant, y nia mé, te Sala de Chemun de Santa Cristina. Coche Martina Malsiner dl VKE Gherdëina nes à fat al savëi, porta la jënt d'ansciuda gën rodes, caschi per rodes y guant da jì sa mont. Lecurdon che chësc marcià vën nce metù a jì d'autonn, iló abìnen pona sambën de plu cosses per l inviern.

SPM

L articul tla edizion de n vënderdi ai 19 de auril de La Usc di Ladins.