Scrijes’a tu?

Data

26 de mei 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L ie stat n lauratuere de leteratura per jëuni cun Nadia Rungger te biblioteca San Durich
Sun porta taca n placat: »Kühlbox: die cüülsten Texte«. Ncuei sons ai 2 de mei, la sala dla biblioteca San Durich ie scura, mé la lum bruma dl beamer ti dà n'atmusfera nte­ ressanta. Trueps ie unic adalerch per scuté su i tesć nueves de Alessan­ dra Larcher, Demian Miloud Warasin, Julia Rabanser, Laura Vigl y Lorena Baldissera; cater sculeies dl Lizeum d'Ert Cademia, una sculea dla ITE Raetia. La sëira de letura scumëncia cun ujes nueves, cun stories scrites da permò, mumënc da rì y mumënc che nvieia a pensé do. Cie suzed pa cun chësta dlacia­ doia? Ciuldì ne sauta pa l prutagonist dla storia nia demez dala lores? Cie conta pa n lën dla persones che passa? Y co pa nsci che na tëurta da freies semea a na tofla sun streda?

L articul de Nadia Rungger ie da liejer tla edizion nueva de La Usc di Ladins.