Na resposta al assessëur Rudi Kostner

Data

21 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N cont dl tretuar ruinà sa Somavia iel mo for vëira, che l mur che à zedù sot al tretuar mesura 22-23 metri y nia 44 metri coche n uel fé l lëur nuef, y che la streda à zedù coche Rudi dij, ne stimenea nia, nianca de n zentimeter ne àla zedù! L mur de sas dessëura ne n'à trat nianca na sfënta! Mé l pitl tretuar à zedù, y nia vel' d'auter.
Sambën pòssen cumedé su l tretuar nce per 100 metri o mo deplù. Ala persones »de cumpetënza« ti sàl pu na festa a la mplanté dut ntëur ala ngranda, ulache chëi de cumpetënza se rënd snel cont che n po' l fé. Mé i dessënies dl proiet possa pona ënghe bele custé »mé« 35.000,00 €
A la tré adum n curt:
la medema cossa plu o manco pòssen dì per la plaza da fé damat sun Col da Brida, ulache chëi de cumpetënza se à cacià su na luegia per fé damat per i mëndri tl stil de n Disneyland... che cun nosta cultura de frabiché y de svilupé l luech de Urtijëi ne à bën nia truep da parti!! Dut chësc per zirca 345.000,00 € (se rendons'a cont dla zifra?) da paië danter Chemun y Azienda.
Ulache njinië ca la plaza da dant, che ne fova nia tan melciafieda, lëns chersciui ora ie unic taiei y ulache truep mëndri se n gudova plu che assé, ëssen pudù, cun n valgun artejans da tlo, arjonjer n miëur fin, dajan ora n cunfront na bagatela. Cun chëi scioldi ëssa śën pudù ti judé a truepa families cun pitli mutons, che se fej y fajerà ert tl daunì.  (Herbert Prinoth, Urtijëi)

Galaria retrac