Fascia

media/k2/galleries/14823/thumbs/Contest_fotografich_Filoreflex.jpg
14 de fauré 2021

Nutriment, anter corp e ènema

I studenc é endò al lurier per n auter numer »Filoreflex« e i envìa duc a tor pèrt al contest fotografich e al costionèr
L revèrda l’alimentazion, l tem cernù dai studenc per l nef numer de la revista Filoreflex, e desche semper l’é n argoment avert, che permet de vardèr la robes da n muie de ponts de veduda. La magnadiva donca no l’é demò chel che se troon te piat, ma ence dut chel che stèsc dò via, e l nutriment no cogn esser per forza demò chel per l corp, ma ence chel per l spirit.
Per meter ensema n auter bel numer del sfoi de la scola, i studenc domana ence chest’outa la colaborazion de duta la comunanza, ...
media/k2/galleries/14819/thumbs/Sent_Ugena.jpg
14 de fauré 2021

Sègra de Sènt’Ugèna

En mèrtesc ai 16 de firé vegn dit trei messes tel santuarie sun Ciaslir
Sènt’Ugèna, patrona de Fascia, prea per nos. La é stata preèda con gran devozion l’aisciuda passèda canche l’é crepà fora la pandemia e la onorèr tel dì de la sègra l’é n apuntament spetà da duc chenc. En mèrtesc ai 16 de firé sun Ciaslir de Vich vegn dit trei messes: una da les 8.30 da doman, una da les 10.30 con la orazion de invocazion de la protezion de Sènt’Ugèna sun duta Fascia a la prejenza de l’autoritèdes e una da les 14.30. Ajache te gejia l’é demò 45 posć, la messa da mesa les unesc ...
media/k2/galleries/14822/thumbs/100egn_Emma_familia_aministradores.jpg
13 de fauré 2021

N an col 45 per cent de morc de più

A la fin 2020 te val l’era 10.010 sentadins, 38 de manco che del 2019. L’é mort 109 persones e l’é nasciù 90 pìcioi
Se se spetèa n smendrament de sentadins via per l 2020 per via de l’epidemìa da Covid ma che la perzentuèla di morc rue adertura al 1% sul total de la jent che vel dir na persona ogne 100, e che la desferenza anter i morc del 2020 e chi del 2019 sie del 45% en più, no se se aessa segur pissà.
En dut i morc del 2020 é stac 109, 58 ic e 51 eles, del 2019 i era stac 75, 36 ic e 39 eles. Fossa stat enteressant saer cotenc che i é morc per Covid ma i ofizies anagrafiches di Comuns ne à fat a saer ...
media/k2/galleries/14821/thumbs/Rosalia_Pinter_perpetua_donGiovanni.jpg
13 de fauré 2021

Ditelpai per to servije fat con pascion

Ence la parochia de Soraga à volù compagnèr te so ultim viac Rosalia la perpetua de don Giovanni Battista Chiocchett
En vender ai 5 de firé fora Daian l’é stat compagnà te so ultim viac su la tera Rosalia Pinter, se n jita ai 3 de firé. Rosalia la era n muie cognosciuda ence a Soraga ajache l’era la perpetua de don Giovanni Battista Chiocchetti, stat preve de chest paìsc per 14 egn. Rosalia la se à fat voler n muie ben da la jent de Soraga che enstadì à volù la saludèr e la rengrazièr con la paroles de Manuela Rossi che publicon sun La Usc stampèda di 12 de firé.
media/k2/galleries/14828/thumbs/download.jpg
12 de fauré 2021

Ence l Trentin zona pomaranc

Con domenia ai 14 de firé muda la situazion. No pel più vegnir orii i impianc portamont.
L Goern nazional à dezidù anché, vender ai 12 de firé, che per via de l’indesc Rt che é a 1.2, con domenia ai 14 de firé ence la Provinzia de Trent passa en zona pomaranc, ensema a la regions Abruzzo, Liguria e Toscana. L’Azienda per l turism de Fascia e l Consorzie impianc portamont à fat a saer che no sarà più possibol orir i impianc portamont ajache i protocoi aproé dal Cts (Comitat tecnich scientifich) perveit che i impianc portamont posse vegnir orii demò te la provinzies/regions ...
media/k2/galleries/14820/thumbs/Comun.General.SENTA.jpg
12 de fauré 2021

Sé coluns che l’é mi comportamenc a risech?

I Servijes sozièi del CGF e la Coprativa Le Rais sporc didament contra la dependenzes. L’é stat enjignà n costionèr sorì e anonim per cognoscer miec i besegnes de la comunanza e duc é envié a responer
Da vèlch an en ca l’é stat metù en esser te Fascia l »Portel per la dependenzes e no demò«, nasciù da la colaborazion anter l Comun General de Fascia e la Coprativa Sozièla Le Rais. L’é n portel per scutèr sù la jent out a la persones, a la families e a duc chi che à de besegn de n didament e de n sostegn. No l’é da paèr nia per se emprevaler del portel e se pel tor n apuntament al numer 370 3004296 opuramenter col manèr na mail a la direzion sportello.lerais@gmail.com
Chesta scomenzadiva la é ...
media/k2/galleries/14818/thumbs/51779330_2033862310062268_4622158488724832256_n.jpg
12 de fauré 2021

Te Fascia aur vèlch impiant

Se ponta via endodanef en vender ai 19 de firé.
Angern, jebia ai 11 de firé, l Consorzie impianc portamont de Fascia e Ciareja à manà fora n comunicat con la ultima neves. Dò che l president de la Provinzia de Trent Fugatti à sotescrit l’ordenanza en mercol ai 10 de firé, i raions dai schi da la pèrt del Trentin del Comprenjorie Dolomites Superski se enjigna a orir. La machina de endrez de la sozietèdes de impianc à envià via la operazions per orir tel respet di protocoi de segureza per la perevenzion del contage da Covid 19.

En vender ai 19 ...
media/k2/galleries/14795/thumbs/Giusy_Danilo_Pordoi_2018.jpg
11 de fauré 2021

L’é mort Giusy del Pordoi

Vedova de Danilo Dezulian del Garber l’era na persona de gran carisma e capazità che à portà milions de ghesć sul jouf. Cognosciuda daperdut, con ela l’usc de l’Hotel Maria era semper avert
En vender ai 5 de firé l’é mort Giusy sun Pordoi. La neva ge à metù pech a se slarièr fora te Fascia e vin Fodom, soscedan ence n muie de marevea, soraldut per chi che la cognoscèa e che ge aea rejonà da pech. Giusy, ti documenc Giuseppa Riviello Dezulian, clasc 1943, no la era malèda, l’à ciapà l bot. En vender n muie bonora dadoman la se à sentù mèl, no l’é stat possibol la didèr ence per chi che vivea a l’Hotel Maria apede ela. I l’à sentuda stèr mèl, ma no l’é stat nia da fèr: sie cher l’à ...
media/k2/galleries/14773/thumbs/SF3_Cianacei_ombolt_capifrazion.jpg
09 de fauré 2021

Tel bosch l malac à amò inom Vaia

Te la sescions forestales te nesc paìjes l gran dan del tormen de la fin de otober del 2018 l’é stat amò l’argoment zentrèl
Se l’epidemia, l gran mèl che soperchia la jent, da cà n an l’à inom Covid, l malac che soperchia la piantes (epifitia tel lengaz scientifich) da la fin del 2018 l’à inom Vaia. Nosc bosch defat cogn amò fèr i conts con chel tormen stat acà passa 2 egn e te la sescions forestales states enstadì te duc i Comuns de Fascia l numer de piantes crodèdes, l legnam recuperà e la situazion di troes per poder fenir l lurier de sistemazion l’é stat amò temes zentrèi.

Ensema al diretor del Distret Forestal ...
media/k2/galleries/14772/thumbs/multidevice_sito_Union.jpg
09 de fauré 2021

Na neva majon virtuèla per l’Union… e trop de auter!

Enstadì l’é stat manà fora ai conseieres de l’Union di Ladins de Fascia na relazion en cont a la scomenzadives metudes en esser e ai projec ponté via te chest prum meis del 2021. Ve porton dant ence a duc voetres i vèresc più emportanc che é dò a fèr l’Union per sostegnir e mantegnir viva noscia rejonèda.

Nef sit Internet per l’Union
L consei de l’Union di Ladins de Fascia l se à dat jù te chisc meisc passé per l’endrez de n nef sit internet (ladinsdefascia.it). Tant l lurier del svilup del sit ...
media/k2/galleries/14766/thumbs/DSCN9874.jpg
08 de fauré 2021

Nos volon jir a scola!

Studenc del 5° an del linguistich de Fascia se à binà fora da sie istitut fajan lezion »a distanza« sot la neif, per rivendichèr l derit de fèr scola a na vida normala, amancol l’ultim an de liceo.
Veder i studenc che stèsc al freit, te na dì da neif desche anché, fora da sia scola ma con computers e fonins coleé a la lezion da dalonc, fèsc dalbon pecià.

L’é chesta la azion che la maor pèrt di bec de la clasc 5^ LLB à metù a jir en lunesc ai 8 de firé inant les 8 da doman: na azion deldut chieta, zenza ac ne striscions, spetan che i studenc en prejenza vae ite e respetan ogne protocol, ma tant determinèda da azetèr de stèr dut inant mesdì de fora al freit per palesèr sie dejèje per ...
media/k2/galleries/14753/thumbs/Consei_Comun_SenJan_auta.jpg
07 de fauré 2021

Prumes consees en prejenza

Sèn Jan e Ciampedel à chiamà ite i conseieres per litèr a scrutinie secret la Comiscions litèles. Gran discuscions a Sèn Jan anter maoranza e mendranza

Ti Consees en videoconferenza no l’é possibol fèr la litazions a scrutinie secret, che é pervedudes per vèlch nomina, desche chela di componenc de la Comiscion litèla del Comun. Per chest enstadì la aministrazions de Ciampedel e de Sèn Jan à chiamà ite i conseieres en prejenza.
A Ciampedel l Consei é stat chiamà ite, ma serà al publich, en lunesc ai 25 de jené con l soul pont a l’orden del dì de la nomina de la Comiscion litèla. Dut l Consei a una, tolan sù la proponetes de la maoranza e de la ...

media/k2/galleries/14750/thumbs/Scartabel_Soraga.jpg
07 de fauré 2021

Cians daperdut…

Del 2006 l’aministrazion de Comun à dat fora na ordenanza che stabelesc le regole per i patrons di cians ma no le vegn respetade

Na bela spazierada fora per le strade e i troes dintornvia mie paìsc nadalin, me conforta, me chiama pensieres del passà, de mia joentù, de coche l’era mie paìsc dut chiet ma pien de vita. Da bec se jìa a scola, se se jiaa, se se dajea n ciaval o auter, dò se sà ben aer didà dò ti fac de ciasa, coche se podea, aldò del besegn.
Invern 2021, pien de neif desche chi invergn de mi recorc. E me fae na rodolada dintorn Soraga, sui troes enlongia Veisc, dut l’é mudà… ma l’é mudà soraldut l comportament ...

media/k2/galleries/14752/thumbs/Omage_Soraga_Alice_Robinson.jpg
06 de fauré 2021

N recognosciment per Alice Robinson

L’aministrazion de comun de Soraga ge à sport a la atleta neozelandeisa e a l’International Ski Racing Accademy doi statues de legn desche augure per la sajon e l’apuntament mondièl de Cortina
L’aministrazion de comun de Soraga ge à consegnà da pech n recognosciment a l’International Ski Racing Accademy e a Alice Robinson.
Endèna na scontrèda te cèsa de comun la forta atleta de la Nuova Zelanda e i responsaboi de ISRA à ciapà en don doi statues de legn che fegurea na atleta e n atlet coi schi, realisèdes dal scultor Ivo Zulian.

De più sun La Usc 05 di 5 de firé
media/k2/galleries/14751/thumbs/logo_Comun_General_de_Fascia.jpg
06 de fauré 2021

Ge vel seghitèr a respetèr la indicazions

I aministradores del Comun general de Fascia envia al respet de la regoles anti-Covid per poder osservèr prest n smendrament tel numer di contages
L Comun general de Fascia à manà fora chisc dis n apel ai sentadins per i envièr a seghitèr a respetèr la normes e la regoles per l contegniment de la pandemìa.
»Per desfortuna chest temp senester che sion dò a viver somea che no l fosse amò fenì – se lec te l’envit manà fora. – Enceben che se veit n arbassament del numer di malé de Covid, che vegn ca dal respet de la indicazions che l’é stat dat jà dal scomenz de la pandemìa, desche durèr l couribocia, se lavèr bendeché la mans , stèr dalonc ...
media/k2/galleries/14747/thumbs/Calanderes_Euregio_Soraga.jpg
05 de fauré 2021

L calandèr de l’Euregio desche segnèl de unità

L conseier ladin Luca Guglielmi ge à consegnà l don ai ombolc de Soraga e Cianacei
En sabeda ai 30 de jené l conseier ladin Luca Guglielmi, ensema a Giuseppe Corona, raprejentant de l’ofize de presidenza del Consei Provinzièl daìte del grop de lurier Euregio, de chel che fèsc pèrt i membres del Consei Provinzièl e i raprejentanc de la Provinzia medema, l’à scontrà i ombolc di Comuns de Soraga e Cianacei per ge consegnèr l calandèr 2021 de l’Euregio.
N segnèl de unità l’é anchecondì amò più emportant te chest moment storich senester, che domana colaborazion e cooperazion anter ...
media/k2/galleries/14715/thumbs/Marcialonga_2021_femenes_bandiera_ladina.jpg
03 de fauré 2021

48^ Marcialonga anter cruzies e emozions

La garejèda internazionèla de paslonch é stata venta dai svedeisc Emil Persson e Lina Korsgren. La neif frescia à fat smaorèr i tempes de gara ma duc i concorenc à palesà sodesfazions.
»Al scomenz no eraane segures che la posse doventèr. Dapò aon tacà a sperèr, lurèr, se confrontèr, endrezèr. Da sobito l’é stat chièr che assane abù de besegn del didament de duc: colaboradores, staff, volontères, sostegnidores, autoritèdes, enc. L’é stat na Marcialonga desvaliva ma aede permetù che dovente possibol n pìcol gran miracol.« L’é l rengraziament uzà fora dal Comitat de endrez de la Marcialonga sun sia piata Facebook.

Chela che se à dejout en domenia ai 31 de jené l’é stat la 48^ ...
media/k2/galleries/14705/thumbs/lis_sommavilla_om.jpg
02 de fauré 2021

Recorc de na vita passèda…

Sion jic a rejonèr con Lis Sommavilla da Ciampedel, enciasèda ta Dèlba, che ne à contà de sia familia e de sia vita
Recorc chières de na vita scempia, fata de struscies e fadìes, l’é chi de Lis Sommavilla da Ciampedel. Recorc preziousc de autres tempes, de persones e de lurier, de picola sodesfazions ma ence de sacotenc momenc senestres che no à mai batù jù sia gran forza de spirit.
Nasciuda l prum dì de l’aisciuda, ai 21 de mèrz del 1932, Lis l’à vivù duta sia vita tel cher de la comunanza de Ciampedel, aló da la Villa Regina te piaz. Da en trat en ca aboncont la stèsc ta Dèlba apede a sia fia Regina.

...
media/k2/galleries/14697/thumbs/Barbara_Tamion_laurea.jpg
01 de fauré 2021

Esperienzes foradecà e lengac, requisic fondamentèi

Barbara Tamion l’é na beza da Vich che se à tanche laureà. Te na intervista la auza fora si pensieres e sia convinzions per l davegnir

Chesta setemèna cognoscion Barbara Tamion, na joena da Vich, clas 1997, che da pech l’à arjont la laurea de trei egn a la Università Ledia de Busan. Ge aon domanà fora de sia vita, si studies, si obietives per l davegnir e ence de sia pascions.

 

Colun él stat tie percors scolastich enscin ades?

Barbara Tamion: É fat l’Istitut tecnich jun Busan e dò son jita a l’Università a Bornech a far l cors de laurea de trei egn en Management del Turism, del Sport e di Evenc de la Facoltà de Economia de ...

media/k2/galleries/14681/thumbs/strada_bosch_Mont_Vich.jpg
01 de fauré 2021

Cater firmes fascènes comedarà la strèdes da bosch

La Frazion de Vich à ciapà n contribut de 1 milion e mez de euro da la Provinzia de Trent per diesc intervenc forin Mont

La gran cantità de neif, vegnuda chest an jà prest, à ferà i lurieres tel bosch, ma via per chisc meisc la Frazion de Vich no é restèda co la mans te gofa.
Apenemai che la firma Klade Group da l’Austria, che à vent l’encant per se tor sù la piantes rebaltèdes tel bosch, arà strutà sù sie lurier, la Frazion vel tachèr ite sobito a meter a post i troes e la strèdes. Per chest amò del 2020 la ge à domanà n contribut a la Provinzia de Trent, che l ge é stat conzedù e dachelanvìa l’à jà podù dèr ...