Pruposta jita a uet

Data

04 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tl scumenciamënt dl luech de Urtijëi, tal Scasa y dal 181 tal Prinoth (y śën nce tal trëbe ta Trina de Ianesc), iel bele dai aniscimi na tofla stradela che limitea l sgors dl trafich a 40 km al'ëura te nosc luech.
Da mpue' de ani incà iel truep Chemuns te Südtirol, ma nce nchin ju tla localiteies de turism dl Lech de Garda, ulache l vën, te belau uni paesc, y per plu gaujes, dantaldut per la segurëza per la jënt y per l'ecologia, tenì ite chësta regules de muderazion dl trafich.
N chësc cont iel a Urtijëi na »anarchia« totala, da for incà.
Ai sculeies che va a scola sun l tretuar daujin a streda, d'ansciuda y d'autonn, nce trueps cun la roda sun streda, ne ti pàssel via nia puec auti y motores, nce a 70/80 km al'ëura, y vel' curiera de linea, canche la à prëscia, a 60 km.
Y deguni ne auza n dëit, y chësc bele dai ani.
Ai polizaies de Chemun ti sàl manco ncomper a cuntrulé l'ëures da parché!
Na pruposta de mudamënt n chësc cont ti iel unì fat bele d'autonn a chiche à la cumpetënza tl Chemun de Urtijëi, ma deguni ne à l ardimënt de tò na dezijion n con' de segurëza, n con' de cualità de vita per duc, y n con' de cuerënza cun na maniera nueva de viver, che giapa te duta Europa for plu y plu pëis.
Speron che onse inant fertuna y che l ne suzede mei nia de ncomper y de burt sun nosta stredes tl luech, n chësc cont.  (Herbert Prinoth, Urtijëi)