»A Urtijëi sciche a Bulsan«

Data

26 de otober 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ësse gën udù na coalizion de Chemun a Urtijëi danter Lista Unica/LU y SVP, ajache me aspiete, coche litadëur, sun Chemun n cunlauré danter plu forzes puscibles. Purtruep ne n'ie na tel coalizion nia unida a s'l dé per sëula ambizions persuneles, coche savon. Sce n ambolt ti pieta a n partit la cunlaurazion, pona toca do mi ntënder chësc nvit da unì azetà, dantaldut sce l slogan dan la veles ie »Nëus sons anjeniei«. Respeté la ulentà di litadëures uel dì azeté de jì te Jonta, realisan n program de coalizion y ne ti dajan nia mé pëis ala cumpëida di assessëures che cun n 3:3 ëssa saurì menà a na situazion de »patt« y nsci a na staniazion dl'atività de Chemun. La SVP de Urtijëi, per l prim iede tl'oposizion, saverà cun l tëmp nce ëila da valorisé l uperat de chësta ncëria, sce sapuda da mené te na maniera costrutiva y prupusitiva. L dependerà śën dai cunselieres SVP, sce l Cunsëi de Chemun sarà n organn ulache ideies nueves puderà nascer y unì lauredes ora, te n tlima sarëinn de descuscion.
Che la Lista Unica ie jita n coalizion cun la Lega ne me sà nia tan velch de spaventëus, on pu al mumënt nce a Bulsan la Jonta provinziela metuda adum da SVP y Lega!
Ti mbince n bon lëur a dui 18 i cunselieres!  (Ruben Bernardi, Urtijëi)

Galaria retrac