Manifestazions atuales

Data

09 de dezember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 09 de dezember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 10.12. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 12.12. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl’ede­ma di 10 y 11 de dezëm­ber, ti comuns de Badia, Cor­vara y La Val, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 09.12. nchin n vënderdi ai 16.12. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 9 de dezëmber dales 19:00 al vëndres ai 16 de dezëmber ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Sozial

Atualmenter
Cors de Tai Chi e stretching
L Comun General de Fascia, en colaborazion con la Socia­zion Rencureme, endreza n cors de Tai Chi ogne jebia da les 16:00 a les 17:00 te scolina de Pera con Irene Deflorian e de stretching con Francesca Dellagiacoma ogne mèrtesc da les 15:00 a les 16:00 te sala Tisti a Molina per persones che stenta a se mever e care­givers. Per l cors de Tai Chi iscri­zions al numer 349 3264800.
Atualmenter
Duc ensema ativa-ment
La Sociazion Bambi con Sportabili Fascia e Fiem e l didament del Comun General de Fascia met a jir n projet de inclujion travers l sport per sozialisèr e tor ju la barie­res. Ultimes doi apunta­menc ai 10 e ai 17 de dezember e l é da se scriver ite a Sportabili. Per info e iscrizions tor contat (ence whatsapp) con Manuel al 335 8021459.
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa jënt che á debojëgn spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
»Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia pó da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, forza eletrica, afit, spëises sanitares, etc.) Le formular ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
Uni merdi
Marënda per i sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).
16.12.
Deberieda: festa da Nadel
La grupa »Deberieda«, na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres, nvieia a na pitla festa da Nadel. N se anconta n vënderdi ai 16 de dezëmber dala 15:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi.
31.12.
Aziun da Nadé por daidé la jënt dla Ucraina
Les uniuns di seniors tl comun da San Martin mët a desposi­ziun tles dlijies scatores de cartun da ciarié ite y dé jö tles calonies da San Martin, Lungiarü y Antermëia, en sabeda ai 31 de dezëmber dales 9:00 ales 12:00. Plü informaziuns tles plates dles cöres. Bel dilan a chi che fej para!

Mujiga

09.12.
Nadel – Cunzert d’Avënt cun Sabina Willeit y Giorgio Fasciolo
La Lia dl Turism de Urtijëi, deberieda ala lia Sustëni ala Vita, nvieia al cunzert »Nadel« cun Sabina Willeit (sopran) y Giorgio Fasciolo (tlavier) ncuei, vënderdi ai 09.12. dala 17:30 inant, te Cësa di Cun­gresc a Urtijëi. L cunzert vën cum­panià da pensieres medi­ta­tives, scric y liec dant da persones cun handicap.
17.12.
Mountain Christmas: »Trio Ladinia«
L trio di corni da mont sunerà ai 17.12. dala 17:00 sun l marcià da Nadel sun Plaza Nives te Sëlva.
18.12.
»Ajache l ie tosc Nadel« – cunzert cun l cuartet De Cater
L cunzert da Nadel sarà ai 18.12. dala 17:00 tl Tublà da Nives te Sëlva. Ntreda liedia.
18.12.
Mountain Christmas: l cianta l Cor di Mutons de Sëlva
L Cor di Mutons de Sëlva cianterà de bela cianties da Nadel sun l marcià da Nadel te Sëlva, ai 18 de dezëmber dala 17:00.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries mostra La Gran Vera
La mostra »1914-1918 La Gran Vera: Galizia-Dolomiti« te Navalge a Moena aur dai 9 ai 11 de dezember da les 15:30 a les 19:00. La mostra sarà endò averta dai 26 de dezem­ber fin ai 8 de jené duc i dis con orarie 10:00-12:30 e 15:30-19:00 e dapò dut invern demò da la jebia a la domenia da les 15:30 a les 19:00.
Atualmënter
Mostra persunela de Robert Bosisio
La mostra tla Galaria Doris Ghetta a Puntives sarà davier­ta nchin ai 20 de jené 2023.
Atualmënter
»Monochrom«, mostra fotografica de Werner Dejori
Cuntredes de nëif, pizes de crëps maiestëuses y pultredes de bòsc misteriëusc, dut a blanch y fosch, nes lecorda l meifinà y la gran forza dla natura. La mostra fotografica tl Tublà da Nives te Sëlva va inant nchin ai 18.12, for dala 16:00–19:00.
Atualmënter
Mostra »Nëif« – tla galaria Vijion a Puntives
La mostra culetiva de 28 artisć:tes, na mostra de ududes da d’inviern, che auza ora la faszinazion dla nëif, ie davierta nchin ai 10 de jené 2023. Orar dla mostra: lu–sa: 16:00–19:00 (o cherdan su 3382098697).
11.12.
Rina: Esposiziun de cripeles y aziun a fin de bëgn
Le Consëi de Formaziun da Rina inviëia ala esposiziun dles cripeles, tl salf dles manifestaziuns. En domënia ai 11.12. dales 16:00 él la daurida cun benedisciun. Iló saral n marcé da Nadé a fin de bëgn, na cornisc musicala y i »Pici Platleri« da Rina. Al sará da odëi ince n lëgn da Nadé cun decoraziuns arji­gnades da ëres, jones y mitans de paisc. Por mangé y bëre fistidiëia la Musiga da Rina. La esposiziun é ciamó daverta ai 17. y 18.12. dales 16:00 ales 20:00..

Sport

11.12.
Garejeda de saut y cumbinazion nordica
L Schiclub Gherdëina mët a jì na garejeda de saut y cumbi­nazion nordica per mutons y mutans dai 9 ai 13 ani, n dumënia ai 11 de dezëmber pra l zënter sun Pana/Cende­vaves. La garejeda de saut scumëncia dala 10:00 y chëla de cumbinazion nordica ntëur la 12:00.
15.12
Copa dl Mond de schi: l vën trat ora i numeri per l start
N juebia ai 15.12. sun Plaza de Sant Antone a Urtijëi: dala 17:15 uniràl partì ora i numeri per l Vitalini Speed Contest, dala 17:45 warm up cun DJ Ondy, dala 18:15 vëniel trat ora i numeri per l start dl super-G, dala 18:50 prejenta­zion di atlec dl Schiclub Gherdëina.
16.12.
Super-G di ëi
Ai 16.12 ie l purtoi Saslong resservà defin per l’elite dl sport dai schi: la garejeda dl puper-G de Copa dl Mond scumëncia dala 11:45.
16.12.
Premiazion dl super-G y estrazion di numeri per l start dla libra
N vënderdi ai 16.12 sun Plaza de Sant Antone a Urtijëi: dala 17:15 sunerà i Pëufla y dala 17:45 jiràla inant cun DJ Ondy. Dala 18:15 saràl la pre­mia­zion dl super-G y l unirà trat ora i numeri per l start dla libra. Da dedò sunerà inò i Pëufla.
17.12.
Copa dl Mond: libra di ëi
La garejeda dla libra ie da udëi ai 17.12. sun la pista Saslong y scumëncia dala 11:45.

Temp Lede
Atualmenter
Cripeles sui festii a Vich
Sui festii de Vich se pel veder la cripeles enjignèdes da la desvaliva sociazions, privac e artisć del paisc, ti ciantogn da Sèn Jan fin sa Valongia. Les restarà fora enscin ai 8 de jené del 2023. Dai 9 de dezember de vender da les 17:00 raida vidèda con aperitif. Prenotazions al 335 7479965.
Atualmenter
Marcià da Nadèl a Soraga
Te chest fin de setemèna e dapò ence dai 16 ai 18 de dezember e dai 23 ai 6 de jené te Pra del Preve vegn metù fora l picol marcià da Nadèl. L é avert da les 15:00 a les 20:00, con evenc de musega e cianties ai 10, ai 17 e ai 30 de dezember e ai 6 de jené. Dai 24 de dezember ai 6 de jené se pel ence veder la cripeles fora per l paisc.
Atualmenter
Marcià da Nadèl a Moena
Dai 8 ai 11 de dezember, e amò ai 17 e 18 e dai 21 ai 8 de jené (fora che l dì de Nadal) te Piaz de Sotegrava, Piaz de Ramon e Picol Piaz Perle Alpine a Moena l é avert le ciasete de legn del Marcià da Nadal, con evenc de cornisc. Info: Comitat Moena Eventi, nr 371 4349560.
Atualmenter
Picol marcià da Nadèl a Vich
Ai 9 e 10 de dezember da les 15:30 a les 18:30 e dapò dai 11 ai 18 de dezember da les 10:00 a les 12:30 tel picol piaz dedant al Ofize turistich de Vich vegn endrezà l marcià da Nadèl »Picol, bon e bel!«
Atualmenter
Marcià da Nadèl a Ciampedel
Dai 8 ai 11 de dezember, e amò dai 23 de dezember ai 8 de jené te Piaz de Ciampedel vegn metu fora e avert da les 15:00 a les 19:00 la ciasete de legn del Marcià da Nadal, che met dant magandiva tipica e prodoc de èrt e artejanat.
Atualmënter
Mostra de criples
Tl raion da jì a pe de Urtijëi iel metù ora de plu criples ntan l tëmp da Nadel. La espusizion sarà da udëi nchin ai 08.01.2023.
Atualmënter
Stories y pensieres d’Avënt
Tla biblioteca de Sëlva vëniel liet dant stories y pensieres d’Avënt per ladin, talian y tudësch, for dala 17:30: ai 12,13,14,15,19,20,21 y ai 22 de dezëmber.
Atualmënter
Urtijëi, luech da Nadel
Chëst ann iel inò l marcià da Nadel tl raion da jì a pe de Urtijëi, for ntan l fin dl’ena, de vënderdi, sada y dumënia y ntan i dis de festa. De plu butëighes mët ora si mar­canzies, sëuraprò saràl de plu stonc che dajerà ora da maië y da bever.
Atualmënter
Mountain Christmas: marcià da Nadel te Sëlva
L marcià da Nadel sun Plaza Nives te Sëlva jirà inant nchin ai 08.01., for de vënderdi, sada y dumënia y dai 24.12 ai 08.01. uni dì.
Atualmënter
Marcià da Nadel dla Locia
La berstot dla Locia nvieia a si marcià da Nadel dai 08.12.–11.12. for dala 10:00 nchin la 19:00. L unirà metù ora deplù prudoc fac y laurei ora a man da chi che lëura te bestot, tla sala dla Lia Mostra d’Ert.
Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Na ciacia al tesur particolara condüj chësc invern fora por le paisc da La Val. Da dezëm­ber cina ai 9 d’aurí pón tó pert ala spazirada interativa, olache le travert é da ciafé la parora de soluziun, chirin les lëtres tles staziuns desvalies fora por paisc. Infos y materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Atualmënter
»Paisc da Nadé« a San Ciascian
Le zënter da San Ciascian i fej da cornisc al »Paisc da Nadé« cina ai 7 de jená 2023 – vigni de dales 16:00 ales 19:00. An podará ince amiré les cripeles fates da man da plü artejans y metüdes fora te paisc.
Atualmënter
Marcé da Nadé a Corvara
Le Marcé da Nadé a Corvara é davert cina ai 11 de dezëmber y spo indô dai 16 ai 18, tres dales 16:00 ales 19:00. Ai 9.12. dales 17:00 sona Ermes Costa cun i orghi da man, ai 16.12. sona le grup »Whiskey & Ginger«.
Atualmënter
Roda dles Cripeles a La Val
A La Val pón amiré cina ai 6 de jená 2023 cripeles snizlades y depëntes, de dimenjiuns desvalies. Ares é metüdes fora te de plü fraziuns. An pó se fá na roda a pe fora por paisc, sides de de co da sëra, canche les cripeles vëgn iluminades. Implü él la US La Val che dá fora val’ da bëre pro salf dles manifestaziuns, vigni vëndres y sabeda dales 18:00 inant.
Atualmenter
Marcià da Nadèl sul Lech de Ciareja
Ogne sabeda e domenia del meis de dezember da les 10 da doman fin les 8 da sera vejin al Lech de Ciareja l é avert la ciasetes de legn del Marcià da Nadèl. Pulmins debant dal piaz di auti del Paolina Info: Carezza Event, 0471 619520.
09/11.12.
Marcià da Nadèl
Te Calonia de Pera ai 10 de dezember da les 14 a les 18 e ai 11 da les 9 a les 12 e da les 14 a les 19 vegn endrezà n picol marcià da Nadèl. Chel che vegn tout su ge vegn sport dut al Grop miscionarie Freinademetz/Mato Grosso.
09. y 16.12.
Advënt te plaza a Badia
La plaza dan dlijia de Badia vëgn abelida da musiga da Nadé, i vëndres ai 9 y 16 de dezëmber, dales 18:00 ales 20:00. I ostis de Badia, la Jonëza da Paur y i jogn dl paisc dá ince fora val’ de cialt da bëre y val’ da mangé.
09.12. y 16.12.
Mountain Christmas: workshop da Nadel per mutons y mutans
Mutons y mutans puderà pastelné de biei lëns da Nadel de lën cun Anna Andreatta: ncuei, vënderdi 09.12. y n vënderdi che vën, 16.12. for dala 16:00 tla biblioteca Oswald von Wolkenstein te Sëlva.
11.12.
Atmusfera d’Avënt pra l lech sun Pana
Ai 11 de dezëmber, dala 15:30–16:30, puderàn fè n trëi var’ nchin pra l lech de Pana, ulache n puderà se goder na bela atmusfera da Nadel, cun mujiga d’Avënt, papes y n bon té ciaut o na copa de vin cuet. La manifestazion unirà a s’l dé nce ai 18.12., for dala 15:30 nchin la 16:30.
11.12.
Ejibizion dla grupa da bal de Urtijëi – Mountain Christmas
La Grupa de Bal Populer de Urtijëi balerà cun l guant tradiziunel sun l marcià da Nadel te Sëlva, sun Plaza Nives, ai 11.12. dala 17:00.
11.12.
Di dla porta davierta
Ai 11.12., dala 14:00 inant, saràl l gran di dla porta davierta tl zënter Pozamani­goni. Pitli:es y granc:des puderà jì a se fé na raida cun n pony o n ciaval y udëi da plu daujin l mond dl ciaval.
14. y 15.12.
Nos Ladins cun Nikolas y Julia
Pro la iniziativa »Nos Ladins« pón descurí deplü sön le monn ladin y ince sön i mistiers de nosta jënt. Ai 14.12. pón imparé sciöche an fej pan y d’atres speziaries da Nadé adöm cun le pech Nikolas a Corvara; ai 15.12. pón jí a fá na roda cun le iat dala nëi y descurí sciöche al vëgn arjigné ca na pista, cun Julia a Corvara. Info y prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
15.12.
Descurí le monn dl biatlon
En jhöbia ai 15 de dezëmber él la poscibilité da imparé les regoles dl biatlon adöm cun n maester. An s’incunta dales 9:00 pro le zënter de paslunch a San Ciascian. Prenotaziuns al cost de 25,00€ y informa­ziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia.
18.12.
Cun la liösa ite a Türesc
Le Zënter Families Mareo organisëia ai 18 de dezëmber da jí cun la liösa ite a Türesc, sön la Innerhoferalm, cun dedô na vijita al museum dles cripeles »Maranatha«. Le cost é de 12,00€ a familia por le museum. Infos y prenotaziuns anter i 12.12. pro Monika al 348 9326779. An dess ester scric ite al ZFM por l’assigura­ziun.

Publizistica

09.12.
Prejentazion dla Gana 26
La Gana numer 26 dal titul »Con la neif sot i piesc« unirà prejenteda ncuei vënderdi ai 9 de dezëmber dala 17:30 tla biblioteca ladina anda Malia da Cudan, tla Cësa di Ladins a Urtijëi. L sunerà Linda Rungger al tlavier y Elena Rumerio dla Scola de Mujiga de Gherdëina.
14.12.
Prejentazion dl Calënder de Gherdëina
La Union di Ladins de Gher­dëina nvieia ala prejentazion dl Calënder de Gherdëina 2023, n mierculdi 14.12. dala 18:00 tla biblioteca ladina anda Malia da Cudan tla Cësa di Ladins a Urtijëi. Danterite cianteràl l Trio d’ëiles de Gherdëina.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 9 de dezem­ber, sabeda ai 10 e domenia ai 11 da les 17:00 l é »Il gatto con gli stivali 2«, vender da les 21:15 l é »Il principe di Roma«, sabeda e domenia da les 21:15 l é »Diabolik-Ginko all’attacco«. Jebia ai 15 da les 17:00 l é »Strange world« e da les 21:15 l é »Avatar-La via dell’acqua«, vender ai 16 da les 17:00 l é »Il gatto con gli stivali 2« e da les 21:15 »L’ultima vetta«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet vender ai 9 de dezember da les 17:15 l é »Strange world« e da les 21:15 l é »Vicini di casa«, sabeda ai 10 da les 17:15 l é »Belle & Sebastien« e da les 21:15 l é »Black Panther 2«, domenia ai 11 da les 17:15 l é »Belle & Sebastien« e da les 21:30 l é »L’ultima vetta«. Da jebia ai 15 a domenia ai 18 l é »Avatar-La via dell’acqua«.

Avisc

Atualmenter
Assegnes de studie del CGF
Enscin les 12:00 di 16 de dezember se pel fèr domana al Comun General de Fascia per i assegnes de studie e i didamenc per speises de viac ai studenc residenc te Fascia del 2° livel de istruzion che à i requisic pervedui. Info e i formu­lères sul sit www.comun generaldefascia.tn.it o te Ofize Assistenza Scolastica del CGF, tel. 0462 764500 int. 2.
Atualmenter
I orari de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 e de domenia da les 13:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmenter
Pigui Experience te Museo Ladin
Te Museo de Fascia a Sèn Jan se pel proèr l nef jech de realtà virtuèla per descorir n melaur ladin da salvèr. L é n »percors da eroes« per persones dai 9 ai 99 egn, se pel l fèr dal lunesc a la sabeda, da les 15:00 a les 19:00. L é da se prenotèr dal sit www.istladin.net o te Museo Ladin al 0462 760182.
Atualmenter
La dreta regoeta desfe­renzièda ence per i ghesć
Per didèr i ghesć ti cartieres a fèr la regoeta del refudam coche carenea l é a la leta info e kit sorii te desvalives lengac che se pel desćiarièr dal sit https://fassambiente.it/kit/. Se pel ence domanèr te Ofize Ambient del Comun General de Fascia (ambiente@cgf.tn.it–0462 764500) e ti Ofizies tribuc de duc i Comuns de Fascia.
Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
10.12
Proiet Interreg: i popui de nostes munts
Ai 10.12. dales 15:00 vëgnel presenté tl salf dl Istitut a San Martin i resultac dl proiet Interreg »I pröms abitanc preistorics dl Osttirol, dles valades ladines y dla pert ladina dles Dolomites belu­nejes«. Al gnará cunté dles analises archeologiches sön les chertes interatives di sîc mesolitics, y proieté le film de Paolo Vinati »Les munts cunta«. Dedô renfrësch.
12/14.12.
Prejentazion del liber de Luigi Micheluzzi
En lunesc ai 12 de dezember da les 17:00 tel Spazie Alpin de la Cèsa de la SAT a Trent vegn prejentà l liber »Luigi Micheluzzi. L’arte della semplicità e del sesto grado« del pronez Luca Micheluzzi. L liber vegn prejentà ence en mercol ai 14 de dezember da les 17.30 te Museo Ladin de Fascia.
16.12
Ujes averc te la Scola de Fascia
En vender ai 16 de dezember da les 14:30 a les 16:30 la Scola Ladina de Fascia aur si ujes per fèr cognoscer si licees, veder si programes e vijitèr la scoles e i laboratories e aer informazions sul projet Ski College.

Teater

14.12.
L piajer del teater
En mercol ai 14 da les 21:00 per la ‘sajon del teater’ l é »Amore sono un po’ incinta« con Marco Cavallaro e Sara Valerio.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
13.12.
Sport ladin
Dales 20:50 ca. Trasmisciun de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
14.12.
Paladina
Dales 20:50 ca.
15.12.
Nosta scola – atualitá dala scoles dla valedes ladines
Dales 20:50 ca. Tl’edizion de dezëmber sons jic a ti cialé al curs de spezialisazion de ziplé, metù a jì dala scola prufesciu­nela per l artejanat artistich de Urtijëi. Tla rubrica sota l’udlon udons Agnes Irsara, Ispetëura y nsenianta de religion, che fej na refle­scion sun la festa da Nadel. Leprò ti ons fat vijita ala scoles autes ladines de Fascia, che se prejënta n ucajion dl di dla porta davierta. Tesc’ y cunzec de Lena Mulser, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
09.12.
Werner Dejori y la fotografia »monochrom«
Dales 19:05. L fotograf Werner Dejori à giaurì nstadì si prima »persunela» y plu avisa te Tublà da Nives te Sëlva. Da udëi iel fotografies monochrom sun nosta natura, nosc crëps y nosta cuntreda. Deberieda cun ël rujenons dl svilup che la fotografia à abù da canche Werner ova scumencià da jëunn a ti jì do a chësta pa­scion. Trasmiscion de Georg Mussner.
11.12.
Laura Mair, bona prestazion pra l turnoi ITF te Sëlva
Dales 19:05. Dai 27 de nuvëm­ber nchin ai 3 de dezëmber iel unì purtà ora per l terzo iede l turnoi feminil ITF per l’ëiles te Sëlva, l cuarto de na serie de turnoies de tennis nternaziunei stac te Gherdëina ntan la ultima enes. Per la tennista de Sëlva Laura Mair iel stat na ucajion per se mustré tan sterscia sciche mo mei y cun doi juesc venciui fajerala n saut inant de 150 posizions tla tlassifica mun­diela. Trasmiscion de Daniela Demetz.
13.12.
Teater musical »Ujöp da Oies« (7)
Dales 19:05. N program de Alessandro Dapunt.
14.12.
I sun düc un Produzion e consum sostegnìboi
Dales 19:05. Produjer e con­sumèr a na moda sostegnìbola e tor mesures contra l muda­ment climatich l é i obietives 12 e 13 de l Ajenda ONU 2030 olache vignun pel fèr sia pèrt. La storia de Stefen Dell’ Antonio ne mena te na utia da mont da olache pea via valguna persones che jia sun Marmolèda la dì canche se à destacà n toch del giacion… Produzion, consum e clima va dut adum per dèr na outa ge vel dalbon muder direzion ence duc nos chiò tla Dolomites. Program de Anna Mazzel e Elide Mussner.

Cursc

16.12.
San Ciascian: curs de paslunch por scolars dla elementara y mesana
Al vëgn fat grups de skating, classich y prinzipianc. Vigni vëndres dales 14:00 ales 16:00, indöt 10 iadi. Pröm de cun formaziun di grups en sabeda ai 16 de dezëmber dales 14:00, pro le zënter de paslunch a San Ciascian. Le curs costa 160,00€, l’imprëst de schi 80,00€ indöt (o 10,00€ al iade). Minim: 5 partezipanc. Por infos y por se lascé mëte sön lista d’aspeta, cherdé sö le 339 8068111 o tres e-mail a info@scuolafondo.it

Galaria retrac