Manifestazions atuales

Data

04 de agost 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 04 de agost 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.08. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 07.08. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 5 y 6 de agost él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 05.08. nchin n vënderdi ai 11.08. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 4 de agost dales 19:00 al vëndres ai 11 de agost ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra Idea Unika
Ntan chësc instà vëniel metù ora per l cuinto iede la mostra Idea Unika tl zënter de Urtijëi, sun Pana y tl raion da jì a pe de Sëlva, ulache artisć:tes dl luech prejenterà si lëures nchin a mez setëmber.
Atualmënter
»SUCCESSO«, na mostra de Fabrizio Biz Senoner
L Tublà da Nives nvieia a unì a ti cialé a chësta mostra, che resterà da udëi nchin duman, 5 de agost, uni di ora che l lunesc dala 16:00 nchin la 19:00. De merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:00 nchin la 22:00.
Atualmënter
Mostra »Canche l pluev ie mi cuer desnut«
La mostra tl self dla mostres dl Circolo–Lia Mostra d’Ert sarà da udëi nchin ai 13 de agost, dal lunesc nchin al vënderdi dala 16:00–19:00 y de sada y dumënia dala 10:00–12:00 y 16:00 – 19:00.
Atualmenter
Migranc da la Dolomites en mostra a Poza
Per dut l meis de aost te Ciasa de Noscia Jent a Poza se pel veder la mostra de la storica fodoma Luciana Palla su la migrazions da la Dolomites del ‘900. La sarà averta fin ai 31 duc i dis da les 17:00 a les 19:00 e da les 21:00 a les 22:00.
Atualmënter
Mostra de Silvia Nava
Cina ai 25 d’agost él da odëi tla Ciasa dla Cultura a La Ila la mostra »Immersi nella bellezza« cun operes de Silvia Nava. La mostra é daverta dal lönesc al vëndres dales 9:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 18:00; sabeda y domënia dales 17:00 ales 19:00.
Atualmënter
Mostra Unika
Cina ai 22 d’agost ospitëia le paisc da Corvara la mostra d’ert »Unika«, olache an pó amiré operes de scolturs, depenjadus y fotografs dla uniun di artisć de Gherdëna. La mostra é daverta vigni de dales 17:00 ales 22:00, tl salf dles manifestaziuns da Cor­vara.

Iadi y Jites
Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi la raida di mejes sa Sacun, cun vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridlamënt tl Museum Gherdëina.N se anconta dala 09:00 tl Museum Gherdëina. La iscrizions vën tëutes su nchin al di dant dala 18:00 dal Museum Gherdëina al 0471 797554 y pra la lies turistiches de Gherdëina.

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
08.08.
Sport ladin
Dales 20:50 ca. Trasmisciun de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
09.08.
Cult rituai da inier y incö
Dales 20:50 ca. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
10.08.
Deboriada: »Chësc ei ie fat!«
Dales 20:50 ca. La plata blancia possa descedé pesi­mënzes, ma nce mpië la flama dla criatività. Da pitli sons usei a vester criatives zënza se rënder cont. Crescian jons suvënz a pierder nosta spon­taneità. La scola dla criatività pieta un n iede al’ena cursc per miuré i fortli de chëi che se sënt ispirei per realisé si ideies. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de: Leo Senoner.

Radio
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
05.08.
L’avocado
Dales 19:05. L’avocado, ince conesciü cun l’inom de »or vërt«, é un di früc plö de moda di ultims agn. Na gran cuan­tité de vitamines, antiossidënc y minerai rënd le früt de gran importanza pur n stil de vita sann. Dal’atra pert dla medaia se ascognel indere impac’ ambientai graviscims. Pro­gram de Iris Del Valle.
06.08.
Bera Rudi Runggaldier y I giac dla »Prinoth«
Dales 19:05. L fova ti ani ‘50 che Ernst Prinoth ova giaurì na berstot da mehanicher a Urtijëi. Rudi Runggaldier fova n si laurant y ël se lecorda mo avisa–scebën che l à bele 93 ani (!)–de coche fova unida a s’l dé la produzion di giac dala nëif dla firma »Prinoth«, che ova pona plu tert n gran suzes mundiel cun si mascins. Trasmiscion de Simon Moro­der.
09.08.
Fac
Dales 19:05. »Fac« l é n projet nef de l Union di Ladins de Fascia che tres l èrt de Ismaele Soraperra e n curt test de Nicoletta Riz vel soscedèr discuscion,debatit e reflescion anter la jent. Reisc, ousc e tera l é l ciapel di argomenc portè dant enscin ades olache la fegures iconografiches lurèdes fora digitalmenter da Ismaele Soraperra é spieie de chel che sozede tel mond e te nosc raion. Program de Anna Mazzel.
10.08.
Cuntia: Mi compagn le dragun de Sas dla Crusc
Dales 19:05. Chësta é na storia ambientada te nüsc crëp, na storia de amizizia por pici y gragn. Program de Sara Frenner.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Doman, sabeda ai 5 de aost e domenia ai 6 da les 17:00 l é »Barbie« e da les 21:15 »Shark 2-L’abisso«; lunesc ai 7 da les 21:15 l é »Kursk«, mèrtesc ai 8 da les 21:15 l é »Shark 2-L’abisso«, mercol ai 9 da les 17:00 l é »Ruby Gillman-La ragazza con i tentacoli« e da les 21:15 l é »Indiana Jones e il quadrante del destino«, vender ai 11 da les 17:00 l é »Barbie« e da les 21:15 l é »Shark 2-L’abisso«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Anché, vender ai 4 de aost da les 17:30 l é »Elemental« e da les 21:15 »Indiana Jones e il quadrante del destino«. En sabeda ai 5 da les 17:15 e da les 21:15 »Barbie«, en domenia ai 6 da les 17:15 »La Sirenetta« e da les 21:15 »Shark 2«, en lunesc ai 7 da les 17:30 »Ruby Gillman-La ragazza con i ten­tacoli« e da les 21:15 »Mission: Impossible dead reckoning«: En mèrtesc ai 8 da les 17:15 e da les 21:15 l é »Barbie«, en mercol ai 9 da les 21:15 »Emily«, en jebia ai 10 da les 17:15 »Barbie« e da les 21:15 »Shark 2«. En vender ai 11 da les 17:30 »Elemental«.
Uni juebia
Chino da d’instà per mutons:ans
Dai 20 de lugio inant – per cater juebies ndolauter, for dala 17:00 – uniràl mustrà n film per mutons:ans tla sala dla biblioteca de San Durich a Urtijëi. La ntreda ie debant.

Sport
Atualmënter
Iscrizions curs per purvé l sport dl volley
Es’a nce tu ueia de purvé l sport dl volley y ies nasciù danter l 2012 y l 2016? Pona scrì te ite a nosc curs per purvé che vën a s’l dé ala fin de agost sun l ciamp da beach volley dal Tennis Urtijëi. La iscri­zions ie daviertes nchin ai 15.08. sot al numer 333 1666922.
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.
07.08.
Cuncors de arpizeda per mutons:ans
N lunesc ai 7 de agost dala 21:00 vëniel metù a ji n cun­cors de jì a crëp per mutons:ans tla palestra da arpizé te Sëlva.
10.08.
Gara de corsa a Vich
En jebia ai 10 de aost a Vich i Alpins endreza la 34^ edizion de la corsa »Torn del Vaiolet« dedichèda a la memoria de Christian Fontana, n percors de 4 chilometres entorn paisc. La garejèda ponta via da les 21:00 dal tendon de la manife­stazions olache vegn fat ence la premiazions.

Temp Lede
Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Ince fora por i mëisc da d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc da La Val. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Uni lunesc
Kids Night – juesc y dever­timënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che vën a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva dala 20:00 inant uni lunesc nchin ai 4 de setëmber.
Uni merdi
Pastelné cun materiai naturei
Sun Pitla Plaza de Sant An­tone a Urtijëi puderà i mëndri y la mëndres pastelné cun materiai naturei (putes, rames, pleces, ciofes, yni.), uni merdi dala 14:30 nchin la 18:00.
Uni merdi
Marcià di paures y artejans
L vën inò metù a ji l marcià tra­diziunel di paures y arte­jans, tl raion de jì a pe de Santa Cristina dala 19:00 inant.
Uni mierculdi
Cumpré ite da sëira
La butëighes de Urtijëi sarà daviertes uni mierculdi sëira dala 21:00 nchin la 22:30.
Uni mierculdi
Marcià de prudoc dl luech
L pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi ie inò daviert. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00.
Uni mierculdi
Marcià sun Plaza Nives
L marcià tradiziunel, ulache n puderà cialé, ciarcë y cumpré roba y spëisa locala, unirà a s’l dé uni mierculdi dala 14:30 nchin la 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
Uni juebia
Sëira per mutons:ans cun l Strion Bryan
Tl Zënter Iman uniral metù a jì uni juebia na sëira de aurela curta, juech y deverti­mënt cun l strion Strion Bryan, for dala 20:30 inant.
Uni vënderdi
Butëighes daviertes te Sëlva
La butëiges de Sëlva sarà daviertes da ncuei inant uni vënderdi sëira nchin ai 18.08., for dala 21:00 nchin la 22:30.
04.08.
Fantasy Festival 2023
L VKE Gherdëina nvieia de cuer a chësc festival per mu­tons:ans. N vënderdi ai 4 de agost dala 14:30 inant sun Plaza de Chemun de Sëlva. L sarà n domesdi de juesc y devertimënt. Duc ie nviei de cuer.
04.08.
Vedrines vives – Shopping Sëlva
N vënderdi ai 04.08. da sëira, dala 21:00 inant, unirà la vedrines dla butëighes de Sëlva metudes n vita cun de bela coreografies.
05.08.
Cie jola pa tlo?
La biblioteca San Durich de Urtijëi, deberieda cun la Lia Uciei Gherdëina, nvieia a na jita per jì a ti cialé ai uciei sun Col de Flam. L vën pià via n sada ai 5 de agost dala 07:30 dan la biblioteca. L vën prià bel de se lascé nuté su.
5-6.08.
Festa te Turchia
Ai 5 e 6 de aost tel cianton de Turchia de Moena vegn endrezà la festa tradizionèla. Sabeda ai 5 da les 16:00 l é la defilèda di turches e dapò verc i tobié e i stonc olache se pel veder i veies lurieres e i artejegn e se magnèr zeche da bon.
06.08.
Gherdëina cun la troht
La defileda tradiziunela sarà n chëst’ ann a Santa Cristina. N pierà via dala 16:00 da Plaza de Chemun, per jì su per la streda Dursan nchin pra l Hotel Dosses y ju pra l Zënter Iman.
06.08.
De dl Movimënt
En domënia ai 6 d’agost á les families cun mituns la posci­bilité da passé n bel de tles munts cun momënc de dever­ti­mënt y ativités alaleria – dales 10:30 ales 15:00, tl parch Movimënt sön Piz La Ila.
07.08.
Eco – Hiker tl’Alta Badia
En lönesc ai 7 d’agost dales 16:00 pón tó pert a na spazi­rada, te chëra che an pó dé n contribut ala natöra cun chëie sö le ciomënt do i trus. An s’incunta tla plaza da parché tla localité »Sciaré«, por jí devers la munt de Valparola. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
07.08.
Incuntada de meditaziun y relassamënt
En lönesc ai 7 d’agost dales 11:00 vëgnel metü a jí amez la natöra sö La Crusc a Badia na incuntada de meditaziun y relassamënt cun i sonns dl gong. Na bona ocajiun por se tó tëmp por se instësc y se palsé fora. Prenotaziuns anter le de denant ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
07.08.
Tradizions te Gherdëina – artejanat artistich
L artejanat artistich à ravises sotes te nosc raion. N lunesc ai 7 de agost puderàn cialé pro coche l vën turnà, ziplà o fat zandli sun Plaza Stetten­eck a Urtijëi, dala 20:30 inant.
07.08
Tel cher de Penìa
En lunesc ai 7 de aost con scomenz da les 20:30 vegn endrezà Tel Cher de Penìa: fora per paisc sarà stonc con magnères tradizionèi, musega e se podarà ence veder la gejiola.
08.08.
Entorn Vich
En mèrtesc ai 8 de aost con scomenz da les 19:30 vegn endrezà Entorn Vich: fora per l paisc se pel cercèr magnè­res tradizionèi e veder i lurieres de n’outa, tor pèrt a jeghes, scutèr de bona musega e veder daite i veies tobié.
08.08.
Pidrô: la nöt dles botëghes
En mertesc ai 8 de agost é les botëghes y les ativités arteja­nales da Pidrô davertes cina ales 22:00. An podará passé na bela sëra da d’isté y ciarcé spezialités ladines arjignades ca dales patrones.
08.08.
Calfosch: domisdé di mituns
En mertesc ai 8 d’agost dales 15:00 pó mitans y mituns passé n bel domisdé danter libri y teater adöm cun Hilde, pro le paiun da Corvara. Ai podará ascuté sö la storia dl liber »Sofia – Sogni profondi« cun musiga de Giorgio Bovero y odëi le teater »La storia di un Gatto e una Gabbianella«.
08.08.
Gosté da paur
En mertesc ai 8 d’agost dales 7:45 s’incunton dan le Hotel Luianta por jí deboriada a gosté sön la »Dolomites Farm« a Calfosch – n lüch che é gnü restrotoré por i alpacas y é sëgn lüch bio. Le gosté gnará arjigné ca alaleria da Alisa y Daniel, dan le vilin dai tiers. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
09.08.
Laborators didatich tl Museum Ursus ladinicus
Le mercui ai 9 de agost pó i mituns tó pert a döes incun­tades didatiches, tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian: dales 16:30 ales 17:00 pó mituns da 7 a 12 agn imparé val’ sön les Dolo­mites y dales 17:00 ales 18:30 pó mituns da 4 a 8 agn vijité le museum. Prenotaziuns pro le Museum ladin.
09.08.
Sëra dla porta daverta pro i Stödafüch da La Val
En mercui ai 9 de agost dales 21:15 inant él i Stödafüch da La Val che dá la poscibilité da ti ciaré al magazin y ales mascins che ai adora. Pici y gragn é bel inviá.
09.08.
Golosando a Soraga
En mercol ai 9 de aost te Pra del Preve a Soraga con sco­menz da les 18:30 vegn endrezà Golosando: se pel magnèr, beiver e se goder en compagnia de bona musega.
11.08.
Nos Ladins cun Milio
Tres l’iniziativa »Nos Ladins« pón descurí le monn ladin deboriada cun porsones dl post. En vëndres ai 11 d’agost él Milio che cunta a La Val döt ci che al é da savëi sön la mil y süa produziun. Prenota­ziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
13.08.
Horse Festival Pozzamanigoni
La scola per ji a ciaval FISE Pozamanigoni nvieia ala nona edizion dl festival de ciavei, n dumënia ai 13 de agost dala 11:00 inant. L sarà n di de aurela curta, cun de bela mujiga dal vif y desmustrazions a ciaval.

Mujiga
04.-06.08.
»Badia Music Days«
Incö vëndres dales 19:30 sonará trëi grups rock: »L vin y l din«, i »Gängsterbraut«y les »Pink Armada«. Inant jará­ra spo tla ciasa Runcher cun n Rock Dj. Indoman sabeda sonará: Julian da La Val, le »Velvet Trio«, »Fede+The Brothers« y i »Dire straits over gold«. Y ala fin dla serada ciamó: i »Cooperaziun Planta«. Domënia dales 19:00: Alea da Milan cun n trio unplugged y tla finada i Break Free Show che sona musiga di Queen. L’entrada al festival é ince en chësc ann debann.
Uni mierculdi
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, dai 30 de juni inant, for dala 16:30.
05.08.
Badia: conzert sacral
En doman sabeda ai 5 d’agost dales 20:30, te dlijia de Badia. Al é da aldí le grup »VocalArt Brixen« cun l’Ensemble Amarida y le dirighënt Marian Polin. Al vëgn porté dant composiziuns de J. M. Haydn.
06.08.
Cianté y soné sön munt
En domënia ai 6 d’agost dales 13:30 ales 15:00 él da aldí tla ütia Club Moritzino sön Piz La Ila le grup »4a Gsponn«.
06-09.08.
Conzerc del Fascia Panorama Music
En domenia ai 6 de aost al Chalet Valbona sun Lujia da les 11:00 musega ispirèda da la fegures feminines de la Dolo­mites de »Serenismar Ensem­ble«. En mercol ai 9 da les 12:00 sun Ciampedie gran jazz del sestet interna­zionèl col catalan Felix Rossy, che sonarà ence ai 8 e ai 9 da les 21:00 a Moena a La Grenz (Strada Saslonch 56). Info su www.fassa.com.
08.08.
Cunzert »La cater sajons« de Vivaldi
L Kreativ-Ensemble fajerà n cunzert tla dlieja de Sëlva, ai 08.08. dala 21:00 inant. L sunerà »La cater sajons« de Antonio Vivaldi.
09.08.
Sëira de cianties
Tl Zënter Iman cianterà l cor di ëi Fodom, l cor di ëi Sasslonch y l cor di jëuni de Santa Cristina. L cunzert ie n mierculdi ai 09.08., dala 21:00.
10.08.
Cunzert dla Mujiga da Bula
La Mujiga da Bula sunerà ai 10 de agost dala 21:00 sa Bula tl Pavillon dan la dlieja. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.

Avisc
Atualmenter
Mostra Aureon a Vich
Te la scola populèra de Vich se pel veder la mostra scien­tifica endrezèda dai studenc di Licees de Fascia con la Coprativa Inout. La restarà averta fin ai 25 de aost duc i dis da les 15:30 a les 18:30 e da les 20:00 a les 22:00. Info e prenotazions: www.inout fassa.com/mostra-scientifica.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
Orares dl Museum Gherdëina a Urtijëi
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi dala 10:00 -12:30, 14:00–18:00. Nchin ala fin de agost iel nce daviert la sada dala 10:00 -12:30. Per vijites ora dl orar reguler pòssen cherdé su danora: 0471 797554.
Atualmënter
Nrescida n con’ dl Program de svilup de Urtijëi
Cun la edizion de lugio/agost dla Plata de Gherdëina à uni familia giapà n cuestiuner, che n possa scrì ora sun papier o nce online sot a https://it.eu.surveymonkey.com/r/ortisei_ladin. L cuestioner sun papier pòssen dé ju tla ntreda dla Cësa de Chemun. Online pòssen l scrì ora tla rujenedes tudësch, ladin y talian. L tiermul per dé ju la nrescida ie ai 6 de agost.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert fin ai 10 de setember da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. L é sera de sabeda e de mèrtesc da les 17:00 se pel se empre­valer de la vijita vidèda. Info sul sit www.istladin.net, prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Sezions Museo Ladin de Fascia
La sezions sul teritorie é aver­tes da la domenia al vender e serèdes de sabeda. La Sia a Penia e l Molin a Pera da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. L Stont a Ciampedel, l Malghier a Pera e l Segat a Poza demò domesdì da les 16:00 a les 19:00. Ogne setemèna l é na vijita vidèda. Info su www.istladin.net e prenotazion al 0462 760182.
04-10.08.
Mario Tozzi e Mauro Corona a Cianacei
Insnet vender ai 4 de aost a Cianacei da les 21:00 te Piaz Marconi o te Chino Marmo­lèda l cognosciù divulgator scientifich Mario Tozzi rejona de »Come sono nate le Dolo­miti«, prejentà da la giornalista Elisa Salvi. En jebia ai 10 medema ora e lech Mauro Corona rejonarà de sie ultim liber »Le cinque porte« e autres stories verticales.
05.08.
Alex Schwazer e Sandro Donati a Ciampedel
Doman sabeda ai 5 de aost da les 21:00 te piaz de Ciampe­del (se fossa catif temp tel tendon jun Ischia) tel chèder del Festival Scritores su la Dolo­mites de la Sociazion Anter­moia, l atlet Alex Schwa­zer con sie arcedador Sandro Donati rejonarà del cajo de giustizia sportiva che lo à vedù vitima, argoment de 2 libres e de na serie de Netflix.
06.08.
Scontrèda de architetura
En domenia ai 6 de aost da les 21:00 al PalaDolomites tel chèder de la rassegna »Orizzonti Alti« vegn endrezà na scontrèda con Roberto Bosi diretor de ProViaggi­Architettura e l joen fotograf fascian Mattia Rizzi, pascionà de sport, design e mont.
07.08.
Sera su Erich Abram a Poza
En lunesc ai 7 de aost da les 21:00 te piaz de Comun a Poza la giornalista Virna Pierobon col colega Augusto Golin recorda l gran alpinist Erich Abram, ensema con sia femena Carla Abram, coautora del liber »Verso il cielo«.
08.08.
Viver la mont sun Contrin
Al refuge Contrin vegn endrezà la scontrèdes debant »Viver la mont« en colaborazion col Eserzit su la prevenzion e l jir sa mont en segureza. En mèrtesc ai 8 de aost (o se fossa catif temp l dì do) da les 10:30 a les 15:00 apunta­ment con Paolo ‘Gibba’ e l Team Detector Center de Cervia. Info al Refuge Con­trin, tel. 0462 601101.
08.08.
La degnità de Cain a Ispirazions d’istà
En mèrtesc ai 8 de aost a La Gran Ciasa a Soraga da les 21:15 per Ispirazions d’istà don Marco Pozza, capelan de la perjon »Due Palazzi« de Pèdua e l professor Diego Quaglioni rejona de punizion, prevenzion e funzion rieduca­tiva.
08.08.
L ultim liber de Giovanni Grasso a Moena
En mèrtesc ai 8 de aost da les 17:00 lo dal Museo de la Gran vera Giovanni Grasso, scritor e portaousc del president Sergio Mattarella, rejona de sie ultim roman »Il segreto del tenente Giardina« che à desche teater ence la Dolo­mites endèna la pruma vera mondièla, rejonan con l espert Michele Simonetti Federspiel.
11.08.
Vernissaja Longegaproject
En vëndres ai 11 d’agost dales 19:00 él a Longega la vernissaja dl Longegaproject 2023. Tla residënza di artisć lajö él l’artista dla Corea Raeyeon Koo y lapró i artisć che vir a Minca Nicola Bizzarri y Eunjin Yoo.         Do la introduziun y presenta­ziun di laurs sarál na perfor­mance musicala dl duo Verra (Fabian Feichter/Ku) y Jehyun Shin.

Publizistica
Atualmënter
»N liber – Na mont«
La lingia de prejentazions de libri cun autëures va inant: i libri scric da autëures taliani:es, unirà prejentei tla Cësa di Cungresc a Urtijëi, for dala 17:30. Ncuei, vënderdi ai 4 de agost unirà prejentà l liber de Mauro Corona »Le cinque porte«. Ai 7 de agost Rodolfo Cervetto cun Riccar­do Bertoncelli »I suoni della vita« sun plaza Stetteneck y ai 10 de agost Antonella Viola »La via dell’equilibrio«.
08.08.
Prejentazion dl liber »Il sottile filo della vita«
La prejentazion dl liber cun Lorenzo Bassi sarà n merdi ai 8 de agost dala 17:00 tla biblioteca San Durich a Ur­tijëi. L liber trata de amezizia, crëta, fedeltà y spiritualità indiana. Na riflescion n con’ dla vita, per uniun:a de nëus.

Segres y Festes
05. y 06.08.
Al Plan: festa y defilada dles liëndes
An mët man la sabeda dales 18:00, pro paiun de paisc; dales 21:00 ala 1:00 musiga dal ví cun »The Snoops«. La domënia ai 6 mëton man dales 11:00 cun na matinée y dales 14:00 él la gran defilada dles liëndes »Le Rëgn de Fanes«, dala ciasa dl parch incër paisc cina tl zënter. Dedô musiga cun la »Hopfen­musig« y spo cun »Die jungen Pseirer«.
09.08.
San Ciascian: Paisc en festa
En mercui ai 9 d’agost dales 16:00 inant él a San Ciascian le »Paisc en festa«. De plü arte­jagn vënn articui tradizio­nai pro le pice marcé y val’ uniun y eserzizi dl paisc dá fora da mangé y da bëre. Al ne mancia nia musiga dal ví cun »Vic&Daniel« y cun Hubert Dorigatti y Laura Willeit.
10.08.
Sègra de Sèn Lorenz
En jebia ai 10 de aost a Pera vegn festejà l patron Sèn Lorenz con la messa da les 10:00 e da sera da les 21:15 defilèda de la Musega de Poza, conzert lo da gejia e stonc di volontadives fora per strada don Edy e strada Tita Piaz.

Leteratura
Atualmënter
Alta Badia: »Un libro un rifugio«
Pro l’iniziativa »Un libro un rifugio« vëgnel tigní chëst’ede­ma 4 apuntamënc cun auturs taliagn: ai 04.08. cun Maurizio de Giovanni, ai 06.08. cun Erri de Luca, ai 08.08. dales 10:30 pro la Ütia Piz Boé Alpine Lounge a Corvara cun Rodolfo Cervetto, ai 12.08. cun Antonella Viola. Les incuntades vëgn tignides dales 17:30 tl salf dles manifesta­ziuns da Corvara (ince chëra sön munt, sce al ess da ester bur’ tëmp).

Sozial
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Atualmënter
Abineda de roba de scola
Abineda de purghes, flucions y roba de scola per la grupa de San Vinzënt de Bulsan. Chi che ëssa velch da dé ca–prëibel mé roba nëta y nia revineda–possa l fé nchin ai 15.08., cherdan su l numer 366 4084919 (Nadia Insam).
04.08.
Deberieda: grilieda
La grupa Deberieda, na grupa cun ulenteres per se ancunté danter persones che à pro­blems psichics o de sozialisa­zion, nvieia a na grilieda tl verzon dan la cësa dl Raion soziosaniter a Urtijëi. N se anconta ilò dala 12:00.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Che­mun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Galaria retrac