Manifestazions atuales

Data

15 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 15 de setember 2023
Referac
15.09.
L’eva coche terapeuta
La Lia dal’Eves de Gherdëina nvieia a n referat cun l referënt Anton Reitinger (presidënt dla cumenanza austriaca per apiterapia), n vënderdi ai 15 de setëmber dala 20:00 tla sala dla mostres tla Cësa di Cungresc de Urtijëi.
16.09.
Cualità y varietà tla terapia dl’eves
La Lia dal’Eves de Gherdëina nvieia a n danmesdì de nfur­mazion cun cunsëies pratics sun co fé prudoc cun la miel, cun l referënt Anton Reitinger: n sada ai 16 de setëmber dala 09:00 tla sala dla mostres tla Cësa de Cultura de Urtijëi. L fossa bon se lascé nuté su sot al 338/9592424.

Cursc

23.09.
»Verzöra« – ci buna, co pói pa la conservé por la tó ca d’invern?
Chësc é le titul dl domisdé che vëgn metü a jí en sabeda ai 23 de setëmber dales 14:00 ales 18:00, tla ciasadafüch dla scora a Lungiarü. Refe­rënta é Martina Irsara da Prettau. Prenotaziuns anter i 19 de setëmber pro Lucia al 338 9918326. Al pó tó pert al plü 15 porsones. Cost: 20,00€ a ce.
25.09.-28.11.
Cursc de ingleje a Badia
Le KVW de Badia organisëia 2 cursc de ingleje cun la prof. Lalena Stull te bibiloteca a Pedraces: livel »intermediate« (progredis) dai 25 de setëmber ai 27 de novëmber de lönesc; livel »elementary/preinter­mediate« dai 26 de setëmber ai 28 de novëmber de mertesc (tres dales 19:45 ales 21:30). Informaziuns y iscriziuns pro Cristina al nr. 333 1591599.
27.09.
Curs de ingleje
Les Ëres tl Artejanat organi­sëia en colaboraziun cun le Consëi de formaziun de Badia n curs de ingleje cun le livel mesan por scrí y baié cun ghesć y cliënc; al pëia ia cun mercui 27-09 dales 20:00 ales 21:30 por jí inant ciamó 9 iadi tres de mercui, tl Salf dla Cassa Raiffeisen a La Ila, cun la referënta Lalena Stull. Cost: 95,00 Euro a porsona. Infos sporj Manuela al nr. 339 1104083.

Sport

16.09.
Sellaronda Bike Day
Coche da tradizion unirà i jëufs ntëur Mëisules (Frea, Ciaulonch, Pordoi y Sela) śarei per l trafich a motor–dala 08:30 nchin la 16:00–per ti fé lerch a chëi dala rodes. Duc possa fé pea, la manifestazion ie debant.
17.09.
Partida de palé danter l FC Gherdëina y l AFC S. Martin – Moos tl Passeier
La partida dl campiunat tla categuria dla Prumozion sarà n dumënia ai 17 de setëmber dala 15:30 sun l ciamp de Mulin da Coi contra l AFC S. Martin–Moos tl Passeier.
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.
21.09.
HC Gherdëina vs. Unterland Cavaliers
L juech dla seria A de Alps Hockey League unirà a s’l dé ai 21 de setëmber dala 20:30 tl stadio Pranives te Sëlva.
23.09.
HC Gherdëina vs. EK Die Zeller Eisbären
L juech dla seria A de Alps Hockey League contra l EK Die Zeller Eisbären unirà a s’l dé ai 23 de setëmber dala 19:30 tl stadio Pranives te Sëlva.
30.09-01.10
Copa Tèlia Rampinèda sportiva
En sabeda ai 30 de setember e en domenia prum de otober te la strutura de rampinèda ADEL de Ciampedel vegn metù a jir la Copa Tèlia de clim­bing spezialità lead. Cali­ficazions en sabeda da les 11:00 a les 15:00, semifinèles en domenia da les 10:30 a les 13:00 e finèles da les 16:00 a les 17:30.

Temp Lede

Atualmënter
»Ala descurida dl paisc« a La Val
Fora por i mëisc d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur parti­colara fora por le paisc de La Val. Ala se trata de na spazi­rada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciáfon tl ofize turi­stich a La Val.
16.09.
»Sellaronda Bike Day«
I jus incër le grup dl Sella gnará stlüc en sabeda ai 16 de setëmber al trafich motorisé dales 8:30 ales 16:00 por le De dla Roda incër le Sela. En chësta ocajiun podará düc i apascioná dles döes rodes se gode n de sön la roda zënza gran trafich. Al n’ó ester degüna prenotaziun y al vëgn aconsié da fá la roda fl vers antiorar.
15-17.09.
Festival del Spretz Tzaorì a Moena
Dai 15 ai 17 de setember a Moena vegn endrezà desvaliva scomenzadives e ativitèdes per l Festival del Puzzone DOP. En domenia ai 17 te piaz de Sotegrava da les 10:30 vegn taà ju la set formes de Puzzone de Moena e da les 11:45 rua la vaces da mont per la desmonteèda che jirà fora per paisc con la Musega, i bachegn e la sociazions.
16.09.
Desmonteèda a Soraga
L Comitat manifestazion de Soraga endreza en sabeda ai 16 de setember la desmonteèda de la vaces che les ruarà te paisc entorn les 12:30. Via per l inantmesdì picol marcià te piaz Bepo Roch e dalmesdì marena te Pra del Preve con musega.
21.09.
Marcià de San Matië
L marcià de San Matië unirà a se l dé n juebia ai 21 de setëmber dala 08:00 inant, tl raion da jì a pe de Urtijëi.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 15 de setem­ber da les 21:15 e amò doman sabeda ai 16 da les 17:00 e en domenia ai 17 da les 21:15 l é »Assassinio a Venezia«; en sabeda da les 21:15 enveze l é »The Equalizer 3–Senza tregua«. En lunesc ai 18 da les 21:15 »Oppenheimer« e en mèrtesc ai 19 da les 21:15 »Jeanne du Barry–La favorita del Re«; en jebia 21 da les 17:00 »Tartarughe Ninja–Caos mutante« e da les 21:15 »Assassinio a Venezia«.

Sanité

27.09.
Incuntada cun le Dr. Martin Erckert
Ai 27 de setëmber dales 17:00 saral tl foyer dl Ospedal da Bor­nech le cardiologh Martin Erckert che respognará ales domandes di interessá söi pro­­blems, les maraties y i prighi incër le cör. Le Grup Sportif dl Cör Val Badia inviëia.

Iadi y Jites

21.09.
Traverseda dal Jëuf de Valles al Jëuf de Rolle
La Lia da Mont Gherdëina nvieia a chësta jita n juebia ai 21.09. L sarà da jì de ndut feter 4,5 ëura cun n deslivel de 450 metri suvier y juvier. Pià via vëniel da Urtijëi dala 7:00 (Plaza de S. Antone), da Santa Cristina da la 7:05 (Bar 2000) y da Sëlva demez dala 7:15 (Hotel Oswald). Per se nuté su (mé plu cumëmbri scric ite pra l AVS o CAI): dal lunesc 11.09. nchin merdi ai 19.09. da Ciofes Inge a Urtijëi, da Malsiner Soriva a S. Cristina y da Sport Bruno Riffeser te Sëlva.
24.09.
Jita sun l Großer Laugen (2434 m)
La Lia da Mont Gherdëina met a jì na jita n dumenia ai 24.09., sun l G«roßer Laugen«. Cun la curiera uniràl furnà nchin sun l Gampenpass, da ulache n jirà inant a pe per ruvé nchin pra l Laugensee y pona inant nchin sun piza. L ie vel’ corda da se tení tl ultimo toch. Juvier passeràn tres la Laugenalm y po inant nchin a Unsere Liebe Frau im Walde. L deslivel ie de 740 m suvier y de 800 m juvier, da jì saràl de ndut 6 ëura.
05.11.
Cures y palses a Abano Terme
Dai 5 ai 12 de novëmber 2023 vëgnel organisé dala Val Badia infora na sojornanza a Abano Terme cun le iade te bus. Al é da s’anunzié por la fin de setëmber 2023 pro Monica Costa al 0474 590069 o al 348 9604485.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 16.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 18.09. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 16 y 17 de setëmber él en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia la doturia Stefania Febbraro, Al Plan, tel. 377 3288595.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 16.09. nchin n vënderdi ai 22.09. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giau­rida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 15 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 22 de setëmber ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
19.09.
Cult: La oraziun, jüda o jö de moda?
Dales 20:50 ca. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
20.09.
Trail spezial
Dales 20:50 ca.
21.09.
Natura e ambient: la belëza y les desfides de lauré tles munts
Dales 20:50 ca. Avëi la posci­bilité da acompagné valgügn a pé o cun la roda a descurí nostes beles contrades y ti cunté val deplö de ci che i un incër nos ia, da condüje na porsona sön öna dles tröpes pizes tan spetacolares dles Dolomites, é un di laurs plö bí al monn. Impó n’é chësc, sciöche vigni ater laur, nia adaté a düc, y al ne mancia nia l’öna o l’atra desfida. N profescionist che acompagnëia jënt sö por munt, bel anfat sce al é a pé, cun la roda o sö por n parëi de crëp, mëss avëi n gröm de capazites iadelá de chëres plö tecniches, al mëss savëi da se dé jö cun les por­sones, al mëss ester flexibl, ester bun da improvisé y da tó dezijiuns alasvelta. Chël che le fej tres indô pié ia danü é che al pó fá n laur te chël che al mët na grandiscima pasciun. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
15.09.
Ladiniatour 2023
Dales 19:05. Una dla gran pro­motëura dla mujiga mo­derna ladina ie zënzauter stata la Ladiniatour che dal 1989 inant metova a jì cunzerc cun grupes da tlo tla valedes ladi­nes, fajan na tournee de trëi dis. Chëst ann iela inò tan inant. Te studio rujenones cun Georg Mussner che à sëurantëut la cuordinazion dla otava edizion de chësc evënt mujichel-culturel y che toca danter i urganisadëures dla prima ëura. Trasmiscion de Simon Moroder.
17.09.
L’atualità de na rujeneda antica
Dales 19:05. Pra na ciaculeda cun Marc Senoner alias »Panda la 9«, de chël che n à dantaldut chëst ann d’ansciuda audì tres si rap ladin »Fiat Punto«, vëniel jit ite sun la tematiches de coche nosta rujeneda possa nce vester n mesun per reprejenté la mo­dernità. La va de zessé mpue dala vijion tradiziunela dl ladin, suvënz udù mé coche na »rujeneda da ntlëuta che n muessa stravardé.« (segonda pert) Trasmiscion de Ivan Senoner.
20.09.
Persones e curiositèdes: Tresl Gruber e Joachina Mussner
Dales 19:05. Insnet noscia enrescida anter i personajes che à lascià na pedia te noscia storia ve sporc vèlch dintornvìa doi eles che se à dat jù con pascion per si comunanza a livel artistich, linguistich, poli­­tich e sozièl. Tresl Gruber, la pruma professora d’ert che se à dat jù ence con la rejoneda ladina e à didà a meter su la scola paritetica ladina e Joa­china Mussner ence ela ense­gnanta ma soraldut la pruma ambolta de Sudtirol. Program de Anna Mazzel e Anelise Vian.
21.09.
N’ert n mistier. L’artejanat de nostes valades se presënta: le zumpradú
Dales 19:05. Co gnê pa fat chësc laur zacan y co se ál pa svilupé tl tëmp? A chëstes y a d’atres domandes ciafëise na resposta te chësc program. Program de Sara Frenner.

Avisc

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HB­BTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
Orares dl Museum Gherdëina
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi dala 10:00 -12:30, 14:00–18:00. Per vijites ora dl orar reguler pòssen cherdé su danora: 0471 797554.
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Jí pro les »Ëres tl Artejanat« Val Badia
Les ëres artejanes o ëres colaradësses tl’aziënda de familia é bel inviades da gní a fá pert dl grup dles »Ëres tl Artejanat« Val Badia. An pó s’informé zënza impëgn pro Astrid al 347 2992358 o Ma­nuela al 339 1104083
Vigni jöbia
Ciamena dal guant Picolin
Le grup dla Ciamena dal guant lascia alsavëi che da sëgn inant pól indô gní dé jö guant de vigni sort, tres tla sënta a Picolin, ti locai dla ex Ciasa de Palsa. Al pó gní dé jö guant nët y intier, mo ince linzos, cisces, pezes da mans, guant da sot ite, tovaies, cutres, cialzá y i.i. La Ciamena dal guant sará inant daverta por dé jö, y sambëgn ince por se chirí fora guant, vigni jöbia dales 14:00 ales 16:00.
14.09.
Domisdé cun jüc te biblioteca
En jöbia ai 14 de setëmber s’architará te biblioteca a La Ila indô le pulmin dl »Spiele­verein dinx«. Gragn y pici podará cerne danter tröc jüc da mësa, che gnará aconsiá y spligá da n mëmber dl’uniun. Le domisdé cun jüc piará ia dales 15:30. I jüc vëgn ince imprestá fora.
16.09.
Jëufs śarei al trafich motorisà
Ntan l Sellaronda Bike Day sarà n duman, 16 de setëmber, i jëufs dolomitics (Sela, Frea, Pordoi y Ciaulonch)davierc mé per i apasciunei de roda y, donca, śarei per uni sort de trafich motorisà. Dala 08:30 nchin la 16:00 sarà la streda da Plaza Nives te Sëlva de viers di jëufs śareda–la trata danter Plaza Nives y Plan giaurirà inò dala 10:00.
17.09.
Festa per i 20 egn de la Cèsa de Paussa
En domenia ai 17 de setember l’APSP de Fascia festejea i 20 egn. Vegn dit messa da les 11 fora da la strutura e domesdì da les 15:00, do i intervenc de salut e rengraziament vegnarà perjentà l projet »dal 1912 a anchecondì... N viac te la storia de la Casermes de Sèn Jan« e da les 16:30 sarà l conzert de la Musega da Vich.
24.09.
Do i troes de la feides
La Magnifica Comunità de Fiem endreza n nef projet culturèl dal inom »Autre stra­de« per jir a descorir i troes che fajea la feides e la ciaures. En domenia ai 24 de setember vegn fat l troi Moena-Le Cune-Viesena-Salsom ensema a esperc che spiegarà la storia del teritorie. Info e prenota­zions 0462 340812 o info@palazzomagnifica.eu.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta dui iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Al vëgn chiló tut sö dötes les domandes por ci che reverda le guern dles porsones.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de refe­rimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Che­mun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra de Barbara Tavella
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives iel da udëi la mostra »Ein Flügelschlag entpuppt meine Körper« de Barbara Tavella. La mostra jirà inant nchin ai 10.10., dal merdi nchin al vënderdi, 15:00–18:00 y de sada sun apunta­mënt (info@dorisghetta.com).
Atualmenter
Mostra Jeghes, Jech e Maravees te Museo Ladin
Fin ai 11 de otober te sala Heil­mann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra ‘Jeghes, Jech e Mara­vees’ de la Majon di Fascegn, averta duc i dis fora che la sabeda da les 15:00 a les 19:00.
Atualmenter
Mostra ‘La Mont’
La sociazion ‘La Voce delle Donne’ met fora na mostra coletiva de la artistes de Fascia e Fiem dedichèda a la mont e a sia jent, te sala Rovisi te Co­mun de Moena, fin ai 17 de setember da les 16:00 a les 19:00.
Atualmënter
Mostra de Guido Anton Muss
Tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor él da odëi cina ai 24 de setëmber la mostra »Operes« de Guido Anton Muss. La mostra é daverta vigni de dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00. Organisaziun: Istitut Ladin y Museum Ladin.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan à tacà ite sie orarie da d’uton. La sales espositives e la mostra di jeghes da zacan é da poder veder enscin ai 11 de otober da les 15:00 a les 19:00. Info sul sit www.istladin.net, prenotazion al 0462 760182.
16.09.
Vernissaja »Shop & Art« y finissaja »Idea Unika«
Sibe la giaurida dl pruiet »Shop & Art« che nce la fin dla mostra »Idea Unika« sarà n sada ai 16 de setëmber dala 10:30 sun Plaza Stetteneck a Urtijëi. Pra la matinée saràl ntratenimënt de mujiga y bal cun Anastasia Kostner. Sce l ëssa da vester bur’ tëmp unirà la manifestazion fata tl self dla mostres dl Circolo–Lia Mostra d’Ert.

Mujiga

16.09.
Cianté d’ostaria a La Pli de Mareo
Le Cor de dlijia d’La Pli de Mareo inviëia ala serada da cianté tla Ostaria Gran Ciasa a La Pli indoman sabeda ai 16 de setëmber 2023 dales 20:00 inant. Al ciantará deplü grups te deplü stües dla Gran Ciasa, al sará la poscibilité da bëre y mangé val’.
16.09.
Festa di 60 ani dl Cor Raetia
Tla dlieja de S. Durich. N ucajion di 60 ani dl Cor Raetia, n sada ai 16 de setëm­ber do mëssa dala 19:15, n cun­zert, deberieda al »Quintet ladin«. N dumënia ai 17 de setëmber cianterà l Cor Raetia ntan la S. Mëssa dala 09:00, la »Missa Brevis de Joseph Haydn« deberieda cun l’urchestra de archëc y l orgun.
16.09.
La Musega de Poza su la Torns
En sabeda ai 16 de setember tel chèder di festejamenc per si 90 egn, i sonadores de la Musega de Poza renovarà la gran aventura de jir a sonèr enfin su su la Torns del Vaiolet.
21.09.
L Quartet de la Scala sun Roda de Vael
En jebia ai 21 de setember sun Roda de Vael da les 14:00 per la manifestazion ‘I Suoni delle Dolomiti’ l é l conzert de musega classica con l Quartet de archec de la Scala de Milan: Francesco Manara e Daniele Pascoletti a la vidola, Simonide Braconi a la viola e Massimo Polidori al violon­cel. Se fossa catitemp da les 17:30 al Navalge a Moena.
22.09.
»Ladiniatour23« a Urtijëi
La »Ladiniatour23« peia via a Urtijëi tla Cësa de Cultura dales 20:00. Prenotazion dles chertes: https://reservation.ticketleo.com/event/26708/ladiniatour-2023.
23.09.
»Ladiniatour23« a Cianacei
La »Ladiniatour23« fej tapa a Cianacei te Fascia tl Chino Marmoléda dales 20:00. Prenotazion dles chertes: https://reservation.ticketleo.com/event/26708/ladiniatour-2023.
24.09.
»Ladiniatour23« a La Ila
La »Ladiniatour23« fej tapa a La Ila tla Ciasa de Cultura dales 20:00. Prenotazion dles chertes: https://reservation.ticketleo.com/event/26708/ladiniatour-2023.

Segres y Festes

17.09.
»Lassö – N conzert por te«
En chësta domëia ai 17 de setëmber gnarál metü a jí pro la Ütia Franz Kostner sura Corvara por le pröm iade l’incuntada y le conzert »Lassö – N conzert por te« sön inizia­tiva dla jona cuntra­bassista Emma Moling por recordé les porsones che á messü lascé la vita por desgra­zies te munt y lié adöm sü familiars te na ona de creativité spirituala.
17.09.
»La munt de Boé en festa«
En domënia ai 17 de setëmber vëgnel tigní »La munt de Boé en festa« cun msuiga dal vi y spezialités gastronomiches pro les üties dl raiun de Boé a Corvara. La festa mët man dales 9 y döra cina domisdé ia.
17.09.
Segra de Badia
Tl paisc de Badia vëgnel tigní ai 16 y 17 de setëmber la segra da pert dles uniuns da paur dl paisc. La sabeda vëgnel êrt sö le lëgn da segra dales 15:00 y la sëra jará inant cun musiga. La domënia mët man cun la santa mëssa y le conzert dla Müjiga de Badia. Dales 15:00 pón odëi i tiers che vëgn de munt y le domisdé jará inant cun musiga dal vi y spezialités gastronomiches sön paiun a San Linert.
24.09.
Cianté y soné sön munt
La seria de conzerc sö alalt tla munt se stlüj jö en domënia ai 24 de setëmber pro la ütia Franz Kostner al Vallon sura Corvara cun le duo Paul y Hilda dales 13:30 ales 15:00.
30.09.
Festa dla classa 1963 dla Val Badia
En sabeda ai 30 de setëmber 2023 s’indüna dötes y düc i nasciüs dl 1963 por i pröms 60 agn ala Ütia de Maurerberg. Dales 12:00 saral la bene­disciun dl rucsoch (ciarié de bona löna), dales 12:30 saral la marëna cun musiga dl Conturines Echo. Iscriziuns: paian ite 100,00 Euro söl cunt IT 84 X 08010 58341 000401 418327.
05.10.
Incuntada dla classa 1953
»Aldide, aldide, chi dl 1953 fej festa ai 5 de otober!« Le program ëgn lascé al savei tla proscima ediziun de La Usc di Ladins. Tolesse dlaurela da gní, plü che i sun, plü bel chel é!

Galaria retrac