Manifestazions atuales

Data

23 de fauré 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 23 de fauré 2024
Religion
03.02.
Santa Mëssa a Urtijëi
N ucajion dl di dla solidarietà mët l KVW de Urtijëi a jì na Santa Mëssa sun l argumënt »respunsabltà vivuda per l crià«, n dumënia ai 3 de merz dala 09:00 tla  dlieja de San Durich a Urtijëi.

Sozial
Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assistënza.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. I pro­scimi termins é ai 29 de forá, ai 14 y ai 28 de merz. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Atualmënter
Alpaca y ert
La grupa Gherdëina per l Perù mët a jì na mostra de sbetri dl Perù per n fin de bën. La mostra tla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi resta davierta nchin ai 26 de fauré uni di 09:30-12:00, 15:00-19:00, vënderdi y sada nce dala 20:00 nchin la 22:00.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 24.02. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 26.02. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi, str. Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc tla fin dl’edema di 24 y 25 de forá le dotur Eduard Agreiter, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Giovanni Crivellaro, tel. 348 0014266.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner, da n vënderdi ai 23.02. nchin n vënderdi ai 01.03. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì.
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 23 de forá dales 19:00 al vën­dres al 1. de merz ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474 501240.

Cursc
04.03.
Lungiarü: curs de »Hula Hoop«
En lönesc ai 4 de merz dales 14:30 ales 17:30, te palestra a Lungiarü. Le curs vëgn tigní da Evelyn Fink y é por mitans y mituns da 6 agn insö. Ara mostrará döt ci che an pó fá cun i cërtli. Le cost é de 15,00€ por i mëmbri KFS, 20,00€ por i atri. Preno­taziuns anter i 26.02. pro Sandra al 347 9954187. Organisaziun: KFS y Consëi de Formaziun dl comun da San Martin.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 23 de firé, da les 21:15 l é »Bob Marley–One Love«, che l é en program da la medema ora ence en domenia ai 25 e en jebia ai 29. En sabeda ai 24 de firé da les 17:00 l é »Peppa’s Cinema Party«, che se pel veder da la medema ora ence en domenia ai 25; da les 21:15 enveze en sabeda ai 24 e en mercol ai 28 l é »Madame Web«. Program su www.cinemacanazei.it.

Avisc

Atualmenter
Bambi con »Ester tel cher«
La Sociazion Bambi sostegn na regoeta de bonaman per didèr i bec de Ester Palmieri, la femena da Valfloriana copèda da sie om, che do se à tout la vita. Trei picioi anter i 5 e i 10 egn é resté orfegn. Chi che vel ge sporjer n dida­ment i pel dèr na bonaman metan la causala »Ester nel cuore« sul cont con chest iban: IT97U 08184 34570 00001 0012200.
Atualmenter
Didon la familia colpida dal fech a Pardac
Do la pruma sotescrizion per chi che à abù dan dal fech crepà fora de dezember, n grop de sentadins da Pardac à avert n auter cont per didèr la familia che à abù l moar dan, l à perdù sia majon e la é stata colpida da etres evenc pesoches. Chi che vel ge dèr na man i pel sporjer na bonaman con la causala »Per familia Giacomelli« sul cont con chest iban: IT97U 08184 34570 000010012200.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmenter
Radunanza Coprativa de Fascia
En sabeda ai 24 de firé da les 14:30 te la palestra de la scola mesènes a Sèn Jan vegn metù a jir la radunanza de la Copra­tiva de Fascia. L é l’ultima radunanza de la Copratives de val, do cheles de la Copra­tives de Cianacei, Moena e Ciampedel, jà states la sete­mènes passèdes.
Atualmënter
Iscriziuns ala scora de musiga – online
Les scores de musiga dla pro­vinzia deura les iscriziuns por le proscim ann de scora, dal 1.03. cina al 31.03.2024. Les iscriziuns vëgn fates online tres le sorvisc dl’amini­straziun provinziala »myCivis« https://civis.bz.it/einschreibung-musikschule L’azes al sorvisc vá tres SPID, CIE (cherta d’identité eletronica) o cun la cherta di sorvisc ativada. Informaziuns plü menüdes sön www.musikschule.it
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
29.02/02.03
Lumes su la malaties rères
Ai 29 de firé l é l dì su la mala­ties rères. L Comun General, con sie Servije Sozièl, Spazio Argento e l sostegn de Scola e APSS met a jir doi scontrèdes con desvalives referenc. En jebia ai 29 da les 14:30 te Sorastanza a Sèn Jan e en sabeda ai 2 de mèrz da les 15:00 con n té al Garnì Villa Mozart a Cianacei tel chèder del projet TRAME.
02.03
Cena solidala per la pèsc te la Palestina
En sabeda ai 2 de mèrz te oratorie de Poza da les 19:00 l Grop Miscionarie Freina­demetz e Mato Grosso, con Operazione Colomba (Corp noviolent de pèsc de la Comunità Papa Giovanni XXIII) e la parochia, endreza na cena solidala. Se podarà condivider n bast scempie con cercia de magnères de la Palestina e scutèr la testimo­nianza de volontadives che opera te anter la jent te chi teritories martorié.
04.-07.03.
Sakl: iscrizions
L proiet per l instà Sakl, per mutons y mutans dl 2009-2012 (n valguna enes nce per 2007-2008), vën metù a jì dala Nëus Jëuni Gherdëina, dai 20.06. nchin ai 30.08. L orar depënd da ena a ena. La iscrizions possa unì fates tres mail info@njg.it: a Urtijëi ai 06.03., a Runcadic ai 07.03., a S. Cristina ai 05.03., te Sëlva ai 04.03., for dala 07:00 inant.
14.03.
Instà tl Bosch: iscrizions
L proiet per l instà Instà tl Bosch, per mutons y mutans dl 2017-2021, vën metù a jì dala Scolina tl Bosch, dai 08.07. nchin ai 30.08. dala 07:45-12:30. La iscrizions possa unì fates tres mail ai 14.03. dala 07:00 inant: info@canalescuola.it
08.03.
San Martin: udiënza dla defensuria popolara
La defensuria popolara o süa sostituta tëgn udiënza a San Martin de Tor, tl salf di stöda­füch, en vëndres ai 8 de merz dales 14:00 ales 17:00. Por prenotaziuns cherdé sö le 0471 946020. Les proscimes udiënzes de chësc ann a San Martin é spo ai 10 de ma, 12 de messé, 13 de setëmber y 8 de novëmber.
18.-26.03.
Pavël: iscrizions
L proiet per l instà Pavël, per mutons y mutans dl 2013–2020, vën metù a ji dal VKE deberieda ai Chemuns; a Uertijëi dai 01.07. nchin ai 16.08., a S. Cristina y te Sëlva dai 08.07. nchin ai 23.08., for dala 07:30–14:30 y un n di nchin la 15:30. La iscrizions possa unì fates tres l portal VKE, for dala dala 07:00 inant: Urtijëi ai 18 y 19.03.; S. Cristina ai 25 y 26.03.; Sëlva ai 21 y 22.03.
15.04.
Instà Vif – iscrizions
L proiet per l instà Instà Vif, per mutons y mutans dl 2010–2017, vën metù a ji dai Chemuns de Gherdëina cun cin’ lies, dai 24.06. nchin ai 23.08. dala 08:30-12:30 o dala 13:30-17:30. La iscrizions possa unì fates tres l link o QR - code che n abina sun l julantin dat ora, ai 15.04. dala 20:00 inant.

Sport
23.02.
HC Gherdëina C vs. HC Pieve
L juech de prima divijion de IHL unirà a s’l dé n vënderdi ai 23 de fauré dala 20:30 tl stadio Pranives te Sëlva.
24.02.
HC Gherdëina vs. Hockey Club Maran
L juech de Alps Hockey League contra l Hockey Club Maran unirà a s’l dé n sada ai 24 de fauré dala 19:30 tl stadio Pranives te Sëlva.
24.02.
Pudejé de nuet cun luna colma
Sun Pana puderàn nuzé la pista da pudejé debant per pudejé de nuet cun luna colma, ai 24 de fauré dala 20:00 inant. L mprëst dai schi ie n chësta sëira daviert.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra »L troi« (Der Weg) de Helmuth Prinoth
La mostra dl artista de Urtijëi Helmuth Prinoth dal titul »Der Weg« – n ucajion dla esposizions »Kunst im Gang[e]«, sarà da udëi nchin ai 17 de mei, for dal lunesc nchin al vënderdi dala 08:00–12:00 y de juebia nce domesdi, 16:00–18:30.
Atualmënter
Opra de Hugo Vallazza
La lia culturela Tublà da Nives nvieia ala mostra de na panoramica dl opra de Hugo Vallazza, che resta davierta nchin ai 15 de merz, uni di ora dl lunesc, dala 15:00 ala 18:00.

Referac
23.02.
Prim aiut tl cajo d’emer­gënza cun mutons:ans
L VKE Gherdëina mët a jì na sëira de nfurmazion n con’ dl prim aiut te situazions de emergënza cun mutons y mutans, ncuei 23 de fauré dala 20:00 tla Pitla Sala dla Cësa di Cun­gresc a Urtijëi. Referënt ie Hermann Delucca – istrutëur IRC y respunsabl de servisc dla Crëusc Blancia Gherdëina. Genitores, nëinesc, aves y duta la jënt nteresseda ie nvieda de cuer.

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Na ciacia al tesur particolara condüj chësc invern fora por le paisc da La Val. Fora por döta la sajun pón tó pert ala spazirada interativa, olache le travert é da ciafé la parora de soluziun, chirin les staziuns fora por paisc. Infos y materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
Vigni mercui
La Ila: cun i schi ince da sëra
Sön la pista »Doninz« a La Ila pón vigni mercui jí cun i schi ince da sëra. Ara é daverta dales 20:00 ales 22:00. Por tó pert ól ester na cherta di lifc che vel plü dis.
Vigni mertesc y jöbia
Al Plan: cun schi o liösa da sëra
Sön la pista »Cianross« a Al Plan pón jí cui schi o cun la liösa ince da sëra, vigni mer­tesc y jöbia dales 20:00 ales 22:00. Al ó ester le schipass o la cherta de plü dis.
26.02.
Skishow dla Scola de schi y snowboard de Sëlva
La Scola de schi y snowboard de Sëlva nvieia a na prejenta­zion sun i schi ai 26 de fauré dala 21:30 inant sun l purtoi da Frëina/ Ciampinëi te Sëlva.
29.02.
Bun de Gran Risa
En jöbia ai 29 de forá vëgnel tigní a La Ila le secundo apuntamënt de »Bun de Gran Risa«. Por l’ocajiun pón jí cui schi sön la »Gran Risa« bele dales 7 da doman, adöm cun i maestri de schi, y porvé da gní jö por n percurs de gigant sciöche da na gara de Copa dl monn. Dedô ciafon n bun gosté tla ütia »Club Moritzino«. Prenotaziuns sön www.altabadia.org o ti ofizi turistics.
29.02.
Cun la gücia do le Tru di Artisć
En jöbia ai 29 de forá á düc la poscibilité da fá da sëra na roda cun les güces o les liöses do le Tru di Artisć, iluminé por l’ocajiun. An pëia ia dales 20:45 da Altin/La Ila demez, por jí cina a San Ciascian. Infos y prenotaziuns sön www.altabadia.org o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
27.02.
Paisc dla Ladinia vita y storia: Cortina
Dales 20:50 ca. Le paisc de Cortina é le zënter amini­stratif, religius y scolastich dla valada. Te plaza él la dlijia de San Iaco che cun so ciam­paní é le simbol de Cortina. A Cortina él deplü ciases sto­riches y monumënc che nes cunta dla storia dla comunité ampezana, sciöche la Ciasa de ra Regoles, la Ciasa de Comun y la dlijia dla Madona de ra Difesa. Dantadöt do les Olimpiades dl 1956 é le paisc mudé dër tröp, tl zënter él tröc bars, restoranc, hotí y botëghes che n’é nia plü de proprieté di ampezagn, mo tl zënter él la cooperativa de Cortina, che é tles mand dla jënt dl post y che á cumplí 130 agn.
28.02.
S-link: AI neva endesfides
Dales 20:50 ca. Te dut chel che revèrda l digitèl, rua ite -senza oramai se destachèr- i sistemes de inteligenza artifi­zièla, chiamèda dai profescio­nisc ence AI. Coluna ende­sfides se averjel pa te nosc raion en cont de chest? Jon a descorir zeche de più con chi che se cruzia de AI te Fascia. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
29.02.
Euro trasmisciun d’economia
Dales 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Radio
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
28.02.
Jomelinaje Fascia-Cile
Dales 13:45. Te chesta seteme­nes 6 joegn cilens de La Serena é te Fascia per n jome­linaje anter scoles e comu­nanza , ghesc de joegn e joenes studenc de la scola ladina de Fascia i tol pèrt a la lezions e a jacotanta scomenzadives ence foravia, n esperienza de barat enteressanta per duc e dutes. Ai 2 de merz i jirà endò a cesa e dal 10 de jugn sarà i joegn da chiò a viver n espe­rienza de barat tel Cile. En rejonon col professor Thomas Zulian e valgugn di joegn che vif chest esperienza. Condu­zion Anna Mazzel.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
23.02.
Mostra »Artejanat y solidarietà«
Dales 19:05. La grupa Gher­dëina per l Perù à metù a jì na mostra de artejanat y solidarietà tl Circolo a Urtijëi. Coche bele l ann passà iel da udëi sbetri, guanc, manëces, cazines, tepihs y d’autra roba fata a man cun lana d’alpaca. Tres chësc proiet vëniel sustenì l’ëiles tl Perù. Max Moroder, fundadëur dla grupa Gher­dëina per l Perù, y Andreas Walpoth nes conta n pue’ dla storia dla grupa y de si atività. Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
23.02.
Momënc de vita – intervista a Umberto Walpoth
Dales 19:05. Umberto Walpoth é nasciü tl 1939 y al é chersciü sö a Cortina d’Ampëz, olache al vir ciamó al dedancö. Umberto nes cunta de süa vita da pice müt a Col de Anpezo, de so pere, che ê da Urtijëi, dla scora elementara y de so laur te na tipografia y tla cooperativa de Cortina. Umberto Walpoth é ince dër lié ala cultura y ala storia de Ampëz, al é sté tröc agn alalungia por i Scizeri de Anpezo. N program de Erika Castlunger.
28.02.
Ercabuan, i colores de la pesc: Emergency e MSF
Dales 19:05. Aldidanché sention rejoner de vera tres de più e somèa che sibie zeche de normal.Ma apede a chi che spenc e à intresc per la vera l’é ence organisazions desche Medici senza frontiere o Emergency porta inant da egn ativitedes per sporjer didamenc concrec a la jent che padesc sot la vera te n spirit umanitar olache al zenter vegn metù l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità di didamenc. En rejonon con Riccardo Defrancesco che à tout pèrt a più missions. Program de Anna Mazzel.
29.02.
ARTZAN
Dales 19:05. Canche le arte­janat y le turism se liëia te na manira scicada, á sides le sciore che le artejan n’espe­riënza che resta tl recort. Bianca Maria Esposito nes presënta le proiet »Artzan«. N program de Sara Frenner.

Prejentazion
02.03.
Giaurida y prejentazion dl’audioguide per l troi de Jevun
N sada ai 2 de merz dala 11:00 se anconten a Tluses te zità pra la cialea ulache n pëia su sun Jevun. L vën cuntà la storia te 10 lueges su per la Via Crucis.

Teater
23.02.
Sajon de teater de Fiem
Per la sajon de teater forin Fiem, en vender ai 23 de firé da les 20:45 te teater de Pardac la Sociazion Culturala IN ARTE porta dant la comedia dal titol »La foto del turista« de Giovanna Criscuolo, regia de Federico Magnano San Lio.

Galaria retrac