Manifestazions

media/k2/galleries/22327/thumbs/CieCanUla.jpg
20 de jené 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 20 de jené 2023
Avisc
Atualmenter
Picol marcià de roba durèda
Te oratorie de Poza enscin ai 3 de firé de mèrtesc e mercol domesdì da les 14:30 a les 17:30 e de jebia e vender sera da les 20:00 a les 22:00 l é avert l marcià de la roba durèda olache se pel portèr e cerner massaria neta e ben tegnuda. Chel che vegn ite va per i besegnes de ciarità, miscionaries e pastorai de la parochies.

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 e de domenia ...
media/k2/galleries/22218/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
13 de jené 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 13 de jené 2023
Dessënies n con’ dl’ëila
La Lia Mostra d’Ert nvieia ala mostra di chedri fac ntan l curs de dessëni cun Egon Rusina
La giaurida dla mostra ie ncuei vënderdi, 13 de jené dala 18:00 tla sala dl Circolo. I:la partezipan:tes dl curs de act cun Egon Rusina prejenterà na vela de dessënies y pitures che trata dl corp dl’ëila, uniun:a te si maniera, reprejentan l suget coche ël o ëila l veija y l sënt te chël mumënt. L ie da udëi ora sentimënc desfrënc, che se respidlea tla linia, tla vela dl culëur y ...
media/k2/galleries/22217/thumbs/CieCanUla.jpg
13 de jené 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 13 de jené 2023
Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra persunela de Robert Bosisio
La mostra tla Galaria Doris Ghetta a Puntives sarà davier­ta nchin ai 20 de jené 2023.
Atualmënter
Mostra »Florilegio« de Margherita Paoletti
La mostra dla artista y ilustra­dëura va inant nchin ai 22 de jené, for dala 15:00 nchin la 18:00, tl Tublà da Nives te Sëlva. Dai 06.01. inant iel uni lunesc stlut, coche nce n Ueia de Nadel y ai 31.12.
Atualmënter
Albert Mellauner tla Hofburg a Porsenú
Tla Hofburg da Porsenú él da odëi la ...
media/k2/galleries/22139/thumbs/CieCanUla.jpg
05 de jené 2023

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 05 de jené 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da ncuei juebia ai 05.01.2023 dala 10:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n sada ai 07.01. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002. Dala 08:00 daduman de n sada ai 07.01. nchin la 08:00 da duman de n lunesc, 09.01. ie l dutor Pablo Policastro de servisc, tl ambulatuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl’edema di 7 y 8 de jená, ...
media/k2/galleries/22140/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
05 de jené 2023

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 05 de jené 2023
Copa Provinziela de slalom strënt te Val
La garejedes che vel per la Copa Provinziela sarà ai 8 de jené dala 09:30 inant te Val
L Schi Club Gherdëina mët a ji na garejeda de slalom strënt che vel per la Copa Provinziela per la categuria di mutons y dla mutans danter i 12 y i 14 ani. La garejeda sarà te Val, sun l purtoi Cir, n dumënia ai 8 de jené. L unirà pià via dala 9.30 cun la prima manche y riesc do cun la segonda. La premiazion sarà ntëur la 14:00, japé dl purtoi te Val dan la utia Ciampac. ...
media/k2/galleries/22071/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
23 de dezember 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 23 de dezember 2022
Mostra »RAISH« de Veronica Zanoner
La Lia Mostra d’Ert–Circolo nvieia ala giaurida dla mostra n unëur dla artista y scritëura Veronica Zanoner, ai 23.12. dala 17:00 tla sala dla mostres dla Lia Mostra d’Ert
La mostra »Raish« uel ti fé unëur a Veronica Zanoner, che ëssa cumplì i cënt ani chëst ann, ai prim de dezëmber.
L’artista ova l’ert tl sanch: la pascion de depënjer, de ziplé, de scrì poejies y stories à senià si vita. Te si scric y te si chedri iel da udëi y da liejer dla natura, ulache per ...
media/k2/galleries/22074/thumbs/CieCanUla.jpg
23 de dezember 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 23 de dezember 2022
Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 23.12. nchin n vënderdi ai 30.12. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00). Da n sada ai 31.12 nchin ai 05.01.2023 iel de servisc la apoteca de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal ...
media/k2/galleries/21959/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
16 de dezember 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 16 de dezember 2022
Sunrisa: jí cui schi al lové dl sorëdl
En ocajiun dles gares de Copa dl Monn dl’Alta Badia podarán jí cun i schi bele da doman adora, se gode le lové dl sorëdl y ester pro i pröms sön pista
La iniziativa vëgn pitada le lönesc ai 19 de dezëmber. Te chësta ocajiun podarán ince storje pro te cin’ üties por n bun gosté cun produc sagns. A vigni ütia ti él gnü assegné n ingrediënt fondamental por n gosté sann y i tais che vëgn pitá é gnüs arjigná ca adöm cun l’esperta de nodrimënt Elena Casiraghi, che ...
media/k2/galleries/21958/thumbs/CieCanUla.jpg
16 de dezember 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 16 de dezember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 17.12. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 19.12. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.

Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'ede­ma di 17 y 18 de dezëm­ber, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999. Ti comuns de Mareo y San Martin él da contaté le ...
media/k2/galleries/21885/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
09 de dezember 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 09 de dezember 2022
Sommelier sön pista tl’Alta Badia
Do le gran suzes di ultims inverns, vëgnel metü a jí ince chësc invern sön les pistes dl’Alta Badia l’iniziativa »Sommelier sön pista«, che valorisëia y fej conësce i mius vins de Südtirol
Indöt vëgnel metü a jí sis apuntamënc, che é söl program ai 13 de dezëmber, 17 de jená, 7 y 14 de forá, 7 de merz y ai 4 d’aurí. An s’incunta dales 13:45 por fá val’ pista tl raiun dai schi dl’Alta Badia, acompagná da n maester de schi, y spo storjon pro te döes üties, olache ...
media/k2/galleries/21884/thumbs/CieCanUla.jpg
09 de dezember 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 09 de dezember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 10.12. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 12.12. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl’ede­ma di 10 y 11 de dezëm­ber, ti comuns de Badia, Cor­vara y La Val, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, ...
media/k2/galleries/21807/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
02 de dezember 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 02 de dezember 2022
»C + M + Balthasar«
L Museum Gherdëina nvieia ala cunferënza y giaurida dla mostra da Nadel 2022: »C + M + Balthasar. N Rë african tl’ert dl Medieve nchin al 20ejim secul«
L referat unirà teni dala storica dl’ert y tuadeura Jamila Moroder, tla sala scultures dl Museum Gherdëina a Urtijëi ai 6 de dezëmber dala 20:00. La cunferënza ie dedicheda ala rapre­sentazion dl rë african tla iconografia di Trëi Rëiesc, a scumencé da si prima prejënza tl’ert dl Medieve nchin a deventé na figura cunesciuda ...
media/k2/galleries/21803/thumbs/CieCanUla.jpg
02 de dezember 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 02 de dezember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 03.12. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 05.12. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl’edema di 3 y 4 de dezëmber, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 834200. Ti comuns de Mareo y San Martin él da contaté le Sorvisc de Medejina de Basa al 338 4932083

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora ...
media/k2/galleries/21748/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
25 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 25 de november 2022
La Ila: fotografies y chedri
Tla Ciasa de Cultura a La Ila vëgnel daurí na mostra de fotografies de Vijo Rottonara de Francësch y de chedri dl paisc da La Ila de Lois Rottonara ROTT. Ara é da odëi dai 2 ai 4 de dezëmber
Le Consëi de Formaziun dl Comun de Badia, le Consëi Cultural tl Comun de Badia y l’Istitut Ladin »Micurá de Rü« á le plajëi da invié ala Mostra de fotografies de Vijo Rottonara de Francësch y de chedri dl paisc da La Ila de Lois Rottonara ROTT.
Ara sará da odëi tla Ciasa de Cultura ...
media/k2/galleries/21747/thumbs/CieCanUla.jpg
25 de november 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 25 de november 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 28.11. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/We­ber, a Urtijëi tla streda Tre­binger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 26 y 27 de novëmber, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ...
media/k2/galleries/21660/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
18 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 18 de november 2022
Marcé dl cufer a Corvara
Chësta domënia ai 20 de novëmber dales 10:00 ales 17:00
Do dui agn de palsa sforzada, organisëia la Uniun dles Ëles da Corvara indô le Marcé dl cufer, cun mostra y poscibilité da cumpré patüc fat a man.
Le marcé vëgn tigní en domënia ai 20 de novëmber dales 10:00 ales 17:00, tl salf dles manifesta­ziuns da Corvara. Al sará ince n pice ren­frësch, cun spënora lëdia che jará a bëgn de na familia dla Val Badia.

Multiski: ultims dis por se scrí ite
Le Ski Team Alta ...
media/k2/galleries/21659/thumbs/CieCanUla.jpg
18 de november 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 18 de november
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 21.11. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 19 y 20 de novëmber, é la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 18.11. nchin n vënderdi ...
media/k2/galleries/21576/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
11 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 11 de november 2022
Calënder Ladin 2023
Al é le 62ejim numer anual tla storia dla »pratica ladina« tla Val Badia y gnará presenté en vëndres, ai 18 de novëmber 2022, dales 18:00 a San Martin de Tor
Le »Calënder Ladin 2023« presentëia aladô dla tradiziun i dis y les festes cun i sanc y planëc, n jop de retrac vedli tuc fora dales ciases dla valada, articui sön porsones, avenimënc y curiosités desferëntes, cunties y pinsiers. Lapró sarál ince da ciafé fotografies por i 20 agn dala canonisaziun de Ujöp Freinademetz a ...
media/k2/galleries/21575/thumbs/CieCanUla.jpg
11 de november 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 11 de november 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 14.11. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 12 y 13 de novëmber, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 11.11. nchin n vënderdi ai ...
media/k2/galleries/21510/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
04 de november 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 04 de november 2022
Soms deboriada
Gran Conzert dla musiga dla Val Badia cun i »Saxroyal«, ai 12 de novëmber a Corvara
La Uniun Musighes Val Badia inviëia a n conzert particolar, che vëgn tigní en sabeda ai 12 de novëmber dales 20:00, tla hala dl tennis da Corvara. Al sará da aldí la musiga dla Val Badia sot la direziun de Georg Plazza, deboriada cun le grup de saxofonisć »Saxroyal« de Osttirol. Plü co n conzert, dessel ester na sëra de musiga, de ligrëza y de aurela cörta por döta la jënt. Insciö sarál da aldí ...