Manifestazions

media/k2/galleries/19390/thumbs/CieCanUla.jpg
29 de auril 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 16 de auril 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 30.04. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 02.05. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl'edema di 30 de aurí y 1. de ma é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 29.04. nchin n vënderdi ai 06.05. ...
media/k2/galleries/19308/thumbs/CieCanUla.jpg
15 de auril 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 15 de auril
Apoteches
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 15 d’aurí dales 19:00 al vën­dres ai 22 d’aurí ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020. Tla edema dai 22 ai 29 d’aurí él en sorvisc l’apoteca d’Al Plan, tel. 0474 501240.
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 15.04. nchin n vënderdi ai 22.04. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471 796125 (orar de giaurida 8:00-12:00/15:00-19:00).

Dotours
...
media/k2/galleries/19307/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
15 de auril 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tl edizion dl 15 de auril 2022
Prejentazion dl mplant nuef Ruacia-Pana
L’Alpenpana S.r.l. nvieia duta la populazion ala prejentazion dl mplant portamont nuef da Ruacia nchin sun Pana y dl cunzet de mubiltà per Santa Cristina
La sëira de nfurma­zion y prejenta­zion sarà n mierculdi ai 20 de auril dala 20:00 tla gran sala de Che­mun de Santa Cristi­na.
L’Alpen­pana S.r.l. nvieia duta la popu­lazion a unì a chësta prejentazion de mpur­­­tanza per l luech.

Vijita al mplant dla lectrisc de Töll
La ...
media/k2/galleries/19217/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
08 de auril 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 08 de auril
Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 08.04. nchin n vënderdi ai 15.04. ie chëla de Sëuc, tel. 0471 708970 (sa. 8:30-12:30, 16:00-19:00; du.  9.00-12:00; juebia domesdì stlut).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 8 d’aurí dales 19:00 al vëndres ai 15 d’aurí ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Dotours

Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 9 y 10 ...
media/k2/galleries/19216/thumbs/CieCanUla.jpg
08 de auril 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 08 de auril 2022
Cunzert da Pasca dla Mujiga de Urtijëi
La Mujiga de Urtijëi nvieia al Cunzert da Pasca, n dumënia ai 17 de auril dala 20:30 te Cësa de Cultura a Urtijëi
Ntan l Cunzert da Pasca puderàn audì de plu cumposizions scrites da cumposidëures de Südtirol. Tla prima pert sunerà la Mujiga pec tlassics, coche l »Kaiserin Sissi Marsch« de T. Dellweg y la »Jazz Suite 2« de D. Shostakovich, metuda adum dal »Lyric Waltz« y la »Dance 2«. La prima pert unirà stluta ju cun l pez »Von Freund zu Freund« de M. ...
media/k2/galleries/19138/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
01 de auril 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 01 de auril 2022
Dajon nce nëus na man per Pasca
N vënderdi ai 08.04. dala 09:00 inant sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi
N vënderdi de chëst'ena che vën sarà ntan dut l di na mëisa ulache ulenteres dla sezion de Bulsan dl'AIL venderà de biei ueves da Pasca de ciculata.
L'AIL ie na lia per la nrescida contra la malaties dl sanch coche leucemies, linfoms y mieloms. Te Südtirol ie la grupa unida metuda su dan 25 ani, tl 1997, da parënc y parëntes de amalei y amaledes, dutores y dutrësses y n generel persones ...
media/k2/galleries/19137/thumbs/CieCanUla.jpg
01 de auril 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion ai 01 de auril 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 026.04. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 04.043. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl'edema di 2 y 3 de aurí é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 01.04. nchin n vënderdi ai 08.04. ie chëla de ...
media/k2/galleries/19058/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
25 de merz 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 25 de merz
Ciacia al tesur sön i schi
»La Marmotta delle Nevi« se tlama l'evënt che vëgn metü
a jí le pröm iade tl'Alta Badia, en sabeda ai 26 de merz
Pro »La Marmotta delle Nevi« se tratera de na ciacia al tesur sön i schi, fora por les pistes dl'Alta Badia. I partezipanc ará le compit de respogne a domandes y stomac che reverda chëstes 4 tematiches: nosta contrada, nosc lingaz, rezetes ladines y la Gran Risa. Ma sce an é bogn da ciafé dötes les soluziuns, davagnarán le trofé. Les iscriziuns pó gní fates ...
media/k2/galleries/19057/thumbs/CieCanUla.jpg
25 de merz 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 25 de merz 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 28.03. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 26 y 27 de merz él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Vincenzo Santonocito, Al Plan, tel. 351 9208697. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches
...
media/k2/galleries/18967/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
18 de merz 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 18 de merz
»Campiunac Mundiei sustenibli – va pa chël?«
Sëira de sensibilsazion metuda a jì dala Lia per Natura y Usanzes, ncuei vënderdi ai 18 de merz dala 20:00 te Cësa di Cungresc a Urtijëi
La Lia per Natura y Usanzes ve nvieia a na sëira de nfurmazion te Cësa di Cungresc a Urtijëi, ulache esperc cunterà de si esperienzes n con' de gran manifestazions sportives y dla cunseguënzes.. Te Gherdëina ulëssen mëter a jì i i Campiunac Mundiei de schi tl 2029. La Lia per Natura y Usanzes uel stlarì y ti dé da ...
media/k2/galleries/18966/thumbs/CieCanUla.jpg
18 de merz 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 18 de merz
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 09.03. ie l dutor Pablo Policastro tl ambulatuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 19 y 20 de merz él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, ...
media/k2/galleries/18920/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
11 de merz 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 11 de merz 2022
»Crypto/cripta« tl Circolo
L cunsëi dl Circolo/Lia Mostra d'Ert ve nvieia ala vernissage de chësta mostra n sada ai 12.03. dala 20:30
Tl sot, tl sucrët, nàscel strategies de na gestion culetiva. La ntenzion de mëter su na valuta nueva va mé sce l ie n sustëni da pert de persones che crëia a chësta ntenzion. Na tel nvenzion se multiplichea ti cëves dla jënt che ti va do. Pernanche chësta persones ne ie nia plu, toma l sistem adum te sé nstës. Chësta ie la forza uriginela dla culetività; na union ...
media/k2/galleries/18919/thumbs/CieCanUla.jpg
11 de merz 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 11 de merz 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 09.03. ie l dutor Giuliano Piccoliori de Santa Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 12 y 13 de merz él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

...
media/k2/galleries/18810/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
04 de merz 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 04 de merz 2022
Al via l 24° Dolomiti Ski Jazz!!!
Ai 5 de mèrz taca l gran event che per 9 dis viventea portoes, teatres, musees e gejies te Fascia e Fiem
Do doi egn de limitazion l besegn de bona musega é gran, ma ades aon na bela neva: dai 5 ai 13 de mèrz l é l Dolomiti Ski Jazz!
La 24^ edizion, semper col diretor artistich Enrico Tommasini, met dant n rich program che rua fin a Cianacei de gra al sostegn ence de l'APT de Fascia, con ben 16 conzerc en piena segureza con la zerificazion verda renforzèda.
Duc i ...
media/k2/galleries/18809/thumbs/CieCanUla.jpg
04 de merz 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 04 de merz 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.03. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 07.03. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 5 y 6 de merz él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Vincenzo Santonocito, Al Plan de Mareo, tel. 351 9208697. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Martin Spechten­hauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches
...
media/k2/galleries/18723/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
25 de fauré 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 25 de fauré
Festa de Carnescià a Santa Cristina
La Lia dl Turism de Santa Cristina nvieia duta la mutans y duc i mutons a unì n merdi de Carnescià ai 01.03. dala 14:30 tl Zënter Iman
La paiaza Karamela se ncunforta a ve udëi y a se devertì deberieda cun vo. L show »Surpreja Magica« scumencerà da mesa la trëi domesdi. Karamela purterà pea l cufer dla maga Amalia, n cufer che se muev. I mutons y la mutans puderà balé, cianté y fé damat limpea.
Unide duc mascherei, n merdi de Carnescià tl Zënter Iman. La Lia dl ...
media/k2/galleries/18722/thumbs/CieCanUla.jpg
25 de fauré 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 25 de fauré
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.02. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 28.02. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 26 y 27 de forá él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
...
media/k2/galleries/18654/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
18 de fauré 2022

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 18 de fauré
Mostra »ëi desnuc«
Ncuei vënderdi 18 de fauré dala 20:30 iel tla galaria Vijion a Puntives la giaurida dla mostra »Nackte Männer«
Te n tëmp ulache l se muda l cheder tlassich dla figura dl ël, nes mostra i artisć y la artistes Thabata Arduini, Julia Runggaldier, Josef Kostner, Harald Plattner, Anton Christian, Klaus Rungger, Lois Anvidalfarei, Gehard Demetz, Stefan Perathoner, Karl Plattner, Johannes Herster, Sophie Eymond, Ottavia Demetz y Aron Demetz si perzezions y pruspetives n cont dla ...
media/k2/galleries/18652/thumbs/CieCanUla.jpg
18 de fauré 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 18 de fauré
Apoteches
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 18 de forá dales 19:00 al vëndres ai 25 de forá ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 18.02. nchin n vënderdi ai 25.02. ie chëla de Sëlva, tel. 0471 795142 o 333 1776615, (davierta: sa. 8:30-12:30 y 15:00-19:00, du. 8:30-12:30).

Dotors
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 19 y 20 de forá él en ...
media/k2/galleries/18576/thumbs/CieCanUla.jpg
11 de fauré 2022

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 11 de fauré 2022
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.02. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 14.02. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.  
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 12 y 13 de forá él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Vincenzo Santonocito, Al Plan, tel. 351 9208697. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
...