Manifestazions

media/k2/galleries/11288/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
15 de november 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 15 de november
Referac
15.11.
Nosta montes y la mudazion dl tlima
La Lia da Mont de Gherdëina nvieia n vënderdi sëira dala 20:00 tla pitla sala dla cësa de cultura a Urtijëi, a na sëira cun l geologh Lukas Mussner che mustrerà chedri a culëures y cunterà dl mudé dla temperatures te nosta montes.
15.11.
Badia: Referat »Iconografia di angeli«
Le Consëi de Formaziun Badia inviëia a n referat cun Danila Serafini, incö vëndres ai 15 de novëmber dales 20:00 tla Ciasa J. B. Runcher a Badia. Tl referat vëgnel splighé coche ...
media/k2/galleries/11231/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
08 de november 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 8 de november
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 9.11. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 11.11. dala 8:00 dadum ie la duturëssa Tanja Bregolin, che fej servisc tl ambulatuere tla streda Trebinger 10 a Urtijëi, tel. 333 9111642.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 9 y 10 de novëmber, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n ...
media/k2/galleries/11233/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
08 de november 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 8 de november
Rina: »Usc y sonns s'incunta«
Conzert particolar a Rina. Musiga y cors cun gragn y pici sön paladina, te n conzert che sará ai 9 de novëmber dales 20:00 te dlijia
En sabeda ai 9 de novëm­ber dales 20:00 él te dlijia da Rina n conzert dal titul »Usc y sonns s'incunta«, cun n grup dla Musiga, le Cor de Dlijia cun mëmbri dl Cor di Ëi, ciantarines da Rina y foradecá y le Cor di Mituns. Danter i toc él »Introitus Brevis« de Klaus Strobl, »Gott segne Dich« de Kathi Stimmer, »Iö sun pro os« de U. ...
media/k2/galleries/11179/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
31 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 31 de otober
Temp Lede
06.11.
Café leterer per nglëisc
N mierculdi danmesdì dala 9:30 nchin la 11:00 tla biblioteca S. Durich a Urtijëi, cun Edmund Dellago. N se urta per s'la ciaculé per nglëisc. L'ena do, n mierculdi ai 13.11., saràl per l ultim iede chësta ancunteda.
08.11
Törggelen cun i Jëuni dla Lia da Mont y i Jëuni de Sëlva
Chëst ann vëniel jit a Villanders dal Pschnickerhof. N furnea duc deberieda cun la curiera. N possa se lascé scrì ite da Daniel (333 9454642) o da Sara (333 2453855) o da zachei di doi ...
media/k2/galleries/11180/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
31 de otober 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 31 de otober
Le Rait de San Linert dles valades
ladines y de Südtirol
En domënia ai 3 de novëmber vëgnel tigní la 21ejima ediziun. Gran defilada cun 130 ciavai y spetacul dl rait »Oswald von Wolkenstein«
Ince en chësc ann tolará pert ciavai y zidladus dales valades ladines y da döt Südtirol. La festa mët man cun la santa mëssa dales 9:00 tla dlijia de Badia. Dales 10:45 podarán odëi la defilada da Pedraces cina a San Linert, a chëra che al tolará pert 130 ciavai haflinger y norics. Sön un di ciars podarán ...
media/k2/galleries/11136/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
25 de otober 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 25 de otober
»Pultredes dl dejenuefcënt«
L dejenuefcënt te Sëlva y a S. Cristina
Tl »Tublà da Nives« vëniel giaurì n sada ai 26 de utober 2019 na mostra drët nteressanta de fotografies bonamënter mo mei ududes. L se trata de na culezion de pultredes fates tl scumenciamënt dl 1900 tl raion de Ruacia y Plan da Tieja. L fotograf y i persunajes sun la fotografies ne n'ie nia cunesciui. Chësta abineda ie unida sëurandata dal Museum Palais Mamming de Maran al Museum Ladin »Ciastel de Tor«.
Pra la giaurida, che sarà ...
media/k2/galleries/11135/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
25 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 25 de otober
Sozial
Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de refe­riment sozièl per proble­mes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paa­ment. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Nadel tla scatula dai ciauzei
Nce chëst ann nvions duc a fé pea. L ie na azion de scincundes per ti purté mpue' de legrëza a mutons manco ...
media/k2/galleries/11070/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
18 de otober 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 18 de otober
Nvit ala ancunteda publica
Artejanat artistich de Gherdëina – vijions per l daunì.
Duman sada danmesdì ai 19 de utober a Urtijëi
Duman sada danmesdi, ai 19 de utober 2019, dala 8:30 nchin la 12:00 tla gran sala dla cësa de cultura Luis Trenker a Urtijëi.
1. pert: tanc y chi ie pa nosc artejans? Analisa dl mumënt... l lëur, i jëuni...
2. pert: ideies, dialogh, descuscion te de mëndra grupes. Prupostes per l daunì.
La doi lies La Vëta y Lia Artejanat Artistich Ve nvieia a chësc danmesdì.

Batadù di ...
media/k2/galleries/11069/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
18 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 18 de otober
Publizistica
19.10.
Na »hommage« a Egon Rusina per si 70 ani
Prejentazion dl liber »Cie che é mparà dala cëures« cun l fotograf y la autëura dl liber, proiezion de n video y mostra de fotografies, duman sada dala 18:00 tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi. La mostra de fotografies sarà mo da udëi nchin ai 24.10. uni di dala 10:00-12:00 y dala 16:00-19:00.
22.10.
Sëira cun l autor Markus Lobis
N merdi dala 20:00 tla biblioteca O.v. Wolkenstein te Sëlva uniràl prejentà l liber »Warum ich zum ...
media/k2/galleries/11025/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
11 de otober 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 11 de otober
Pederü – storia, stories y svilup
Chësc é le titul dl liber de Pablo Palfrader, che vëgn presenté incö vëndres ai 11 d'otober dales 19:00, tla Ücia Pederü
Le liber cunta fostüs de storia sön le svilup dla Ücia da Pederü, sön i Pisching che l'á daurida y la manajëia ciamó incö, Pederü tl tëmp de vera, les manovres di soldas te munt y les discusciuns por rové al parch natural. Döt cant arichí cun coriosités y avenimënc sozedüs ite por la Val de Mareo, y abelí cun tröc retrac da zacan ...
media/k2/galleries/11024/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
11 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 11 de otober
RADIO
11.10.–17.10.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
Fèr sport duc ensema... amò più bel! Na scomenzadiva del Comun General de Fascia en rejonon con Sabrina Rasom responsabola di servijies linguistics. Conduzion Anna Mazzel.
11.10.–17.10.
Dai Crëos dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
12.10.
La tecnologia y la letöra
da les 19:05, program de Giuliana Dejaco.
14.10.
Cor de dliejia de Sëlva – storia y ...
media/k2/galleries/10981/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
04 de otober 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 4 de otober
Pederü–storia, stories y svilup
Chësc le titul dl liber de Pablo Palfrader, che vëgn presenté en vëndres ai 11 d'otober dales 19:00, tla Ütia Pederü
Le liber cunta fostüs de storia sön le svilup dla Ücia da Pederü, sön i Pisching che l'á daorida y la manajëia ciamó incö, sön Pederü tl tëmp de vera, les manovres di soldas te munt y les discusciuns por rové al parch natural. Döt cant arichí cun coriosités y avenimënc sozedüs ite por la Val de Mareo, y abelí cun tröc retrac da zacan ...
media/k2/galleries/10980/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
04 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 4 de otober
Mujiga
05.10.
Conzert d'uton a Moena
En sabeda ai 5 de otober da les 20:30 te gejia de Sèn Vile a Moena conzert lirich sacro endrezà en colaborazion col Grop Ladin, na ocajion per valorisèr l'orghen fat sù del 1948 e da pech restaurà. A sonèr l strument l cognosciù Organ Duo Ai Yoshida & Alex Gai. Ai Yoshida compagna la ciantarina internazionèla Oda Zoe Hochscheid.
06.10.
Conzert al Sociale con Aurona
En domenia ai 6 de otober da les 5 domesdì al Sociale de Trent conzert lirich de l'Orchestra ...
media/k2/galleries/10919/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.51.jpg
27 de setember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 27 de setember
1.st.friday.live.session@saj.un
The Blokes sará da aldí tl conezert dl vëndres ai 4 de otober
Le grup »The Blokes«, metü adöm da cinch jogn de Ulten, é nasciü tl ann 2006. Ti ultims agn ési stá da aldí sön de plü paladines tl Südtirol, danter l'ater ince en ocajiun dla copa dl monn de biatlon ite en Antholz.
La band ti dá gran importanza al se presenté tla iesta y cun le ciapel a zilinder. I musizisć porta dant cun anima y cör cianties de Guns'n Roses, AC/DC, Green Day, Die Toten Hosen, y i. i.. ...
media/k2/galleries/10918/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.24.jpg
27 de setember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 27 de setember
Religion
05.10.
Mëssa di pitli
Duc i genitores cun mutans, mutons y popsc y sambën laves y nëinesc ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli n sada de chëst'ena che vën, dala 17.00 tla gran sala de calonia a Urtijëi. Sun vosc unì se ncunforta l Pluan Vijo y i genitores che mët a jì!
06.10
Benedisciun dl Orghe nü
La Cüra da La Ila inviëia en domënia, ai 6 d'otober (Segra dal Rosare), dales 8:30, ala benedisciun dl Orghe de dlijia nü. Dales 17:00 sarál spo le conzert de inaudaziun cun l'orghelist Franz ...
media/k2/galleries/10872/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.51.jpg
20 de setember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 20 de setember
Le Bataliun de Mareo
A Badia él ai 28 de setëmber na serada de storia, metüda a jí dai scizeri ladins
Les compagnies di scizeri ladins inviëia döta la comunité ala sëra de storia sön le Bataliun de Mareo–le »Bataillon Enneberg«, en sabeda ai 28 de setëmber dales 20:00, tla Ciasa Jan Batista Runcher a San Linert.

Cursc da jadiné

L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianc y progredis
L'Ice Club Alta Badia pita indó cursc da jadiné por mituns y mitans dai 4 agn insö. I cursc jará ...
media/k2/galleries/10871/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.29.24.jpg
20 de setember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 20 de setember
Temp Lede
Atualmënter
»Saus dl altonn«
Cina ai 29 de setëmber vëgnel pité te deplö üties dl'alta Val Badia n valgönes derzades liades a n produt local. Implö vëgnel tigní ai 22.09. n gosté sön Valon a Corvara. I implanc portamunt de Boé y Valon deura dales 7:00. Ai 27.09. él preodü na cercia de vins biodinamics sön Piz Sorega a San Ciascian dales 15:00. Deplü informaziuns y prenotaziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
Nchin ai 22.09.
Dolomitale Filmfestival
Mo nchin n dumënia uniràl mustrà films ...
media/k2/galleries/10834/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
13 de setember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 13 de setember
Plü cualité de vita da s'la rí
Referat dla psicologa dr.a Antonietta Mastrandrea
Sce an pó n pü' s'la rí se stán plü saurí y döt é plü bel. La referënta y psicologa dr.a Antonietta Mastrandrea spligará co ch'an pó mioré la cualité de vita ma da s'la rí n pü' deplü. S'la rí pó de chësc vers ince ester na sort de terapia cuntra de vigni sort de mai.
La sëra d'informaziun vëgn tignida tla Scora mesana da La Ila, en jöbia ai 19 de setëmber 2019, dales 20:00. Organisaziun: Consëi de Formaziun de Badia.

...
media/k2/galleries/10833/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
13 de setember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 13 de setember
Sport
13.09.
Vië nce tu a nudé!
Ncuei dala 15:00 tl Mar Dolomit a Urtijëi mët l club de nudé de Gherdëina a jì na proa de nudé per mpartì ite la grupes. N ne à nia drë de se lascé nuté su danora. L club scumëncia si atività ai 16.09. cun alenamënc danter doi y cater iedesc al'ena nchin ala fin dl ann de scola. L possa se scrì ite tl club mutons dl 2013 y plu vedli.
14.09.
Gara dla roda »Crono Fanes«
Ai 14 de setëmber él indô la gara cun roda da munt o E-Bike, da Pederü cina sön Fanes. La gara mët man ...
media/k2/galleries/10641/thumbs/Bildschirmfoto_2019-08-01_um_09.28.27.jpg
16 de agost 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 16 de agost
Mostres
Atualmënter
L »Saslonch« de Vinzenz Senoner
La pitures che reprejentea l Saslonch fates dal artista da Fussel ie da udëi nchin ala fin dl mëns tla Cassa Raiffeisen a S. Cristina.

Atualmënter

»You’ll never walk alone«
Dessënies y pitures de Elisabeth Frei per »Art On 2222« tla utia Rodella sun Jëuf de Sela. La mostra ie da udëi nchin ai 09.09..

Atualmenter
»Mile bechec« a Poza
Te Scola populèra de Poza se pel veder l’esposizion del grop »Mile bechec« da Poza. Averta da les 15:30 a les 19:00, per ...