Manifestazions

media/k2/galleries/11646/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
10 de jené 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 10 de jené
Curs de pudejé 2020
La Scoles de Schi de Gherdëina mët a jì chësc curs uni sada domesdì te Val te Sëla
L curs de pudejé scumëncia duman sada ai 11.01. dala 14:00 te Val y dura nchin la 16:00.
L curs ie per duc i mutons y la mutans dla scoles elementeres y mesanes de Gherdëina. L vën nsenià la tecnica de basa y la tecnica liedia per 8 sades alalongia, fajan juesc y vel' pitla jita te Val.
N puderà nce purvé a stlupeté tl ban' dal scies de biathlon!
Chëi che uel fé pea à mé drë de se prejenté n sada ...
media/k2/galleries/11645/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
10 de jené 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 10 de jené
Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 10.01. nchin n vënderdi ai 17.01. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615.
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 3 de jená dales 19:00 al vëndres ai 10 de jená ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Dotors

Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 11 y 12 de jená, ti comuns de Mareo y San Martin de Tor, é le dotur ...
media/k2/galleries/11613/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
03 de jené 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 3 de jené
»Modern Dance for Kids & Teenagers«
Mituns y jogn, ëise vëia da ves dé jö cun hip hop, street dance, contemporary y tröp d'ater? Döt chësc s'aspeta pro le curs dla U.S La Ila/seziun fitness adöm cun nosta istruturia Alessia Demartin
Scolina (3 – 6 agn): metun man ai 07.01.2020, vigni mertesc por 6 iadi indöt, dales 16:00 inant tla palestra dla scora mesana da La Ila.
Elementara (1. – 5. classa): metun man ai 10.01.2020, vigni vëndres por 6 iadi indöt, dales 14:00 inant tla palestra dla scora ...
media/k2/galleries/11612/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
03 de jené 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 3 de jené
Sport
Atualmënter
Se scrì ite pra i Gherdëina Runners
I Gherdëina Runners nvieia duc i pasciunei de sauté, sibe da mont su che de maratones o d'autra garejedes, de se scrì ite ala lia per l 2020. Per plu nfurmazions pòssen scrì a info@gherdeinarunners.it, cherdé su l 339 7004045 o se mëter n cuntant cun un di cunselieres.
04.-09.01.
Partides de hockey dl HC Gherdëina
Per l campiunat AHL saràl tl stadio Pranives de Sëlva for dala 20:30 chësta partides: n sada ai 04.01. HC Gherdëina contra EHC ...
media/k2/galleries/11564/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
20 de dezember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 20 de dezember
Giaurida dl Museum Gherdëina ntan Nadel
L Museum tën daviertes si portes plu giut nchin ai 6 de jené
La chiena de Gherdëina cun duta si roba da fé damat y la criples da Nadel zipledes te Gherdëina dal 18ejim nchin al 19ejim secul, a chësta mostres y a mo truep d'auter pòssen jì a ti cialé tl Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins: uni di dala 10:00-12:00 y 14:00-18:00.
»Mejes de Gherdëina – La memoria de na cuntreda«, chësta mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi ie davierta da merdi nchin dumënia dala ...
media/k2/galleries/11563/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
20 de dezember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 20 de dezember
Temp Lede
Atualmënter
»Paisc da Nadé« a San Ciascian
Le »Paisc da Nadé« a San Ciascian é davert vigni de cina ai 6 de jená 2020, dales 16:00 ales 19:00. Tratan deplü sëres podarán aldí melodies da Nadé da pert de grups musicai y ai 2 de jená sarál i Trëi resc che vëgn a ciafé le Pice Bambin pro la cripele. Ai 21 y 22.12. y ai 4 y 5.01. podarán ince fá na roda cun i lama y alpaca.
20.12.
Premiazion dl superG y tré ora i numeri per la libra
Ncuei vënderdi dala 18:00 pra l Aprés Ski La Stua te Sëlva ...
media/k2/galleries/11512/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
13 de dezember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 13 de dezember
Conzert d'Advënt a Rina
Melodies y cianties nadalines en domënia ai 22 de dezëmber, ince por recordé Iaco Ferdigg
Le Cor di Ëi »Col dla Vedla« da Rina mët da jí en domënia ai 22 de dezëmber dales 16:00 n conzert d'Advënt, te dlijia da Rina. Titul dl conzert é »Te chiriun« y al sará da aldí le Cor de Dlijia da Rina, n grup de stromënc dla Musiga da Rina, le Cor di Ëi y Eduard Huber da Peraforada cun i orghi da man. Le ploan siur Paul Campei portará dant pinsiers d'Advënt. Le conzert vëgn tigní ...
media/k2/galleries/11511/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
13 de dezember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 13 de dezember
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 14.12. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 16.12. dala 8:00 daduman ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 14 y 15 de dezëmber, ti comuns de Mareo y San Martin de Tor, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852; ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 ...
media/k2/galleries/11456/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
06 de dezember 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 6 de dezember
La Ila: 3. Boulder Event
Incö vëndres, ai 6 de dezëmber, tl local da boulder SaJ.un a La Ila
Pro le Boulder Event se tratera de na manifestaziun olache al stá al pröm post le devertimënt. Danter les staziuns che gnará arjignades ca, sarál plü problems boulder de dificolté desfarënta.
Scomenciamënt é dales 19:00 y al jará inant cina dales 22:00. Al sará döes categories: öna por i ëi y öna por les ëres, tres dai 16 agn insö. Alplü pó tó pert 25 partezipanc y par­tezipantes. Le cost d'iscriziun, ...
media/k2/galleries/11454/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
06 de dezember 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 6 de dezember
RADIO
06.12.–12.12.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
10.12.
Le Ciamp Inovazion y Consulënza
da les 19:05, les scores y scolines ladines laora cun tröp de bel material didatich fat aposta y sön mosöra por ëres. Nia ma libri ne publichëia le Ciamp Inovazion y Consulënza, mo al vëgn fat bëgn tröp deplü y avisa ci, chël podëise nen gní sura ascutan chësc program. Moderaziun: Sara Frenner.
06.12.–12.12.
La trasmiscion »DAI CRËPS ...
media/k2/galleries/11400/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.01.36.jpg
29 de november 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 29 de november
Cianté deberieda
L KVW de Urtijëi nvieia de cuer duc chëi che à legrëza a cianté a n »Offenes Singen« ncuei vënderdi 29.11. dala 17:00
Se ancunton per s'la cianté te ustaria cun Willi Runggaldier dal Ampezan y Otto Dellago ncuei vënderdi ai 29.11, dala 5 domesdì, tla Stua Zirm a Urtijëi.
Nviei ie duc canc, jëuni y manco jëuni, boni y manco boni de cianté.
Deberieda ulons cianté meludies populeres y cianties d'uni sort, de vedles y de nueves.
L nes savëssa bel sce trueps fajëssa pea!
Reunion generela ...
media/k2/galleries/11399/thumbs/Bildschirmfoto_2019-07-18_um_11.01.49.jpg
29 de november 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 29 de november
Sport
30.11.
Partida de hockey dl HC Gherdëina
Duman sada dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva saràl la partida dl campiunat AHL danter l HC Gherdëina y i Adler de Kitzbühel.
06.12.
Prejentazion dl Schi Club Gherdëina
N vënderdi dala 18:00 sun Plaza Stetteneck a Urtijëi uniràl prejentà duc i atlec y la disciplines desferëntes cun i trainadëures. Te chësta ucajion vëniel daniëura nce dat ora l cudejel nuef dl Schi Club cun truepa nfurmazions nteressantes n cont dl sport da d'inviern.
07.12.
Trofeo Sèn ...
media/k2/galleries/11357/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
22 de november 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 22 de november
»Chill down« y »Bad Jokers« a La Ila
I dui grups da Türesc sona incö vëndres ai 22 de novëmber da sëra tl Saj.un
Le conzert cun i »Bad Jokers« tl SaJ.un a La Ila é gnü sposté dai 8 ai 22 de novëmber por gauja dl burt tëmp. Porchël sonará incö vëndres ai 22 de novëmber dales 21:00 le grup »Chill down«, na band rock metüda adöm da n valgügn jogn da Türesc. Ai scialdará ite le palch por ti lascé spo lerch al grup di »Bad Jokers«. Les cianties rock cun tesć todësc, tira le publich bele da n gröm ...
media/k2/galleries/11355/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
22 de november 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 22 de november
Cursc
27.11.
Fé nstësc prudoc per la cura dl corp y per tenì nëta la cësa
N mierculdi dala 20:00 tla sala di jëuni »fun&more« te Sëlva cun Isabella y Nicole. N possa se fé nstësc prudoc coche pasta da lavé i dënz, deos, bombes da fé bani, spray universel da puzené, polver per la mascin da lavé guant y taieresc. Per se scrì ite: tel. 0471 799006 o info@njg. it.
29.11.
Fajon gherlandes d'avënt
N vënderdi tl local di »jëuni fun&more« te Sëlva vëniel fat gherlandes d'avënt cun Alma. L ie da se ...
media/k2/galleries/11379/thumbs/Invit_asemblea_generala_2.jpg
21 de november 2019

Invit a l'Aduneda Generala dla Union Generela di Ladins dla Dolomites

Tla biblioteca ladina »anda Malia da Cudan« tla Cësa di Ladins a Urtijëi
n juebia ai
28 de november 2019

19:30 te pruma convocazion y
20:00 te seconda convocazion

aldò dl Statut dla UGLD, art. 11 y art. 13, pont 1.

Orden dl di
1. Salut dla presidenta
2. Prevjion y prejentazion dl’ativité culturala 2020
3. Prejentazion dl bilanz de previjion 2020 y aprovazion, aldò dl art. 5 pont 5, dl art. 12 pont 1, letra c) y dl art. 13 pont 1 dl Statut dla UGLD.
4. Discuscion y propostes.

La presidenta
Milva Mussner
media/k2/galleries/11290/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
15 de november 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 15 de november
»Sön porta de dlijia«
Serada cun presentaziun dl liber »Sulla soglia della Chiesa« de Christian Ferdigg y mësa torona cun plü ghesć: ai 22 de novëmber a Al Plan
La Unité Pastorala Val Badia mët da jí na serada de reflesciun dal titul »Sön porta de dlijia«, en vëndres ai 22 de novëmber ales 20:00, te salf de calonia d'Al Plan.
Impröma él Carlo Suani che presentëia le liber »Sulla soglia della Chiesa« de Christian Ferdigg. Dedô mësa torona cun i ghesć siur Klaus Sottsas – ploan, Annamaria Fiung – ...
media/k2/galleries/11288/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
15 de november 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 15 de november
Referac
15.11.
Nosta montes y la mudazion dl tlima
La Lia da Mont de Gherdëina nvieia n vënderdi sëira dala 20:00 tla pitla sala dla cësa de cultura a Urtijëi, a na sëira cun l geologh Lukas Mussner che mustrerà chedri a culëures y cunterà dl mudé dla temperatures te nosta montes.
15.11.
Badia: Referat »Iconografia di angeli«
Le Consëi de Formaziun Badia inviëia a n referat cun Danila Serafini, incö vëndres ai 15 de novëmber dales 20:00 tla Ciasa J. B. Runcher a Badia. Tl referat vëgnel splighé coche ...
media/k2/galleries/11231/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
08 de november 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 8 de november
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 9.11. dala 8:00 daduman nchin n lunesc ai 11.11. dala 8:00 dadum ie la duturëssa Tanja Bregolin, che fej servisc tl ambulatuere tla streda Trebinger 10 a Urtijëi, tel. 333 9111642.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 9 y 10 de novëmber, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n ...
media/k2/galleries/11233/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
08 de november 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 8 de november
Rina: »Usc y sonns s'incunta«
Conzert particolar a Rina. Musiga y cors cun gragn y pici sön paladina, te n conzert che sará ai 9 de novëmber dales 20:00 te dlijia
En sabeda ai 9 de novëm­ber dales 20:00 él te dlijia da Rina n conzert dal titul »Usc y sonns s'incunta«, cun n grup dla Musiga, le Cor de Dlijia cun mëmbri dl Cor di Ëi, ciantarines da Rina y foradecá y le Cor di Mituns. Danter i toc él »Introitus Brevis« de Klaus Strobl, »Gott segne Dich« de Kathi Stimmer, »Iö sun pro os« de U. ...
media/k2/galleries/11179/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
31 de otober 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 31 de otober
Temp Lede
06.11.
Café leterer per nglëisc
N mierculdi danmesdì dala 9:30 nchin la 11:00 tla biblioteca S. Durich a Urtijëi, cun Edmund Dellago. N se urta per s'la ciaculé per nglëisc. L'ena do, n mierculdi ai 13.11., saràl per l ultim iede chësta ancunteda.
08.11
Törggelen cun i Jëuni dla Lia da Mont y i Jëuni de Sëlva
Chëst ann vëniel jit a Villanders dal Pschnickerhof. N furnea duc deberieda cun la curiera. N possa se lascé scrì ite da Daniel (333 9454642) o da Sara (333 2453855) o da zachei di doi ...