Manifestazions

media/k2/galleries/16594/thumbs/CieCanUla.jpg
30 de messel 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 30 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 31.07. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 02.08. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 31 de messé y 1. d'agost él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018. Ti comuns de Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Guido Caretta, ...
media/k2/galleries/16526/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
23 de messel 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 23 de messel
Musiga de Mozart cun »Passo Avanti«
La Ciasa Runcher a Badia ospitëia incö vëndres ai 23 de messé dales 21:15 n conzert dl cuartet »Passo Avanti«
»Bach ess albü gran ligrëza cun Passo Avanti, de chël sunse sigüsc«, él da aldí te reportajes de BR Klassik y NRD Kultur, che lalda le cuartet por la »müda di parameters musicai de toc esistënc te na novité y al vëgn fora n moscedoz ezitant danter musiga classica y jazz. Les metamorfoses é da umor y riches de idees. Imprömadedöt vëgnel le ...
media/k2/galleries/16525/thumbs/CieCanUla.jpg
23 de messel 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 23 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 24.07. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 26.07. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, streda Nives 2, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Tla fin dl'edema di 24 y 25 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Martin le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295. Ti comuns de Badia y Cor­vara él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de ...
media/k2/galleries/16455/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
16 de messel 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 16 de messel
»Bach y la Talia«
Ismaele Gatti lascia aldí sön l'orghe de Badia operes de Johann Sebastian Bach
Le festival »Badiamusica« vá inant en lönesc ai 19 de messé dales 21:15 te dlijia de Badia, olache Ismaele Gatti lasciará ringhiní sön l'orghe de Badia operes de Johann Sebastian Bach. Le titul dl conzert é »Bach & Italy«. Cun i toc che gnará portá dant, ón mostré sö la gran influënza che la musiga taliana y sü componisć á albü sön le stil de Bach. Le program vëgn daurí cun le »Toccata, adagio e ...
media/k2/galleries/16454/thumbs/CieCanUla.jpg
16 de messel 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla ediziun dl 16 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 17.07 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 19.07. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 17 y 18 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295. Ti comuns de Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de ...
media/k2/galleries/16381/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
09 de messel 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla ediziun dl 09 de messel
»Somonzes«
Cërtl cultural de ert, leteratöra y musiga tles Cupoles tl zënter d’La Pli de Mareo, sön iniziativa dl’EPL – Ert por i Ladins y cun le sostëgn finanziar da pert dl Assessorat Ladin dla Provinzia da Balsan, dai 16 de messé ai 12 d’agost 2021
Ince La Pli s’arjigna ales manife­staziuns culturales da d’isté, söl moto »somonzes«.
9 artistes / artisć mët fora
Tles döes cupoles (döes de gran tëndes a forma de cops) mostra deplü artistes y artisć dla Val Badia sü laurs te mostres personales ...
media/k2/galleries/16380/thumbs/CieCanUla.jpg
09 de messel 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 09 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 10.07 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 12.07. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl’edema di 10 y 11 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295. Ti comuns de Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de ...
media/k2/galleries/16263/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
02 de messel 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla ediziun dl 02 de messel
Na bona marënda per nosta jënt de tëmp
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gherdëina a se nuzé de chësc servisc a Urtijëi, a S. Cristina y te Sëlva
Nviei ie duc chëi che à la residënza te Gherdëina y à passa 60 ani. Chësta scumenciadiva ne n'ie nia mé per i pueresc, ma per duc i seniores, che à ueia de se maië n bon cëif n cumpania.
Uni merdi dai 6 de lugio 2021 inant possa la jënt de tëmp jì te un di trëi luesc de Gherdëina a maië da marënda:
a Urtijëi tla pitla sala dla Cësa de ...
media/k2/galleries/16262/thumbs/CieCanUla.jpg
02 de messel 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 02 de messel
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 03.07 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 05.07. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 348 8132060, 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl'edema di 3 y 4 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns de Badia y Corvara él en sorvisc la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842.

...
media/k2/galleries/16165/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
25 de jugn 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 25 de jugn
Marcia de Gherdëina
N dumënia ai 4 de lugio te Sëlva
La Lia di Ciambonfs fej al savëi cun legrëza che l vën inò metù a jì la marcia de Gherdëina te Sëlva, cun pië via y travert dala Plaza de Chemun nueva, ulache la Lia dajerà nce ora da maië y da bever.
L sarà inò mesun crì ora danter n percurs da 5 km o da 10 km, che va dut ntëur Sëlva y ulache l unirà, sun l percurs, nce metù su la lueges de restorazion.
L nvit da pert dla Lia di Ciambonfs ti va nce a duc chëi de Gherdëina de fé pea. Chël che ...
media/k2/galleries/16164/thumbs/CieCanUla.jpg
25 de jugn 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla ediziun dl 25 de jugn
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 26.06 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 28.06. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tla fin dl'edema di 26 y 27 de jügn, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 25.06. nchin n vënderdi ...
media/k2/galleries/16082/thumbs/CieCanUla.jpg
18 de jugn 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 18 de jugn
Dotors y apoteches

Apoteches Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 18 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 25 de jügn ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474 501240.

Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia, tla fin dl’edema di 19 y 20 de jügn, é la doturia Lodovica Mattioni, La Ila/Badia, tel. 328 8590842.

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.06 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 21.06. ie l dutor Simon ...
media/k2/galleries/16081/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
18 de jugn 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla ediziun dl 18 de jugn
"Erbes de Börz": saus y curiosités dles erbes da munt
Ia por l'edema dai 19 ai 27 de jügn 2021 saral sön Börz da ciarcé derzades tles üties da munt y pié do te deplü manifestaziuns informaziuns desvalies söles erbes y saus
I corusc y la varieté di pra da munt i plej a tröpa jënt, mo tröc ne conësc nia plü i inoms y les proprietés de erbes, ciüfs y lëgns che crësc chiló da nos. Insciö él gnü ponsé al'edema "Erbes de Börz", cun jites menades y derzades che dess fá conësce les erbes da munt. I ...
media/k2/galleries/16002/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
11 de jugn 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla ediziun dl 11 de jugn
Dolomites Bike Day
En sabeda ai 19 de jügn vëgnel metü da jí la cuarta ediziun dl Dolomites Bike Day
I jus de Ciaulunch, Falzares y Valparora sará i prota­gonisć dla cuarta ediziun dl Dolomites Bike Day, en program la sabeda ai 19 de jügn. Le percurs dl Dolo­mites Bike Day, a forma de anel, pëia ia dal'Alta Badia sura Ciaulunch cina a Reba y passa fora por i paisc de La Pli da Fodom y Cerna­doi. Da chiló van spo sön le ju de Falzares y Valparora por rové zoruch ti paisc dl'Alta Badia ...
media/k2/galleries/16001/thumbs/CieCanUla.jpg
11 de jugn 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 11 de jugn
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.06 dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 14.06. ie la duturëssa Tanja Bregolin, che fej servisc tl ambulatuere tla streda Trebinger 10 a Urtijëi, tel. 333 9111642.
Doturs Val Badia
Le sorvisc da dotur tla Val Badia (te düc cinch i comuns) tratan la findledema di 12 y 13 de jügn 2021 gnará desfiré dal Dr. Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da ...
media/k2/galleries/15925/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
04 de jugn 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 04 de jugn
Di Vogaiga
Da audì n juebia ai 10.06. dala 20:30 tla Cësa de Cultura a Urtijëi
I Jëuni de Mujiga de Gherdëina nvieia al cunzert di »Di Vogaiga«, ulache l cuintet cun vidules, violoncello y erpa, armonica, violon, percuscions y nce usc, ulerà ve n suné dant o »vorgeigen« n valgunes, cossa che i fej tla maniera plu naturela dl mond.
A strufs seméiel monce che i stona belau, ma chësc feji da gën, per nes fé cialé ca! Mujiga tradiziunela da mont se ntercea cun elemënc de stii dldut desferënc, te n ...
media/k2/galleries/15924/thumbs/CieCanUla.jpg
04 de jugn 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 04 de jugn
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.06. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 07.06. ie l dutor Giuliano Piccoliori de Santa Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tla fin dl'edema di 5 y 6 de jügn, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 04.06. nchin n vënderdi ai 11.06. ie chëla de ...
media/k2/galleries/15853/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
28 de mei 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 28 de mei
L'Orlando Innamorato a teater
Anché da les 18.30 e da les 21.00, i studenc che à tout pèrt al laboratorie porta sun paladina del PalaDolomites l teater con la regia de Michela Marangoni. Ge vel se prenotèr
Anché, vender ai 28 de mé, al PalaDolomites de Ciampestrin vegn spilenà l'Orlando Innamorato de Matteo Maria Boiardo con la regia de Michela Marangoni.
L spetacol l'é l resultat del laboratorie de teater coi joegn de la Scola auta sostegnù dal Comun general de Fascia e la Region ...
media/k2/galleries/15852/thumbs/CieCanUla.jpg
28 de mei 2021

Manifestazions atuales

Publichedes tla ediziun dl 28 de mei
Apoteches
Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 28.05. nchin n vënderdi ai 04.06. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471 792106 o 333 1776615 (orar de giaurida: sa. 8:00-12:00/ 15:30-18:30, du. 8:00-12:00).
Apoteches Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 28.05. dales 19:00 al vëndres ai 04.06. ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 29.05. dala 8:00 ...
media/k2/galleries/15790/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
21 de mei 2021

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla ediziun dl 21 de mei
»GO BACK« de Anneliese Pichler
Mostra te Tublà da Nives cun giaurida n vënderdi ai 28 de mei dala 6 da sëira
L tëmp dla stluta d'ublianza pervia dla pandemia dl Coronavirus ie passà y pudon finalmënter inò jì inant cun nosta atività, nce sce sambën cun la mesures de segurëza che l sarà da tenì ite y respeté. L program de mostres njenià ca ie scialdi nteressant y speron de pudëi l tré tres tl respet dla regules, ma dant­aldut per l bën di artisć y dla ueia de duc de pudëi viver la cultura y ...