Manifestazions

media/k2/galleries/9278/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
08 de fauré 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 8 de fauré
Mostra de pitures
De chisc y d'autri chedri depënc a uele da Herbert Comploj iel mo da udëi nchin ala fin de fauré tl Café Surëdl a Urtijëi
Na pert miena che chësta opres stajëssa povester miec te na galaria d'ert y cultura. Ma purtruep iló ne vëniel nia tëut su motifs d'ert sce i ne n'à nia na linia plu cuntemporana, che spidlea deplù la rujeneda o esprescions artistiches d'al didancuei.
La mostra tl Café Surëdl, tla streda Roma 101 a Urtijëi, ie davierta de lunesc dala 13.00 ala 19.30 y da merdi ...
media/k2/galleries/9277/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
08 de fauré 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 8 de fauré
Iadi, jites y escurscions
Viac a Praga cun l KVW
La grupa KVW de Gherdëina fej al savëi che chisc dis vëniel tëut su la iscrizions per l viac dai 25. ai 28.4. tla Republica Ceca, ulache n jirà a vijité la ziteies de Pilsen y de Praga cun si bel ciastel, si plazes y puenc. Sun l viac de ëuta fermeràn a Budweis, drët cunesciuda per l pier. Per nfurmazions o per se scrì ite pòssen cherdé su Emmerich Senoner, tel. 335 5713575.
Cun l KVW a Dresden
Dai 7. ai 10.6. (Pasca de Mei) mët l KVW de Urtijëi a jì ...
media/k2/galleries/9223/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
01 de fauré 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 1 de fauré
Dé dla porta daverta tal Vinzentinum
Le gymnasium da Porsenú rich de tradiziun se prejentëia
En vëndres, ai 15 de forá dales 8.30 ales 12.30 y dales 14 ales 17 y en sabeda, ai 16 de forá dales 8.30 ales 12.30 vëgnel metü da jí tl Vinzentinum a Porsenú dis dla porta daverta. Scolares y scolars cun sü geniturs pó vijité, zënza s'anunzié danfora, le gymnasium y l'internat y s'informé sön les ofertes dl Istitut. Dal altonn 2013 incá vëgnel tut sö tal internat ince mitans.
Istitut Episcopal Vinzentinum
...
media/k2/galleries/9222/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
01 de fauré 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 1 de fauré
Televijion y Radio
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Mertesc, 05 de furá - Tema dal louf te Fascia?
Te Fascia i louves rua tres più apede ai paijes. El pa da aer tema? En rejonon con esperc e responsaboi del raion. Conduzion Anna Mazzel.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vender, 01 de furá - L ...
media/k2/galleries/9175/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
25 de jené 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 25 de jené
Cursc
Breies da dessot per la festa de San Valantin
N sada ai 2.2. dala 14.00 nchin la 17.00 tla Bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina cun la sarturëssa Ester Kostner. Per fé pea chësc workshop de cujì muessen bele savëi mpue da cujì. L possa fé pea al plu 8 persones. Da se scrì ite iel nchin ai 27.1. y per nfurmazions pòssen cherdé su l 0471 790016.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de auril/mei 2019.
L'ancuntedes sarà tla palestra dla cësa ...
media/k2/galleries/9174/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
25 de jené 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 25 de jené
Tublà da Nives - Senteda generela cun veles
N merdi ai 29.1. dala 20.00 te Tublà da Nives te Sëlva
Do n ann rich de atività cun truepa mostres y d'autra manifestazions cultureles nvieia la lia culturela duc i cumëmbri, ma nce i nteressei a si senteda generela che sarà n merdi ai 29 de jené 2019 dala ot da sëira tl zënter culturel "Tublà da Nives" de Sëlva. Do l salut dl presidënt Leo Senoner uniràl fat n rëndicont dl'atività 2018. L art-director Vinzenz Senoner prejenterà lessù l program per l ...
media/k2/galleries/9078/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
11 de jené 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 11 de jené
Jita cun la peves tl Iran cun l Damawand
Dai 16 nchin ai 29 de merz 2019
La scola de alpinism Catores mët a jì n bel viac de schi alpinism tl Iran, ulache l vën jit sun l crëp plu aut dl Iran, l Damawand 5.671 m.
Jiron a ti cialé ala ziteies de Tehran y Tabriz y n pudrà nce jì a nudé tla "hot spring".
L se trata de na jita plutosc ria.
Per plu nfurmazions pudëis cherdé su l mëinacrëp Hubert 335 6380061.

Curs de pudejé 2019
La Scoles de Schi de Gherdëina mët a jì chësc curs uni sada domesdì te Val te ...
media/k2/galleries/9077/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
11 de jené 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 11 de jené
Mostres y Ert
N percors sciamanich tel bosch de Beuys
Tel Museo d'Èrt Contemporana de Ciavaleis se pel veder la mostra "Walking in Beuys woods", rencurèda da Antonella Palladino e Elio Vanzo. N percors de Hannes Egger sul troi de Joseph Bauys che se dejouc anter om e natura te n prozess de consaputa e varijon. Averta de sabeda e domenia con orarie 15.30-19.00.
Nesc artisć a la galarìa TanArt
Te la galarìa TanArt, Strèda Roma 66 a Cianacei, se pel veder la operes de pitores e scultores de nosc ...
media/k2/galleries/9037/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
04 de jené 2019

Manifestazions atuales

Publichedes ai 4 de jené
Temp lede
"Disco magic on ice"
Ncuei vënderdi ai 4.1. sala 21.00 nchin la 23.00 sun la plaza dala dlacia Setil a Urtijëi.
"Kids Ice-Disco"
N dumënia ai 6.1. dala 16.30 nchin la 18.00 vën la plaza dala dlacia tl zënter Iman a S. Cristina trasfurmeda te na Ice-Disco. Duc i mutons ie nviei a unì a se devertì pra de bela mujiga y lums da disco.
Le Marcé da Nadé a Corvara
Le marcé é davert ciamó cina ai 6 de jená, tres dales 16:00 ales 19:00. Ai 4 y ai 6 de jená pó i mituns se fá na roda cun le pony, ai 5 ...
media/k2/galleries/9036/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
04 de jené 2019

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 4 de jené
Jazz masterclass, vië a suné pea!
N juebia ai 10.1. dala 9.30 nchin la 13.30 a Urtijëi, tla cësa di cungresc
La Jazz masterclass, tenida dal trio Enzirado y metuda a jì dala lia "conTakt kulTur" n cunlaurazion cun la Scola de Mujiga de Gherdëina, ie davierta a duc i nteressei de mujiga Jazz. Uniun che sona n strumënt, che ulëssa arichì si cunescënzes tla mpruvisazion y tl suné deberieda, ie nvià a fé pea. Deberieda sunerons vel' pez ora dl Real Book y se lasceron dé cunseies dai prufessëures. ...
media/k2/galleries/8956/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
21 de dezember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 21 de dezember
I andri y le variöl da sas
Dai 27 de dezëmber inant é la Ciasa dl Parch natural Fanes-Senes-Braies a Al Plan indô daverta, cun döes mostres particolares
Dlungia la mostra permanënta, che spliga la formaziun dles Dolomites, i corëc, le carsism, les pastöres da munt y i habitac tipics dl parch, pón ciamó s'informé cina ala fin de merz sura le "Monn misterius di andri dles Dolomites", na mostra alestida dal Museum Ladin, che spliga ci che 30 agn de inrescides á ciafé fora sön l'ander de Conturines y ...
media/k2/galleries/8955/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
21 de dezember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 21 de dezember
Temp lede
Fé n albierch per nsec
N sada ai 22.12. dala 14.00 sun pitla Plaza S. Antone a Urtijëi puderà i mutons se pastelné cun materiai naturei n albierch per nsec che ie de utl. Duc i mutons ie nviei a fé pea
Disco magic on ice
Dala 21.00 nchin al 23.00 sun la plaza dala dlacia "Setil" a Urtijëi, n merdi ai 25.12. y n vënderdi ai 4.1.2019.
L'ert de fé formes cun palons da suflé su
Sun l Marcià da Nadel te Sëlva saràl n mierculdi ai 26.12 y n mierculdi ai 2.1. dala 16.00 da udëi i MagicBallon cun ...
media/k2/galleries/8910/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
14 de dezember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 14 de dezember
Sommelier sön pista
Do le gran suzes di ultims inverns, vëgnel metü da jí ince en chësc ann sön les pistes dl'Alta Badia l'iniziativa Sommelier sön pista, che valorisëia y fej conësce i mius vins de Südtirol
Indöt sarál sis apuntamënc: ai 18 de dezëmber, ai 15 y 29 de jená, ai 5 y 19 de forá y l'ultim iade ai 12 de merz. An s'incunta dales 13:30 por jí cun i schi tl comprensor dl'Alta Badia, acompagná da n maester de schi, che dará ince val' consëi sön la tecnica dl jí cui schi. Tratan le domisdé ...
media/k2/galleries/8909/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
14 de dezember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 14 de dezember
Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 15.12. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 17.12. ie la dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 15 y 16 de dezëmber, ti comuns de Corvara, Badia y La Val, é le dotur Letterio Taormina, Badia, tel. 375/6261774. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o ...
media/k2/galleries/8849/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
07 de dezember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 7 de dezember
Advënt a Al Plan
Sön plaza dl paiun de paisc él vigni fin dl'edema le pice marcé d'Advënt, cun n bel program de cornisc
Inice iniann mët da jí l'Assoziaziun Turistica Al Plan/San Martin le pice marcé d'Advënt, sot al motto dl Advënt a Al Plan. Sön plaza de paiun a Al Plan sarál deplü ciasotes olache an pó cumpré produc artejanai y spëisa da chiló. Le marcé é davert de dezëmber ai 7 y 8, ai 14 y 15, ai 21 y 22 y dai 27 ai 30, dagnora dales 17:00 ales 19:30. Vigni de sarál la poscibilité por i ...
media/k2/galleries/8847/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
07 de dezember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 7 de dezember
Sport
Prejentazion dl Schi Club Gherdëina
Ncuei vënderdi ai 7.12. dala 18.00 sun Plaza Nives te Sëlva. L unirà prejentà duta la grupes de atlec dla disciplines defrëntes cun si trainadëures y respunsabli, y nce l cudejel nuef dla sajon 2018/2019, cun d'uni sort de nutizies nteressantes y nfurmazions dla garejedes.
Turnoi de tennis ITF dl'ëiles
Da n sada ai 15.12. nchin ai 22.12. uniràl jugà tl zënter dal tennis a Runcadic/Urtijëi per l turnoi nternaziunel dl'ëiles da 15.000$. L se trata dla 16ejima ...
media/k2/galleries/8790/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
30 de november 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 30 de november
Magic Town S. Cristina
L marcià da Nadel per mutons y families tl zënter Iman
Da duman sada ai 1.12. inant deventerà S. Cristina inò n pitl luech plën de magia! Duc i pitli puderà se devertì pra i cater juesc, ntan che i genitori puderà se tò dl'aurela de se bever vel' buanda bona ciauda, cumpré vel' scincunda da Nadel y passé nsci de biei mumënc te na blòta atmosfera da Nadel.
Chëst ann coche nuvità, puderà i mutons y la mutans sbriscé ju per na sbrisciadoia de dlacia fata dala Scola d'Ert de ...
media/k2/galleries/8789/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
30 de november 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 30 de november
Musiga
N conzert per Mina
Doman, sabeda al prum de dezember da les 18.30 al PalaFiemme de Ciavaleis vegn endrezà l conzert "Pentagrammawinds & Mina" con i laboratories de la scola de musega Il Pentagramma.
Cunzert de S. Zezilia dla Mujiga da Bula
Duman sada ai 1.12. dala 17.00 te dlieja da Bula. Sot ala bachëta de Caroline Hempel sunerà la Mujiga i pec "Puttin on the Ritz", trëi Choräle de J.S. Bach, la "Overture from Water Music", "Conquest of Paradise", "Lord of the dance", "Carmen Fantasy" y ...
media/k2/galleries/8739/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
23 de november 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 23 de november
Musiga
Conzert de Santa Zezilia a La Pli de Mareo
Le Cor de dlijia sot la direziun de Christian Ellecosta y la Musiga sot la bacheta de Andrea Daverda inviëia al conzert tradizional de Santa Zezilia, chësta domënia ai 25 de novëmber, dales 15:00, tl salf dla Ciasa dles Uniuns.
N conzert per Mina
En sabeda al prum de dezember da les 18.30 al PalaFiemme de Ciavaleis vegn endrezà l conzert "Pentagrammawinds & Mina" con i laboratories de la scola de musega Il Pentagramma.
"Swing Friends & ...
media/k2/galleries/8737/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
23 de november 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 23 de november
"Ochs und Esel" - le bo y le müsc
Teater por mituns a La Val, cun i clowns Herbert y Mimi
En mercui 28 de novëmber dales 16:00 él da odëi sön paladina dl salf Domëne Moling a La Val la rapresentaziun teatrala por mituns "Ochs und Esel" cun i clowns Herbert y Mimi.
I dui clowns oress jobelné dër ion n teater da Nadé y insciö toli pert a n "casting" y ai vëgn chiris fora por interpreté les perts dl bo y dl müsc. Le teater é por todësch y al é por mitans y mituns dai 3 agn insö.

Les scores altes da La ...