Manifestazions atuales

Data

12 de auril 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 12 de auril 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 13.04. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 15.04. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Dotur Val Badia
Tla fin dl’edema di 13 y 14 d’aurí él en sorvisc tla Val Badia le dotur Eduard Agrei­ter, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 12.04. nchin n vënderdi ai 19.04. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/ 792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 12 de aurí dales 19:00 al vëndres ai 19 de aurí ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Chino

Atualmenter
Ciak Socialcinema
L Servije sozio-assistenzièl del CGF, ensema al chino Marmolèda de Cianacei endreza na lingia de proiezions de film con contegnui sozièi. En mèrtesc ai 17 de oril da les 20:45 l é »Perfect Days« con la regia de Win Wenders.
Atualmenter
Al chino de Tieser
En jebia ai 18 de oril per la rassegna »Il piacere del cine­ma« da les 21:15 vegn moscià »Un altro ferragosto« con la regia de Paolo Virzì. Program su www.cinematesero.com

Cursc

Atualmënter
Café dla rujenedes
Tla bibliotech S. Durich a Urtijëi vëniel tenì ntan l mëns de auril: de merdi l café dla rujenedes per franzëus cun Louise, de mierculdi per nglëisc cun Nick, de juebia per spanuel cun Chiara y de vënderdi per ladin cun Karin. L’ancuntedes scumëncia for dala 9:30. N possa unì zënza se nuté su danora.
Atualmënter
Ginastica per se n sté bën
L Muvimënt catolich dl’ëiles mët a ji chësc curs tla palestra de S. Cristina, dala 16:00 nchin la 17:00 cun la referënta Greti Mussner. N se anconta for de merdi, ai 16, 23 y 30 de auril.
15.04.
Badia: cursc de inglesc
Le KVW de Badia organisëia indô 2 cursc de inglesc cun la prof. Lalena Stull, te biblio­teca a Pedraces. Ai mët man ai 15 d’aurí y vëgn tignis tres da sëra. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Cristina al 333 1591599.
20.04.
Emergënzes tl caje de pici mituns
Le Consëi de formaziun da Corvara mët a jí n curs de pröm aiüt por les emergënzes tl caje de pici mituns, por geniturs de mituns che vá ala scolina y ala elementara. En sabeda ai 20 d’aurí dales 14:00 ales 18:00, tl salf dles mani­festaziuns da Corvara. Iscri­ziuns: 10,00€ a ce.

Mujiga

15.04.
Uniun:a ie bon:a de cianté
La Lia Gaia mët a jì chësta sëira de cianté cun l referënt Andreas Delago, ai 15 de auril dala 20:00 inant tla sala Raiff­eisen a S. Cristina. L workshop ie daviert a duc y dutes. L unirà ciantà debe­rieda, zënza notes o programa­zions.
19.04.
Conzert cun i »Flat Caps«
Le grup »Flat Caps« sot la direziun de Aaron Demez inviëia al conzert »Aqua«, en vëndres ai 19 d’aurí dales 20:00, tl salf NOBIS a Bor­nech, o ai 21 d’aurí dales 18:00 tl Eurac Auditorium a Balsan. Al sona ince Ursula Mühl­berger y Sylvia Lanz ala vidora, Nathan Chizzali al violoncello, Ester Carturan ala viola, Georg Mal­fertheiner ales percusciuns. Chertes pón aposté sot a www.flatcaps.it

Sport

14.04.
33. Roda de Col Toronn
L’Aiüt Alpin Mareo mët a jí en domënia ai 14 d’aurí la 33. Roda de Col Toronn, gara de schialpinism por scuadres da trëi porsones. Start dales 9:30 dan la Ücia Lavarella. Cost d’iscrizuiun 75,00€ a scuadra. Al vëgn fat les categories »Race«, »Hobby« y »Aiüt Alpin«. Info y iscriziuns al 348 0842567 o ala e-mail  rodadecoltoronn@gmail.com

Teater

12.04.
Musical de la Filo de Tieser
Insnet, vender ai 12 de oril da les 20:45 al chino de Ciana­cei la Filo de Tieser met dant l musical »Mamma Mia, che estate«, l’entrèda é debant.
19.04.
Spetacol de teater sun Tita Piaz
En vender ai 19 de oril sco­menza la rassegna NavalGEI a teater. L prum spetacol l é »Il Diavolo delle Dolomiti« de Mario Vanzo per endrez de ariaTeatro, che l conta la vita de Tita Piaz. L spetacol taca ite da les 20:45.

Leteratura

Atalmënter
Lëuratuere de leteratura
La biblioteca de San Durich mët a jì n lëuratuere de letera­tura cun Nadia Rungger per sculeies:ées y studënc:tes. La ancuntedes ie de merdi, ai 16 y 23 de auril dala 17:00-19:00 tla bibliotech San Durich. De mei uniral pona fat na letura deberieda. Chi che à nteres possa se lascé nuté su tla biblioteca San Durich.

Referac

16.04.
Cura dl corp y dl mus cun cosmetica naturela
L KVW de S. Cristina mët a jì chësc referat cun la referënta Jone Insam n merdi ai 16 de auril dala 20:00 tla sala de Chemun a S. Cristina.
16.04.
Craitles da ti dé na morsa
L KVW de Sëlva mët a jì na sëira de nfurmazion sun la craitles y co les adurvé a cuji­né, cun la referënta Hildegard Kreiter, n merdi ai 16 de auril dala 20:00 tla sala dla Schiera Junila te calonia de Sëlva.
17.04.
La forza di fios
Le KVW da Calfosch mët a jí en mercui ai 17 d’aurí dales 19:30 na serada te biblioteca a Calfosch. L’esperta de erbes Irene Hechenberger baiará dla gemmoterapia, che se dá jö cun la forza de varijun di fios (tod. Knospen).
18.04.
La picera apoteca por düc
Le KVW da Calfosch mët a jí en jöbia ai 18 d’aurí dales 19:30 na serada te biblioteca a Calfosch. Irene Hechen­berger baiará dla picia apoteca por la ciasa sön la basa de produc naturai, omeopatia ez.
19.04.
L’ert de s’la to ala lesiera
L KVW Urtijëi mët a jì n referat cun la psicologa Lisa Gamper, n vënderdi ai 18 de auril dala 20:00 tla sala de calonia de Urtijëi. Ntan la sëira uniràl rujenà di majeri fai de pensier y nterpretazion, che nes pëisa tla vita da uni di y nes ruba truepa forza.

Avisc

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
12.04.
Prejentazion del liber de Luciana Palla
En vender ai 12 de oril da les 5 domesdì te sala grana de la Majon di Fascegn a Sèn Jan l’Union di Ladins de Fascia, adum con l Istitut Cultural Ladin, endreza la prejentazion del liber »I ladini fra tedeschi e italiani. Una comunità di confine: Livinallongo del Col di Lana/Fodom 1918-2023«.
13.04.
Raida a pe sa Sènt’Ugèna
Tel chèder de l’Aisciuda Ladina, en sabeda ai 13 de oril da les 9:30 a les 11:30 vegn endrezà na raida a pe sa Sènt’Ugèna, Col de tzela, Aga de Sèn Vit e Pontac col menatroes Damiano Lorenz e l storich Cesare Bernard. Se se troa lo da Ciasa Marmo­lada a Vich da les 9:30.
13.04.
Marcià dl adurvà
L VKE Gherdëina mët a jì chësc marcià duman sada ai 13 de auril dala 09:00 nchin la 12:30, tla Sala de Chemun de S. Cristina. L unirà vendù roba da d’instà per popi:es y mutons:ans nchin ai 16 ani. N possa dé ju la roba ncuei, 12.04. dala 17:00-21:00. Chi che à plu de 5 pec ie prià bel de cherdé su danora. Chël che ne unirà nia vendù, unirà dat de reviers duman sada ai 13.04. dala 18:00 nchin la 19:00. Per plu nfurmazions: Martina 338 769 4251 (14:00-18.00) o Isabell: 333 748 4567 (09:00-12:00)
14.04.
Cianta con nos a Cianacei
En domenia ai 14 de oril da les 14:30 te Chino Marmolèda de Cianacei l’Union Generela di Ladins dla Dolomites e l’Union di Ladins de Fascia endreza la 19^ edizion del Festival »Cianta con nos«. Tol pèrt Cores de bec da duta la valèdes ladines, ghest spezièl l Pice Cor Natissa de Aquileia, tel Friul, che l tol pèrt con na ciantia ence a la messa ladina da les 10:30 te gejia del Sacro Cher.
20.04.
Recordon Fratel Elio Croce
En sabeda ai 20 de oril a Moena te sala grana de la scoles da les 16:00 vegn pre­jentà l liber de Filippo Ciantia »Elio Croce. Fratello missio­nario comboniano« Tol pèrt l autor e l miscionarie com­bonian Giulio Albanese. Moderazion de Luigi Pelle­grini. Duc é enviè de cher.
20.04.
Barat de guant per jëuni:es y granc:des
La Lia per Natura y Usanzes mët a jì chësc barat de segonda man, n sada ai 20 de auril dala 09:00-12:00 y 15:00-18:00 tl local di jëuni »Saut« a Urtijëi, ulache n possa nce dé ju l guant (al plu 10 pec) l di dant, 19.04. dala 15:00 nchin la 19:00. Per plu nfur­mazions: Romy 377 3802074 o Luca 377 3799514.
21.04.
Recordanza de Père Frumenzio Ghetta
En domenia ai 21 de oril da les 16:00 l’Union di Ladins de Fascia e l Istitut Cultural Ladin endreza te sala grana de la Majon di Fascegn na recordanza de Père Frumenzio Ghetta a 10 egn da la mort, con paroles, video e musega. Da les 18:00 de la Pieif vegnarà ofizià la messa en sia memoria.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra »L troi« (Der Weg) de Helmuth Prinoth
La mostra dl artista de Urtijëi Helmuth Prinoth dal titul »Der Weg« - n ucajion dla espo­­sizions »Kunst im Gang[e]«, sarà da udëi nchin ai 17 de mei, for dal lunesc nchin al vënderdi dala 08:00 - 12:00 y de juebia nce domesdi, 16:00 - 18:30.

Temp Lede

Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
15.04.
Calfosch: armonia por corp y anima
La Uniun dles Ëres da Cal­fosch mët a jí na serada de meditaziun y eserzizi por trá le fle, cun Elisabeth Ober­bacher, en lönesc ai 15 d’aurí dales 19:00, tl pice salf dles manifestaziuns dla Ciasa Tita Alton. An dess se tó para n tapet da yoga, na cutra y guant da sté saurí.
16. – 19.04.
S’incuntun te biblioteca
Mitans y mituns dla elemen­tara é inviá te biblioteca por n domisdé de stories, jüc y pastelné. Chisc é i termins: en mertesc ai 16.04. dales 16:00 te biblioteca de Badia; en vëndres ai 19 d’aurí dales 15:00 te biblioteca da La Ila y ince te chëra d’Al Plan. Organi­saziun: Biblioteca Sas dla Crusc.
17.04.
Sëires de Juesc cun la lia Trix
La lia Trix nvieia a na sëira de juesc da mëisa n mierculdi ai 17.04. dala 20:00 tl local Saut dla Nëus Jëuni Gherdeina a Urtijëi. L sarà da abiné velch per uniun:a!
20.04.
Dance & Fun
L VKE mët a ji n domesdi de bal y devertimënt cun la referënta Isabell Senoner, n sada 20 de auril dala 14:30 inant sun Plaza Stetteneck a Urtijëi.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
16.04.
Arpejuns: le dlejie de Fodom
Dales 20:50 ca. Program de Giulia Tasser y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
17.04.
Trail spezial
Dales 20:50 ca. Program a cura dla redaziun.
18.04.
Natura e ambient: Magnèr bon con prodoc del post
Dales 20:20 ca. Te Fascia l é semper più restoranc e ativi­tèdes gastronomiches che ge fèsc lèrga a prodoc che vegn dal teritorie de la val e dintorn­via: n endrez che no demò l deida i produtores locai ma l met dant ence l conzet de economia zircolèra desche ejempie de na econo­mia che danejea de manco l ambient. Sion jic a rejonèr coi patrons de trei bela e cognosciuda aziendes de Fascia che porta dant chest leam fon col teri­torie e co la tradizion gastro­nomica ladina: la Malga Roncac e l Agritur El Mas a Moena e l Restorant El Filò a Poza per saer zeche de più en cont de coche i à endrezà sia ativitèdes. Trei aziendes che à l cher tel passà con sie stamp familièr, ma che palesea ence la voa de jir envers n davegnir dinamich e inovatif e che les moscia che ence te na valèda olache no l é sci sorì coltivèr i ciampes se pel ampò propor prodoc bogn e de gran calità con n eie out envers l teritorie e l’eco­logia.Program de Francesco Detomas, a cura de Anna Mazzel.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons daverc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
12.04.
Depënjer y fè hockey – Tradizion di Brugnoli’s
Dales 19:05. La realtà de na tradizion pra l medem lëur y l medem hobby. Chësc ie l cajo pra la familia Brugnoli de Urtijëi ulache l lëur da moler y l sport dl hockey ie tradizion y chël da deplù gene­razions incà. Dan i microfons ons abinà Lucio, Patrich, Kethy, Joel, Michel y Devid Brugnoli che nes conta de si sperienzes cun l penel y cun la pela (segonda pert). Tras­miscion de Stefano Zanotti.
13.04.
Momënc de vita – intervista a Erwin Frenes
Dales 19:05. Erwin Frenes é nasciü a La Val olache al é chersciü sö te na gran familia. Al é jü a studié lingac y lete­ratöra tl’Université a Verona y dedô ál metü man da lauré tla Rai Ladinia, olache al é tosc deventé jornalist. Erwin Frenes nes cunta de n valgügn aspec de süa esperiënza de laur sciöche jornalist, dl svilup dla televijiun y dl radio ladins y de süa importanza por na mendranza linguistica. N program de Erika Castlunger.
17.04.
Storia e davegnir de l Union Europea
Dales 19:05. L Union Europea à reijes sotes e si prumes obietives l era chi de arsegurer n davegnir de pesc e progres a l Europa do l destraboniment de la vera. Tropes i varesc fac te chisc egn per chel che verda mercià, moneida e libra zircolazion ma la endesfides é amò tropes. En rejonon con Massimo Girardi pascionà e espert de Union Europea. Program de Anna Mazzel.
18.04.
De vers de Jeo (secunda pert)
Dales 19:05. Rut Bernardi, esperta de lingaz, storia y leteratöra, nes acompagnëia tres na spazirada culturala de vers dl »Crëp Sant«. N program de Sara Frenner.

Religion

20.04.
»Jesus, Kids & Teens«
A duc i mutons y la mutans y jëuni:es dala terza elementera inant y dla mesana. Na pusci­bltà de viver l crëidum debe­rieda te na cumenanza cun workshop, adurazions, aurela curta cun devertimënt y muvimënt, chiet y reflescion, referac nteressanc. N se an­conta te calonia de Sëlva, tla sala dla Schiera Junila, ai 20 de auril dala 16:00 inant.
01. – 06.05.
Pelegrinaje a Medjugorje
Dal 1. ai 6 de ma 2024 vëgnel organisé n pelegrinaje al santuar de Medjugorje. Infor­maziuns plü menüdes ciafon pro Konrad y Cristine Sottara da La Val al 0471 843077 o al 338 5027312. Por prenota­ziuns cherdé sö Daniele y Patrizia Agostini al 335 5268546.

Sozial

Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. I pro­scims termins é ai 25 d’aurí y ai 9 de ma. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun sozio­sanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assistënza.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Se­niores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
19.04
Deberieda: Jita a S. Oswald (Fie)
N vënderdi ai 19 de auril se ancuntons dala 14:00 a Urtijëi dan la Cësa de Paussa per furné a Fie, a S. Oswald. »De­be­rieda« ie na grupa cun ulenteres per se ancunté dan­ter persones che à problems psichics o de sozialisazion.

Galaria retrac