Manifestazions atuales

Data

10 de mei 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 10 de mei 2024
Mostres y ert
Atualmenter
Mostra de Franz Dantone Pascalin a Trent
Te Palaz Trentini a Trent (Via Manci 27) l é fora fin ai 16 de mé na mostra de fotografies de Franz Dantone Pascalin da poder veder dal lunesc al vender da les 10:00 a les 13:00 e da les 14:00 a les 19:00 e de sabeda demò da doman.

Atualmenter

Mostra sul mit del cougol de Platone
Te la sala esposizions del Liceo artistich de Fascia a Sèn Jan, ti oraries che la scola é averta, se pel veder la mostra di studenc sul mit del cougol de Platone. La resta fora fin a la fin del meis de mé.

Atualmënter

Mostra: »Zement tl ciorvel y d’atres stories«
Mostra de Fabian Feichter d’Al Plan, en colaboraziun cun Youlee Ku, tla StadtGalerie da Porsenú (Große Lauben nr. 5). Ara é da odëi cina ai 8 de jügn, dal mertesc al vëndres dales 16:00 ales 19:00, la sabeda dales 10:00 ales 13:00.

Atualmënter

Anvidalfarei y Sprotte tl Museum Ladin y tl Istitut
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor él da odëi la istalaziun »TOR« de Lois Anvidalfarei, sciöche ince la mostra »Siegward Sprotte. Nord süd, la geografia dl’ert«. La mostra sará da odëi cina ai 30 de setëmber. Operes de Sprotte é ince tl salf dl Istitut Ladin a, dal mertesc ala domënia dales 17:00 ales 19:00.

Atualmënter

Mostra »The red thread«
Tl self dla mostres dla Lia Mostra d’Ert ie metui ora lëures dla cuinta tlas dl Lizeum d’Ert Cademia. La mostra sarà da udëi nchin ai 12 de mei, lunesc – vënderdi: 10:00 – 12:00 y 16:00 – 19:00; sada – dumënia 10:00 – 12:00.

Atualmënter

La scola n mostra
L Tublà da Nives nvieia ala mostra dla studëntes y di studënc dla Scola Prufesciu-nela per l Artejanat Artistich, che resta davierta nchin ai 19 de mei uni di ora dl lunesc dala 16:00 nchin la 19:00.

13.05.

Mostra–Cuncors de dessëni: Giro d’Italia
La scoles elementeres y mesanes de Gherdëina à fat pea pra n cuncors de dessëni n ucajion dl Giro d’Italia. Na juria à cris ora i 30 dessënies plu garatei, che unirà metui ora sun la plaza de Chemun de S. Cristina nchin ai 2 de juni.

17.05.

Mostra »HEIMat«
L Café Surëdl nvieia de cuer ala giaurida dla mostra HEIMat–na mostra de fotografies de chëi y chëles che sta tla Locia–n vënderdi ai 17 de mei dala 15:00. La mostra sarà da udëi nchin ai 14 de juni.

19.05.

Di nternaziunel di Museums
N dumënia, 19 de mei saràl daviert nce l Museum Gherdëina al publich dala 11:00 nchin la 18:00. L team dl museum se ncunforta sun la vijites y ie a despusizion tla sales mostra per dé spiegazions. L ie nce n’ucajion per fé n’esperienza virtuela tla sezion de geologia. La ntreda ie n chësc di debant.

Avisc

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.

Atualmënter

Iniziativa di ëi de Puster
L’ofize dla MIP–Männer-initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it

11.05.

Raida de l’Aisciuda Ladina te la Val de Sora
Tel chèder de la scomenzadives de l’Aisciuda Ladina, do la prejentazion de en jebia ai 9 de mé, doman sabeda ai 11 vegn endrezà na raida col vardabosch Stefano Coter per cognoscer l teritorie e i inomes de lech. Se se troa da les 9:30 lo da la Sia de Penia e se va col pulmin sun Pecol per vegnir ju deretorn a pe. Enscinuazions al 0462 764500/4.

10.05.

Repair Café
Smaché? Nianca da pensé! La Lia per Natura y Usanzes, nvieia al Repair Café, na ancunteda ulache n possa se lascé cuncé da esperc y espertes stofs, draps, guanc, aparac eletrics, rodes y bagli y nce lascé fé tai ai curtiei. L apuntamënt ie ai ncuei, 10.05. dala 17:00 nchin la 21:00 tla sala de Chemun a S. Cristina.

11.05.

Sëlva: Rumon su nosc luech
L Chemun de Sëlva, deberieda cun la Lia per l Turism, nvieia nce chëst ann a fé pea pra l di ecologich n sada, ai 11 de mei. N se anconta te Sëlva, dan la Cësa de Cultura »Oswald von Wolkenstein«, dala 8:00 daduman.

16.05.

Forum Sëlva
L Cunsëi Furmazion mët a jì n forum cun cater reladëures tl Tublà da Nives, n juebia ai 16 de mei dala 20:00 inant. ai 21.05. da Ciofes Inge a Urtijëi, da Malsiner Soriva a S. Cristina, da Sport Bruno Riffeser te Sëlva.

24.05.

Badia: Festa por chi che dá jö sanch
Le AVIS Val de Puster inviëia chi che dá jö sanch (mëmbri atifs) a na festa, en vëndres ai 24 de ma dales 19:30, tla Ciasa Runcher a Badia. Por rajuns de organisaziun él da s’anunzié anter le vëndres ai 17 de ma dales 11:30, al numer 0474 554039.

Atualmënter

»Diggy-Treff« ancuntedes digiteles
Ëis’a dumandes n con’ de vosc computer, de programs o per la nstalazion de na software? Tulëde pea vosc fonin, tablet o laptop y unide te biblioteca San Durich a Urtijëi. N lunesc ai 13 y 27 de mei dala 15:00 ala 18:00 y de juebia ai 16 y 23 de mei dala 9:00 ala 12:00 sarà l espert Werner Messner iló a ve judé. L servisc ie debant y n ne à nia drë’ de se lascé nuté su. Metù a jì dal KVW Urtijëi.

Radio y Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.

Mertesc, 14 de má, 20:50

Sport ladin
Trasmisciun de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner

Mercui, 15 de má, 20:50 ca

SMACH 2023 – Ert tla Dolomites
Uni 2 ani, dal 2012, urganisea la lia culturela SMACH de San Martin de Tor, la Biennala internaziunela d’ert publica, ulache 10 artisc da dut l mond, cris ora da na cumiscion de esperc d’ert, mët ora si lëures tla cuntreda naturalistica dla Dolomites. Nscila nce tl ann 2023 cun la 6. edizion de SMACH dal titul »Sprouting«- per ladin »chël che flurësc«. N film de Timian Hopf y Michael Kalb, a cura de Leo Senoner

Juebia, ai 16 de má da les 20:50 ca

Deboriada: L mond tres i uedli di jëuni
Te n mond ulache per l solit rejona i granc di jëuni, auzan ora si bona y manco bona cualiteies, uel chësc docu-menter te doi pertes sotrissé l pont de ududa di jëuni. Uniun autramënter, cun si nteresc, reflescions, speranzes y tëmes. Sun l troi dl madurì di per di conti mpue de si raport cun la tecnologia, cun l tëmp liede y cun l sport. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de: Leo Senoner

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00

La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA

Vender, ai 10 de má da les 19:05

For manco butëighes te Sëlva
Cun l presidënt dla Lia di Buteghieres de Sëlva Bruno Pitscheider ons rujenà dla butëighes de Sëlva, dla particularità dl cumerz te sajon y ora de sajon, dla problematica cis per n valguna categuries de butëighes ti raions turistics, cun chiche à stlut o rata de messëi stlù. La butëighes de Sëlva, cun na situazion che se lascia paredlé nce ala realtà de duta la valedes ladines. Trasmiscion de David Lardschneider.

Sabeda, ai 11 de má da les 19:05

La pëna de mort
Te ci naziuns é pa la condana a mort legala? Ci é pa le »brac dla mort«? Savês che ince tl’Europa él n paisc olache chësta condana é ciamó varënta? Chësc y deplö informaziuns podares ascuté sö tratan la trasmisciun. Program de Iris Del Valle

Domenia, ai 12 de má da les 19:05

Pedagogia sessuela: co ti jì permez?
Verena Dejori de S. Cristina à 23 ani y à fat la scola ITE Raetia a Urtijëi. Śën iela ie studënta de soziologia y pedagoga sessuela. Te chësta ntervista rujenerons de si stude, dla sessualità, de coche n pudëssa afrunté chësta tematica a cësa y te scola, cun i mutons y la mutans. (prima pert) Trasmiscion de Sofia Stuflesser

Mercui, ai 15 de má da les 19:05

Nef endrez per la Musega Auta Fascia
Tel compir 18 egn la musega Auta Fascia muda maester e president e va encontra a si età madura con gaissa e idees neves. N ocajion per fèr n picol cheder storich e cognoscer vèlch de si ativitedes e zeche sul conzert d’aisciuda ai 17 de mè. En rejonon con Francesco Mazzel nef president e Fabio Riz nef maester. Program de Anna Mazzel

Juebia, ai 16 de má da les 19:05

Ert tla pel
Statistiches dij che tla Talia él le 48% dla popolaziun che á n tatuaje. Deboriada al tatuadú y artist Fabrizio Senoner, baiunse de n’ert, na moda y val’ iade na forma de rebeliun, che se mët en mostra sön nosc corp. N program de Sara Frenner
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca” y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’edema: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assistënza.

Atualmënter

»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).

Atualmënter

Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. Le proscim termin é ai 23 de ma. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.

Atualmënter

Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neores« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.

Atualmenter

Scontrèdes de confront su la sozietà che muda
L Comun General met dant amò 2 scontrèdes sul sozièi te sia sala grana: en jebia ai 16 de mé da les 20:30 l psicologh Salvatore Massaro e Margherita Oss Emer del Servije dependenzes e dejèjes rejona de crisa di joegn e en mercol ai 22 de mé Federica Scarian del Zenter per l lurier de Fascia e i joegn de Waypoint rejona de neva endesfides.

Uni merdi

Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gherdëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Seniores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.

Uni vënderdi

Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Teater

08.05
Teater di Bontemponi
L grop de teater I Bontemponi met dant la comedia dal titol »Al piec no l é mai fin« amò n’outa en jebia ai 23 de mé da les 20:30 a La Gran Casa a Soraga.

11/16.05.

Rassegna de teater te Navalge
Va inant la rassegna de teater del Comun de Moena. En sabeda ai 11 de mé da les 20:45 la filo Concordia 74 de Povo met dant »Colpa dei crauti e dell’amor« de Loredana Cont. En jebia ai 16 de mé da la medema ora sun paladina sarà I Amisc del Teater de Moena con »Locdàun«, toch original de Ilaria Chiocchetti.

Temp Lede

11.05.
Workshop por families: »Arosć y tatermandli«
En doman sabeda ai 11 de ma dales 14:30 ales 16:00 vëgnel metü a jí te Ciasa dl parch a Al Plan n workshop por families sot al titul »Arosć y tatermandli«, tla cornisc dla mostra speziala »I anfibs de Südtirol«. Referënt é Matteo Rubatscher. Le workshop é debann. Al é da s’anunzié anter i 10.05. al 0474 506120.

11.05.

Liber de Lois Irsara
L’Istitut Ladin Micurá de Rü inviëia bel ala presentaziun dl liber »Lois Irsara–vernaculus–recordanzes ladines«. An s’incunta en doman sabeda ai 11 de ma dales 17:00, tla Ciasa J. B. Runcher a Badia.

14.05.

San Martin: S’incuntun te biblioteca
Mitans y mituns dla elemen tara é inviá da gní te biblioteca a San Martin, en mertesc ai 14 de ma dales 15:00. Al gnará cunté sotries, pastelné y fat jüc.

15.05.

La Val: Ví y ascuta na storia
Mitans y mituns plü pici é inviá te biblioteca da La Val, en mercui ai 15 de ma dales 9:00. Al gnará cunté na storia.

15.05.

Calfosch: I te scinchi na storia
En mercui ai 15 de ma dales 15:30 él te biblioteca da Calfosch na incuntada por mitans y mituns da 3 a 6 agn, olache al gnará porté dant na storia.

15.05.

L’ambria lominosa dla mort
Le Consëi de Formaziun da San Martin y le Museum Ladin Ciastel de Tor inviëia ala presentaziun dl liber »Sterben – Des Lebens heller Schatten« de Astrid Kofler, en mercui ai 15 de ma dales 20:00, tl Museum Ladin Ciastel de Tor.

10.05.

Sëira de Fox
La Grupa da Bal Populer de Sëlva y S. Cristina nvieia duc y dutes a unì a balé Fox, ncuei vënderdi ai 10 de mei dala 20:30 tla Sala Raiffeisen a S. Cristina.

18.05.

Marcià dala Poza
N sada ai 18 de mei, dala 08:00 nchin la 14:00, vëniel inò a s’l dé l Marcià dala Poza sun plaza de Chemun de Sëlva, n marcià tradiziunel che ie pont d’ancunteda per duc i zitadins y la zitadines, cun mesun de se maië y bever zeche pra i stonc di Alpini Val Gardena, che pieta crafuncins fac ntess , saura, lianies blances, lianies y crafons.

16.05.

Sëira de Juesc cun la lia Trix
La lia Trix nvieia a na sëira de juesc da mëisa n merdi ai 16 de mei dala 20:00 tl local Saut dla Nëus Jëuni Gherdeina a Urtijëi. L sarà da abiné velch per uniun:a!

Uni lunesc

La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mutons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.

Cursc

Atualmënter
Mparé a nudé
L Club Nudé Gherdëina fej al savëi che l vën inò pità cursc de nudé, plu avisa ntan i mënsc de mei y de juni, per mutans y mutons dla scolina y dla scola elementera. Plu nfurmazions sun la plata internet dl club.

Iadi y jites

14.05.
Iscrizions: Jita dal Jëuf de Coe nchin sun l Monte Maggio
La grupa »Nëus jon pa bel plan« dla Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita dal Jëuf de Coe nchin sun l Monte Maggio dlongia Folgaria cun n deslivel de 250 metri y n cater ëura da jì. N possa se nuté su da n merdi 14.05. nchin a n merdi ai 21.05. da Ciofes Inge a Urtijëi, da Malsiner Soriva a S. Cristina, da Sport Bruno Riffeser te Sëlva.

Soprt

Atulmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.

Referac

15.05.
»Arpejun – testamënt – sozesciun ereditara«
En mercui ai 15 de ma dales 20:00 vëgnel tigní tla Ciasa Runcher a Badia n referat da pert dl avocat Paul Maieron, cun le titul »Arpejun – testamënt – sozesciun ereditara«. Le referat é por ladin. Organisaziun: KVW Badia, l’entrada é debann.

16.05.

Les ês, en armonia cun n ambiënt sann
Le KVW da Lungiarü y le Consëi de Formaziun da San Martin inviëia a na sëra de formaziun cun Milio Terza dal titul »Les ês, en armonia cun n ambiënt sann«, en jöbia ai 16 de ma dales 20:00, te salf dl paisc da Lungiarü.

Dotor y Apoteca

Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 10 de ma dales 19:00 al vëndres ai 17 de ma ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Doturs Val Badia

Tla fin dl’edema di 11 y 12 de ma él en sorvisc tla Val Badia la doturia Margherita Righini, tel. 348 6351943.

Dutor Gherdëina

L dutor de servisc da n sada ai 11.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 13.05. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.

Apoteca Gherdëina

L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 10.05. nchin n vënderdi ai 17.05. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (9.00-12.00/15.00-19.00).

Musiga

18.05.
Le contie de la musega
En sabeda ai 18 de mé da les 17:30 te teater parochial de Poza vegn portà dant l enconter ‘Le contie de la musega’ con l laboratorie folk de la scola de musega Il Pent-agramma, la colaborazion de la sociazion Rencureme e l patrozinie del Comun General de Fascia.

10.05.

Conzert dla Müjiga de Badia
La Müjiga de Badia inviëia bel a so conzert d’aisciöda, incö vëndres ai 10 de ma dales 20:30, tla Ciasa J. B. Runcher a San Linert.

11.05.

Cunzert per l di dl’oma
La Mujiga de S. Cristina nvieia a si cunzert per l di dl’oma n duman sada ai 11 de mei dala 20:45 tla palestra de S. Cristina.

Galaria retrac