Manifestazions atuales

Data

17 de mei 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion 17 de mei 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 18.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 20.05. ie la dutu­rëssa Janine Santifaller, che ie da urté tl ambulature dla dr.ssa Cordula Weber a Urtijëi, streda Trebinger 10, tel. 377 3132223.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema de Pasca de Ma ai 18 y 19 de ma, él en sorvisc tla Val Badia le dotur Guido Caretta, tel. 0471 836870 o 337 616080. Le Lönesc de Pasca de Ma ai 20 de ma él en sorvisc la doturia Margarete Mahlknecht, da ciafé al numer de tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 17.05. nchin n vënderdi ai 24.05. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 17 de ma dales 19:00 al vëndres ai 24 de ma ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 04764 501240.

Chino
Atualmenter
Al chino de Tieser
Doman, sabeda ai 18 de mé da les 21:15 e en domenia ai 19 da les 20:30 se pel veder »Il Regno del Pianeta delle Scimmie«. En domenia ai 19 da les 17:15 l é enveze »The Fall Guy«. En vender ai 23 da les 21:15 e en domenia ai 25 da les 20:30 sarà »Furiosa« de la saga Mad Max. Program su www.cinematesero.com

Cursc
Atualmënter
Mparé a nudé
L Club Nudé Gherdëina fej al savëi che l vën inò pità cursc de nudé, plu avisa ntan i mënsc de mei y de juni, per mutans y mutons dla scolina y dla scola elementera. Plu nfurma­zions sun la plata internet dl club.

Temp Lede
18.05.
Marcià dala Poza
N dumn, sada ai 18 de mei, dala 08:00 nchin la 14:00, vëniel inò a s’l dé l Marcià dala Poza sun la streda Nives te Sëlva, n marcià tradiziunel che ie pont d’ancunteda per duc i zitadins y la zitadines, cun mesun de se maië y bever zeche pra i stonc dl Cor de Dlieja.
19.05.
De internazional di museums
En gaujiun dl De internazional di museums él le Museum Ladin Ciastel de Tor, en colaboraziun cun l’Uniun Ladins Val Badia, che inviëia en domënia ai 19 de ma dales 15:00 a n domisdé de stories.
21.05.
Festa do l Giro d’Italia
N ucajion dl travert dla 16eji­ma tapa dl Giro d’Italia sun Pana uniràl metù a jì na festa. Dala 13:00 inant sunerà la gru­pes »The Waydlee« y »Pëu­fla«. Davia che n ne pu­derà nia furné sun cun l auto sarà la sëntadoia davierta dut l di y n puderà furné su y ju debant.
24.05.
Al Plan: s’incuntun te biblioteca
Mitans y mituns dla elemen­tara é dër bel inviá da gní te biblioteca d’Al Plan, en vën­dres ai 24 de ma dales 15:00. Al gnará fat jüc, pastelné y cunté stories.
25.05.
Recunëscer plantes da adurvé te cësadafuech
L KVW de Urtijëi mët a jì chësta pitla jita sun Col de Flam, cun l referënt Johann Comploj, ai 25 de mei dala 09:00. N se anconta dan la calonia de Urtijëi. La iscrizions (al plu 20 persones) vën tëutes su tla biblioteca de San Durich dai 21 nchin ai 24 de mei. Da paie ite iel 10 euro.
26.05.
Segra da Bula
La segra da Bula sarà n dumë­nia ai 26 de mei. Dala 09:00 saràl la Santa Mëssa y dala 10:00 sunerà la Böhmische da Bula, dala 11:00 la mujiga de Percha. Da marënda puderàn se maië y bever zeche y dala 13:00 jiràla inant cun mujiga y bona ueia cun la grupa »Die Durstigen«.
29.05.
San Ciascian: descurí les erbes
La Uniun dles Ëres da San Ciascian y le Consëi de For­maziun de Badia inviëia en mercui, ai 29 de ma dales 14:00 ales 17:00, a na spazira­da fora por la natöra cun Helga Alton,che cuntará de vigni sort sura les erbes che crësc chiló da nos y sciöche ares pó gní adorades por nosta sanité. Post de incuntada: plaza de paisc da San Ciascian. Info y prenotaziuns: Annelies al 333 2387915
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.

Avisc
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00, de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
»Diggy-Treff« ancuntedes digiteles
Ëis’a dumandes n con’ de vosc computer, de programs o per la nstalazion de na soft­ware? Tulëde pea vosc fonin, tablet o laptop y unide te bi­blioteca San Durich a Urtijëi. N juebia ai 23 de mei, dala 9:00 nchin la 12:00 y n lunesc ai 27 de mei dala 15:00 ala 18:00 sarà l espert Werner Messner iló a ve judé. L servisc ie debant y n ne à nia drë’ de se lascé nuté su. Metù a jì dal KVW Urtijëi.
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
21.05
Scontrèda su la Comunitèdes energetiches
L CGF e Ecoempower en­dreza na sera su Comunitèdes energetiches, normes e prospe­tives per autoproduzion e autoconsum da fontènes reno­vaboles, ai 21 de mé da les 20:30 te sala del Consei de Comun de Cianacei. Rejona l diretor del Consorzie Eletrich de Poza Dino Detomas, Massimo Plazzer de Ressorses idriches PAT e l notèr Andrea Rizzi. Moderea l vizeprocu­rador Renato Nazario Miche­luzzi.

Mujiga
18.05.
La conties de la musega
En sabeda ai 18 de mé da les 17:30 te teater parochial de Poza, la Scola de Musega Il Pentagramma, con la cola­borazion de la sociazion Ren­cureme e l patrozinie del Co­mun General de Fascia, met a jir l conzert del labora­torie folk col maester Daniele Girardi. Vegnarà consegnà l pest al volontariat dedicà a Fabrizio De Martin.
25.05.
Picoi e gregn museganc en conzert a Poza
Ai 25 de mé l tendon de Poza se empienesc de sona­dores e notes. Se taca domesdì da les 16:30 canche tel chèder de l’Aisciuda musicala de la Scola Il Pentagramma sarà la rasse­gna de di joegn muse­ganc de Fascia e Fiem. Da sera sarà envee l Conzert d’aiusciuda de la Musega de Poza.
26.05.
Pentagramma Winds & Disney...2!
Do l gran suzes de la pruma esibizion, en domenia ai 26 de mé da les 17:30 al Palaf­iemme de Ciavaleis la Scola de Musega Il Pentagramma col Centro Danza Tesero 2000 e Giacomo Panozzo met a jir l spetacol de musega, bal e teater dedicà a personajes e storie de Walt Disney.

Referac
21.05.
Berstot per genitores
La lia Gaia nvieia a chësc work­shop per genitores cun la referënta Linda Faconti (psicologa y cunsulënta de prim aiut emozionel) y Heinz Senoner (cunsulënt per fami­lies). La scumënciadiva à l fin de renfurzé genitores te si vester genitores. L’ancun­teda ie ai 21 de mei dala 20:00 tl self »Matada« tla Cësa di Cungresc a Urtijëi, sun l argu­mënt »Mediums digitei te familia«. Iscrizions sun www.pro-gaia.net.
22.05.
Nia durmì
La biblioteca de San Durich de Urtijëi nvieia a n referat cun la referënta Alessia Don­dero sun la mpurtanza dl suenn, la gaujes per chëles che n ne n’ie nia boni de durmì y vel’ cunsëi n con’ dl’alimen­tazion per durmì bën. L apun­tamënt ie n mierculdi ai 22 de mei dala 20:00 te biblio­teca.
23.05.
Ti dé amur y sostëgn ai mituns
La Uniun dles Ëres da San Martin inviëia al referat »Ti dé amur y sostëgn ai mituns«, cun siur Tone Fiung. An s’in­cunta en jöbia ai 23 de ma dales 20:00, tl salf di stödafüch a San Martin de Tor.

Sport
Atualmenter
Soraga League
L é peà via l endrez de la IV edizion de la Soraga League, l tornoi de balon a 5 che ve­gnarà jià fora al ciamp sportif de Soraga col sostegn del Bar Imbiss al Parco dai 7 de jugn con gran finèl ai 22 de jugn. Per info se pel chia­mèr Dennis al 342 0585804, Matteo al 331 9817276, Luca al 348 1567553 o Sebastiano al 366 894 0954.
Atualmënter
Alenamënc de sauté
Es’a pensà de scumencé a sauté? Ues’a fé pea na mesa maratona, na maratona o d’autra garejedes de sauté y ne ses nia co te anjenië ca? L ASV Gherdëina Runners pieta alenamënc propi de chësc viers: vie a fé pert dla grupa y a te alené uni merdi dala 19:15 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi a S. Cristina.
Atualmënter
Iscrizions Dolomites Saslong Half Marathon
La mesa maratona ntëur a la Grupa de Saslonch ruva a si sesta edizion: l vën pià via sun Pana dala 09:00, ulache l sarà pona nce l travert. La i scrizions ie daviertes y vën tëutes su mé tres l portal ENDU.
21.05.
Giro d’Italia: 16ejima tapa Livigno – S. Cristina
La garejeda dl Giro d’Italia arà si travert sun Pana ntëur la 17:00. La 16ejima tapa pëia via su per i jëufs Eira y Fosca­gno (Livigno), per ruvé a Bormio y su per l jëuf de Stel­vio. Daldò jiràla juvier tres la Val Venuesta y Val d’Adesc nchin a Bulsan, da iló a Kar­daun – da ulache la jirà inò suvier tres Ciastel nchin sun Pas Pinëi, ju a Urtijëi y nchin a S. Cristina da ulache l pëia via l ultimo tòch suvier nchin sun Pana ulache l ie l travert.
22.05.
Start dla 17ejima tapa dl Giro d’Italia
La 17ejima tapa pëia via dala 10:00 da Plaza Nives y su per l Jëuf de Sela, pona inant su y ju per de plu jëufs nchin pra l travert sun l jëuf Brocon.

Sozial
Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosa­nitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assistënza.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698 343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. I pro­scims termins é ai 23 de ma y ai 6 de jügn. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
22.05.
Scontrèdes deconfront sozièl
L Servije sozio-assistenzièl del Comun General de Fascia met dant te la sala grana del ent ai 22 de mé l’ultima de 4 scontrèdes de confront per na sozietà che muda. Federica Scarian del Zenter per l lurier de Fascia e i joegn de Way­point rejonarà de la neva endesfides profe­scionèles per la neva genera­zions.
24.05.
Jita a San Michiel
N vënderdi ai 24 de mei se ancuntons dala 14:00 a Urtijëi dan la Cësa de Paussa per furné a San Michiel tl chemun de Ciastel. «Deberieda« ie na grupa cun ulenteres per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozia­lisazion.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc ser­visc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gher­dëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Mostres y Ert
Atualmënter
La scola n mostra
L Tublà da Nives nvieia ala mostra dla studëntes y di studënc dla Scola Prufesciu­nela per l Artejanat Artistich, che resta davierta nchin a n dumënia, 19 de mei, uni di ora dl lunesc dala 16:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
Mostra – Cuncors de dessëni: Giro d’Italia
La scoles elementeres y mesa­nes de Gherdëina à fat pea pra n cuncors de dessëni n uca­jion dl Giro d’Italia. Na juria à cris ora i 30 dessënies plu garatei, che unirà metui ora sun la plaza de Chemun de S. Cristina nchin ai 2 de juni.
Atualmenter
Mostra sul mit del cougol de Platone
Te la sala esposizions del Liceo artistich de Fascia a Sèn Jan, ti oraries che la scola é averta, se pel veder la mostra di studenc sul mit del cougol de Platone. La resta fora fin a la fin del meis de mé.
Atualmenter
Matthias Sieff a la Trienala de Bad Ragaz
L cognosciù artist da Ciam­pedel Matthias Sieff tol pèrt con sia gran operes a »Bad RagARTz« la maor esposizion de scultures a l’averta d’Euro­pa, te chesta sia IX edizion dal titol »Presente«. Tel Giessen­park de la zitadina termala svizera l é operes de 88 artisć. Les resta fora fin a la fin de otober.
Atualmënter
Mostra: »Zement tl ciorvel y d’atres stories«
Mostra de Fabian Feichter d’Al Plan, en colaboraziun cun Youlee Ku, tla Stadt­Galerie da Porsenú (Große Lauben nr. 5). Ara é da odëi cina ai 8 de jügn, dal mertesc al vëndres dales 16:00 ales 19:00, la sabeda dales 10:00 ales 13:00.
Atualmënter
Anvidalfarei y Sprotte tl Museum Ladin
Tl Museum Ladin Ciastel de Tor él da odëi la istalaziun »TOR« de Lois Anvidalfarei, sciöche ince la mostra »Sieg­ward Sprotte. Nord süd, la geografia dl’ert«. La mostra sará da odëi cina ai 30 de setëmber. Operes de Sprotte ciafon ince tl salf dl Istitut Ladin, dal mertesc ala do­mënia dales 17:00 ales 19:00.
17.05.
Mostra »HEIMat«
L Café Surëdl nvieia de cuer ala giaurida dla mostra HEIMat – na mostra de fotografies de chëi y chëles che sta tla Locia – ncuei, vën­derdi ai 17 de mei dala 15:00. La mostra sarà da udëi nchin ai 14 de juni.
17.05.
Mostra de media audiovisuel »Black Box«
La giaurida dla mostra ie ncuei, 17 de mei dala 19:00 tl self dla mostres dl Circolo a Urtijëi, y resterà da udëi nchin ai 7 de juni, dal merdi nchin al vënderdi, 17:00 – 20:00 y de sada y dumënia, 10:00 – 12:00 y 17:00 – 20:00.
17.05.
Ëiles
Tl Café/Atelier Pinta Pichl a Burnech, tla streda Oberragen 3, vëniel metù a jì na mostra de scultures, dessënies y pitu­res de Guido Senoner Tin­derla. La giaurida ie ncuei, 17 de mei dala 18:00. La mostra resterà davierta nchin ai 6 de juni, dal lunesc nchin al vënderdi, dala 08:00 nchin la 20:00 y de sada dala 08:00 nchin la 18:00.

Publizistica

23.05.
Presentaziun dl liber de Ingrid Runggaldier
En jöbia ai 23 de ma dales 17:00 él tl Museum Ladin Ursus ladinicus la presentaziun dl liber »Gezahnt wie der Kiefer eines Alligators – Was Reisende über die Dolomiten schrieben«. Le liber é gnü scrit da Ingrid Runggaldier.

Religion
19.05
Pelegrinaje forin Baissiston
En domenia ai 19 de mé la parochies de Fascia endreza l pelegrinaje a la Madona di Dolor. Vegn dit messa grana da les 12:00 e da les 14:30 la corona co la meditazion di joegn. L’Union di Ladins de Fascia envia a fèr la Via Crucis ladina: se se troa da les 10:00 al Masc Kehr fora Neva Todescia. Info a 0462-764545 o al 329 8830937 (Lucia)
19.05
Pasca de Mei
L cunsëi de Pluania de Urtijëi nvieia duc a na sëira cun muji­ga, meditazions y testemu­nianzes n dumënia de Pasca de Mei dala 18.00 te dlieja de Urtijëi. Duc ie de cuer nviei.
25.05.
»Jesus, Kids & Teens«
Cun chësta manifestazion ulëssen cumpanië i mutons y la mutans sun si streda de vita, i purtan plu daujin a Gejù. N rujnerà dla bibia, fajerà juesc y cianterà. Uniun:a ie bënunì:ida y azetà:eda coche l:a ie. N se anconta te calonia de Sëlva, tla sala dla Schiera Junila, ai 25 de mei dala 16:00 inant.
26.05.
Dumënia dla families
L cunsei de pluania de Urtijei nvieia duta la families ala Santa Mëssa ai 26 de mei dala 9.00. Daldò ie granc y pitli nviei te calonia a cialé l spe­tacul cun »Mago Magone«.

Iadi y Jites
Atualmënter
Iscrizions: Jita dal Jëuf de Coe nchin sun l Monte Maggio
La grupa »Nëus jon pa bel plan« dla Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita dal Jëuf de Coe nchin sun l Monte Maggio dlongia Folgaria, ai 23.05. L deslivel ie de 250 metri y l sarà n cater ëura da jì. N possa se nuté su da n merdi 14.05. nchin a n merdi ai 21.05. da Ciofes Inge a Urtijëi, da Malsiner Soriva a S. Cristina, da Sport Bruno Riffeser te Sëlva.
26.05.
Jita tla Val di Non
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na blòta jita saurida, adateda a duc tla Val di Non. N furnerà cun la curiera tl pitl luech Mollare, da ulache n pëia ora per n troi che porta pra l Ciastel Thun. Iló pude­ràn se maië velch ora de flu­cion o nce pra la pitla ustaria pra l ciastel. Do marënda jiràn pona a vijité l ciastel y domesdì via pëien inò de viers de cësa. L deslivel ie de 400 m, da jì zirca 1.5 ëura. Iscrizions y nfurmazions al 339 462940.

Teater
17-18 e 31.05.
Spetacoi de la scoles de bal a Tieser
Insnet, vender ai 17 de mé da les 20:30 e doman sabeda ai 18 da les 17:00 l é l spetacol de fin del an de »Non solo danza« dal titol »Tu chiamale se vuoi... Emozioni«. En vender ai 31 de mé da les 20:30 sarà enveze l saggio finèl del »Centro Danza Tesero 2000«.
22.-26.05.
La junanza sun palch
Jëuni:es sun palch – cin’ pec de teater – trëi rujenedes: la Lia dl Teater de Urtijëi, cun si presidënt Patrick Perathoner, va na streda belau dl dut nueva, trajan ite jëunes y jëuni dla scoles elementeres y mesa­nes. L unirá purtà dant cin’ de pitli sketches, duc scric da cumëmbri dla lia. I pitli atëu­res desmostra bele gran vivan­da y truëp talënt. La reprejen­tazions sarà tla Cesa de Cul­tura de Urtijëi, n mier­culdi 22 y n venderdi 24 de mei dala 20:00 y n dumenia 26 de mei dala 18:00. La ntreda ie debant.
23.05
Teater di Bontemponi
L grop de teater I Bontemponi da Sèn Jan met dant la come­dia dal titol »Al piec no l é mai fin« amò n’outa en jebia ai 23 de mé da les 20:30 a La Gran Casa a Soraga.
25.05.
Musical de solidarietà te Navalge
La rassegna del Comun de Moena »NavalGei a teater« se sera su en sabeda ai 25 de mé da les 20:45 col musical »Poco meno degli angeli« de la compagnia »1diNoi« en colaborazion con la monies operaies de la Santa Casa di Nazateth.

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
21.05.
S-link: Enrescides per averjer orizonc
Dales 20:50 ca. L’inovazion tecnologica ti desvalives ciam­pes de la scienza la va semper più inant. Te chesta puntata de Slink fajon n saut te provin­zia de Trent, olache à senta doi emportanc istituc de enre­scida che met en esser studies e projec col zil de contribuir al svilup de neves saeres. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
22.05.
Trail spezial: I colores de Noscia Tera
Dales 20:50 ca. Toponoma­stica de Fascia, a cura de Margherita Detomas.
23.05.
Pizes dla Ladinia: La Crousc de Santa Uliana
Dales 20:50 ca. Con Christian Holzknecht. Program de Manfred Stuffer, regia de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio
LADINIA LIVE: microfons daverc sun atualité y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
21.05.
La paroles pel fèr mel
Dales 13:45-14:00. Tel cheder del projet internazionèl Schools Beyond Regions and Borders che à tout ite 23 scola autes de 9 Paijes europees la Scola Ladina de Fascia à lurà fora n percors de riflescion del hate speech, rejoner con odech n fenomen slarià fora soraldut ti canai digitai. En rejonon con la profesora Silvia Murer che à coordinà l projet. Conduzion Anna Mazzel.

La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
18.05.
Momënc de vita – intervista a Ingrid Castlunger
Dales 19:05. Ingrid Castlunger é chersciüda sö sön le lüch da La Poza a Calfosch, olache ara vir sëgn cun süa familia, do che ara á vit n valgügn agn alalungia a Trieste y a Bor­nech. Ingrid nes cunta de süa infanzia, dla scora y de süa pasciun por i tiers y por i libri. Ara á tres lit dër gian y ara á ince scrit trëi libri por mituns. N program de Erika Castlun­ger.
19.05.
Pedagogia sessuela: co ti jì permez?
Dales 19:05. Te chësta se­gonda trasmiscion nes dà Verena Dejori, studënta de soziologia y pedagoga sessuela, n valguna nfurmazions sun i anticonzeziunei y la formes de sessualità (LGBTQIA+). Sëuraprò rujenerons nce cun la nsenianta de biologia Denise Delladio de coche l ti vën jit permez ala tematica dla sessua­lità te scola mesana. (segonda pert). Trasmiscion de Sofia Stuflesser.
20.05.
L Giro d’Italia te Gherdëina
Dales 19:05. Per l 10. iede te si storia longia passa n centené, ruva l Giro d’Italia, la garejeda de roda da streda plu mpur­tanta dla Talia, te Gherdëina. N merdi ai 21 de mei ie l traviërt a S.Crestina, plu avisa sun Pana y l dì do, n mierculdi pea la carovana de ziclisc via da plaza Nives te Sëlva per ruvè, do 159 km de garejeda, sun l pas dl Brocon tl Trentino. Cieche chisc doi dis uel dì per Gherdëina da n pont de ududa urganisatif, sportif y turistich nes dij Kathrin Pera­thoner y Günther Pitscheider, diretëures dla lies dl turism de S.Crestina y Sëlva. Program de Leo Senoner.
22.05.
Ercabuan, I colores de la pesc: la defenuda zivica e la TST
Dales 19:05. La Defenuda Zi­vica deida a troer na solu­zion di conflic anter zitadins e aministrazions publiches enveze la Trasformational Social Therapie é na metoda interdisciplinara anter la psico­logia e soziologia lurà fora da Charles Rojzman tel 1988 con l’obietif de meter adum la persones per troèr soluzions a conflic tres la terapia soziala. En rejonon con Verena Crazzolara. Pro­gram de Anna Mazzel.
23.05.
L’aisciöda te süa esplojiun de corusc
Dales 19:05. La buna sajun se lascia odëi dantadöt tres les flus y avisa de ciüfs nes cunta la florista Maria Moro­der te chësc program. N pro­gram de Sara Frenner.

Galaria retrac